Databáze českého amatérského divadla

Texty: Bibliografie k MČAD o. Česká Lípa (Zdenka Zahrádková)

MÍSTOPIS ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA o.ČESKÁ LÍPA
BILBLIOGRAFIE:
Sborníky, na které odkazujeme v následující části:
DĚJINY českého divadla, I.díl VE službách Thalie II.České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí.Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART ÚMDOČ 1923 JAVORIN,Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích.Praha,Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, díl II. Divadelní sály.KK
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Sest.Milan Strotzer. Stav divadelních souborů v r. 1993.Uspořádáno abecedně podle okresů, míst, názvů souborů a příjmení osob. Praha, IPOS/ARTAMA 1993. 300 s. kART

Archivní prameny,dokumenty a materiály, uložené ve Státním okresním archivu v České Lípě (dále jen SOkA CL)
ARCHIV ONV
karton seznam dokumentů dále jen
19 Rejstřík povolování divadel a zábav ONV 19
258 Kartotéka spolků na okrese ONV 258
317 Povolování div. předst. 1947-1948 ONV 317
506 Jiráskovo divadlo ONV 506
604 Evidence divadel. souborů ONV 604
ARCHIV MěNV Česká Lípa
190 Programy kulturních akcí-estrády MěNV CL
divadlo,koncerty...1945 1976 190
248 Adaptace Střelnice pro loutkové MěNV CL
divadlo.Přestavba Jiráskova divadla 248
ARCHIV spolků
133 Ochotnický spolek J.K.Tyl Cvikov Kronika spolku 133 121 Česká Beseda Č.Lípa. Hlavní kniha (výdaje příjmy 1889-1904). Pamětní kniha 1886-1896 27 V Česká Beseda Č.Lípa. Zápisy ze schů Spolky zí 1895-1908 27 V 48 Česká Beseda Č.Lípa. Zápisy ze schů Spolky zí 1908-1919, pokladní deník 1889- 48 1898, 1899-1907. Korespondence 1887- 1902,1931 Č.Lípa- Jednota zaměstnanců ČSD. Zápisy ze schůzí 1924-1929.
89 NJS Č.Lípa. Zápisy ze schůzí(1908, Spolky 1923-1935). Pokladní kniha dramat. 89 kroužku 1920-1930. Zprávy o činnosti 1924,1925-1926 63 Sokol Č.Lípa-Protokolární kniha Spolky TJ Sokol 1904-1911. Kniha zápisů 63 1911-1921, 1922-1927. Zápisy ze schů zí správního výboru 1927-1930,1930- 1932,1932-1935. 64 Zápisy ze schůzí správního výboru Spolky 1935-38, 1938, 1946-47, 1945-1950 64 65 Kronika spolku-1904, 1922-29, 1931 Spolky 1930-1939 65 67 Cyklostyl. časopis "Měsíční zprávy" Spolky články pro tisk, projevy-1937, 1946- 67 52.Divadelní a zábavná činnost (poz vánky a plakáty 1921-1950) 144 Jablonné v P.-Minaříkův podještědský Spolky okrsek ÚMDOČ-založení okrsku, oběž 144 níky pro ochot.spolky-1946-1948 78 Jablonné v P.-Česká Beseda-korespon- Spolky dence a účetní materiály 1921-1922 78 74 Doksy- "Tyl" zápisy ze schůzí 1945-49 Spolky Kronika 1945. Jednací protokol 1945- 74 50.Znovuzřízení-1945. Korespondence 1945,1946. I. Máchův Máj-1946. 75 Korespondence 1947, 1948, (1950) Spolky Různé oběžníky 1945-50. Dramaturgie 75 1945-1946. Divadelní programy 1945-49. 76 III. Máchův festival 17.- 25.7. 1948 Spolky 76 93 Osvětová komise Horní Police.Pokladní Spolky kniha, účetní doklady 1929-1936. 93 104 Kamenický Šenov-NJS-pokladní deník Spolky 1923-1938 104 94 Kunratice u Cvikova- "Tyl". Oběžníky Spolky Okr.osvět.rady Jablonné 1948. Oběžní- 94 ky.Minaříkova okrsku 1946. Korespondence 1946-1950. 85 Mimoň-NJS-korespondence 1935, 1937 Spolky 85 93 Mimoň-Sokol-zápisy ze schůzí 1946 Spolky 93 72 Nový Bor-NJS-zápisy ze schůzí 1933-38 Spolky zprávy o činnosti, korespondence 1932, 72 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 97 Nový Bor-Okresní osvět.sbor-zápisy Spolky ze schůzí 1934-1938 97 99 Zahrádky-NJS-Zprávy o činnosti 1923- Spolky 35, účetní bilance 1921-1935 99 119 "J.Wolker" Pavlíčky-stanovy 1947 Spolky 119
98 Brniště-ochotníci-1946-1949 Spolky 98

EXCERPOVANÉ NOVINY
Českolipské listy. Roč. 1, rok 1945(ČL) Budovatel českolipské vesnice,roč. 7, 1956, roč.8, 1957, roč.10,1959(BČV). Borský klas. Vesnické noviny. Vydává OB Nový Bor. Rok 1950-1959,od 3. 9. 1959 jako Hlas Novoborska- do března 1960.(BK,HNB) Nástup. Orgán OV KSČ a ONV v České Lípě(později Českolipský Nástup),roč.XI-XL,1960-1990(N) Českolipské listy,roč.I-III.,rok 1991-1993(ČL) Českolipský kraj. Nezávislý list pro národní, kulturní a hospodářské zájmy. Rok 1931-1938(ČK) Průkopník našeho severu. List čs. strany socialistické pro V.župu Českolipsko. Roč. 4, 1926, roč.5, 1927(PNS) Český sever. Týdeník čsl. nár. demokracie. Roč.1, 1928, roč.2,1929, roč.3, 1930(ČS) Český sever(Libochovice).Rok 1903,1904,1905(ČS) Liberecké listy. Rok 1933-1935. (LL) Severočeský deník. Nezávislý orgán hraničářský. Roč.VII, rok 1938(SD) Zájmy českého severu. Orgán čs. soc. demokratické strany dělnické v V. župě českolipské. Roč.4, 1925, roč.5, 1926(ZČS) Věstník Národní jednoty severočeské,roč.III, 1902-1903(VNJS) Naše hory. Časopis Čs.strany socialistické pro severní Čechy.1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925. (NH) Stráž severu. List NF v českém pohraničí. Rok 1945, 1946.

POUŽITÉ ZKRATKY
MOB- místní osvětová beseda DLS- dětský loutkový soubor MOR- místní osvětová rada ZS - závodní skupina SČM- Svaz české mládeže ODPM-okresní dům pionýrů a SK - sportovní klub mládeže SZK- spojený závodní klub JSŠ- jedenáctiletá střední KP - klub pracujících škola NJS- Národní jednota severočeská ČB - Česká Beseda ŠD- školní družina PO - Pionýrská organizace ŽOS- živnostenská a obchod OOS- okresní osvětový sbor nická strana MOK- místní osvětová komise ČUÚ- česká učednická útulna KD - kulturní dům NTV- nárdoní tělovýchova OD - osvětový dům LD - lidový dům DD - dělnický dům OPM- okresní péče o ND - národní dům mládež BS - baletní soubor ČSOL-Československá obec DDS- dětský div.soubor legionářská DrO- dramatický odbor MŠ - mateřská škola



Odtud převedeno Val



Materiály zpracovala PhDr. Zdenka Zahrádková,Česká Lípa, Brněnská 2580, tel. domů-0425 24072
BEZDĚZ o.Česká Lípa Od r.1958 soubor MOB, asi do r. 1962, v r. 1961-62 dětský školní soubor.(Zahrádková)
Nástup, 1961, č.4,17, 52
BLÍŽEVEDLY o.Česká Lípa Na konci roku 1960 zahájil práci DS s dětskou scénou a loutkářký kroužek. Soubor dospělých končí asi 1964, dět- ský soubor 1969, LS asi 1970. (Zahrádková) Nástup, 1961, č.1, 1963, č.50, 1964, č.11, 1967, č. 22, 1968, č.6 1969, č.6, 14, 15, 17.
BOHATICE o.Česká Lípa V r. 1947 existuje soubor SČM, 1954-1958- DS pod MOB, v r. 1957 i LS.(Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, 604
BOŽÍKOV m.č.Zákup o.Česká Lípa 1947-1954 DS VLASTIMIL, vedle toho hraje v r. 1947 SČM a v r. 1948 Rodičovské sdružení. Hrálo se v hostinci p.Chyby nebo v Sokolovně v Zákupech. (Zahrádková) SOk CL: ONV 19, 258
BRENNÁ m.č.Zákup o.Česká Lípa Od r. 1947 existuje divadelní spolek, který hraje s přestávkami do r. 1954, kdy přechází pod MOB a existuje až do r. 1958. Vedle toho v r. 1949 hraje dram.odbor KSČ a SČM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, 604, spolky 144
BRNIŠTĚ o.Česká Lípa První ochotnický soubor zde působil 1946, od doby osidlování českým obyvatelstvem. Do poloviny 50. let nesl zev KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ. Od 1954-1989 jako DS OB, v 90.letech DS obecního úřadu Brniště. Skromná dokumentace dokládá od počátku dobrý výběr repertoáru, klasickou i moderní českou hru, ale i dobré pop. kusy včetně her se zpěvy(Úklady a láska, Zlý jelen, Lucerna, Noc na Karlštej- ně, Léto, Loupežník, Půlnoční mše...). Hráli v sále DO a v přírodě v zahradě u Pižlů, 1966 provedli v exteriéru Maso- pustní soud rychtáře z Brn za účasti hudby, krojovaných skupin ad., celkem přes 200 účinkujících. Významným čini- telem herec a režisér Jaromír Lapáček. 1959 založen dětský DS. Vedoucí Libuše Horáčková, souborem prošlo do r. 1995 okolo 140 místních dětí.(JM). Vedle toho hraje v r.1949 DS SČM, v r. 1958 DS K.ČAPEK při MJ Požární ochrany, v r. 1959 DS PO a JZD. (Zahrádková)
HORÁČKOVÁ,Libuše: 50 let divadla v Brništi. Brniště, n.v., bez letopočtu, asi 1996. k ART SOkA CL: ONV 19, 604, spolky 144 Budovatel českolipské vesnice, 1957, č.13, 49 Nástup, 1960, č.15, 1961, č.21, 1962, č.6, 15, 1966, č.15, 45,1979, č.22, 35, 49, 1980, č.10, 39, 1983, č.23, 1988,č.5,11,12 Stráž severu, 1946, č.23, s.6, č.115, s.2 Dále viz. LUHOV, VELkÝ GRUNOV
BŘEVNIŠTĚ m.č. Stráže p.Ralskem o.Česká Lípa Od r. 1947-1949 div.soubor,patrně SČM.(Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, spolky 144
BUKOVANY m.č. Nového Boru o.Česká Lípa 1947-1948 DS HRANIČÁŘ, v r.1948 i DS SČM, v r.1954 DS OB. Hraje se v hostinci p. Kouckého, v KD a v lesním divadle ve Sloupu. 1960-1961 pod OB mládežnický soubor. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19 Nástup, 1961, č.21, Borský klas, 1954, č.44
CVIKOV o.Česká Lípa Divadelní sál a kino "Vesna" v hotelu Stalingard v Žitavské ul. čp. 132. V r.1927-1938 hraje divadlo NJS a SOKOL.V r.1945 ustaven DS J.K.TYL. Od poloviny 50.let zaměřen na děti, končí činnost v r.1959. Významnými členy J.Brabec,F.Zlesák, J.Růžička, V.Tum pach. Nejvýznamnější počin: uvedení Vrchlického trilogie Námluvy Pelopovy (pohost.E.Kohout, 2.místo na kraj. přehlídce, natáčí ji rozhlas), Smír Tantalův, Smrt Hippodamie v l. 1955-1957. V r. 1945 DS VOJENSKÉHO ÚTVARU, 1949-1950 DS Dívčího internátu. V r.1960 DS OB,od 1961 pod KP, zde několik div.skupin(Tumpach,Růžička, F.Zlesák), hraje asi do r. 1970. DDS: 1969-1979 ZDŠ 1981-1987 div.studio VLČATA. LS: 1969 DLS, 1981 založen maňáskový soubor KOPRETINKA, vedoucí J.Mikulová, Š.Jakobi-dosud, od 1950 s přestávkami dosud(1998) LS, který přijal název KLUBÍČKO-spolupráce s prof. AMU I.Anthonem a E. Kubíkovou a Naivním divadlem v Liberci(význ.členové- Ráliš, Roubíček, Tymeš). 1983-1997 přehlídka Cvikovské dny loutek.(Zahrádková) JAVORIN, II.s.139 Adresář 93: LS Klubíčko SOkA CL: MěNV CL 248, spolky 72, 133, 144 Průkopník, 1927, č.17, 45 Českolipský kraj, 1936, č.15 Liberecké listy, 1934,č.45 Borský klas,1955,č.5, 1958,č.13 Stráž severu,1946,č.33,s.3, č.40,s.2, č.87,s.2 Nástup,1960,č.14, 1961,č.15,23,25, 1964,č.5,28, 1965,č.16 1966,č.7,1967,č.6,1968,č.23, 1969,č.10,14,21, 1972,č.6, 1973,č.14, 1976,č.7, 1978, č.24, 1979,č.22, 1981,č.31,44,49, 1982,č.8,9,12,15,16,37,44,50, 1983,č.1,3,7,10,12,18,1984,č.4,7,11,14,15,18-19,31,41, 1985,č.6,9,10,13,15,43, 1986,č.2,4,6,16,42,45,46, 1987, č.6,7,13,24,46, 1988,č.6,7,12,20,22,24,46,47, 1989,č.2,3,5, 16,40,45,49, 1990,č.9,13,27,28,36,44, Českolipské listy, 1991, č.48
LCH 1981 Klubíčko I.Anthon:Perníkové narozeniny LCH 1983 Klubíčko I.Anthon:Perníkový sněhulák LCH 1990 Klubíčko O.Augusta:Muzikanti Dále viz.LINDAVA, TRÁVNÍK-NADĚJE



