Databáze českého amatérského divadla

Texty: ONDRÁŠKOVÁ, HORÁK: podklady pro MČAD 1998-2000

BAVORY, o. Břeclav
Po poválečném osídlení obce 1945 intenzivní činnost včetně divadla pro děti do 1963.1973 obnovení činnosti DS pod OB Bavory, později pod MěKS Mikulov - do 1986, pak zánik (hrálo se 1x ročně s reprízami v okolních obcích, kromě toho estrády, obnova starých zvyků aj.). V současnosti DS neexistuje.

Informátor 98: Jiří Pončík, dřívější režisér DS Sousedi.

Ondrášková /JM


BOHUMILICE, m.č. obce Klobouky u Brna o.Břeclav
Od 1919 DDS v místní škole díky uč. F. Klouparovi. (Rusalčina píšťalka, Princezna Zlatovláska aj.).
1926 pořízeno jeviště z výtěžku za div. představení (3 opony, 8 kulis, 4 dřevěné kozy, 1 fošna). Spolupráce s hasičským sborem. Dále jen neúplné informace pamětníků. Nacvičovalo se ve škole, hrálo se v hospodě. Obnovení činnosti DDS na ZŠ v roce 1954 včetně divadla pro děti, režisér A. Stejskal (Palackého třída 27, Vojnarka atd., poslední hrou Pasekáři - v přírodě). DS dospělých ukončil činnost po
r. 1976 zrušením ZŠ.

Loutkové divadlo:
1954 obnoven v ZŠ DDS včetně LS.

Ze zápisků učitele Františka Kloupara a dle informací kronikářky obce Zdeňky Majerové (1998)

Ondrášková / JMBOLERADICE o.Břeclav
První doložené představení v obci 1897 pěveckým sborem Cyrilská jednota (K. Světlá - Kříž u potoka), 1906-12 hrál studentský spolek Omladina (1906 uvedena Maryša bří. Mrštíků za účasti Viléma Mrštíka). Další etapa spolek Orel od r. 1913 až do zákazu činnosti r. 1948. Dále divadelní odbor Sokola 1919-1967 (1924 Maryša za účasti Aloise Mrštíka). 1945 - 1948 se hrálo na dvou scénách. DS OB 1949-1994, 1994-96 zřizovatelem MO ČSM, hasiči, JZD,1996 přijal název DIVADELNÍ SPOLEK BŘÍ MRŠTÍKU. Vedoucí osobností režisérka Alena Chalupová, též režisérka dětských souborů v Boleradicích a Kloboukách. Účast na přehlídkách a festivalech: ODP o.Břeclav v Kloboukách 1959-89 - 16x, krajské
a reg.festivaly 1983-98 -14x, dále účast na nár.přehlídce vesn.souborů Vysoké n.Jiz.,a na Jiráskově Hronově. Zahraniční zájezdy: 1993, 1999 - Švédsko, 1994 - Anglie., r.2000 USA - New York. Hraje v samostatné budově divadla v Boleradicích, má asi 40 členů, spolupracuje s cimbálovou muzikou Vonica Krumvíř. Od r. 1997 organizuje přehlídky och.divadla pod názvem Divadelní sešlost. Od 80. let - dosud přední DS okresu Břeclav, pozoruhodný inscenacemi české klasiky, významný vesnický DS ČR.
Divadlo pro děti: organizovala vždy škola - nepravidelně, ale od I.republiky až do současnosti.
DS ZŠ 1972 - účast na oblastní přehlídce dětského divadla v Uh.Brodě (J.Hanzálková - O princezně, která si neuměla hrát).,režisérka M.Horáková.

Loutkové divadlo: 1949-55 LS při ZŠ (hrál 2x ročně), na konci 50.let LS RADOST.

Div. spolek bří Mrštíků - účast na ústředních přehlídkách:

1982 KDP: DS OB: bří Mrštíkové: Maryša
1988 KDP: Stroupežnický: Naši furianti
1989 KDP: Renčín, Brabec, Čiháková: Nejkrásnější válka
1991 KDP: 1992 FEMAD, JH Jirásek: Lucerna
1993 KDP: Kožík: Šavle a píseň
1994 KDP: Vrchlický: Noc na Karlštejně
1996 KDP, 1997 JH: DS bratří Mrštíků: Mrštíkovi: Rok na vsi
1998 KDP: Nušič: Paní ministrová

Divadlo na Moravě 3, s. 55.
Dotazník ÚLK

Divadelní Klobouky, s.6
HORÁK,J.: Kulturně výchovná činnost v obci Boleradice po r. 1945 /závěrečná práce k ukončení
studia na SKŠ Brno - obor osvěta, Brno 1963
CHALUPOVÁ, A.: Sto let divadla v Boleradicích. AS 1996, č. 3, s.25

Informace Obecního úřadu v Boleradicích, 1997, kART
Kronikář, kART
Malebné Kloboucko. Břeclav, Moraviapress 1995, s. 145-175
VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. AS 1995, č. 1, s.13

Časopis Cyril, Brno 1898


Archiv DS bří Mrštíků. Kronika TJ Sokol (uloženo u A. Chalupové).
Osobní zápisky F. Otýpky, občana Boleradic (ul. u J.Horáka).
SOkA o.Břeclav v Mikulově: Kronika obce Boleradice

Horák, Ondrášková / JM

BORKOVANY, o. Břeclav - viz. text od J. Horáka
doplnění: DS OB účast na ODP v Kloboukách 1959 Adam a Eva - Šelle, 1960 Sylva - Frýda, 1964 Dietl - Pohleďte, pokušení.

