Databáze českého amatérského divadla

Texty: Pavel Bednář: Severočeská přehlídku souborů v Novém Boru - 2002

Severočeská přehlídku souborů v Novém Boru
Severočeská přehlídka v Novém Boru (13.4.2002) nabídla představení divadelních i recitačních souborů jak z Libereckého tak Ústeckého kraje. Místem konání bylo příjemné a důstojné prostředí městského divadla. Organizace přehlídky byla poznamenána náhlým odchodem její hlavní pořadatelky Kateřiny Kovalevové na mateřskou dovolenou těsně před termínem konání, a tak i přes veškeré úsilí ostatních pořadatelů byla trochu ve znamení improvizace. Také změna propozic týkajících se postupu na celonárodní přehlídku v Trutnově, která nebyla včas tlumočena vedoucím zúčastněných souborů, přispěla k poněkud nervózní atmosféře v závěru přehlídky.
K zhlédnutí bylo v jednom dni celkem deset představení, z kterých porota ve složení Hana Strnadova, Galina Grzinčičová, Marek Sýkora a Pavel Bednář nakonec doporučila jedno představení k přímému postupu a dvě do širšího výběru.
Přehlídku zahájil divadelní soubor Kandrdas Junior, působící při ZUŠv Klášterci nad Ohří, svým autorským představením "Konkurs". Konkurs je o skupině mladých děvčat, spolužaček připravujících se na konkurs v divadle. Děvčata mezi sebou soupeří o roli (záskok) v divadelním představení. Děj se odehrává střídavě v bytě jedné ze spolužaček, ve škole, u konkursu a v divadle. Mezi jednotlivými scénami jsou řazeny vstupy, ve kterých se dozvídáme o myšlenkových pochodech zúčastněných, komentujících předchozí situace. V těchto komentářích se zveřejňují jejich konfliktní postoje k sobě navzájem, aniž by však vycházely ze situací odehrávajících se na jevišti. Soubor Kandrdas Junior je složen z žáků několika ročníků a jeho tvorba je víceméně autorská. Žáci byli z větší části autory scénáře tohoto představení a odborný dohled učitele spočíval spíše v usměrňování, rozvíjení a podpoře. To se projevilo v menší přehlednosti a neucelenosti. Problematická byla také délka téměř hodinového představení.
Domácí tvorbu zastupoval dětský divadelní soubor Rubínek působící při Domě dětí a mládeže Smetanka v Novém Boru. Soubor byl založen v roce 1981 a od roku 1983 až do dnešní doby je jeho vedoucím Jarka Lukášková. V letošním školním roce má 21 členů. Vedoucí spolu s dětmi pracují na úpravách pohádek pro první stupeň ZŠ a děti předškolního věku a letos představili vlastní úpravu pohádky B. Němcové "O dvanácti měsíčkách". Této úpravě chyběla nápaditost a představení bylo poněkud ilustrativní, což ještě zvýrazňovala role vypravěče. Tato popisnost děti svazovala a neumožňovala projevit vhodným způsobem jejich přirozenou hravost.
Z literární předlohy vycházelo i představení ZŠ Žižkova z Turnova, od předchozího se však lišilo velkou mírou autentičnosti projevu. Představení "Z tajného deníku A. Molea" bylo výsledkem tématických improvizací inspirovaných dospíváním "mladého anglického intelektuála" ze stejnojmenné knihy. Soubor je tvořen žáky 2.stupně ZŠ, kteří navštěvují volitelný předmět literárně dramatické výchovy a Tajný deník A. Molea si nevybrali pouze jako literární předlohu k představení, ale především jako prostředek pro jejich společnou práci v hodinách.. Jde o sled krátkých příběhů ze života jednoho chlapce, jejichž společným jmenovatelem jsou radosti a strasti dospívání. Jednotlivé scény byly vhodně vybrány a sestaveny, a byly velmi blízké problémům samotných představitelů. Autoři měli šťastnou ruku při výběru hlavního představitele, který se zcela přirozeně odlišoval od skupiny svých vrstevníků. Již zmiňovaná autentičnost byla někdy na úkor větší přehlednosti a čitelnosti zobrazovaných situací.
Vystoupení dětského divadelního souboru Holky na zabití & Pavlík při ZUŠ Semily, s představením "Metoda Dr.Téra a Dr.Péra", bylo naopak vysoce stylizované a ze všech představení působilo nejdivadelněji. Předlohou divadelního představení byla povídka E.A.Poea z prostředí psychiatrické léčebny, která se může zdát neobvyklou a náročnou pro dětské divadlo. Celý soubor, sestávající ze tří děvčat a jednoho chlapce, se s ní však vyrovnal velmi dobře. Výsledkem je zdařilá dramatizace, které dominují herecké výkony. Vhodně zvolené inscenační prostředky, kostýmy i scéna podtrhují ucelenost a divadelnost tohoto představení. Jediným nedostatkem bylo nedostatečné využití prostoru na jevišti a jistá stereotypnost některých postav a situací.
Také následující představení vycházelo z literární předlohy, tentokrát z knihy J. Wericha Fimfárum. "Proč je moře slané, ségro" dětského souboru při DDM Libertin v České Lípě je vyprávěním pohádky na jevišti, do které děti postupně sami vstupují a její příběh rozehrávají. Tento přístup je založen na přirozené dětské hravosti a rámcové improvizaci. Děti nebyly příliš svázány předlohou, hrály s chutí a samotná hra je bavila. Někdy však nedokázaly rozlišit hru v roli od pouhé zábavy, což bylo na úkor přehlednosti. Jejich spontaneita vedla často kživelnosti až vulgárnosti, čímž snižovala celkové vyznění a hodnotu tohoto představení.