ČASTALOVICE o.Česká Lípa V r.1948 DS MOR. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19
ČESKÁ LÍPA o.Česká Lípa Budova, v níž po r.1945 zahájilo Jiráskovo divadlo, je patrně velmi stará. 1820 město vyhořelo a s ním i budova, v níž se hrálo divadlo. 1837 stavba obytné budovy s hostincem Zum alten Saal. Do 1923 nejsou žádné zprávy. Toho roku zde začal činnost Deutscher Turnverein. Divadlo se zde nepodařilo obnovit, ale hrálo se v sále restaurace Apollo, později Občanská beseda anebo v Berkovském zámku. 1932 budova adapt ována a byl přistaven divadelní sál. 1945 budova poj menována Jiráskovo divadlo.(JM). Divadelní dění pro bíhalo dále v sále kina Olympia, 1909-1931 v ND, v hostinci U Lukostřelce, od 1931-1938 v sále hotelu Merkur. 1722-1734 divadelní činnost řádu augustiniánů v kos tele Všech svatých. 1876-1918 Česká Beseda(předchozí názvy Měšťanská beseda, Česká řemeslnická beseda). 1889-1938 NJS 1898-1938 Česká sociálně dem.strana, 1919-1927 DrO 33.pluku legionářského, 1892 ustaven SOKOL, 1905-1938 vedle souboru dospělých též LS, průběžné prolínání členstva. 1920- 1938 hráli divadlo žáci reálného gymnazia. 1926-1938 DS JIRÁSEK, obnoven 1945-1950, 1952- 1957, 1960-1963,od 1967-dosud(1998). Do r.1938 56 inscenací. 1932 hostu je Nedošínská v Okénku,1937-38-vrchol činnosti:Lidé na kře, Bílá nemoc,Veřejný nepřítel, Matka. 1945 Lu cerna. 1950-52 hraje soubor jako KK ROH ČSD, 1958-1960 jako ZK ČKD. Po obnovení činnosti rež. M.Jiřičkovou v r.1967 vzniklo několik dalších prac.skupin,(dal.rež.:Klapka,Zavřelová,Opasek, Ko lář). Od 1973 pořadatel Českolipského divadelního podzimu. 1979-1980 Lidová akademie herectví(Vinař,Vostrý). Pravidelná účast v nár.kole monologů a dialogů "Pohárek SČDO" (M.Kučaba, I.Bufková, J.Kolářová). Hry Jak se vám líbí Jak se vám líbí a Mistr a Markétka v ČST. Zahraniční zájez dy: Japonsko,Belgie,SRN,Rakousko. Od r.1995 občanské sdružení Divadelní klub Jirásek. Další soubory: 1945-OOR, 1946-DrO KSČ, 1946-1951 MLADÁ SCÉNA, 1947 mladí fy Siemes, SOKOL, DDS, 1948- SČM,Vojenský út var, 1951 DS SČM Severočeská Včela,DS KK ROH zaměst nanců v dopravě, DS ČSM Benar a ČKD, 1948-1960 DS Va gonka Tatra, 1957-1960 DS ZK ČKD(od 1967- 1970 jako estrádní soubor), 1954-1958 DS ČSM VHŠ, OUNZ, OUSPZ č.20,CŠD, 1968-1969-DIV.STUDIO ZK Dopravy. Dětské a mládežnické soubory: 1958-1959 DDS JITŘENKA ZK Že lezničář, 1958-1964, 1987-1990 DDS ODMP, 1961-1964 DIVADLO MLADÝCH (Učňovská škola,čl.ZK Tatra,student.souboru),1964-1967 DS SEŠ, 1967-dosud(1998) DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH při OA(rež. M.Jiřičková,tvoří studenti stř.škol a učilišť a 9.tř.ZDŠ) 1964 DDS ZDŠ Moskevská, 1969 DDS ZDŠ Ko menského, 1971 SSM Vagonka, 1975-1978 DDS PS Slovan ka, 1975-1979,1984-1986 DS Gymnazia, 1980 DDS ZDŠ Jižní, 1983 DDS ZDŠ Partyzánská, 1984-dosud(1998) DDS LŠU, 1987-DDS ZDŠ Mánesova,1988 DDS PS Zvl.školy. Ba letní soubory: 1964-1967 BALETNÍ STUDIO OB 1972-1973 BS ZK Nářadí. Loutkové soubory:1945- 1950 LS JIRÁSKA, 1952-1964 LOUTKOVÁ SCÉNA OB, 1967-1969 LS ZK Dop- ra vy a spojů, 1975-1989 LS LÍPÁČEK učitelek MŠ, 1979 maňás kový soubor ODMP, 1981-asi 1989 LS ODMP. Další soubory: 1979-1989 Kabaretní soubor SKP, 1962-1963 DIVADLO POEZIE (studenti SEŠ a SPŠS), 1983-1993 DI VADLO POEZIE OKUP. (Zahrádková). Kronikář k ART JAVORIN, I.,s.35 VAŽANOVÁ, Jana:Českolipský divadelní klub Jirásek slaví le tos sedmdesáté výročí vzniku. In: Českolipský deník, 30.4.1996 k ART DČD I.,s.350 Sídlo Smetanova okrsku ÚMDOČ ÚMDOČ 1922: Dram.odb. NJS Adresář 93: Div.klub Jirásek, Div.poezie OKUP Kronika DKJ DKJ CL SOkA CL: ONV 19,258,506,604, MěNV CL 190,248, spolky 27 V, 63,64, 65,67,89,121 Průkopník, 1926,č.12,13,15,18,40,42,45,46,48, 1927,č.9,11,13,14, 16,19,23,26,28,38,45 Český sever, 1928,č.1 Českolipský kraj, 1931,č.21,23,32, 1933,č.4,25,41, 1934,č.10,11, 12,17,20,43, 1936,č.15,21,37,41,43,49, 1937,č.9,11,13,15, Liberecké Listy, 1933,č.25,41, 1934,č.10,11,12,17,20,43 Budovatel českolipské vesnice,1957,č.37, 1959,č.8 Nástup, 1962,č.6,11,49, 1963,č.27, 1964,č.7,14,16,18,21, 1967,č.6,25,31, 1968,č.15, 1969,č.11,2,1,25, 1970,č.12,19,22,36, 1971,č.11,32, 1972,č.3,8,19,25,50, 1973,č.14,18,29,48,50, 1975,č.2,5,7,11,15, 1974,č.7,16,48, 1977,č.26, 1978,č.6,8,14, 1979,č.4,13,21,22,25,26,42,48, 1980,č.1,6,8,18,19,21,22,49,50, 1981,č.2,4,12,18,19,23,24, 26,48,52, 1982 č.9,14,45,50, 1983,č.2,10,15,20,22,23,41, 1984,č.1,13,15,16,,21,23,25,26,29,40, 43,45,48, 1985,č.3,5,12,13,14,16,32,44,45,48,50, 1986,č.9,10,11, 15,16,20,34,35,46,49,50, 1987,č.7,8,14,17,19,33,37,39,40,42, 46, 1988,č.5,9,10,15,24,31,34,35,40,42,43,46,48,50, 1989,č.3,9,12,14, 15,18,19,25,38,40,42,46,47,49,50, 1990,č.1,4,9,24,27,39,40,42,44, Českolipské listy, 1991,č.10,14,16, 1992,č.13,14,16,19,21, 25,39,46,47 Stráž severu,1946,č.42,s.3,č.111,s.4,č.115,s.2,č.116,s.4, č.118,s.2
ŠP 1973 JIRÁSEK Lavreněv:Balada o poručíkovi a Marjutce ŠP 1976 JIRÁSEK Sofokles-Zavřelová:Thébané FEMAD 1982 ŠP,JH JIRÁSEK Shakespeare a kol.:Sen králevice Hamleta FEMAD 1983 ŠP JIRÁSEK Sofokles:Oidipus FEMAD 1985 JH JIRÁSEK Shakespeare a kol.: Jak se vám líbí "Jak se vám líbí" FEMAD 1986 JIRÁSEK Shakespeare: Král Lear FEMAD 1988 JIRÁSEK Klapka: Henryk ŠP,JH WP OKUP Šiktanc: Adam a Eva JH 1989 JIRÁSEK Bulgakov-Klapka: Mistr a Markétka WP 1991 OKUP Shakespeare: Sonety JH 1995 JIRÁSEK Shakespeare-Klapka: Play Macbeth JH 1996 JIRÁSEK Gogol-Klapka: Revizor JH 1998 JIRÁSEK Shakespeare-Klapka: Sen v noci svatojánské Dále viz. DOBRANOV, DOLNÍ LIBCHAVA, DUBICE, PÍSČNÁ, STARÁ LÍPA
DOBRANOV m.č.České Lípy o.Česká Lípa 1946 DS Hasičů, 1947-1949 DS SČM, 1948-DS SK, 1946-1954 DS J.K.TYL, 1954-1959 jako DS OB V r. 1959 DS PO, 1962 DS ČSM.(Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, 604 Nástup, 1962,č.6
DOKSY o.Česká Lípa 1. divadelní sál v host. na tř.E.Beneše, 2. letní di vadlo v přírodě v Masarykových sadech. 1926-1938 DS NJS, rovněž LS, 1931-1938 DS K.H.MÁCHA, obnoven 1945-1951, od 1951-61 jako DS OB. V letech 1946-1949 se pořádaly 4. ročníky divadelního festivalu "Máchův máj". Asi od 1951-1970 LS. V r.1961 DS Jedenáctilet ky, DS PO, DS ZDŠ. 1986-asi 1989 DDS KOŤATA pod MěKS, 1983-1996 maňáskový soubor BUDULÍNEK, 1987-asi 1989 LS LUPÍNEK DPM, 1991-asi 1993 DS MÁCHADLO MDDM. (Zahrádková) JAVORIN II.,s.127 SOkA CL: spolky 74,75, Zpráva ředitelky MěKS z r.1998 archiv Z.Zahrádkové Českolipský kraj, 1936,č.47 Průkopník našeho severu, 1926,č.12 Stráž Severu, 1946,č.47,s.2 Nástup, 1960,č.3, 1961,č.10,16,17,52, 1962,č.9, 1967,č.6 1984,č.16, 1986,č.6,11,16,42,45, 1987,č.7, 1988,č.3,5,14,16,45, 1990,č.9,18 Českolipské listy,1945,č.15, 1991,č.15, 1992,č.13 Dále viz. STARÉ SPLAVY, ŽĎÁR
DOLNÍ LIBCHAVA m.č.České Lípy, o.Česká Lípa Divadelní sál v čp.7. 1945-1954 DS J.K.TYL, od 1954-1962 jako DS OB. 1954-1959 DS JZD. 1957-1962 LS OB.(Zahrádková) JAVORIN II.,s.126 SOkA CL: ONV 19,258,604, MěNV CL 190 Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.50 Stráž Severu, 1946,č.96,s.2 Nástup, 1962,č.6