viz. Divadelní Klobouky, str. 17, 18 a 20BOŘETICE, o. Břeclav
1675 divadelní činnost řádu jezuitů. Ve 30. letech 20. st. hrály v hostinci U Chrástků divadlo Sokol a Orel. Každý soubor měl vlastní jeviště. Na repertoáru veselohry a vesnická dramata. V zimním období po dvou hrách. Po zákazu spolků 1939 hráli společně ještě dva roky pod Hasičským sborem. (Maryša, Pasekáři, Paličova dcera ...). 1924-1939 též ochotnická činnost Omladiny. 1942 úplný zákaz spolkové činnosti. Po 1945 obě TJ obnovily činnost (2-3 představení ročně). Na repertoáru opět veselohry, dramata, lidové hry, ale i zpěvohry, v Sokole i operetka Z českých mlýnů. Vedení sokolského souboru Tomáš Bystřický. Měli dvanáctičlenný hudební soubor z Brumovic. Později se hrály jen veselohry a hry s válečnou tématikou. Po sloučení tělocvičných jednot 1948 se OD nehrálo do 1957, kdy zahájila OB (do 1968). Na repertoáru klasické české drama, Moliere. Při otevření nového kulturního domu zahájili Jedenáctým přikázáním. Z dalšího repertoáru Past, Charleyova tetra, Kolébka, 1968 Lucerna, U pokladny stál, Mirandolina, 1971 - Moliére Chudák manžel, vedoucí DS a režisér J. Machač. Od 1992 divadelní společnost mládeže a dospělých DRCLA LOKTĚM O KREDENC (autorské divadlo). 1992 dětské divadlo-soubor dětí ZŠ.

DČD I., s. 350

Divadlo jako droga (MIŠ). Nový život, Břeclav 19. 2. 1998
Informátor 98: Václav Petrásek, starosta obce
VARADÍNEK, Cyril: Jak se hrálo v Bořeticích divadlo. Bořetické listy č. 25, 1998. KART

Ondrášková / JMBRUMOVICE, o. Břeclav
DS založen 1908 Sdružením venkovské omladiny, hráli v hospodě U Kouby do 1914. 1928 vybudován Katolický dům (orlovna), v němž hrál DS do 1948, pak zákaz činnosti. Poté OD v sokolovně, poslední inscenace 1969 (Hrátky s čertem).

Informátor 98: Josef Charvát, starosta obce.

Dokumenty a účty z činnosti Sdružení venkovské omladiny - skupiny v Brumovicích (uloženo u Marie Miklíkové, Brumovice 320)

Ondrášková / JM

BŘECLAV, o. Břeclav
Začátky ochotnického divadla asi v 90. letech 19. st. Odvíjejí se od čtenářského spolku Břetislav
(zal. 1882). Ve 20. letech Ochotnický spolek Břetislav (od 1928 součástí DrO Osvětového sboru). Paralelně DrO Dělnické akademie (zal. 1922) a DrO Sokola. 1929 nový divadelní sál U Sovičů otevřen projevem J. Mahena a ukázkou z Nebe, peklo ráj. Vyvrcholení činnosti v 30. letech (30 představení v roce 1930). Režisér Jaroslav Durdík. Pozoruhodná dramaturgie (Radúz a Mahulena, Adam stvořitel, Loupežník RUR, Plukovník Švec, aj.). Hostování v širokém okolí a j.h. Československého lidového divadla ve Vídni. Oživení činnosti 1945-1948 v DrO Sokola, od 1949 v SKP a zároveň v ZŠ Kupkova do 1965. DrK OB sehrál Dámy a husary. 1956 studovali Noru. Zájezdy do okolí. Režiséři Sv. Fučík, JUDr. Jar. Jankovič.
1961 účast DS na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách (Nestroy - Talisman), pak přerušení činnosti, další pokusy o oživení neúspěšné. Až 1983-1988 DS při DK Břeclav - 4x účast na ODP v Kloboukách (Strakonický dudák, Těžká Barbora, Ženitba, Nebe na zemi).
1956 zal. při Okresní lidové knihovně Divadlo poezi Proměna. Jeho umělecký vývoj po celou dobu orientovali manželé Jana a Bedřich Kaněrovi. 1971 soubor přešel pod OKS, od 1975 zřizovatelem SKP. Tvořili ho učitelé, studenti a jiné profese (2-16 členů, věk okolo 22). Za 25 let činnosti prošlo souborem okolo 50 recitátorů. Zpočátku literární přednášky, literární večery, později "zdivadelnění" poezie. Zpěvy staré Číny byly prvním divadlem poezie. Hudba byla nedílnou součástí programu, postupně přibývalo divadelních prvků. Cílevědomé přibližování poezie divákovi dosáhlo za 25 let činnosti společenského ohlasu. 1956-1981 70 večerů poezie, orientovaných na společenské události, ale i na náročná básnická témata (Ščipačev, Erben, Vrchlický, Lermontov, Rolland, Gorkij, Majakovskij, Mikulášek, Florian, Bezruč, Suchý, francouzská poezie, Závada, slovenská poezie, Blok, Mácha, Prévert, Píseň písní...). Dramaturgy byli Vilém Trávníček a František Kala. Zásadní význam pro divadlo po celou dobu existence měl Bedřich Kaněra (dramaturg, režisér, recitátor, organizátor).
Studentské divadlo poezie Regina
zal. 1970. Soubor malých jevištních forem, divadlo poezie s osobitou, vyhraněnou a cílevědomou dramaturgií a s náročnou uměleckou úrovní. Zakladatelé opět Jana a Bedřich Kaněrovi do 1991, kdy došlo ke generační proměně. Dramaturgem též František Kala. Zřizovatelem Sdružený klub pracujících. První etapa byla charakteristická zájmem o Semafor, studentskou recesi, přičemž hudba vždy důležitou součástí. Soubor postupně zvýrazňoval rysy divadla. V další etapě soubor přešel k závažnějším výpovědím o mladém člověku, o jeho citovém světě. Vyjadřoval pohledy jedince na jeho postavení ve společnosti. Hledal přitom nové scénické metafory a postupy a směřoval k syntetickému otevřenému divadlu. 1971-1992 připravili 22 celovečerních představení a jiné jevištní programy. Účastnili se mnohokrát ŠP, WP a získali zde ocenění, Krajských přehlídek angažovaných a osvědčených forem kulturně výchovné práce ROH v Jihlavě, pravidelně festivalů gymnázií v Otrokovicích, podnikl zahraniční zájezdy, každoročně pořádá rozloučení s absolventy. Činnost souboru byla oceněna cenami ministerstva kultury, Diplomem 1. stupně ÚV SSM, na celostátních přehlídkách atd. Soubor 10 herců - gymnazistů - býval hostem i jiných divadel. Od 1991 vedoucími Reginy Zdeněk Miklín a Martin Janků, dramaturg Miroslav Tiefenbach. V 90. letech se dramaturgie Reginy soustředila na hledání a uvádění zatím neznámých autorů (E. Jandl, 1991; H.C. Artmann 1994; J.H. Metánovský, 1996). Na přípravě inscenací se od 1988 podílel Z. Miklín, od 1989 M. Tiefenbach a od 1991, kdy manželé Kaněrovi ze souboru odešli, Ladislav Straka (do 1995), od 1995 Martin Janků. Umělecky výjimečný soubor (z členů Reginy
v současnosti 5 profesionálních umělců - 3 herci, 1 operní pěvkyně, 1 hudebník).
Bývalí členové Reginy založili v Břeclavi postupně několik mladých divadel: Divadelní studio Filiálka
Ravaras působilo v 80.letech, zřizovatelem DK (autorské pořady a inscenace neotřelých textů - Vian).
1996-99 Divadlo Kandrdas, 1997-99 paralelně Divadlo Řehoře Samsy. Obě divadla působila pod střechou EmM klubu Břeclav, který pro podporu mladých divadelních souborů jižní Moravy organizuje od r. 1997
nadregionální přehlídku Břeclavský píseček (rok 2000-4.ročník).