Prvním z řady recitačních vystoupení byl "Kolotoč s labutěmi" v podání souboru PiHa při DDM Větrník v Liberci. PiHaje literárně dramatický kroužek sestávající z jedenácti členů. Představili se s pásmem krátkých próz Zbyňka Malinovského. Toto pásmo prezentovali jako výběr nadčasových příběhů, které se mohly přihodit v mezidobí od Matějské pouti do Vánoc. Jednotlivé prózy byly vhodně vybrány, ale jejich přednes postrádal barvitost a potřebný rytmus. Představení bylo poněkud statické a bez nápadu.
Větší očekávání vzbudilo recitační vystoupení Humorné organizace velmi neseriózních občanů s dialogy na společné téma "Opatrnosti nikdy nezbývá". Pod tímto názvem se skrývá soubor žáků literárně dramatického oboru při ZUŠ Frýdlant pod vedením Elišky Herdové a jejich interpretace samostatných dialogů od Rudolfa Křesťana v úpravě vedoucí souboru. Společným tématem byly nesnáze při komunikaci. Každý dialog končil nečekanou pointou, která vše obrátila v úsměv. Přes nesporné kvality hereckého i hlasového projevu, se však nepodařilo ani jeden z dialogů patřičně vygradovat. Nedostatečné bylo také využití prostoru na jevišti, což přispívalo k jisté statičnosti představení. Opakování prvního dialogu ve stejné podobě (znovu nevypointované) na závěr, nepřineslo očekávané odlehčení, ale zanechalo diváky spíše v rozpacích.
Od současného civilního tématu nás pak žáci dramatického kroužku při 6. ZŠ V Jablonci nad Nisou opět přenesli zpět do pohádky svým představením "Pohádky na dobrou noc" podle literární předlohy Františka Nepila Pohádky z pekelce. Představení mělo formu recitačního pásma, které bylo dobře sestavené, přiměřeně věku a vybavení dětí, a zdárně předvedené. Mělo tempo a spád, děti vystupovaly s chutí a zaujetím, a i po technické stránce (recitace a zpěv) byly na velmi dobré úrovni. Bylo patrné dobré vedení, děti věděly o čem hrají, a i když šlo víceméně o recitační vystoupení, nechyběly ani dramatické situace. Vhodně zvolené kostýmy a scéna spoluvytvářely ucelené představení, které oslovilo publikum také svou osobitou poetikou.
V jistém kontrastu s předchozím pak bylo vystoupení přípravky Turnovského divadelního studia pod názvem "Šli červotoči do houslí". Bylo dalším recitačním vystoupením, tentokrát pásmem z poezie Jiřího Dědečka, které se vyznačovalo zcela odlišnou poetikou. Té byla přizpůsobena scéna i výběr rekvizit. Představení mělo spád, dobře zvolený temporytmus a jistota recitátorů přispívaly k vysoké úrovni přednesu. Členové souboru udivovali vzájemnou souhrou, velmi dobře zvládali pohyb po jevišti a práci s rekvizitami. Jednoduché kostýmy a nápadité využití rekvizit přispívalo k ucelenosti celého představení. Jedinou výtkou by mohla až přílišná preciznost, která někdy vedla až k jisté mechaničnosti. Každopádně to byl další z vrcholů celé přehlídky.
Poslední představení pakjiž bylo sestupem dolů z výšin a poslední cestou do pohádky. Představení "Cesta do pohádky" dramatického kroužku při ZŠ A. České v Ústí nad Labem bylo do programu přehlídky zařazeno na poslední chvíli, a tento syndrom "na poslední chvíli" byl pro něj symptomatický. Na poslední chvíli také onemocněli někteří členové souboru, a tak celé představení divák spíše trnul, jak to ty děti na jevišti ustojí. Dramatický kroužek pracuje pod vedením Věry Waldsteinové a v letošním roce je tvořen dětmi 2. až 7. ročníku základní školy. Každý rok si děti připravují vystoupení na školní akademii. Letos připravily představení, které vychází z pohádek a je výsledkem různých her a činností kroužku v průběhu roku. Představení chyběla celistvost, šlo o sled jednotlivých situací které nedávaly dohromady ucelený tvar. Bylo zřejmé, že propast mezi školní akademii a regionální přehlídkou nelze překlenout pouhým entuziasmem.
Nakonec se tedy porota zcela jednomyslně usnesla na tom, aby jako přímo postupující do celonárodní přehlídky byla navržena 6. ZŠ v Jablonci nad Nisou, a do širšího výběru pak doporučila Turnovské divadelní studio spolu se ZUŠ Semily. Závěrečné hodnocení jednotlivých představení spolu s vedoucími zúčastněných souborů se bohužel neslo v poněkud konfrontační atmosféře, která byla zapříčiněna nejasnostmi ohledně postupových propozic a kriterií. Toto setkání porotců a vedoucích, které mělo být původně seminářem o kvalitách či nedostatcích jednotlivých představení, se tak spíše stalo obhajobou výběru postupujících. Tuto neblahou skutečnost nelze přičítat pouze nejasnostem okolo propozic, ale spíše samotnému programu, který tomuto setkání vyhradil krátký čas až na úplný závěr přehlídky po samotném vyhlášení postupujících.
Pavel Bednář

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.