DOLNÍ NOVINA o.Česká Lípa (zaniklá obec) 1954 DS SČM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19
DOLNÍ POLICE m.č.Žandova o.Česká Lípa 1947-1949 DS KSČ, hrálo se v domě SČM a "Koruně". (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19
DOLNÍ PRYSK m.č.Prysku o.Česká Lípa Divadelní sál v Lidovém domě. Majitel družstvo Lido vého domu.(Javorin) (Zahrádková) JAVORIN II.,s.139
DOLNÍ SVĚTLÁ m.č.Mařenic o.Česká Lípa V r.1947 existoval DS, kterému byl ustaven patron(asi společný soubor s Krompachem). 1957 LS.(Zahrádková) SOkA CL: spolky 144 Borský klas, 1957, č.6 Stráž Severu, 1946, č.169,s.2
DŘEVČICE m.č.Dubé o.Česká Lípa V r.1961 založen divadelní kroužek, ale neměl asi dlouhého trvání(končí asi 1962) (Zahrádková) Nástup, 1961,č.9
DUBÁ o.Česká Lípa Divadelní sál v hotelu "Slavia", majitel MNV.(Javorin) V letech 1934-1938 SOKOL. DS BERKA z Dubé založen 1946, později jako DS ZK ROH Elite. Zanikl v r.1959 nebo 1960. Jiráskova Lucerna hrána v parku před zámkem Nový Bernštejn. Časté zájezdy do okolí. 1984 DS ZDŠ, 1986 DDS.(Zahrádková) JAVORIN II.,s.127 Zpráva kronikáře z r.1998 archiv Z.Zahrádkové SOkA CL: spolky 45, 144 Stráž Severu, 1946,č.34,s.2, č.58,s.2 Nástup, 1984,č.22, 1986,č.6 Dále viz. DŘEVČICE, NEDAMOV
DUBICE m.č.České Lípy o.Česká Lípa Divadelní sál v hostinci čp.25 "Pod lipami".(Javorin) 1945 DS SČM, 1947-1949 DS DIVADLO DĚTEM Svazu přátel SSSR. (Zahrádková) JAVORIN II.,s. 126 SOkA CL: ONV 19,258
DUBNICE o.Česká Lípa 1. divadelní sál v Osvětovém domě č.180, nájemce "Havlíček". 2. divadelní sál v hostinci F. Vlka(Javorin) 1947-asi 1959 DS HAVLÍČEK (Zahrádková) JAVORIN II.,s.135 SOkA CL: spolky 144
HAMR na Jezeře o.Česká Lípa DS MOK,později OB od 1946-1958. Hrálo se v hotelech Jezerka a Praha, později v sále kina. 1979-asi 1982 DS ZK Uranové doly. LS 1954-asi 1960. Loutková scéna v budově MNV. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144, ONV-Inventář, 19,604 Stráž Severu, 1946,č.104,s.2 Nástup, 1979,č.39
HEŘMANICE v Podještědí m.č.Jablonného v Podještědí o.Česká Lípa DS HAVLÍČEK 1946-asi 1954. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144
HEŘMANICE m.č.Žandova o.Česká Lípa DS MALÁ SCÉNA 1949-1958. Hrálo se v hostinci p.Živného. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604
HOLANY o.Česká Lípa Divadelní sál v hostinci čp.16, majitel M.Pňovský,nájemce ČSM.(Javorin). 1946-1950 DS SČM. 1957-asi 1960 DS Osvětové jizby.(Zahrádková) JAVORIN II.,s.126 SOkA CL: ONV 19 Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.49
HORNÍ LIBCHAVA o.Česká Lípa Divadelní sál v hostinci čp.1, nájemce p.Fuka(Javorin) 1946-1954 DS HAVLÍČEK, od 1954-1962 jako DS OB. 1947- 1959 DS SČM, 1959 DS KK JZD, 1959-1962 DDS PO. (Zahrádková) JAVORIN II.,s.126 SOkA CL: ONV 19,258,604 Nástup, 1962,č.6
HORNÍ POLICE o.Česká Lípa České divadlo od r.1930-1938 pořádala Osvětová komi se. 1949 DS SČM, DS KSČ, DS Střední školy, 1954-1959 DS OB. Hrálo se v sále "Besedy". 1979-1986 DLS ŽANDO VÁČEK při PO ZDŠ. 1983-1986 DDS ZDŠ, 1984- asi 1989 LS MŠ.(Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604, spolky 93 Nástup, 1979,č.22, 1984,č.16, 1985,č.16, 1986,č.6,11
HRADČANY m.č.Ralska o.Česká Lípa 1945-1948 SDO pod hlavičkou MOR,1947 DS Hasičského sboru. Hrálo se v hotelu Letka. (Zahrádková) SOkA CL:ONV 19, spolky 144
HVĚZDOV o.Česká Lípa (zaniklá obec) V r.1947 divadelní spolek. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144
CHLUM o.Česká Lípa 1946 DS SČM, 1960-asi 1963 DS JZD. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19 Nástup, 1960,č.3
JABLONNÉ v Podještědí o.Česká Lípa Divadelní sál a kino "Slovan" ve Stalinově tř.(Javorin). V 16.století školské divadlo-německy.1919-1938 ČB, 1921-1938 NJS. 1945-1972 DS J.K.TYL. Duší ochotníků Jaroslav Janus. V letech 1945-1948 zde měl sídlo i Minaříkův podješ tědský okrsek divadelních ochotníků ÚMDOČ. 1946-1968 dobrou úroveň divadelní kroužek učitelů a DDS ZDŠ za vedení učitele Josefa Hejlka. 1946-1948 LS, 1986-1988 LS JISKŘIČKA. (Zahrádková) JAVORIN II.,s.136 DČD I., s.112 Zpráva kronikáře z r.1998 archiv Z.Zahrádkové SOkA CL: ONV 19, MěNV CL 248, spolky 78,144 Naše hory, 1919,č.46 Stráž Severu, 1946,č.26,s.2,č.39,s.2, č.89,s.3, č.92,s.2, č.93,s.2, č.104, s.3, č.169, s.2 Nástup, 1963,č.16, 1965,č.23, 1968,č.37,46, 1969,č.21,25, 1988,č.40 Dále viz.HEŘMANICE v Podještědí, KNĚŽICE, PETROVICE, POST ŘELNÁ
JANOVICE v Podještědí o.Česká Lípa Divadelní sál v hostinci, majitel Emil Rýgl, nájemce "K.H.Borovský". (Javorin) 1947-1950 DS K.H.BOROVSKÝ.(Zahrádková) JAVORIN II.,s.136 SOkA CL: spolky 144
JESTŘEBÍ o.Česká Lípa Divadelní sál a kino v čp.14, majit.MNV, nájemce V.Kuchař. (Javorin) Asi 1932-1938 NJS,Baráčníci. 1946-1947 DS Hasičů 1947 DS SOKOLA, DS MOR. 1954-1958 DS OB. 1960-1965 DS mladých ochotníků, 1965 v Jiráskově Lucerně pohost. vystupuje J.Vojta.(Zahrádková) JAVORIN II.,s.126 SOkA CL: ONV 19,258,604, spolky 85 Českolipský kraj, 1936,č.36, 1937,č.2,21 Nástup, 1960,č.9, 1965,č.20
JEZVÉ m.č.Stružnice o.Česká Lípa 1946 DS Hasičů, DS SK, 1948-1958 DS MOR(OB). 1957-asi 1958 LS. 1963-1968 DS ČSM. Hrálo se v hos tinci u p.Buryšky, pak v sále OB. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604 Nástup, 1962,č.6, 1963,č.14, 1968,č.24
KAMENICE m.č.Zákup o.Česká Lípa 1946-asi 1948 DS SČM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, spolky 144
KAMENICKÝ ŠENOV o.Česká Lípa 1928 postavené divadlo sloužilo od počátku nejen di vadlu, ale i jako kino. Po r.1946 byl nájemcem diva delního zařízení ochotnický spolek "Divadlo sklářs kého města v Kamenickém Šenově". (JM). 1901-1938 DrO NJS, 1927 Jednota čs. socialistů, 1935 děti obec.školy, 1938 OOS. 1945-1950 SDO DIVADLO SKLÁŘSKÉ HO MĚSTA V KAMENICKÉM ŠENOVĚ. 1946-1963 DS ROH Lust ry. 1946 hostoval J.Vojta ve Vojnarce. 1959 DS ČSM sklářské průmyslovky. 1964-1967 LS ZK Lustry,asi 1980-1990 LS, 1985 DS SKP, 1989-asi 1983 LS MŠ. (Zah rádková) JAVORIN I.,s.83 SOkA CL: spolky-Inventář, 104,144 Průkopník, 1927,č.45 Stráž Severu, 1946,č.129,s.2, č.163,s.2, č.169,s.2 Borský klas, 1956,č.45, 1959,č.1,11 Hlas Novoborska, 1960,č.8 Nástup, 1960,č.36, 1961,č.27, 1964,č.18, 1967,č.6,7,22,1969,č.14, 1985,č.22, 1989,č.2,5, 1990,č.9 Českolipské listy, 1991,č.27 Dále viz. PRÁCHEŇ
KNĚZICE m.č.Jablonného v Podještědí o.Česká Lípa Divadelní sál v hostinci čp. 29, majitel F.Rotinek, nájemce "J.K.Tyl". (Javorin) 1947-asi 1950 DS J.K.TYL. 1961 DS OB. (Zahrádková) JAVORIN II.,s.136 SOkA CL: spolky 144 Nástup, 1961,č.35
KOZLY o.Česká Lípa 1945-1948 DS SČM, hraje v host. p.Pokorného a p.Prokopiče. Asi 1954-1958 DS OB, hraje v JZD. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604
KRAVAŘE o.Česká Lípa Divadelní sál a kino na Stalinově nám. č.1, maj.MNV, nájemce F.Šťastný.(Javorin). 1948-asi 1953 DS SK. 1963- asi 1968 DS OB. (Zahrádková) JAVORIN II., s.115 SOkA CL: ONV 19 Nástup, 1963, č.34
KROMPACH o.Česká Lípa 1933-1938 NJS. V r.1947 divadelní spolek(asi společný s D. Světlou) (Zahrádková) SOkA CL: spolky 72,144 Stráž Severu, 1946,č.169,s.2
KUNRATICE u Cvikova o.Česká Lípa Divadelní sál v hostinci čp.145, maj. Anna Zemanová.(Javorin). Asi 1933-1938 NJS. 1946-1950 DS J.K.TYL.(Zahrádková) JAVORIN II.,s.139 SOkA CL: spolky- Inventář, 72,144
KUŘIVODY m.č.Ralska o.Česká Lípa 1937-1938 NJS. 1946-asi 1948 DS SČM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, spolky 85
KVTÍTKOV o.Česká Lípa 1947-1948 DS SČM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19
LASVICE m.č.Zákup o.Česká Lípa Asi 1954 školní představení, v r.1967 loutkové divad lo. (Zahrádková) Nástup, 1967,č.6 LINDAVA m.č.Cvikova o.Česká Lípa 1946 DS SČM, 1947 DS Hasičů, 1947-1954 DS K.H.BOROVSKÝ, 1951 DDS školy, 1958-1959 DS OB. (Zah rádková) SOkA CL: ONV 19,258, spolky 133,144 Borský klas, 1955,č.1-2, 1959,č.4
LUHOV m.č.Brniště o.Česká Lípa 1946 DS SČM, 1947 DS Hasičů. 1947-1954 DS MÁJ,od 1954-1963 jako DS OB. Hraje se v hostinci u Janatů a v zahradě p. Lynara. Významným členem J.Janata. 1960-asi 1962 DLS školy.(Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604,258, spolky 144 Budovatel českolipské vesnice, 1956,č.29 Nástup, 1960,č.38, 1962,č.6, 1963,č.35
LUKA o.Česká Lípa 1961-asi 1963 DS MOB, 1960-1963 DS KK JZD.(Zahrádková) Nástup, 1960,č.3, 1961,č.4,17,22
MAŘENICE o.Česká Lípa 1946-asi 1948 DS HRANIČÁŘ. 1957 LS, 1957-1958 DS OB, 1964 DDS ZDŠ. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144 Borský klas, 1957, č.6,18,23 Nástup, 1964, č.27 Dále viz. DOLNÍ SVĚTLÁ, MAŘENIČKY
MAŘENIČKY m.č.Mařenic o.Česká Lípa V r.1947 divadelní spolek, vyvíjel však slabou čin nost, zanikl patrně 1948. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144
MIMOŇ o.Česká Lípa Divadelní sál a kino, majitel MNV, nájemce Správa kin. (Javorin). Velikonoční hry. 1922-1938 hrají di vadlo NJS, SOKOL, DTJ a OOS, zajíždějí i do okolí(Zákupy, Pertoltice). 1926-1936 DDS obecné školy. 1946-1950 DS SLOVAN,v r.1947 na 3.místě v kraj.soutěži. 1947 DS KSČ, DS Sokola, 1949 DS SČM, DS VVZ 134. V letech 1954-1958 DS ZK TON, ZK Mitop, DS Průmyslového kombinátu. 1958-1960 DS VOJAN. 1959 DS ČSM jedenáctiletky. 1976-1987 s přestávkami DS NO CO CO SZK ROH(později Dům družby).1984-1987 DS JKP.
Asi 1982-asi 1996 DDS ŠLAPOLET při ZDŠ, 1953-1977 LS NA DVORKU ZK TON,od 1977-1987 jako LS SZK. Asi od 1966-dosud (1998) LS MŠ(učitelky). (Zahrádková) DČD I.,s.312,314 JAVORIN II.,s.127 SOkA CL: MěNV CL 248, ONV 19,258,604, spolky 85,93 Zájmy českého severu, 1926,č.23,25,26,28-29,30,42,43,47, 1927,č.17 Průkopník, 1927,č.6,9,17,18,42 Českolipský kraj, 1936,č.18,20,21 Stráž Severu, 1946,č.27,s.3, č.53,s.2,3 Budovatel českolipské vesnice, 1959,č.8 Nástup, 1967,č.6,22, 1971,č.17, 1972,č.9, 1974,č.10, 1976,č.47,50, 1977,č.10,22,49,51, 1978,č.16, 1981,č.34, 1983,č.10,22,23,41,45, 47, 1984,č.7,45, 1985,č.13, 1988,č.40, 1990,č.9,44
NÁHLOV m.č.Ralska o.Česká Lípa 1929 DDS české menšinové školy-asi až do 1938, 1937-1938 NJS. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 85 Český sever, 1929,č.3
NEDAMOV m.č.Dubé o.Česká Lípa 1961-asi 1963 LS. (Zahrádková) Nástup, 1961,č.10,12,15
NOVINY pod Ralskem o.Česká Lípa 1947-DS KSČ. 1947-1949 DS SČM. Hraje se v hostinci p.Maršíka. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19
NOVÝ BOR o.Česká Lípa Městské divadlo postaveno tehdejší obcí Arnultovice 1928. Další sály: divadelní sál v Sokolovně, maj.Sokol, div. sál v Nár.domě, div.sál Hradčany. (Javorin). 1919-1938 SOKOL, od zač.20.stol.-1938 NJS, 1934 DDS při škole, 1935-1938 DTJ a Jednotný svaz soukromých zaměstnanců,1934-1938 ČSOL,1933-1935 OOS, Sociální demokracie,1935-1936 DS Čsl.mládeže nár.socialistické. 1945-1948 DS SČM, Recitační sou bor SČM, 1946-asi 1948 DrO ZO ROH Kovodílny Rachman 1946-asi 1948 DS SLOVAN, 1947- DS SPŠ sklářské, DS MLADÝCH, 1946-asi 1950 DS KALINA, 1950-asi 1960 DS ZK ROH Borské sklo,rež.Dr.L.Moudrý,1955-1960 DS OD, 1956-asi 1958 Estrádní kroužek ČSM ONV, 1957- asi 1959 DS JSŠ,1961-1971 DS DRAK. 1960-1963 DS Kulturní skupiny německých pracujících. 1969 založen DS HRUBÍN (dosud 1998), vedoucí J.Horčičková. Dal si za cíl hrát pohádky pro děti,2x sehrál hry pro dospělé. 1970-1973 DS KP, rež.J.Janouch. Dětské soubory: 1967-asi 1971 DS ŠD ZDŠ U lesa,1982-dosud(1998) DS RUBÍNEK, vedoucí J.Lukášová(na nár.přehlídce O hádavých princeznách),od 1994 dosud DS KOUKADLO (rež.M.Kučaba,nejúspěšnější Strašidelná škola). Loutkové soubory: 1958-1960 LS Borské sklo, 1966-asi 1970 LS KP, 1975-1989 LS MŠ(učitelky),1978- asi 1987 LS ČTYŘLÍSTEK ZDŠ U lesa, 1981- asi 1985 LS MěDPM, 1987-1990 STŘÍPEK maňáskový soubor. (Zahrádková) JAVORIN I.,s.138, II.,s.139 WURFEL,Karl: Aus der Geschichte des Haidaer Dilettanten-Theater-Vereines. In: Mittelungen des Vereines fur Heimatforschung und Wanderpflege (50/16-18) KK SOkA CL: ONV 19,317,506, MěNV CL 248, spolky 72,93,97,144 Adresář 93: DS Hrubín Českolipský kraj, 1936,č.45 Stráž Severu, 1946,č.57,s.3., č.85,s.2, č.116,s.6, č.121,s.2, č.138,s.6, Borský klas, 1954,č.44, 1955,č.20, 1956,č.44, 1957,č.13-14,19,50, 1958,č.2,8,9,13,18,21,35,41,43, 1959,č.7,8, Nástup, 1960,č.27,33, 1961,č.15, 1962,č.48, 1963,č.24, 1966,č.13, 27, 1967,č.6,23, 1968,č.23, 1970,č.19, 1971,č.34, 1972,č.24, 1973,č.8, 1974,č.1,3,44, 1975,č.2, 1976,č.50, 1978,č.24, 1979 č.22,42, 1981,č.12, 1983,č.1,13,23, 1984,č.2,13,16,17,26, 1985,č.12,13,25,27,35,49, 1986,č.3,6,11,16,23, 1987 č.1,4,7, 12,14,15,38, 1988,č.5,15,22, 1989, č.2,3,5,19,46,47, 1990,č.9 Českolipské listy, 1991,č.10,15, 1992,č.13,14,26,46,47