Loutkové divadlo:
Hrálo se před 1914. 1917-1919 loutkový odbor Matice břeclavské. 1922-1925 při gymnáziu Družina Matěje Kopeckého a kmotra Alše. Nejvýznamnější etapa LD 1922-1938 za působení učitele Vladimíra Matouška (Alšovy loutky 25 cm). Hrál ve městě v různých školách a divadelních sálech. Od 1928 samostatná scéna V říši loutek (loutky 35 cm, dar Ministerstva školství a národní osvěty), od 1930 velká scéna Městské OB s 60 cm loutkami řezbáře B. Tichého z Poštovné (Kašpárkův výlet do XXX. století
(B. Wunderlich). Pořádán loutkářský kurz pro moravské LS. Od 1931 divadlo Osvětového sboru s názvem
Radost, hrálo každou neděli. 1927-1932 odehrálo Radost 100 představení. Avantgardní dramaturgie:
např. 1934 Svatební košile - K. J. Erben, 1935 Poštovní úřad - R. Thákur, 1936 Máj - K. H. Mácha,
s původní hudbou Vl. Ambrose. V těchto inscenacích Matoušek položil důraz na emocionální účin zvukové složky (použití voicebandu) a jeho prokomponování s expresivním svícením scény. Překonáváním dobového ilusivního pojetí se Radost zařadila mezi přední české scény. Po německém záboru Břeclavi pokračoval Matoušek ve svém uměleckém hledání založením loutkové scény ve Zlíně.Rozpad Radosti. Obnovení 1946-1948 v městské knihovně (maňásky, marionety), pak v ČSM. 1950 rozpad souboru, obnova 1955 (Wolker - Blažek O milionáři, který ukradl slunce) pod ZK ROH cukrovaru, do konce 50. let. Nový soubor Radost při DK ROH od 1983- dosud (marionety, hraje pro děti 3-5x ročně). V 80. letech současně působení loutkářského kroužku LŠU.

K.V.: Ze života našich souboru, ČsL 1955, s. 278
J. Veselý: Radost - loutkové divadlo Městského osvětového svazu v Břeclavi, Loutkář 1935-36, s.88;
Deset let břeclavské Radosti, Loutkář 1936-37, s. 159;
A. Dubská: Loutkové divadlo Radost Břeclav, Divadelní revue 1996, č. 2, s. 66

1992 JH: Divadlo poezie Regina: Jůza, Wernisch: Odněkud někam
1997 JH: Metánovský: BA - ZA MAR...
1974, 1975, 1976, 1977, 1986, 1991, 1997, 1998 ŠP

1971 WP: Divadlo poezie Proměna: Óda - scénická montáž z poezie českých básníků
1970 WP: DP Proměna: Zpěvy sladké Francie
1978 WP: Proměna: Blok: Dvanáct
1980 WP: Regina: Tluče bubeníček - lidová protiválečná poezie
1988 WP: Regina: Holub: Lepší role už nedostaneme
1989 WP: Regina: Bratršovská: Umanuté mlčení
1990 WP: Regina Bradbury: Prázdniny
1991 WP: Regina: Jandl: Báseň k nepotřebě
1992 WP: Regina: Wernisch, Jůza: Odněkud někam
1994 WP: Regina: Artmann: Promiňte, jakže?
1995 WP: Regina: Minotaurus, scénická montáž
1997 WP: Regina: Janků, Miklín: Zázraky a divy
1998 WP: Regina: Holub: Lepší role už nedostaneme

1999 USA (New York, Washington)

DČD IV, s. 430
Obr. DČD / IV. s. 428. Výjev z Erbenových Svatebních košil. LD Radost, Břeclav, 1934