Nár.přehlídka 1976 DS Hrubín Poklad kapitána Habakuka Nár.přehlídka 1991 DS Rubínek Tři království Nár.přehlídka 1992 DS Rubínek Dvakrát o lišce FEMAD 1996 DS Hrubín Werich:Lakomá Barka Dále viz. BUKOVANY
NOVÝ OLDŘICHOV o.Česká Lípa
Divadelní sál, maj. MNV. (Javorin). 1926-1934 DS Čsl.soc. demokracie, 1925 MOK, 1935-1938 NJS. (Zah rádková) JAVORIN II.,s.139 Liberecké listy, 1935,č.12 Českolipský kraj, 1934,č.12 Zájmy českého severu, 1925,č.50, 1926,č.42
OKNA o.Česká Lípa 1960-asi 1962 DS MOB. (Zahrádková) Nástup, 1960,č.3, 1961,č.17,30
OKROUHLÁ o.Česká Lípa 1946 DS Hasičů, 1975-1976 DS SSM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19 Nástup, 1972,č.14, 1975,č.26, 1976,č.8
PAVLÍČKY m.č.Tuháně o.Česká Lípa 1947-asi 1950 DS J.WOLKER. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 119
PERTOLTICE pod Ralskem o.Česká Lípa 1946 DS SČM, DS KSČ, DS Hasičů, 1948 Rodičov.sdružení, 1947 založen DS TYL, hraje s přes távkami do r.1958, (od 1954 jako DS OB). Hraje se v Lidovém domě,později KD. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604, spolky 144 Stráž Severu, 1946,č.81,s.2
PETROVICE m.č.Jablonného v Podještědí o.Česká Lípa V r.1947 existuje divadelní spolek. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144
PÍSEČNÁ m.č.České Lípy o.Česká Lípa 1954-1958 DS MOB. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 604
POLEVSKO o.Česká Lípa Asi 1930-1938 NJS. 1945-1946 DS MOK, 1946 DS SČM, 1947 DS TJ, DS Baráčníků. 1945-asi 1948 loutkové di vadlo. Hrálo se v sále Sametky. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19 Českolipské listy, 1945,č.13 Stráž Severu, 1946,č.117,s.3
POSTŘELNÁ m.č.Jablonného v Podještědí o.Česká Lípa V r.1947 divadelní spolek. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144
PRÁCHEŇ m.č. Kamenického Šenova o.Česká Lípa 1933-1938 NJS. 1954-asi 1955 DS OB. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 72 Borský klas, 1955,č.1-2
PROSEČ o.Česká Lípa (zaniklá obec) 1937-1938 NJS. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 85
PROVODÍN o.Česká Lípa 1932-1938 NJS, Baráčníci Provodín-Jestřebí. 1945-1946 SDO, 1949-DS Hasičů, DS SČM. 1958-1964 DS MOB. 1962-asi 1964 i loutkové divadlo. Hrálo se v hostinci p.Rejchy, později v sále OB. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604, spolky-Inventář Nástup, 1960,č.13, 1961,č.18, 1962,č.28, 1964,č.24 Dále viz. SRNÍ
PRYSK o.Česká Lípa Viz. DOLNÍ PRYSK
RADEČ m.č.Žandova o.Česká Lípa 1946-asi 1948 DS RAŽAN, 1946-asi 1947 DS Svazu přátel SSSR. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,258 Stráž Severu, 1946,č.104,s.2
RADVANEC o.Česká Lípa 1958 školní soubor, 1958-1959 DS ČSM. (Zahrádková) Borský klas, 1958,č.8
RALSKO o.Česká Lípa viz. HRADČANY, KUŘIVODY, NÁHLOV
ROUSÍNOV m.č.Svoru o.Česká Lípa 1933-1938 NJS. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 72,92
SKALICE u České Lípy o.Česká Lípa Divadelní sál v čp.266, majitel MNV, nájemce B.Najbert. (Javorin). 1935-1938 NJS, MOK,ČsČK , LS Sokola. 1946 DS SČM, 1947-1948 DS Sokola, 1947-1950 DS SVORNOST, 1958-1965 DS ČSM. (Zahrádková) JAVORIN II.,s.139 SOkA CL: ONV 19,258,317, spolky 72,93,97 Českolipský kraj, 1936,č.16,20,42 Borský klas, 1958,č.9, 1959,č.6 Nástup, 1961,č.15, 1965,č.13
SKALKA u Doks o.Česká Lípa 1961-1962 DS ZDŠ. (Zahrádková) Nástup, 1961,č.52
SLOUP v Čechách o.Česká Lípa Divadelní sál v Národním domě, nájemce "Mikovec"(Javorin). 1932-1938 NJS. 1930 založen SDO. Vesnička měla pouhých 55 čísel, přesto do r.1943 seh ráli 54 her dobrého vesněs lidového repertoáru. V tomto roce měl spolek 48 členů. 1945-1958 DS MIKO VEC, 1946 DS KSČ. 1957-asi 1960 LS, 1966 DS TJ, 1971 DS ZDŠ. Hrálo se i v lesním divadle. (Zahrádková) VE službách Thalie II.,s.323 JAVORIN II.,s.140 SOkA CL: ONV-Inventář,19,258, spolky 72 Českolipské listy, 1945,č.15 Borský klas, 1957,č.6,23, 1958,č.3,4, Stráž Severu, 1946,č.82,s.2 Nástup, 1966,č.27, 1971,č.16
SLUNEČNÁ o.Česká Lípa 1959 Estrádní soubor SČM.(Zahrádková) Borský klas, 1959,č.6
SOSNOVÁ o.Česká Lípa 1962 DDS ZDŠ. (Zahrádková) Nástup, 1962,č.24
SRNÍ u České Lípy m.č.Provodína o.Česká Lípa 1961-1962 DS Mládeže, hrají v ZK ROH Dřevařských zá vodů. (Zahrádková) Nástup, 1962, č.1
STARÁ LÍPA m.č.České Lípy o.Česká Lípa 1947-1958 DS Hasičů (od 1954 jako DS ČHJ). Hraje se v hostinci u Šobrů. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,604, MěNV CL 248
STARÉ SPLAVY m.č.Doks o.Česká Lípa 1935-1938 NJS.1959-1961 DS J.K.TYL, 1960-1961 DS ČSM, 1961 DDS ZDŠ. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 45,85 Nástup, 1961,č.4,16,17,24,52
STRÁŽ pod Ralskem o.Česká Lípa 1923-1938 NJS. 1947-1954 DS J.K.TYL. 1948 DS SČM, DS KSČ. 1954-1963 DS OB. OD 1970 s přestávkami dosud(1998) DS, který v r.1984 přijal název HORKA, specializuje se na pohádky. V r.1970 i LS. Hrálo se v kině Kotva a v KD. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,258, spolky 85,144 Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.14 Nástup, 1960,č.36, 1961,č.6,22, 1962,č.6, 1963,č.14, 1970,.č.28, 1985,č.13,16,22,40, 1987,č.14, 1988,č.15, 1989,č.35,46 Českolipské listy, 1992,č.21,46,47 Dále viz. BŘEVNIŠTĚ
STRUŽNICE o.Česká Lípa Divadelní sál v čp.105, náj.p.Bačkovský. (Javorin). 1945- 1954 DS J.K.TYL od 1954-1962 jako DS MOB. 1962-1973 s přestávkami DDS ZDŠ. (Zahrádková) JAVORIN II.,s.127 SOkA CL: ONV 19,258,317,604 Budovatel českolipské vesnice, 1956,č.29 Nástup, 1962,č.6,7, 1973,č.15 Dále viz. JEZVÉ
STVOLÍNECKÉ PETROVICE m.č.Stvolínek o.Česká Lípa 1947 založen DS MÁJ,trvá asi až do r.1954, pak jako DS MOB do r.1958.(Zahrádková) SOkA CL: ONV 258,604
STVOLÍNKY o.Česká Lípa Do r.1938 NJS. 1946 SDO, od 1947 jako DS HÁLEK asi do 1954,pak jako DS MOB do r.1958. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,258,604, spolky 85 Dále viz. STVOLÍNECKÉ PETROVICE
SVÉBOŘICE o.Česká Lípa (zaniklá obec) 1937-1938 NJS, obnovena 1947. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 258, spolky 85
SVOJKOV o.Česká Lípa 1946-1948 DS SČM. 1958-asi 1960 DS OB. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19 Borský klas, 1958,č.9,12
SVOR o.Česká Lípa Divadelní sál v hostinci J.Přibyla, nájemce J.Štancl. 1922-1938 NJS, do r.1938 i DTJ a MOK. 1947-1948 SDO, 1955-1960 DS ZK Severočeské sklárny, 1961-1963 patrně DS OB. (Zahrádková) JAVORIN II.,s.140 ÚMDOČ 1923: Kr.d.o. SOkA CL: spolky 72,78,92,144 Borský klas, 1955,č.20, 1957,č.12,23 Nástup, 1961,č.22, 1963,č.19 Dále viz. ROUSÍNOV
TRÁVNÍK-NADĚJE m.č.Cvikova o.Česká Lípa 1947-asi 1948 SDO. 1954-1960 DS OB, 1958 DDS školy, 1960 loutková scéna. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144 Borský klas, 1955,č.1-2, 1958,č.12 Hlas Novoborska, 1960,č.7
TUHÁŇ o.Česká Lípa 1961-asi 1963 DS a DDS MOB. (Zahrádková) Nástup, 1961,č.4,5,17,30 Dále viz. PAVLÍČKY
VALTEŘICE m.č.Žandova o.Česká Lípa 1946 DS SČM, DS MOK, DS Hasičů. 1947-1949 DS TYL,pokračuje pak asi s přestávkami do r.1959 jako DS OB. Hrálo se v KD. (Zahrádková). SOkA CL: ONV 19,258,604
VELENICE o.Česká Lípa 1946- asi 1954 DS JIRÁSEK, pokračuje 1954-1962 jako DS MOB. 1947-1949 DS Hasičů. V r.1949,1962 DDS školy. V r.1962 i LS. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,258,604 Budovatel českolipské vesnice, 1959,č.8 Nástup, 1962,č.6,10,26
VELKÝ GRUNOV m.č.Brniště o.Česká Lípa 1947-1949 DS Sokola, 1957-1959 DS OB, 1949,1977 DDS školy. Hrálo se v KD. (Zahrádková). SOkA CL: ONV 19,604, spolky 144 Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.50 Nástup, 1977,č.19
VOLFARTICE o.Česká Lípa Divadelní sál a kino v hostinci čp.91, maj.B.Novotný.(Javorin). Do r.1938 NJS. 1946-asi 1954 DS HRANIČÁŘ, pokračuje pak 1954-1962 jako DS MOB. 1947 DS KSČ, 1948 DS SČM, 1949 DS Sokola. 1957-1959 LS OB, 1959 DDS školy. JAVORIN II.,s.127 SOkA CL: ONV 19,258,317,604 Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.5,16 Nástup, 1960,č.6, 1962,č.9,12
ZAHRÁDKY o.Česká Lípa Divadelní sál v čp.6, majitel Sokol. (Javorin). 1922-1938 NJS, 1931-1938 Vzdělávací výbor. 1948 zalo žen DS J.K.TYL, hraje do r.1954, pak jako DS MOB do 1964, znovu 1974. 1946-1962 DS Sokola, pak znovu 1976-1978. 1956-asi 1968 LS 1958-1959 DDS školy.(Zahrádková). JAVORIN II.,s.129 SOkA CL: ONV 19,604, spolky 99 Českolipský kraj, 1936,č.15 Budovatel českolipské vesnice, 1956,č.29, 1959,č.4 Nástup, 1960,č.10, 1961,č.23, 1962,č.6, 1967,č.6,47, 1974,č.17, 1976,č.14, 1978,č.13, 1990,č.9
ZÁKUPY o.Česká Lípa 1721-1734 div.činnost řádu dominikánů v kostele sv.Kiliána a Šebestiána. 1923 založen český ochotnic ký kroužek jako odbor NJS, hrají až do r.1938. Hrálo se v malém sálku v budově předzámčí zákupského zámku, též na balustrádách v parku(význ.osobnosti B.Pytlík,J.Pecen). V r.1929 založeno loutkové divadlo-1938, obnoveno 1945. 1947-1948 DS Sokola, v r.1946 DS KSČ. 1948-1958 s přestávkami DS ZK Státní statky(ROH ČSSS). Od r.1946-1995 DS HAVLÍČEK, od 1996 jako Divadelní spolek HAVLÍČEK Zákupy.(Významné osobnosti povál.období B.Červencl, K.Šváb,brněnský div.,fil. a tv. herec O.Slavík/vojna/,L.Budín, J.Bárta,J.Šimek a od 80.let B.Bartoš). Dětské soubory: 1948 pak 1957-1971 školní soubory. Loutkové soubory:V r.1957-asi 1958, 1991-1993. Od r.1946-1983 se hrálo v sokolovně, 1984-1990 v tzv. Divadélku u půdy(budova býv.kláštera na nám.Svobody). Od r.1991 v rekosntruované sokolovně(KD). Od r.1992 pořadatel Okresní přehlídky DS. Pravidelná účast na region.přehlídce v Josefově Dole. V r.1993 cena za her.výkon J.Šimkovi na národní přehlídce. (Zahrádková). DČD I.,s.350 Adresář 93: DS Havlíček ŠIMEK,Jiří: 75 let českého divadla v Zákupech. Zákupy, Město 1998. archiv DS Havlíček Zákupy Kronika DS Havlíček Zákupy SOkA CL: ONV 19,258,317,604, spolky 144 Českolipské listy, 1945,č.16, 1992,č.46,47 Nástup, 1960,č.12, 1967,č.16, 1968,č.1, 1970,č.24, 1971,č.22, 1982,č.41, 1983,č.15,23, 1984,č.13, 1985,č.13, 1986,č.16, 1987,č.14,15,39, 1988,č.15, 1989,č.46,47, 1990,č.2 Vysoké n.J. 1993 DS HAVLÍČEK Havel:Autostop Dále viz. BOŽÍKOV, BRENNÁ, KAMENICE, LASVICE
ŽANDOV o.Česká Lípa Divadelní sál v domě na náměstí, majitel MNV. (Javo rin) Ochotnický DS založen v listopadu 1946.V r.1951 byl sloučen s loutkovým divadlem a hudebním soubo rem v estrádní soubor. Jako vítěz Libereckého kraje v r.1957 na celostátní soutěži LUT v M.Lázních. V r.1958 činnost souboru ukončena. Vedle toho 1948 DS ROH Kovoprůmyslu a DS MO Matice slovenskej, 1954-1963 DS ZK Atmos(ČKD). Loutkové soubory: 1947-1969, pak 1978-1981, 1983-asi 1990 LS MŠ, 1985 LS PO. (Zahrádková). JAVORIN II.,s.127 SOkA CL: ONV 19,604 Zpráva obecního úřadu Žandov.1998. archiv Z.Zahrádkové Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.4,13 Nástup, 1960,č.11, 1962,č.6, 1963,č.20, 1968,č.7,36, 1969,č.10, 1975,č.24, 1979,č.34, 1981,č.24, 1983,č.10,35, 1985,č.22, 1990,č.3 Dále viz. DOLNÍ POLICE, HEŘMANICE, RADEČ, VALTEŘICE
ŽĎÁR m.č.Doks o.Česká Lípa 1960-1967 DS SČSP. (Zahrádková) Nástup, 1960,č.3, 1961,č.4,17, 1967,č.7
ŽIDLOV o.Česká Lípa (zaniklá obec) V r.1946 DS SČM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19

Dále nepřevedeno


MÍSTOPIS ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA
Údaje, zjištěné při zkoumání materiálů, týkajících se okresu Česká Lípa, vztahující se k dalším místům na území ČR. Bib liografie jako u okresu Česká Lípa. Zpracovala PhDr.Zdenka Zahrádková.
ALBRECHTICE v Jizerských horách o.Jablonec nad Nisou V r.1946 DS SČM a DDS školy. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.93,s.3, č.103,s.3, č.125,s.4, č.133,s.5
ALŠOVICE m.č.Pěnčína o.Jablonec nad Nisou Do r.1938 DS Sokola. (Zahrádková) Severočeský deník,1938,č.9,12
ANDĚLKA m.č.Višňové o.Liberec SDO MOB v r.1946. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.68,s.3, č.101,s.2
ARNOLTICE m.č.Bulovky o.Liberec 1946 DS SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.45,s.3
BĚLÁ pod Bezdězem o.Mladá Boleslav 1946 DS SČM, Ochotnická jednota. (Zahrádková) Stráž Severu, č.113,s.5, č.116,s.2,4
BENEŠOV nad Ploučnicí o.Děčín 1946 založen DS J.K.TYL. V r.1958 DS JIRÁSEK ZK ROH Benar. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19 Stráž Severu, 1946,č.114,s.2
BENEŠOV u Semil o.Semily 1946 ochotnická jednota JIZERAN. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.93,s.2
BEROUN o.Beroun 1946 DS aspirantů. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.41,s.3
BÍLÁ o.Liberec viz. VESEC
BÍLÝ KOSTEL nad Nisou o.Liberec Do r.1938 NJS. 1946 DS SČM. (Zahrádková) Český sever, 1929,č.18, 1930,č.4,19 Liberecké listy, 1934,č.9 Stráž Severu, 1946,č.15,s.4, č.20,s.5, č.98,s.2, č.126,s.2, č.147,s.3
BÍLÝ POTOK o.Liberec V r.1946 DS.(Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.15,s.3
BLEŠNO m.č.Třebívlic o.Litoměřice Od r.1905 ochotnická jednota KOLÁR. (Zahrádková) Český sever, 1905,č.18
BOHUŠOVICE nad Ohří o.Litoměřice 1903-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1905,č.16 Dále viz. HRDLY
BRANDÝS nad Labem-STARÁ BOLESLAV o.Praha-východ 1946 DS Baráčníků. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.88,s.2
BRŇANY o.Litoměřice 1903-asi 1938 NJS, 1905-asi 1938 DS Hasičů. (Zahrád ková) Český sever, 1905,č.16 BROUMOV o.Náchod 1936 SDO hraje se v hostinci U Valentů. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.11
BROZANY o.Litoměřice 1903-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.l Dále viz.DOLÁNKY
BUDYNĚ nad Ohří o.Litoměřice 1903-asi 1938 NJS. V r.1905 hrají studenti. (Zahrád ková) Český sever, 1903,č.1,4, 1905,č.20
BULOVKA o.Liberec viz.ARNOLTICE
BZÍ m.č.Železného Brodu o.Jablonec nad Nisou Do r.1938 DS Sokola. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
ČAKOVICE hl.m.Praha V r.1920 DS Sokola.(Zahrádková) Naše hory, 1920,č.17,31
ČERNIV o.Litoměřice 1903-asi 1938 NJS(Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
ČERNOUSY o.Liberec V r.1946 DS SČM.(Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.84,s.3
ČESKÁ KAMENICE o.Děčín 1930-1938 NJS, 1934-1938 Sokol,1950 DS, 1949-1958 DS ZK TOS, 1957 Estrádní soubor ZK Papírny, 1957-1958 dram. kroužek 8.leté střední školy, 1958 LS OB, sou bor Dětského domova,DS ZK Milax, 1959-1960 DS ROH zá vodů. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 72,133 Borský klas, 1957,č.1,23,25, 1958,č.8,13,14-15,22,25-26, Hlas Novoborska, 1959,č.11,16-17, 1960,č.1 Dále viz.KERHARTICE
ČESKÝ DUB o.Liberec 1920-1938 Sokol, 1923 Čs.social.strana, Čs.soc.dem.strana, 1925 mládež Církve československé. Podzim 1945 SDO. V r.1991 LS JEŠTĚD. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1935,č.7, 1936,č.5,8 Severočeský deník, 1938,č.9 Liberecké listy, 1934,č.46, 1935,č.43 Naše hory, 1920,č.15, 1921,č.9, 1923,č.13,17,19, 1924,č.23,46,51, 1925,č.11,14,21 Stráž Severu, 1946,č.19,s.3, č.74,s.2, č.75,s.3, č.104,s.2, č.123,s.5 Českolipské listy, 1991,č.46 Dále viz.STARÝ DUB
ČESKÝ ŠUMBURK m.č.Tanvaldu o.Jablonec nad Nisou 1924-1938 Sokol, 1933-1938 NJS.Hrálo se v DD, v pří rodě u Čertovy studánky ve Šroubárkách, v sále bia, v Domě mládeže. (Zahrádková) Naše hory, 1924,č.25,27 Liberecké listy, 1933,č.26-27
DĚČNAY o.Litoměřice viz. SOLANY
DĚČÍN o.Děčín 1921-1938 DrO Sokola, 1936 ČSOL,1937 MOK, Církev čes koslovenská. Hrálo se v hotelu U města Prahy. V r.1992 DDS DRAMAŤÁK, DS HOBLÍK. (Zahrádková) Českolipské listy, 1992,č.13,21 Českolipský kraj, 1936,č.18,41, 1937,č.9,41,44 Český sever, 1929,č.3 Průkopník našeho severu, 1926,č.10,12 Dále viz.CHROCHVICE, PODMOKLY
DESNÁ o.Jablonec nad Nisou 1933-1938 NJS. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.26-27 Dále viz.PUSTINY
DLOUHÝ MOST m.č.Liberce o.Liberec 1933-1938 NJS,1937-1938 SDO JEŠTĚD. 1946 DS SČM. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.39 Severočeský deník, 1938,č.12 Liberecké listy, 1933,č.48 Stráž Severu, 1946,č.109,s.3
DOKSANY o.Litoměřice V r.1903 Občanská beseda. (Zahrádková) Český sever, 1905,č.16
DOLÁNKY m.č.Brozan o.Litoměřice 1905-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1905,č.16
DOLNÍ HANYCHOV m.č.Liberce o.Liberec 1934-1938 NJS. 1946 zal.SDO TYLOVA DRUŽINA. (Zahrád ková) Liberecké listy, 1934,č.9 Stráž Severu, 1946,č.171,s.4
DOLNÍ POUSTEVNA o.Děčín 1926-1938 NJS. 1936-1938 Sokol, 1936 OOS. (Zahrádko vá) Průkopník našeho sveru, 1926,č.12, 1927,č.48
DOLNÍ SMRŽOVKA m.č.Smržovky o.Jablonec nad Nisou 1946 DS VANČURA.(Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.29,s.5, č.100,s.3,
DOUBÍ m.č.Liberce o.Liberec 1920-1938 NJS. 1920-Čsl.strana socialistická, 1924-1938 Sokol, 1945-1946 DS NTV, od června 1946 ja ko samost.spolek KAREL HAŠLER. Hrálo se v hostinci Ve Šmídě,U Zemanců a v DD. (Zahrádková) Naše hory, 1919,č.17-18, 1920,č.10,12,22,25,44, 1921,č.18, 1923,č.47, 1924,č.9,15,43, 1925,č.9,43,51 Stráž Severu, 1946,č.18,s.3, č.45,s.3, č.50,s.3, č.89,s.2, č.96,s.2, č.101,s.3, č.104,s.3, č.134,s.3, č.135,s.2, č.153,s.4, č.155,s.5
DRUZCOV m.č.Osečné o.Liberec 1947 zal.SDO, 1947-1948 DS SČM, 1948 DrO Hasičů, MOR, MO KSČ. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,317, spolky 144
DRŽKOV o.Jablonec nad Nisou 1880-1938 pěvecko-divadelní jednota LEV. Do r.1930 384 představení. Od 1778 náboženské hry-Genovéfa, Jo sef Egyptský, Samson, Komedie o Mojžíšovi. 1.jeviště v hostinci u Králů, postavené r.1842, 1868-1878 hráno na novém jevišti (Loupežníci na Chlumu, Oldřich a Bo žena, Břetislav a Jitka, Paličova dcera, Mistr Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova aj.). 1925 Čsl.mládež soci alistická. (Zahrádková) Český sever, 1930,č.36 Naše hory, 1925,č.9,14
DUBÍ o.Teplice viz. MSTIŠOV, POZORKA
DUCHCOV o.Teplice 1927-1938 DS Sokola. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.43
DVUR KRÁLOVÉ nad Labem o.Trutnov V r.1920 umělecká družina. (Zahrádková) Naše hory, 1920,č.50
EVAŇ o.Litoměřice 1903-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1,11
FALKNOV m.č.Kytlic o.Děčín Do r.1938 NJS,Sokol. 1948 DrO Hasičů, MOR a SK. V r.1954 měl být utvořen divadelní kroužek a opraveno jeviště. Hrálo se v LD. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, spolky 72 Borský klas, 1954,č.27 Stráž Severu, 1946,č.117,s.3
FRANTIŠKOV m.č.Liberce o.Liberec 1934-1938 Sokol, 1925 představení české MŠ. Hraje se v hostinci U Šmuků. (Zahrádková) Liberecké listy, 1934,č.5 Naše hory, 1924,č.20, 1925,č.26
FRÝDLANT o.Liberec 1925 MO Čs.strany socialistické,školní děti, 1930-1938 Sokol, 1930 OOS, 1931-1938 DTJ, 1932 obecná a měšťan.škola, 1933 MŠ.Hrálo se ve školní tělocvič ně. 1946 DS J.K.TYL. 1951 Dramat.kroužek Zemědělské mistrov.školy. (Zahrádková) SOkA CL: MěNV CL 190 Českolipský kraj, 1931,č.27,30, 1932,č.3,9,, 1933,č.25 Liberecké listy, 1933,č.25 Český sever, 1930,č.10,13,46 Naše hory, 1925,č.17,36,43 Stráž Severu, 1946,č.18,s.3, č.19,s.3, č.56,s.2-3, č.57,s.2, č.68,s.2, č.72.,s.3, č.73,s.2, č.124,s.2, č.141,s.4
FRÝDŠTEJN o.Jablonec nad Nisou V r.1938 DS Sokola. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
HÁJ u Duchcova o.Tp Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.14,44
HARATICE m.č.Plavů o.Jablonec nad Nisou 1921-asi 1938 DS TYL. (Zahrádková) Naše hory, 1921,č.44
HEJNICE o.Liberec 1926-1938 Sokol, 1923-1924 představení školního sou boru, 1924 DrO Čsl.strany socialistické, 1925-asi 1938 NJS. Hrálo se v hostinci u Zajíců. (Zahrádková) Naše hory, 1924,č.2,14, 1925,č.5,43 Stráž Severu, č.39,s.3
HEŘMANICE o.Liberec 1946 DS SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.111,s.3
HLAVICE o.Liberec 1945 založen SDO. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.19,s.3 Dále viz.VÁPNO
HODKOVICE nad Mohelkou o.Liberec 1919-1938 ČB, 1919 DrO Čsl.social.strany, 1920-1930 žáci obecné a měšťanské školy, 1923-1935 DrO Sokola, 1925 hudebně-dramatický spolek JIRÁSEK, 1929-1938 NJS, 1936- 1938 J.K.TYL, obnoven 1945.1946 hrají žáci měšťanky, 1957 DS JZD. Hrálo se v sále ČB. (Zahrádko vá) Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.24 Stráž Severu, 1946, č.7,s.3, č.55,s.2,č.81,s.2, č.96,s.2, č.111,s.3 Českolipský kraj, 1936,č.7 Liberecké listy, 1933,č.19, 1934,č.22 Český sever, 1929,č.2,11, 1930,č.7,8,10 Naše hory, 1919,č.17-18, č.1920,č.19, 1921,č.15,45, 1923,č.9, 1925,č.12,43,45
HORNÍ JINDŘICHOV m.č.Rumburka o.Děčín 1946 ustaven divadelní kroužek. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.35,s.5, č.80,s.3
HORNÍ JIŘETÍN o.Most 1927-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.25
HORNÍ LITVÍNOV m.č.Litvínova o.Most 1937 Sokol. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.44
HORNÍ MARŠOV o.Trutnov 1946 SDO JIRÁSEK. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.110,s.2
HORNÍ RUŽODOL m.č.Liberce o.Liberec 1919-1938 ochotnický a vzdělávací spolek J.K.TYL, 1920-1925 školní děti, 1920-1924 spolek PROBUZENÍ Čsl.mládeže socialistické, 1921 pěvecký spolek ZÁBOJ, 1921-asi 1938 Sokol, 1923-1931 Dělnické divadlo, 1925 DrO Čsl.strany socialistické, 1934-1938 NJS, 1936 Svaz přátel SSSR. Hrálo se u Votočků nebo v pří rodě. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1931,č.28, 1932,č.15, 1936,č.12 Liberecké listy,1933,č.6, 1934,č.9,13,50, 1935,č.30,33, Naše hory, 1919,č.6,s.5, č.8,s.5, č.12,s.5, č.16,s.5, č.17-18, 1920,č.9,10,31,42-43,45,46,47,48,1921,č.2,3,4,7,10, 13,16-17,19,20,27,39,40,42,43,44,47,49,50, 1923,č.1,8,11,13, 15,16,17,17,24,25,27,38,39,44,45,48,50,1924,č.9,10,13,14,15, 16,18,19,24,27,38,40,42,44,45,48,50,51,52, 1925,č..4,5,8,11, 13,15,16,17,19,26,27,30,31,33,34,35,38,39,41,42,43,44,48, Český sever, 1929,č.26, 1930,č.17,20
HORNÍ TANVALD m.č.Tanvaldu o.Jablonec nad Nisou 1945 SDO VANČURA (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.20,s.5
HORNÍ VES m.č.Litvínova o.Most 1927 DS TJ. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.44
HOŘENÍ PASEKY m.č.Světlé pod Ještědem o.Liberec 1920-1938 DrO Sokola. (Zahrádková) Naše hory, 1920,č.36, 1924,č.52, 1925,č.23,43, Severočeský deník, 1938,č.9
HOSTINNÉ o.Trutnov 1946 SDO. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.154,s.2
HRADEC KRÁLOVÉ o.Hradec Králové Od r.1919-DS KLICPERA. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.46,s.2
HRÁDEK nad Nisou o.Liberec 1921-1938 představení školních dětí, do r.1938 Sokol,1923-1938 NJS, 1945-1946 DS SČM, v r.1946 utvo řen DS VOJAN. Hrálo se v LD a ND. (Zahrádková) SOkA CL: MěNV CL 248 Českolipský kraj, 1936,č.43 Severočeský deník, 1938,č.9 Český sever, 1929,č.10, 1930,č.51 Naše hory, 191,č.25,28, 1923,č.44, 1925,č.23,43, Stráž Severu, 1946,č.14,s.3, č.15,s.4, č.18,s.3, č.20,s.5, č.38,s.4, č.53,s.3, č.63,s.2, č.70,s.3, č.77,s.2, č.108,s.6, č.113,s.5, č.118,s.2, č.120,s.3,č.123,s.4, č.129,s.2, č.141,s.4, č.146,s.4 Dále viz.OLDŘICHOV na Hranicích, VÁCLAVICE
HRANIČNÁ m.č. Janova nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1946 SDO. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.46,s.2
HRDLY m.č.Bohušovic nad Ohří o.Litoměřice Od r.1905 vzdělávací spolek KOMENSKÝ. (Zahrádková) Český sever, 1905,č.16
HUNTÍŘOV m.č.Skuhrova o.Jablonec nad Nisou 1923-1938 Sokol. (Zahrádková) Naše hory, 1923,č.24,25
HUŤ m.č.Pěnčína o.Jablonec nad Nisou 1945 založen SDO J.K.TYl. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.12,s.3, č.28,s.3, č.29,s.5, č.66,s.3 CHABAŘOVICE o.Ústí nad Labem 1926-1938 Sokol, 1926-asi 1938 OPM. Hrálo se v Českém domě. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1926,č.10,21, 1927,č.19
CHODOVLICE o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12
CHOMUTOV o.Chomutov 1927 Ochotníci odbočky Jednoty železničních zaměst nanců. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.28
CHOTĚŠOV o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková Český sever, 1903,č.1
CHOTYNĚ o.Liberec 1923- školní děti. 1946 utvořen DS J.K.TYL, pohostin ské vystoupení J.Vojty a J.Průchy v Maryše. (Zahrád ková) Naše hory, 1923,č.27 Stráž Severu, 1946,č.15,s.3, č.98,s.2, č.104,s.3, č.122,s.2, č.141,s.4, č.143,s.3, č.146,s.4
CHRASTAVA o.Liberec 1920-1938 NJS, do r.1938 Sokol, 1929 žáci české ško ly, 1946 odbor pro mládež, DS SČM, SDO HRANIČÁŘ. (Zahrádková) Naše hory, 1920,č.52 Český sever, 1929,č.46,49 Liberecké listy, 1935,č.45 Severočeský deník, 1938,č.9 Stráž Severu, 1946,č.13,s.2, č.15,s.3, č.20,s.5, č.38,s.4, č.49,s.2, č.107,s.2, č.110,s.2, č.120,s.2, č.147,s.3, č.150,s.2, č.157,s.2, č.1968,s.2
CHRÁŠŤANY m.č.Třebívlic o.Litoměřice Od r.1902 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12
CHROCHVICE m.č.Děčína o.Děčín Do r.1938 NJS. Hraje se v DD. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.37
CHŘIBSKÁ o.Děčín 1936 hraje česká menšina. 1945-1956 DS OB, 1957-1958 Estrádní soubor ZK Sponit, 1958-1959 DDS 8.leté SŠ. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 133 Českolipský kraj, l936, č.45 Borský klas, 1954,č.2-3, 35, 1956,č.5, 1957,č.23, 1958,č.7,9,23, 1959,č.28
JABLONEC nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1919-1938 DS DTJ Sv.ČECH, asi 1920-1938 DS NJS J.K.TYL, 1921-1938 DrO Čsl.mládeže socialistické, 1921-1938 žáci obecné a měšťanské školy, 1922-1923 DrO Volné myšlenky, 1923-1938 studenti Obchodní aka demie, 1924-1938 Sokol, 1925 Česká živnostenská škola pokračovací, 1932-Národní socialisté, ÚMŠ, 1932-1938 dorost ŽOS, 1933-DrO Církve čsl., 1934 Dorost odb.OPM, 1936 Dívčí školy. 1946 DS J.K.TYL, DrO Kato lické charity, DrO KSČ, 1958 DS ZK Jablonex, 1992 DDS.Hrálo se v ND,DD, Myslivně, v přírodním divadle mezi Jabloncem a Prosečí. (Zahrádková). Českolipské listy, 1992,č.13 Borský klas, 1956,č.27 Stráž Severu, 1946,č.11,s.ř, č.28,s.3, č.33,s.3, č.94,s.3, č.101,s.2, č.127,s.3, č.139,s.2 Českolipský kraj, 1931,č.5,7,11,27,28, 1932,č.13,14,16,42, 43,47,48, 1933,č.11,43, 1936,č.8,11,12,14,15,17,43, 1937,č.3
Český sever, 1903,č.3 Liberecké listy, 1933,č.11,16,38,49,, 1934,č.8,9,16,38,48, 1935,č.9,38,39 Český sever, 1929,č.22,26,29,35, 1930,č.12,22,43,47,48,49, Naše hory, 1919,č.11,s.5, 1920,č.46,48,50,1921,č.9,10,11, 15,16-17, 1922,č.41,44,46,48,51, 1923,č.33,42,47, 1924,č.6, 7,16,24,47,48, 1925,č.7,9,12,13,14,17,19,21,43,45 Dále viz. JABLONECKÉ PASEKY, KOKONÍN, MŠENO nad Nisou, PRO SEČ nad Nisou, RÝNOVICE
JABLONECKÉ PASEKY m.č.Jablonce nad Nisou o.Jablonec nad Ni sou 1946 DS. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.63,s.3
JANOV nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1946 SDO JIRÁSEK. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.102,s.3 Dále viz.HRANIČNÁ
JAROMĚŘ o.Náchod Viz. JOSEFOV
JÁNSKÉ LÁZNĚ o.Trutnov 1946 SDO J.K.TYL. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.56,s.5, č.63,s.2, č.126,s.5
JENIŠOVICE o.Jablonec nad Nisou Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
JESENNÝ o.Semily 1926-1938 divadelní soubor. R.1946 shořelo jeviště, vybudované 1926 v dílnách Národního divadla. (Zahrád ková) Stráž Severu, 1946,č.11,s.5
JETŘICHOVICE o.Děčín 1954-1959 DS OB, v r.1956 Estrádní kroužek, 1957-asi 1958 LS ČSŽ, 1959 školní divadlo. (Zahrádková) Borský klas, 1954,č.2-3, 1956,č.19, 1958,č.1, 1959,č.5 Hlas Novoborska, 1960,č.1,8
JIČÍN o.Jičín 1926 INTIMNÍ SCÉNA, 1946 DS. (Zahrádková) Naše hory, 1925,č.5 Stráž Severu, 1946,č.4,s.3
JILEMNICE o.Semily 1946 DS KOLÁR. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.57,s.2, č.155,s.4
JÍLOVÉ u Držkova o.Jablonec nad Nisou 1925 div.představení-asi NJS, 1946 DrO Svazu přátel SSSR. (Zahrádková) Naše hory, 1925,č.43 Stráž Severu, 1946,č.23,s.5
JINDŘICHOVICE pod Smrkem o.Liberec 1925 asi NJS. (Zahrádková) Naše hory, 1925,č.22
JIŘETÍN pod Jedlovou o.Děčín 1919-1938 NJS. Je zde i přírodní divadlo. (Zahrádko vá) Českolipský kraj, 1936,č.16 Liberecké listy, 1935,č.35
JÍTRAVA m.č.Rynoltic o.Liberec 1947 DS. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144
JOSEFOV m.č. Jaroměře o.Náchod 1919-Dramatický kroužek bývalých ruských zajatců. (Zahrádková) Naše hory, 1919, č.16
JOSEFUV DUL o.Jablonec nad Nisou 1946 DS J.K.TYL, otevřena divadelní budova. (Zahrád ková) Stráž Severu, 1946,č.28,s.3, č.29,s.5, č.93,s.3, č.160,s.2