Divadlo na Moravě 3, s. 54

Almanach města Břeclavě, Břeclav, Magistrála 1931, 37 s.
Břeclavský píseček 1998. 2. ročník přehlídky mladých amatérských divadel. Nový život, 16.4.1998
Divadlo poezie Proměna 1956-1976. SKP Břeclav, 1976
Divadlo poezie Proměna 1956-1981. DK ROH Břeclav 1981, 8 s.
DUBSKÁ, Alice: Loutkové divadlo Radost Břeclav. Encyklopedie českých divadel. Divadelní revue 1996, č. 2, s. 66.
DVACET let Divadla poezie Proměna 1956-1976. SKP Břeclav 1976
FUČÍK, Svatopluk: Ochotnické divadlo v Poštorné a v Břeclavi v letech 1946-1964. Břeclav 1998.
(uloženo ve studovně Městské knihovny Břeclav)
HORÁK, J.,ONDRÁŠKOVÁ, Marta: Divadelní Klobouky. Břeclav, OKS 1988. s. 2-7
HUVAR, Michal: Odněkud někam (Regina 1971-1991). Břeclav 1992, 55 s. kART
HUVAR, Michal: Regina v Americe. (Story jedné anabáze) AS 1999, č. 4, s. 27-28.
KOTRČOVÁ, Milena, ZIKA, Jaroslav, MATOUŠEK, Mirko: Historie a současnost loutkářství v Břeclavi.
DK ROH Břeclav 1984, 38 s., 5 foto
MAREČEK, Luboš: Divadlo amatérů rozkvétá: po jižní Moravě jich jsou desítky. MF Dnes, 12. 4. 199...... ?
Minulost a současnost amatérského divadla v okrese Břeclav (1958-1988) In: HORÁK, Jan Nový život,
22. 4. 1999
15 LET gymnazijního souboru Regina, DK ROH Břeclav, 1986
REGINA, soubor malých jevištních forem, SKP Břeclav, 1976 Dtto, Břeclav, 1979
REGINA, Divadlo poezie, Břeclav 1992
REGINA - divadlo poezie Rkp. 2. s. kART
REGINA, Divadlo poezie Gymnázia Břeclav 1971-1996. Soubor 3 MC (archivní nahrávky z let 1973 - 1994), producent Bedřich Kaněra.
SLAVNOST a otevření nového divadla U Sovičů. In: Břeclavský kraj, Břeclav 10. 4. 1929, č. 15
STO let Sokola Břeclav (1894-1994). Břeclav 1997. s. 31
ŠKOLL, Jaroslav: Představitelé českého národního hnutí v Břeclavi. Městská knihovna a Městské muzeum a galerie. Břeclav 1999
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Břeclavsko vzácností je Regina. AS 1997, č. 1, s. 16
Vzpomínáme.... In: Břeclavský kraj, Břeclav 31. 10. 1928, č. 44, s. 8
Zbořilová, s. 5

Informátoři 1998: uč. Svatopluk FUČÍK, dřívější režisér DS Sokol, Mgr. Bedřich KANĚRA, dřívější vedoucí a režisér soborů Proměna a Regina, ing. arch. Zdeněk MIKLÍN, vedoucí souboru Regina
Informátor 2000: ing. L. Kabelka, vedoucí EmM klubu Břeclav

OD 1956, č. 7, s. 166; č. 10, s. 262
OD 1961, č. 5, s. 119 (M. Jurák): Divadlo poezie při Okres. lidov. knihovně: Petr a Lucie (Rolland),

SOkA o.Břeclav v Mikulově, JAF č. 47. Dokumentace činnosti oddělení ZUČ OKS Břeclav 1967 - 1990

Ondrášková / JMBŘEZÍ, o. Břeclav
Po válce hrával DS dospělých pod hlavičkou OB, aktivita zejména na přelomu 60. a 70. let (1971 Pozdní láska - Ostrovský). V 60. a 70. letech měl pravidelnou činnost dětský soubor při ZŠ (1975 Strašidýlko - Makarius). Vedoucí osobností, režisérkou souboru dospělých i dětí byla ředitelka ZŠ Libuše Pojmonová.

výkazy o osvětě z 60. a 70. let (pro ONV Břeclav)
dokumentace z činnosti odd. ZUČ - úseku slovesného OKS Břeclav 1967 - 1990. SOA o.Břeclav v Mikulově, JAF č. 47

Ondrášková
BULHARY, o. Břeclav
Kusé zprávy o existenci DS jsou ze 60. let. Působil pod OB, 1962 účast na ODP Klobouky - I. Prachař: Domov je u nás.

Divadelní Klobouky, str. 19

OndráškováCVRČOVICE, o.Břeclav
České OD v obci vzniklo současně s osídlením českým obyvatelstvem po r. 1945, hybná síla kultury
v obci. Od 1946 do poloviny 50. let hrály v hospodě 2x měsíčně dva ochotnické kroužky; výhradně český repertoár, také divadlo pro děti. (jeviště z prken na sudech + opona + nápovědní budka).
Vedoucí osobností J. Dokoupil .

Informátor 98: Marek Šalanda, kronikář obce (podle vzpomínek pamětníků a dochovaných foto)

Ondrášková / OS


DIVÁKY, o. Břeclav
- viz. email od J. Horáka - 14. 9. 2000


DOBRÉ POLE, o. Břeclav
1952-54 DS OB (hrál 1x ročně), dále činnost dospělých nepravidelná, poslední zpráva 1970. 1954 - 59 dětská představení kroužku ZŠ.
Informátor: Stanislava Sedláková, kronikářka obce

Ondrášková /OS


DOLNÍ DUNAJOVICE
Do 90. let nejsou zprávy o ochotnické činnosti v obci k dispozici.
R.1999 vznik DS s názvem NT Divadlo (občanské sdružení Národ Tobě). Soubor tvoří 6 mladých lidí
20 - 35 let, představil se premiérami aktovek W. Allena Smrt klepe na dveře a Obrana Allenova,
v r. 2000 uvedl Cabaret pro Jelo a Plešatou zpěvačku E. Ionesca na I. ročníku nadregionálního divadelního festivalu s názvem Snílek bez uhláku, který v červnu 2000 založil.

MIŠ: Ochotníci hráli Woodyho Allena. Nový život 1.4. 1999 s.5
aki: "Snílek bez uhláku" v kinosále. Nový život 29.6.2000 s.5DOLNÍ VĚSTONICE, o. Břeclav
1950 zal. dramatický kroužek dospělých, působil při ZŠ (1951 Noc na Karlštejně, 1953 Ostrovského Pozdní láska - režie B. Pražan, ředitel ZŠ), skončil začátkem 60. let. Na okresní přehlídce v Mikulově 1958 získal 3. místo.

Informátoři 1998: Sasínek, Obecní úřad Dol. Věstonice, Ludmila Hájková, kronikářka obce

OD 1958, č. 2, s. 43

Ondrášková / OSDRNHOLEC, o. Břeclav
Ochotnická činnost zahájena po osvobození 1947-48 operetou Na tý louce zelený (učitel Eibl, pozdější velvyslanec republiky). První etapa do r. 1953, dále 1956-68, repertoár převážně česká klasika (Dalskabáty, Podskalák - zájezdy i do okolí).