zde začni

KATEŘINKY m.č.Liberce o.Liberec 1945 DS J.K.TYL. Hraje se v sále U bílého jelena. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.6,s.3, č.14,s.3, č.39,s.2, č.93,s.2
KATUSICE o.Mladá Boleslav 1960 DS OB. (Zahrádková) Nástup, 1960,č.3
KEBLICE o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12, 1905,č.16)
KERHARTICE m.č.České Kamenice o.Děčín 1957 LS OB.(Zahrádková) Borský klas, 1957,č.3
KLAPÝ o.Litoměřice Od r.1903 NJS, od r.1905 DrO Hasičů. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1, 1904,č.9,27, 1905,č.8
KOBEROVY o.Jablonec nad Nisou Viz. PROSIČKA
KOKONÍN m.č.Jablonce nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1919-asi 1938 NJS. 1946 DS JIRÁSEK. (Zahrádková) Český sever, 1929, č.20 Naše hory, 1924,č.15,18 Stráž Severu, 1946,č.62,s.3, č.71,s.2
KOMOŘANY m.č.Mostu o.Most 1927 Div.jednota TYL Čsl.strany nár.soc. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.29
KOPISTY m.č.Mostu o.Most 1892-1938 NJS. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.25
KOŘENOV o.Jablonec nad Nisou 1933-asi 1938 NJS. 1946 SDO,ale nemá stálou scénu. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.26-27, 1934,č.41 Stráž Severu, 1946,č.61,s.3
KOSMONOSY o.Mladá Boleslav 1946 DS SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.168,s.2
KOŠŤANY o.Teplice Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.25
KOŠTICE o.Louny Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1 KOTEL m.č.Osečné o.Liberec 1948 DS Hasičů, DS SČM. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19
KRÁSNÉ BŘEZNO m.č.Ústí nad Labem o.Ústí nad Labem 1926-asi 1938 SDO. Hrálo se v Dělnickém domě. (Zah rádková) Průkopník našeho severu, 1926,č.49, 1927,č.17
KRISTIÁNOV m.č.Liberce o.Liberec 1946 Dro MOR. Hrálo se v sále Domu osvěty. (Zahrádko vá) Stráž Severu, 1946,č.138,s.6
KRUH o.Semily 1946 SDO Sokola SLOVAN. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.112,s.2
KŘESÍN o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
KŘEŠICE o.Litoměřice 1926-asi 1938 NJS, Sokol. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1926,č.14, 1927,č.26
KŘIŽANY o.Liberec 1946 DS K.SVĚTLÁ. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144 Stráž Severu, 1946,č.105,s.5, č.115,s.2 Dále viz.ŽIBŘIDICE
KUNRATICE o.Děčín 1954 DS OB. (Zahrádková) Borský klas, 1955,č.1-2
KYTLICE o.Děčín Viz. FALKNOV, MLÝNY
LIBÁŇ o.Jičín 1946 SDO BOZDĚCH. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.31,s.3
LIBEREC o.Liberec 1880-1938 ČB,1919-1938 studenti gymnazia,1920 žen.spolek K.Světlá, 1921 dívky občanské školy, 1921 žáci měšťanské školy,1923 Děl.zpěv.spolek JEŠTĚD, česká OOS, Dram.kroužek Č.U.Ú., 1923-1938 YMCA, 1923-asi 1938 Děl.dramat.kroužek, 1923-1938 DrO 44.pěšího pluku,1924-asi 1938 Dram.kroužek Čsl.mládeže socialistické,1925- asi 1938 DrO Stráže bezpečnosti,do r.1938 Sokol , NJS. 1930 Dramat.sdružení studentů při DrO NJS,1930-1938 Svaz čs.rotmistrů 1931-1938 česká obecná škola, 1932 Od bočka Svazu čs.důstojníků, 1934-1938 dorost ŽOS, 1936 DS Čsl.jednoty dobrovolců 1918-1919. Od r.1945 DS DURYCH, 1946 recitační kol.SČM SEVERÁK. Hrálo se v ND,DD,sále YMCY,v Dobrovické pivnici(Prátru), sál 44.pěšího pluku,v Komorním biu. (Zahrádková) SOkA CL: MěNV CL 248 Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.24 Stráž Severu, 1946,č.14,s.3, č.17,s.6, č.24,s.2, č.29,s.5, č.43,s.3, č.47,s.2, č.63,s.2, č.64,s.2, č.67,s.2, č.70,s.2, č.73,s.2, č.93,s.2, č.99,s.3, č.100,s.3, č.109,s.2, č.113,s.5, č.114,s.2, č.118,s.2, č.126,s.2, č.139,s.2, č.140,s.2, č.141,s.4,č.148,s.6, č.1959,s.4, č.163,s.2 Českolipský kraj, 1931,č.7, 1932,č.8,9,38,39,40,42,48, 1933,č.6,11, 1936,č.1-2,4,9,12,16,42, 1938,č.4 Liberecké listy, 1933,č.6, 1934,č.12,15,36,41,42,45, 1935,č.39, 41,46,50 Český sever, 1928,č.9, 1929,č.5,8,10,11,13,17,18,20,22,40, 50,51, 1930,č.6,11,12,14,17,20,41,43,44 Severočeský deník, 1938,č.8 Naše hory, 1919,č.6,8,9,12,17-18, 1920,č.7,9,19,44,48,50, 1921,č.3,11,14,16-17,19,21,35,40,42,44,46,47,48,50,52, 1923,č.1,3,11,12,13,14,15,17,18,19,26,40,43,44,47,50,51, 1924,č.3,4,5,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,37,39,41,42, 43,45,46,47,49,50,51, 1925,č.1,2,6,9,11,12,13,14,16,19,20, 21,22,24,25,38,47 Dále viz. DLOUHÝ MOST, DOLNÍ HANYCHOV, DOUBÍ, FRANTIŠKOV, HORNÍ RUŽODOL, KATEŘINKY, KRISTIÁNOV, MACHNÍN, NOVÉ PAVLOVI CE, OSTAŠOV, PILNÍKOV, RADČICE, ROCHLICE, RUPRECHTICE, STARÝ HARCOV, VRATISLAVICE nad Nisou
LIBKOVICE o.Most 1897-asi 1938 NJS. Hrálo se v DD. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.23
LIBOCHOVICE o.Litoměřice Od r.1903 NJS, Občanská beseda, vzděláv.beseda HAVLÍ ČEK, Sokol, 1903-1905 čeští studenti.Hrálo se U tří lip.(Zahrádková) Český sever, 1903,č.1,3,7,11,14, 1904,č.18, 1905,č.4,16
LIPOVÁ o.Děčín V r.1936 ochotnický spolek. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.20
LÍSKY m.č.Všelibic o.Liberec 1929-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1929,č.8
LÍŠNÝ o.Jablonec nad Nisou 1946 SDO. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.132,s.2
LITOMĚŘICE o.Litoměřice 1886 zal.DS MÁCHA,1905-1938 DS VLASTIMIL, 1903-1938 NJS, Sokol, 1927-1938 DS TYL, 1927 Svaz rotmistrů, 1937 hostuje Štěpničková ve Dvacetileté. Hrálo se v Měst.divadle.1945 pokračuje DS MÁCHA, 1946 LS vojá ci. (Zahrádková) Český sever, 1905,č.11,13 Průkopník našeho severu, 1926,č.18,20,23,39,40, 1927,č.5,9,11,13,19,46 Českolipský kraj, 1937,č.13,15 Stráž Severu, 1946,č.6,s.2, č.10,s.3, č.18,s.2, č.22,s.2, č.37,s.2, č.41,s.2, č.53,s.3, č.61,s.2, č.68,s.2, č.74,s.2, č.87,s.2, č.116,s.4, č.132,s.3, č.143,s.3, č.144,s.3, č.153,s.4, č.157,s.3
JH 1946 MÁCHA K.Čapek:Matka
LITVÍNOV o.Most Viz. HORNÍ LITVÍNOV, HORNÍ VES
LKÁŇ o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
LOM o.Most 1904-aso 1938 NJS. 1927 žáci obecené školy, žáci měšťan.školy, 1927-asi 1938 DS RUDOHOŘAN. (Zahrádko vá) Český sever, 1905,č.12 Průkopník našeho severu, 1927,č.23,25,28,39,45
LOMNICE nad Popelkou o.Semily 1826 založen SDO, 1859 zřízeno stálé divadlo v měst.radnici, po požáru 1866 v nové radnici, 1930 otevřeno Tylovo divadlo,spolek název TYL. (Zahrádko vá) Liberecké listy, 1933,č.15,32 Stráž Severu, 1946,č.29,s.5, č.39,s.2, č.53,s.2, č.88,s.2, č.103,s.3, č.107,s.2, č.132,s.3, č.141,s.5, č.154,s.2
LOUČKY o.Semily Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
LOVOSICE o.Litoměřice 1902-asi 1938 NJS, 1895-asi 1938 Sokol, 1936 Dram.kroužek OOS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12, 1905,č.14,15 Průkopník našeho severu, 1927,č.45,47
LUČANY nad Nisou o.Jablonec nad Nisou Do r.1938 NJS,obnovena 1946, ustaven SDO ŠTEFÁNIK. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.72,s.2
MACHNÍN m.č.Liberce o.Liberec Do r.1938 NJS, 1920 Čsl.strana socialistická. 1946 div.kroužek. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1932,č.3 Liberecké listy, 1934,č.26 Naše hory, 1920,č.42-43,52, 1925,č.46 Stráž Severu, 1946,č.34,s.3
MALÁ SKÁLA o.Jablonec nad Nisou Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
MALÉ SVATOŇOVICE o.Trutnov 1946 SDO K.ČAPEK. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.125,s.4
MARTINĚVES o.Litoměřice Od r.1902 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.11, 1904,č.2,3,7, 1905,č.8
MAŠOV m.č.Turnova o.Semily Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
MEDVĚDICE m.č.Třebenic o.Litoměřice Do r.1938 NJS. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.34
MLADÁ BOLESLAV o.Mladá Boleslav Od r.1923 DS KOLÁR. 1946 NOVÉ DIVADLO. (Zahrádková) Naše hory, 1923,č.15,43, Stráž Severu, 1946,č.88,s.2, č.116,s.4
MLÝNY m.č.Kytlic o.Děčín 1935-1938 NJS. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 72
MNICHOVO HRADIŠTĚ o.Mladá Boleslav Od 1923 DS TYL.(Zahrádková) Naše hory, 1923,č.50, 1925,č.16 Stráž Severu, 1946,č.116,s.2
MOHELNICE nad Jizerou o.Mladá Boleslav 1946 DS SČM , DS starších ochotníků. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.113,s.5
MOST o.Most 1927-asi 1938 DS TYL. 1927 DrO Čsl.mládeže socialis tické. 1927-asi 1938 dramaticko vzdělávací spolek OS VĚTA. Hrálo se v Hornickém domě a ND. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.26,39,40,43,44,46 Dále viz. KOMOŘANY, KOPISTY, SOUŠ
MSTIŠOV m.č.Dubí o.Teplice 1936 ochot.sbor OSVĚTA. Hrálo se v zahradě NaSněžní ku.(Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.31
MŠENÉ-LÁZNĚ o.Litoměřice 1904-asi 1938 DJ ČECH. (Zahrádková) Český sever, 1904,č.10,12 Dále viz.ŘEDHOŠŤ
MŠENO nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1919-1938 NJS, 1924-asi 1938 DS DTJ Sv.ČECH, 1920-1925 představení školních dětí. Hrálo se v hos tinci Švýcary. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1932,č.46 Liberecké listy, 1933,č.25,27, 1934,č.11,25 Český sever, 1930,č.32 Naše hory, 1920,č.7,11,46, 1923,č.20, 1924,č.40,48, 1925,č.16
NEŠTĚMICE m.č.Ústí nad Labem o.Ústí nad Labem 1926 MOK, 1927 Dram. kroužek SK ČESKÝ LEV. (Zahrádko vá) Průkopník našeho severu, 1926,č.11, 1927,č.20
NOVÁ PAKA, o.Jičín V r.1946 DS, LS Skautů, hraje v hostinci U Nálevků. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.4,s.3, č.52,s.3, č.63,s.3
NOVÁ VES nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1946 DS SČM. Hrál v hotelu Radnice. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.111,s.2
NOVÁ VES o.Liberec 1946 ustaven DS HRANIČÁŘ, dále hrají školní děti. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.87,s.2, č.131,s.2, č.156,s.2
NOVÉ MĚSTO pod Smrkem o.Liberec 1923-1938 NJS, 1923-asi 1938 děti české školy. Hrálo se v hostinci u Endrů. 1946 DS KOLÁR. (Zahrádková) Naše hory, 1923,č.24,48, 1925,č.52 Liberecké listy, 1935,č.34 Stráž Severu, 1946,č.46,s.3
NOVÉ PAVLOVICE m.č.Liberce o.Liberec Do r.1938 NJS. (Zahrádková) Liberecké listy, 1935,č.13
NOVÉ KOPISTY m.č.Terezína o.Litoměřice 1904-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1904,č.11
NOVOSEDLICE o.Teplice Do r.1938 Sokol, hraje se v sokolovně. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.16
NYMBURK o.Nymburk 1923 DS HÁLEK,1948 DS TYL. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19 Český sever, 1930,č.18 Naše hory, 1923,č.44, 1925,č.19
OHRAZENICE o.Semily Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
OLDŘICHOV na Hranicích m.č.Hrádku nad Nisou o.Liberec V r.1946 DS a LS. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.25,s.2, č.36,s.2, č.50,s.3,č.84,s.2
OLDŘICHOV v Hájích o.Liberec 1946 DS SČM, školní děti. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.20,s.5, č.64,s.2, č.132,s.3
OSEČNÁ o.Liberec 1936-1938 NJS.OD r.1946 DS TYL, 1947-1948 DrO KSČ, 1947 DO Sokola, školní děti. Hraje se v hotelu Slun ce. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19,317, spolky 85,144 Českolipský kraj, 1936,č.38, 1937,č.49 Stráž Severu, 1946,č.99,s.2, č.164,s.2 Dále viz.DRUZCOV, KOTEL, ZÁBRDÍ
OSTAŠOV m.č.Liberce o.Liberec 1946 DS SČM. Hraje se v restauraci U nádraží. (Zah rádková) Stráž Severu, 1946,č.142,s.3
PASEKY nad Jizerou o.Semily 1946 DS. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.98,s.2
PĚNČÍN o.Jablonec nad Nisou 1946 DS SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.129,s.3 Dále viz. ALŠOVICE, HUŤ
PĚNČÍN o.Liberec Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9 Dále viz. ZÁSADA PERUC o.Louny Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
PILNÍKOV m.č.Liberce o.Liberec Od r.1945 DS TYL. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.2,s.3
PLAVY o.Jablonec nad Nisou 1923 DrO Čsl.strany socialistické, 1946 DO Sokola, (Zahrádková) Naše hory, 1923,č.24 Stráž Severu, 1946,č.69,s.3, č.103,s.3, č.114,s.2 Dále viz.HARATICE
PLOSKOVICE o.Litoměřice 1926 DS VLASTIMIL, NJS. V zámeckém parku představení Jana Výravy(za účasti vojska,koni,děl..) (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1926,č.16,21,23,24,25, 1927,č.20