Informátor 1998: Josef Čápek, starosta obce (z vyprávění pamětníků)

Ondrášková / OS


HLOHOVEC

HRUŠKY

HUSTOPEČE


CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES
Obec do r. 1920 součástí Dolního Rakouska. Ochotnické divadlo souvisí se zřízením české školy 1918.
Od začátku 20. let činnost pod Sokolem, pokračovala i ve 30. letech. Režiséry byli učitelé Brázda, Vája
a tajemník obce J. Procházka. Významnou osobností byl zejména ředitel školy Fr. Kňourek, zakladatel skautingu na Slovácku, autor písní a divadelních her, které vydával vlastním nákladem. Za první republiky působil také ochotnický kroužek Orla, který však nedosahoval aktivit Sokola. Sokol zakázán po okupaci 1938, činnost obnovena 1945-1948 (Poslední mohykán, Zlý jelen, pravidelné silvestrovské jednoaktovky aj.). V současnosti se divadlo nehraje.

Loutkové divadlo:
Loutkářský odbor Sokola hrál 1931-32 v hostinci U Kovářů.

Informátor 1998: Vladimír Klimovič, bývalý člen DS Sokol, vzpomínky A. Hlavaté, dřívější členky DS
Sokola (narozena 1908).
KOTRČOVÁ, Milena - ZIKA, Jaroslav - MATOUŠEK, Mirko: Historie a současnost loutkářství v Břeclavi.
Břeclav, DK ROH 1984, s. 13.
Sto dvacet let školy v Charvátské Nové Vsi. Břeclav 1996, 12 s.

Ondrášková /JM
IVAŇ

KLOBOUKY


KRUMVÍŘ
První záznamy o divadelních představeních studentů jsou v první školní kronice z let 1893 a 1898.
1910-1914 činnost DS Sboru dobrovolných hasičů, režisér Fr. Ostřížek- Vojnarka, Lucerna aj.,
pořízena spouštěcí opona s obrazem Krumvíře a s postavami šohaje a dívky. Po r. 1914 přešli
herci k jiným dramatickým souborům. 1910-1918 činnost souboru Katolická omladina, v repertoáru především hry náboženského zaměření. Po roce 1920 změna v působení - pod dramatickým odborem
TJ Orel (režie uč. M. Fuchsová a Martin Foretník). Po okupaci 1938 zákaz Orla proto soubor přejmenován na Společnost Katolického domu (Paní Marijánka, matka pluku, Pytlákova schovanka aj). 1944 přerušení činnosti, obnovení v r. 1946 - vlastenecké hry, vliv folklóru. 1948 sloučení Orla a Sokola, poslední hrou
v únoru 1948 Její pastorkyňa. Bohatá divadelní činnost po TJ Sokol 1920-1966, útlum v době války. Režiséři: uč. Fr. Ostřížek, od 1942 uč. K. Svoboda, 1951-66 S. Mikulica. V repertoáru hry se zpěvy
a česká klasika (30. léta: Slečinka z bílého zámečku, Kondelík a Vejvara, Evropa hoří aj), dále Otec, Okénko aj. V 60.letech účast na krajské přehlídce s Čapkovou Matkou - ocenění hereckého výkonu Ludmily Charvátové v hlavní roli. Ukončení činnosti vlivem televize, poslední inscenací Maryša.
Dětské divadlo:
Bohatá činnost od 20. let (Tajemný dub,1940 Zlatá nit s 96 účinkujícími žáky).
50. - 60. léta režisérkou uč. V. Drabálková (Loupežník Muchomor, Hrubínova Zlatovláska aj). 80.léta režisérem uč. A. Stejskal. Režie v 70. - 90. letech uč. V. Kocourková 1975 a 1983 účast na ODP Klobouky: Dům kočky Modroočky, Hastrman a detektivové. Dětské divadlo se v obci hraje i v současnosti.

ONDRŮJ , Arnošt: Krumvíř. MNV Krumvíř 1973,126 s., 57 foto
Školní kroniky od r. 1889
SOA o.Břeclav v Mikulově: Obecní kroniky Krumvíře
INFORMACE pro Místopis 1998: Vlasta Drabálková, kronikářka obce, dřívější ředitelka ZŠ a rež. DDS, vzpomínky členek ochotnických souborů v Krumvíři: Marie Firtlová-Kocourková, Ludmila Charvátová, Štěpánka Kopřivová, Pavla Zezulová, Veronika Kocourková, Františka Valichrachová.

Ondrášková /EŽ


KŘEPICE

LADNÁ

LANŽHOT

LEDNICE
Zprávy o och. divadle dospělých jsou pouze z let 1954-1958. S podporou místního závodu Fruta uvedeno 10 divadelních představení - převážně česká klasika a pohádky pro děti. V současnosti se divadlo v obci nehraje.
Dětské divadlo: v roce 1983 při ZŠ divadelní kroužek uvedl 2 inscenace.

Loutkové divadlo: 80. léta - Divadélko za paravánem (několikrát účast na okresních přehlídkách), dramaturgie a režie M. Tomešková.

ÚMDOČ 1924

SOkA o.Břeclav v Mikulově: Dokumentace činnosti oddělení ZUČ OKS Břeclav 1967-90. JAF č. 47
Divadelní Klobouky ....s.6

Ondrášková / JS


MIKULOV
1633-1779 div.činnost řádu piaristů (1640 uvedli piaristé na zámku latinskou hru o Josefu Egyptském - první zpráva o furtenbachovském "teláriovém" jevišti). Zač. 80. let 19. století pracoval pro och. divadlo jako výtvarník Alfons Mucha. 1947 první zprávy o ooch. divadle v městské kronice (Šamberk). 1953 zal. DS dospělých pod ODO Mikulov, pak činnost pod různými organizacemi - Vápenka, Jednota, SČSP, 70. léta pod MěOB, aktivita do 1.pol. 70. let (6x účast na ODP Klobouky), významné osobnosti: režisér Bohuslav Pavlíček, herečka a rež. Josefa Jursová.
Dětské divadlo: 50. léta a dále nepravidelně při několika ZŠ ve městě vč. 90. let.