PLOUKONICE m.č.Všeně o.Semily 1946 DS. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.29,s.5
PODĚBRADY o.Nymburk Od r.1920 SDO JIŘÍ. (Zahrádková) Naše hory, 1920,č.48, 1921,č.44 Český sever, 1930,č.9,10
PODMOKLY m.č.Děčína o.Děčín 1926-1938 vzdělávací adiv.spolek VOJAN. 1926 DrO Čsl.. strany nár.socialistické. Hraje se na Střelnici a v ND. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1926,č.12,51, 1927,č.19 Českolipský kraj, 1936,č.23,28,39, 1937,č.23
PODSEDICE o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12, 1905,č.15
POLEPY, o.Litoměřice Do r.1938 NJS. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.34
POLESÍ m.č.Rynoltic o.Liberec V r.1947 DS,ale slabá činnost. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144
POLUBNÝ m.č.Kořenova o.Jablonec nad Nisou 1936 DrO ČsČK. 1946 DS JIRÁSEK, jeviště v nádražní budově. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.15 Stráž Severu, 1946,č.138,s.6
PONIKLÁ o.Semily 1936 dramatický kroužek. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.22
POPELNICE m.č.Tanvaldu o.Jablonec nad Nisou 1933-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.26-27
POUSTKA m.č.Višňové o.Liberec 1946 DS SČM, Recitační soubor SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.10,s.3, č.71,s.3, č.111,s.4, č.143,s.4, č.146,s.4
POZORKA m.č.Dubí o.Teplice 1927 dělnický pěvecko-dramatický spolek THALIE, 1936 pěvecko-dramatická vzdělávací odbočka OSVĚTY. (Zah rádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.24 Českolipský kraj, 1936,č.31
PRAHA hl.m.Praha 1926 SDO BOZDĚCH, ředitel Caesar Musil, 21.8.1926 Břevnovský dramatický kroužek hrál v Trmicích Jeho kočička,rež.MUC.Horlivý. 5.6.1927 Vzdělávací beseda nár.socialistů na Král.Vinohradech hrála v Ploskovi cích v zám.parku Sokol-Tůma:Staříček Holuša. 18.12.1927 dram. spolek PROUDY Žižkov hrál v D.Poustevně Ze života malých lidí. 9.5.1936 Spolek úředníků banky Slavie LYRA hrál v Chrastavě aktovky Zlaté srdéčko, Na námluvách a 10.5. Český Vašek a smutná princezna. 4.7.1936 hrála OSVĚTA v Pozorce Minařík:Zorka. 23.4.1938 hrál I.vzájemně se podporu jící a vzdělávací spolek hl.m.. v Pozorce-Nížkovský Hanácká krev. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.21,31, 1938,č.15 Průkopník našeho severu, 1926,č.23,34,35, 1927,č.20,48
PROSEČ pod Ještědem o.Liberec Do r.1938 Sokol. 1946 DS NTV. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9 Stráž Severu, 1946,č.86,s.2
PROSEČ nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1921 školní děti, 1924 MOK, 1924-1938 NJS. 1946 zalo žen DS KOLÁR. (Zahrádková) Naše hory, 1920,č.17,19,22,25,31,33,41, 1921,č.13, 1923,č.1,13,41,43,45,48, 1925,č.8 Stráž Severu, 1946,č.6,s.3
PROSIČKA m.č.Koberov o.Jablonec nad Nisou 1924 asi NJS, host F.Pokorný z Prahy. (Zahrádková) Naše hory, 1924,č.35 PŘEPEPŘE o.Semily 1946 DO Sokola. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.130,s.4
PŘÍCHOVICE m.č.Kořenova o.Jablonec nad Nisou 1933-asi 1938 NJS. 1946 DS SČM, DS SLOVAN. (Zahrádko vá) Liberecké listy, 1933,č.26-27 Stráž Severu, 1946,č.76,s.3, č.141,s.4, č.148,s.3
PŘÍŠOVICE o.Liberec Do r.1938 NJS. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
PUSTINY m.č.Desné o.Jablonec nad Nisou 1933-asi 1938 NJS. 1934 DrO SVORNOST. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.26-27, 1934,č.26
RADČICE m.č.Liberce o.Liberec 1946 DS SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.69,s.3
RÁDLO o.Jablonec nad Nisou 1946 DS SČM, SDO HRANIČÁŘ. Hraje se v Domě SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.69,s.3, č.132,s.2, č.133,s.5
RADOVESICE o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1, 1904,č.1
RASPENAVA o.Liberec 1929-asi 1938 NJS. 1946 DS SČM, školní děti. (Zahrád ková) Český sever, 1929,č.2 Stráž Severu, 1946,č.24,s.3, č.52,s.3
RAŠOVKA m.č.Šimonovic o.Liberec 1923-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Naše hory, 1923,č.25
REJDICE m.č.Kořenova o.Jablonec nad Nisou 1933-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.26-27
ROCHLICE m.č.Liberce o.Liberec 1919-1938 NJS, 1921-1938 školní děti. 1946 DS SČM. (Zahrádková) Naše hory, 1921,č.23,24,25, 1924,č.35,45 Český sever, 1929,č.20,49, 1930,č.15 Liberecké listy, 1934,č.9, 1935,č.25 Stráž Severu, 1946,č.105,s.5
ROCHOV o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
ROKYTNICE nad Jizerou o.Semily 1946 DS, 1946 SDO TYL zamýšlí zřídit stálé divadlo v přírodě. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.73,s.2, č.74,s.3, č.81,s.2, č.96,s.2, č.150,s.3
ROUDNICE nad Labem o.Litoměřice 1895 založena čtenářsko ochotnická jednota TYL. V r.1905 DrO Hasičů. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.13, 1904,č.26, 1905,č.1,4,6,11,19,22,23, 24,25
ROVENSKO pod Troskami o.Semily Do r.1938 Sokol. 1946 DS. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9 Stráž Severu, 1946,č.102,s.6
ROZSTÁNÍ m.č.Světlé pod Ještědem o.Liberec Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
ROZTOKY u Jilemnice o.Semily 1946 Recitační soubor SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.49,s.2
RUMBURK o.Děčín 1926-1938 NJS. 1934-1936 DrO Čsl.strany nár.soc.. 1946 DS HRANIČÁŘ, DS SČM. 1992 DS ŠUMÝŘ. (Zahrádková) Českolipské listy, 1992,č.39 Českolipský kraj, 1936,č.5 Průkopník našeho severu, 1926,č.21,44 Stráž Severu, 1946, č.49,s.2, č.55,s.3, č.61,s.3, č.102,s.6, č.107,s.3, č.115,s.3, č.145,s.2 Dále viz.HORNÍ JINCŘICHOV
RUPRECHTICE m.č.Liberce o.Liberec 1936-1938 NJS. Hraje se v "Koruně" a v lesním divadle v Kateřinkách. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.17,42, 1937,č.20
RYBNIŠTĚ o.Děčín 1936-1938 Sokol. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.22
RYCHNOV u Jablonce nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1935-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Liberecké listy, 1935,č.12
RYNOLTICE o.Liberec 1946 SDO K.SVĚTLÁ. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144 Stráž Severu, 1946,č.169,s.2 Dále viz.JÍTRAVA, POLESÍ
RÝNOVICE m.č.Jablonce nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1946 ochotnický spolek, chtějí vybudovat divadlo. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.63,s.3
ŘEDHOŠŤ m.č. Mšené-Lázně o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
ŘEHLOVICE o.Ústí nad labem Viz.STADICE
SEDLEC o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
SEMILY o.Semily Do r.1938 Sokol. 1932-1938 ochotnický spolek. Hraje se v sokolovně a v přírodním divadle. 1946 SDO TYL. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.2,3,6,10,11,13,14,15,16,17,18,19, 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,43,45,46 Stráž Severu, 1946,č.13,s.2, č.53,s.2, č.72,s.2, č.88,s.2, č.89,s.2, č.139,s.2, č.146,s.3, č.150,s.2
JH 1946 TYL Tyl:Jan Hus
SKALSKO o.Mladá Boleslav 1960 DS Dynama. (Zahrádková) Nástup, 1960,s.3
SKUHROV o.Jablonec nad Nisou Do r.1938 NJS. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9 Dále viz.HUNTÍŘOV
SLANÁ o.Semily 1946 DS TYL a DS SČM. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.121,s.3
SLATINA o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
SLUHY o.Praha-východ 1946 dramatické sdružení. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.88,s.2 SMRŽOVKA o.Jablonec nad Nisou 1932-1938 Sokol. 1946 DS BRATŘÍ ČAPKU. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1932,č.46, 1933,č.9, 1936,č.22 Liberecké listy, 1933,č.9 Stráž Severu, 1946,č.49,s.2, č.61,s.2 Dále viz. DOLNÍ SMRŽOVKA
SOBĚDRUHY m.č.Teplic o.Teplice 1936-1938 Sokol. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.48, 1937,č.11,16,44
SOLANY m.č.Děčan o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.11
SOUŠ m.č.Mostu o.Most 1927-1938 Dramatická jednota TYL. Přírodní divadlo na Širokém vrchu. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.27,41
SRBSKÁ KAMENICE o.Děčín 1957 OB obnovila činnost loutkového divadla. 1959 Recitační kroužek ČSM. (Zahrádková) Borský klas, 1957,č.51, 1959,č.20
STADICE m.č.Řehlovic o.Ústí nad Labem 1937 kostýmní scéna Libušino proroctví,rež.Tlustý. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.36
STARÝ DUB m.č.Českého Dubu o.Liberec Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9
STARÝ HARCOV m.č.Liberce o.Liberec 1925-1938 NJS. (Zahrádková) Liberecké listy, 1935,č.41
STRÁŽ nad Nisou o.Liberec 1946 založena loutková scéna, hraje každou neděli. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.44,d.3
STŘIMICE o. Most (zaniklá obec) 1927 OSVĚTA. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.39
STUDENEC o.Semily Do r.1938 SDO LIDUMIL, obnoven 1945. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.4,s.2, č.19,s.2 Dále viz.ZÁLESNÍ LHOTA
SULEJOVICE o.Litoměřice Od r.1922 ochotnický soubor, v r.1937 NJS. (Zahrádko vá) Českolipský kraj, 1937,č.16,17
SVĚTLÁ pod Ještědem o.Liberec 1920-1938 Sokol. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1938,č.10 Severočeský deník, 1938,č.9 Naše hory, 1920,č.38 Dále viz.HOŘENÍ PASEKY, ROZSTÁNÍ
SVOBODA nad Úpou o.Trutnov 1946 DS KVAPIL. 4.5.46 hrají Oblaka za účasti autora. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.110,s.2
SYCHROV o.Liberec 1946 SDO. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.113,s.5 Dále viz.TŘTÍ
ŠANOV m.č.Teplic o.Teplice Do r.1938 Sokol, 1938 Osvětový a zábavní odbor Národ ní gardy. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.12, 1938,č.14
ŠIMONOVICE o.Liberec 1929-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1929,č.8 Dále viz.RAŠOVKA
ŠLUKNOV o.Děčín 1946 DS SEVEŘAN. 1991 DLS. (Zahrádková) SOkA CL: MěNV CL 248, spolky 144 Českolipské listy, 1991,č.46,48 Stráž Severu, 1946,č.40,s.2
ŠUMBURK nad Desnou m.č.Tanvaldu o.Jablonec nad Nisou 1921-asi 1938 NJS. 1920-1938 Sokol. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.26-27 Naše hory, 1920,č.50, 1921,č.2,27,34,35
TANVALD o.Jablonec nad Nisou 1919-1938 NJS. 1921 učitelský okrsek. 1936 Národní garda. 1946 SDO E.F.BURIAN, LS Skautů. Hrálo se v sokolovně,DD a u Sporrerů. (Zahrádková) Naše hory, 1921,č.11,19, 1924,č.50, 1925,č.35 Liberecké listy, 1933,č.27, 1934,č.11 Český sever, 1930,č.10 Českolipský kraj, 1936,č.10 Stráž Severu, 1946,č.60,s.2, č.71,s.2 Dále viz. ČESKÝ ŠUMBURK, HORNÍ TANVALD, POPELNICE, ŠUMBURK nad Desnou, ŽĎÁR
TELNICE o.Ústí nad Labem Viz.VARVAŽOV
TEPLICE o.Teplice 1927-1938 Sokol. 1936 Svaz italské domobrany. (Zah rádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.23 Českolipský kraj, 1936,č.38, 1937,č.15 Dále viz.SOBĚDRUHY, ŠANOV, TRNOVANY
TEREZÍN o.Litoměřice Od r.1903 NJS, od r.1904 ČB, jednota ŘÍP od r.1905. Od r.1905 Sokol, 1926 Dramatický kroužek dřevopracov níků. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12, 1904,č.11,25,27, 1905.č.15,20,23 Průkopník našeho severu, 1926,č.11,48,52 Dále viz.NOVÉ KOPISTY
TRMICE m.č.Ústí nad Labem o.Ústí nad Labem 1927 baráčnická obec STADICE. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.46
TRNOVANY m.č.Teplic o.Teplice 1936 DO Sboru Stráže svobody,1937-1938 Sokol, 1937 dorost ČsČK při dívčích školách. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.51, 1937,č.15,16,44, 1938,č.10
TRUTNOV o.Trutnov Už před válkou DS KLICPERA,obnovení činnosti 1946. Divadlo v přírodě na tzv.Červeném kopci, zničena za války, nyní nové v městských sadech(1946). 1946 stu denti gymnazia. 1946 Divadelní okrsek K.Čapka. (Zah rádková) Stráž Severu, 1946,č.15,s.3, č.40,s.2, č.89,s.2, č.103,s.2, č.117,s.3, č.132,s.2, č.155,s.3
TŘEBENICE o.Litoměřice Od r.1903 NJS. Do 1938 Sokol, 1937 žáci měšťan.školy. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1, 1904,č.26 Českolipský kraj, 1937,č.11 Dále viz.MEDVĚDICE
TŘEBÍVLICE o.Litoměřice Od r.1903 NJS, BESEDA. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12,13, 1905,č.16 Dále viz.BLEŠNO, CHRÁŠŤANY