Loutkové divadlo:
80. léta soubor TŮŇKA při MěKS, vedoucí a rež. výtvarník Jaroslav Petr.
CČAD s. 23,64,198
DČD I., s. 169,175,350, 351
DČD III., s. 185

Čičatka, s. 4
Divadelní Klobouky, s. 6
OD 1956, č. 1, s.20, 1957, č. 9, s. 208.
KORDIOVSKÝ, E: Alfons Mucha a jeho mikulovská korespondence. Jižní Morava 1986, s. 187-199
MUCHA, J: Alfons Mucha. MF Praha 1982, s. 38-39

Informátoři 1998: Svatopluk Vrbka, kronikář města, Josefa Jursová, býv. herečka a režisérka DS

Ondrášková / JM/ JSHLOHOVEC, o.Břeclav - nejsou žádné změny


HRUŠKY, o.Břeclav
Ochotnické divadlo od 90. let 19. stol. pod Čtenářským spolkem Osvěta (měl i své jeviště). Před 1914 hrál i Orel (3x ročně). Divadlo pro děti: 1915 pohádka Sůl nad zlato, pokračování činnosti ve 20. letech, nepravidelně. 20.-30. léta velká aktivita Dkr Jednoty proletářské výchovy. DS Sokola aktivní zvláště 1918-1938, poté hrány převážně operety (ve třech hospodách). Po 1945 činnost DS MO ČSM, v 50. letech DS ČSČK. 1961-1982 DS OB (režisérem ředitel ZŠ A. Doležal). 5x účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách (Korbel - Sousedi, Makajenok - Tribunál, aj.). Činnost ukončena
1982.


Loutkové divadlo:
1939 zakoupeno LD.

Paměti učitele Metoděje Matouška, člena spolku Osvěta, kronika školy v Hruškách (uložena v ZŠ)
Kronika divadelního kroužku OB (uložena u A. Zoderové, Hrušky)
Vyprávění pamětníků, bývalých členů DS
Informátor 1998: Anna Zoderová, ředitelka MŠ, bývalá členka DS

Zbořilová, s. 5

Ondrášková / JMHORNÍ BOJANOVICE, o.Břeclav nové heslo
První zpráva o och. divadle v obci je u Hasičů 1907 - hra Trestanci na Špilberku, uvedena i v hotelu Austria v Hustopečích. Za I. republiky hráli Hasiči a Orli. Hasiči s oblibou uváděli hry
s válečnou tematikou (1930 - 4 hry). Orli - průměrně 2 hry ročně, častá duchovní a náboženská témata. Občas operety a hry v přírodě. Výjimečný počin - společné představení Hasičů a Orlů Zrušení roboty 7. 3. 1930 k oslavě 80. narozenin T.G.Masaryka, uvedeno i při otevření Státního reálného gymnázia v Hustopečích. Kromě spolkových divadel se hrála i divadla školní.
Další zprávy nejsou k dispozici.

NEZHODOVÁ, S: Horní Bojanovice - putování staletími. Obecní úřad Horní Bojanovice 1998

Horák
HUSTOPEČE, o.Břeclav - žádné změny


CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES, m.č. města BŘECLAV, o.Břeclav
Obec do r. 1920 součástí Dolního Rakouska. Ochotnické divadlo souvisí se zřízením české školy 1918, pokračovalo ve 20. a 30. letech pod Sokolem. Režiséry byli učitelé Brázda, Vája a tajemník obce J. Procházka. Významná osobnost řídící učitel František Kňourek, zakladatel skautingu na Slovácku, známý autor skautských písní a divadelních her, které vydával vlastním nákladem. Za
I. republiky působil také ochotnický kroužek Orla, který však nedosahoval aktivit Sokola. Sokol zakázán po okupaci 1938, činnost obnovena 1945-48 (Poslední mohykán, Zlý jelen, pravidelné silvestrovské jednoaktovky aj). V současnosti se divadlo nehraje.

Loutkové divadlo:
Loutkářský odbor Sokola hrál 1931-32 v hostinci U Kovářů.

Informátor 1998: Vladimír Klimovič, bývalý člen DS Sokol;
Vzpomínky A. Hlavaté, dřívější členky DS Sokol (nar. 1908)
KOTRČOVÁ, Milena - ZIKA, Jaroslav - MATOUŠEK, Mirko: Historie a současnost loutkářství v Břeclavi. Břeclav, DK ROH 1984, s. 13.
Sto dvacet let školy v Charvátské Nové Vsi. Břeclav 1996, 12 s.

Ondrášková / JM


IVAŇ, o.Břeclav - beze změn


KLOBOUKY U BRNA, o.Břeclav
Počátky och. divadla pravděpodobně v 90. letech 19. stol., spolky Omladina, Orel. Nejaktivnější DS Sokol 1906-75. Z výnosů za představení jeviště v nové sokolovně, otevřené v r. 1921 (místo konání okresních přehlídek). Orientace převážně na českou klasiku, úspěchy na sokolských divadelních soutěžích ve 30. letech (1937 Bílá nemoc, režisér Jaroslav Kux, popraven gestapem 1942. Hrálo se
i za II. svět. války - 1940 opereta Polská krev).
1954-58 zřizovatelem DS přechodně závod Drukov, 1958-75 znovu Sokol. 1958 první ročník okresní divadelní přehlídky. Základy festivalu vybudoval Eduard Odstrčil, ředitel ZŠ, herec a režisér DS dospělých (1958-71). 1983 XXV. okresní divadelní přehlídka a V. konference divadelních ochotníků. V průběhu 30 ročníků přehlídek místní soubor sehrál 41 představení pro dospělé i pro děti (Karvaš, Pettermann, Drda, Zelenka, Zámiš, Hrubín, Matuštíková, Cach, Jílek, ale i Gogol, Jirásek, Klicpera, Thomas, Nušič, Čechov, Vrchlický, V + W, Moliére, Vasiljev, Ioseliani. Výrazný vzestup zaznamenal soubor pod vedením režisérky a herečky Marie Sýkorové v letech 1972 -1986 (Hrubín - Srpnová neděle, Lošťák - Opožděný ptačí zpěv, V + W - Golem, Vasiljev - A zbylo jen ticho aj.)
Do 1975 byla zřizovatelem ochotnického souboru TJ Sokol. 1975-90 vystupoval jako DS MěKS
(významný soubor o.Břeclav). 1986-1990 stagnace vlivem předčasné smrti vůdčí osobnosti souboru M. Sýkorové. 1990 - 1996 přerušení činnosti. 1996 nový soubor VYDUS (výjimečný divadelní umělecký soubor), 12 členů.
Dětské divadlo pod různými zřizovateli (ZDŠ, PO, SSM, DK, DPM), paralelně s DS dospělých. Režiséři: Josef Pleška, Alena Chalupová, Eduard Sýkora. Činnost souboru při ZŠ trvá.