TŘEBUŠICE o.Most 1927 NJS má ochotnický kroužek, který vede Al.Klíma. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.27
TŘTÍ m.č.Sychrova o.Liberec 1919-asi 1938 NJS. (Zahrádková) Naše hory, 1919,č.15,s.5
TUCHOMYŠL o.Ústí nad Labem 1927 Dramat.kroužek asi Čsl.strany nár.soc.. (Zahrád ková) Průkopník našeho severu, 1927,č.24
TURNOV o.Semily 1863-asi 1938 Sokol, 1920-1946 DS A.MAREK, 1933-1938 DO MERKUR při ŽOS. 1933 studentský soubor.Ve student ském představení Milionového Marka v r.1933 pohost. vystoupila E.Hálková. Do r.1938 LS POMNĚNKY, 1946 LS Sokola, DS aspirantů, 5.oddíl Junaček. (Zahrádková) Liberecké listy, 1933,č.15,16,17,18,19,37 Stráž Severu, 1946,č.4,s.3, č.9,s.3, č.10,s.3, č.31,s.3, č.39,s.2, č.43,s.3, č.53,s.3, č.59,s.2, č.61,s.2, č.110,s.2, č.151,s.3, č.163,s.2 Dále viz.MAŠOV
ÚPOHLAVY o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12
ÚSTÍ nad Labem o.Ústí nad Labem 1918-1938 DS JIRÁSEK, 1926-1938 DS HAVLÍČEK, 1926-1927 žáci měšťanky, 1926-1938 Sokol, 1938 DS Církve československé, Skauti, školní děti. 1946 SVO BODNÁ DIV.. SCÉNA. 1992 MALÁ SCÉNA. (Zahrádková) Českolipské listy, 1992,č.21 Českolipský kraj, 1932,č.3, 1936,č.42,43,45, 1937,č.3,7,8,13,21, 1938,č.5,8,14,15 Severočeský deník, 1938,č.10 Průkopník našeho severu, 1926,č.11,13,18,20,23,39,40,43,45, 47,49, 50,52, 1927,č.2,3,6,10,11,12,13,15,16,17,19,39,41, 44,45,46,47,49,52 Dále viz. KRÁSNÉ BŘEZNO, NEŠTĚMICE, TRMICE, TUCHOMYŠL
ÚŠTĚK o.Litoměřice 1927 Místní ochotnický kroužek. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.17,18
VÁCLAVICE m.č.Hrádku nad Nisou o.Liberec 1946 založen SDO. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.67,s.2
VÁPNO m.č.Hlavic o.Liberec 1946-1947 NJS. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 258 Stráž Severu, 1946,č.141,s.4
VARNSDORF o.Děčín 1923-asi 1938 Zábavný kroužek českých národních spol ků, 1936-1938, znovu 1946 DS JIRÁSEK. 1946 Rodičovské sdružení. 1957 DS ZK ROH Elite. 1991 maňáskový soubor PASTELKA. (Zahrádková) Budovatel českolipské vesnice, 1957,č.24 Českolipské listy, 1991,č.46,48 Českolipský kraj, 1936,č.16,52 Naše hory, 1923,č.25, 1924,č.24, 1925,č.43 Stráž Severu, č.143,s.2, č.146,s.4, č.153,s.3
VARVAŽOV m.č.Telnic o.Ústí nad Labem 1926 školní představení Kouzelný prsten v hostinci p. Thonerta. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1926,č.24
VELKÉ HAMRY o.Jablonec nad Nisou 1923-1925 DrO Čsl.strany socialistické, 1923 DTJ, 1924 Sokol, čtenářsko-ochotnická beseda. Hrálo se u Jiráků. (Zahrádková) Naše hory, 1919,č.16, 1923,č.20,24,29,51, 1924,č.19,21,27,38, 1925,č.4,43
VESEC m.č.Bílé o.Liberec 1929-1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9 Český sever, 1929,č.3
VCHYNICE o.Litoměřice 1936 NJS. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1936,č.34
VIŠŇOVÁ o.Liberec 1946 DS SČM, DS SEVEŘAN. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.61,s.3, č.76,s.2, č.80,s.3, č.111,s.4 Dále viz.ANDĚLKA, POUSTKA
VRATISLAVICE nad Nisou m.č.Liberce o.Liberec 1920 Vzděl.kroužek J.A.KOMENSKÝ.1923-1938 NJS, DTJ, Sokol.1924 MOK.Hraje se v hostinci u Hyšků. 1946 DS SČM, hraje se v host. U zlaté hvězdy. (Zahrádková) Český sever, 1929,č.22 Severočeský deník, 1938,č.9 Naše hory, 1923,č.48, 1924,č.12,43,45, 1925,č.8 Stráž Severu, 1946,č.73,s.5

VRBIČNAY o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.12
VRCHLABÍ o.Trutnov 1946 DS ŠÍR, 1946 NF žen a soc.dem.strana. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.88,s.3, č.98,s.2, č.110,s.2, č.115,s.3
VRKOSLAVICE m.č.Jablonce nad Nisou o.Jablonec nad Nisou 1919-1938 NJS. 1946 DO Sokola, SDO. (Zahrádková) Český sever, 1929,č.20 Českolipský kraj, 1936,č.1-2 Stráž Severu, 1946,č.109,s.3
VRTKY m.č.Všelibic o.Liberec 1938 DS KOLÁR. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1938,č.1
VŠELIBICE o.Liberec Viz. LÍSKY, VRTKY
VŠEŇ o.Semily Do r.1938 Sokol. (Zahrádková) Severočeský deník, 1938,č.9 Dále viz.PLOUKONICE
VYSOKÉ nad Jizerou o.Semily 1786 založena pěvecko-divadelní jednota KRAKONOŠ. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.24,s.2, č.38,s.4, č.140,s.2, č.146,s.3
ZÁBRDÍ m.č.Osečné o.Liberec 1937-1938 NJS, obnovena 1947. (Zahrádková) SoKA CL: ONV 258, spolky 85
ZÁLESNÍ LHOTA m.č.Studence o.Semily 1946 založen Ochotnický spolek. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.62,s.3
ZÁSADA, m.č.Pěnčína o.Liberec 1946 SDO TYL. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.44,s.3
ZDISLAVA o.Liberec V r.1946 DS BESEDA. (Zahrádková) SOkA CL: spolky 144 Stráž Severu, 1946,č.211,s.2
ŽABOVŘESKY nad Ohří o.Litoměřice Od r.1903 NJS. (Zahrádková) Český sever, 1903,č.1
ŽACLÉŘ o.Trutnov Do r.1938 DS SVOBODA, obnoven 1946. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.82,s.2
ŽALHOSTICE o.Litoměřice 1936-1938 NJS. (Zahrádková) Českolipský kraj, 1937,č.34
ŽĎÁR m.č.Tanvaldu o.Jablonec nad Nisou 1919-1938 NJS. 1929 žáci české školy. (Zahrádková) Český sever, 1929,č.51 Naše hory, 1920,č.1,22,24
ŽĎÁREK o.Liberec 1946 DO Sokola. (Zahrádková) Stráž Severu, 1946,č.89,s.2
ŽELEZNICE o.Jičín V r.1923 DS spolku BARÁK. (Zahrádková) Naše hory, 1923,č.43
ŽELEZNÝ BROD o.Jablonec nad Nisou 1860-1938 DS TYL, obnoven 1945. 1923-1924 DO Svazu textilních dělníků, Vzdělávací odbor Čsl.strany soci alistické. (Zahrádková) Naše hory, 1920,č.51, 1921,č.11,44,45, 1923,č.47, 1924,č.5,14,16,17,18,19,35,37,39, 1925,č.24 Stráž Severu, 1945,š.35,s.3, 1946,č.4,s.3, č.108,s.6, č.139,s.2 č.143,s.4
ŽIBŘIDICE m.č.Křižan o.Liberec 1946-1948 DS JIRÁSEK. (Zahrádková) SOkA CL: ONV 19, spolky 144
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':