Loutkové divadlo:
V 20. letech 20. stol. činnost sokolského loutkového divadla. Hrálo se původně na divadélku
M. Fürsta, který byl až do své smrti 1931 duší souboru. Napsal pro divadlo i několik loutkových her. Později byla vybudována v nové sokolovně větší scéna, na níž se hrálo s loutkami 50cm vysokými. 1932- pět představení, další činnost nárazová, nedoložená.

Divadlo na Moravě 3,s. 55

HORÁK, Jan, ONDRÁŠKOVÁ, Marta: Divadelní Klobouky. Minulost a současnost amatérského divadla na okrese Břeclav 1958-1988. OKS Břeclav 1988.
ONDRÁŠKOVÁ, Marta: Ochotnické divadlo v Kloboukách a divadelní přehlídky. In: Klobouky u Brna.
Místo, dějiny, krajina a lidé. Brno 1998, s. 333-345
OŠMERA, J.: Mrtvým vlastencům, Klobouky u Brna 1945
SÝKOROVÁ, M.: Sto let ochotnického divadla v Kloboukách. In: Malovaný kraj č. 3 1985, s. 22
TRAPL, M.: Klobouky v letech 1848-1918. In: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Klobouky
u Brna 1969
Větrný mlýn 1997, č. 2

Pamětní kniha Sokola v Kloboukách u Brna (ul. u předsedy MO Sokol P. Volka)

Ondrášková / EŽ


KOBYLÍ,o.Břeclav
Koncem 19. a začátkem 20. století ODi spolky Cyrilská jednota a Omladina- první doložené představení 1917, činnost pokračovala do r. 1939. Další divadelní aktivity u Spolku katolických žen a dívek 1920-1948. DS Orel 1925-1948, DS Sokol 1930-1961. Poslední inscenace 1961,
v současnosti DS neexistuje.

Informátor 1998: Jaroslav Otáhal, starosta obce

Horák / EŽ


KRUMVÍŘ, o. Břeclav heslo přepracováno
První záznamy o divadle studentů v první školní kronice z let 1893 a 1898. 1910-1914 činnost DS Sboru dobrovolných hasičů, režisér F. Ostřížek - Vojnarka, Lucerna aj., pořízeno skládací jeviště se spouštěcí oponou s obrazem Krumvíře a postavami šohaje a dívky (autor malíř A. Kolek z Bohumilic).1910-1918 činnost souboru Katolická omladina, v repertoáru především hry náboženského zaměření. Po roce 1920 změna v působení - pod dramatickým odborem TJ Orel (režie uč. M. Fuchsová a Martin Foretník). Po okupaci 1938 zákaz Orla, proto soubor přejmenován na Společnost Katolického domu (Paní Marijánka, matka pluku, Pytlákova schovanka aj). 1944 přerušení činnosti, obnovení v r. 1946 - vlastenecké hry, vliv folklóru. 1948 sloučení Orla a Sokola, poslední hrou v únoru 1948 Její pastorkyňa. Bohatá divadelní činnost po TJ Sokol 1920-1966, útlum v době války. Režiséři: uč. Fr. Ostřížek, od 1942 uč. K. Svoboda, 1951-66 S. Mikulica. V repertoáru hry se zpěvy a česká klasika (30. léta: Slečinka z bílého zámečku, Kondelík a Vejvara, Evropa hoří aj)., dále Otec, Okénko aj. V 60. letech účast na krajské přehlídce s Čapkovou Matkou - ocenění hereckého výkonu Ludmily Charvátové v hlavní roli. Ukončení činnosti vlivem televize, poslední inscenací Maryša.
Dětské divadlo:
Bohatá činnost od 20. let (Tajemný dub, 1940 Zlatá nit s 96 účinkujícími žáky).
50. - 60. léta režisérkou uč. V. Drabálková (Loupežník Muchomor, Hrubínova Zlatovláska aj).
80. léta režisérem uč. A. Stejskal. V 70. - 90. letech režisérkou uč. V. Kocourková, 1975 a 1983 účast na ODP Klobouky: Dům kočky Modroočky, Hastrman a detektivové. Dětské divadlo se v obci hraje i v současnosti.

ONDRŮJ, Arnošt: Krumvíř. MNV Krumvíř 1973, 126 s., 57 foto
Školní kroniky od r. 1889
SOA o.Břeclav v Mikulově: Obecní kroniky Krumvíře
INFORMACE pro Místopis 1998: Vlasta Drabálková, kronikářka obce, dřívější ředitelka ZŠ a rež.DDS,
Vzpomínky členek ochotnických souborů v Krumvíři: Marie Firtlová-Kocourková, Ludmila Charvátová, Veronika Kocourková, Františka Valihrachová.

Ondrášková /EŽKŘEPICE, o.Břeclav - beze změn


LADNÁ, m.č. města BŘECLAV, o.Břeclav - beze změn


LANŽHOT, o. Břeclav - beze změn, pouze na konci textu doplnit takto: 90. léta DDS při ZŠ - režisérka uč. Marie Uhrová.


LEDNICE, o. Břeclav
20. léta existence div. souboru Národní jednoty. Zprávy o och. divadle dospělých jsou z let 1954-1958. S podporou místního závodu Fruta uvedeno 10 div. představení - převážně česká klasika (Lucerna, Třetí zvonění, Hrátky s čertem, Legenda o lásce aj.) a pohádky pro děti (Sůl nad zlato). V současnosti se divadlo v obci nehraje.


70 a 80. léta - dětské divadlo, nepravidelně při ZŠ,1983 uvedl div. kroužek při ZŠ 2 inscenace.

Loutkové divadlo:
80. léta - Divadélko za paravánem (několikrát účast na okresních přehlídkách), dramaturgie a režie Marie Tomešková - Feldek: Sněhurka a Šípková Růženka.

Adresář 93
ÚMDOČ 1924

SOkA o. Břeclav v Mikulově: Dokumentace činnosti oddělení ZUČ OKS Břeclav 1967-90. JAF č. 47 Divadelní Klobouky .... s. 6

Informátor 2000: Alena Hetešová, kronikářka obce

Ondrášková / JS


MIKULOV, o. Břeclav
1633 - 1779 div. činnost řádu piaristů. (1640 piaristé uvedli na zámku latinskou hru o Josefu Egyptském - první zpráva o furtenbachovském "teláriovém" jevišti). Zač. 80. let 19. století pracoval pro och. div.jako výtvarník Alfons Mucha. 1947 první zprávy o och. divadle v městské kronice. (Šamberk). 1953 zal. DS dospělých pod ODO Mikulov, pak činnost pod různými organizacemi - Vápenka, Jednota, SČSP, 70. léta pod MěOB, aktivita do 1. pol. 70. let (6x účast na ODP Klobouky). Významné osobnosti: režiséři J. Ferenc a B. Pavlíček, herečka a režisérka J. Jursová.
Dětské divadlo: 50. léta a dále nepravidelně při několika ZŠ ve městě vč. 90. let.

Loutkové divadlo:
80. léta soubor TŮŇKA při MěKS, vedoucím a režisérem výtvarník Jaroslav Petr

CČAD s. 23, 64, 198
DČD I., s. 169, 175,350,351
DČD III., s. 185

Čičatka, s. 4
Divadelní Klobouky, s. 6
OD 1956, č. 1, s. 20, 1957, č. 9, s. 208
KORDIOVSKÝ, E: Alfons Mucha a jeho mikulovská korespondence. In: Jižní Morava 1986,
s. 187-199
MUCHA, J: Alfons Mucha. MF Praha 1982, s. 38-39

Informátoři 1998: Svatopluk Vrbka, kronikář města, Josefa Jursová, býv. herečka a režisérka DS

Ondrášková / JM / JSMORAVSKÝ ŽIŽKOV, o.Břeclav nové heslo
Tradice och. divadla v obci sahá do 80. let 19. století - doloženo v rodinné kronice nadučitele Aloise Kučery. Hrálo se v hospodském šenku u Riedlů. Hry s jednoduchou výpravou, autorem Lojzek Šebrovský (pseudonym nadučitele Kučery): Námluvy, Mír, boj a smír v lásce, atd.
1929 postavil hostinský nový sál s jevištěm - první hrou Jiráskova Lucerna. Po r. 1935 nová ochotnická generace - hry: Ty nešťastné pátky, Kříž u potoka aj. Členové Omladiny, Hasiči, Červený kříž sehráli společně: Pumplík - postrach tetiček, Osiřelo dítě, Kalné proudy. Hrálo se
i za okupace - Paní Marjánka, matka pluku, Poctivý ovčák aj. Po osvobození 1945 paralelně 2 soubory, 2 režiséři: Jan Konečný působil při ČČK - Její pastorkyňa, Stanislav Osička při SRPŠ - Ženský zákon, Pasekáři, Úsměvy a kordy aj. Další etapa 60. léta - režírovali učitelé vč. divadla pro děti. 70. léta - kolektiv mladých: divadlo v přírodě, často folklórního charakteru. Koncem 70. let spolupráce s prof. herci Divadla Večerní Brno. 80. léta - vedoucí osobností herečka a režisérka Ludmila Osičková. Od r. 1984 se soubor prosadil na okr. přehlídce divadla pro děti
v Hustopečích ( 1984 Hastrmanův kožich, 1985 Makarius - Strašidýlko - účast i na krajské přehlídce v Třebíči). 1986 Klicperova Potopa světa. Od 1988 v činnosti souboru dospělých 10 let přestávka, oživení 1998 - Goldoniho Treperendy, režie Irena Homolová, řed. ZŠ - účast na přehlídce Sousedské divadlo v Hustopečích. Soubor je aktivní i v současné době.

Dětské divadlo: po r. 1945 se hrálo paralelně s inscenacemi pro dospělé. Od r. 1990 pod režijním vedením Ireny Homolové, řed. ZŠ.

Výrazné úspěchy herečky Ludmily Osičkové z DS Mor. Žižkov na krajských a národních přehlídkách divadelních monologů a dialogů, pořádaných SČDO 1989-1992:
1989 - krajská přehlídka - I. místo (Biletářka)
- národní přehlídka - I. místo (Biletářka)
1990 národní přehlídka Přerov - I. místo (Hajzlbába)
1992 - krajská přehlídka Blansko - I. místo (A. Nicolaj: Čistota)
- národní přehlídka Přerov - II. místo


Kronika obce Moravský Žižkov (kronikářka Anna Růžičková)

Informátoři 2000: Ludmila Osičková, dřívější herečka a režisérka DS
Irena Homolová, ředitelka ZDŠ, režisérka DS a režisérka DDS při ZŠ


MORKŮVKY o.Břeclav
1898 zal. Čtenářský spolek Palacký, který také hrál divadlo. Poč. 20. stol. divadelní spolek v Morkůvkách, paralelně místní odbor NJ pro Jihozápadní Moravu. Hrálo se v hospodě, od 1925 pod TJ Sokol v nové sokolovně (1935 nová osvětlovací technika a dekorace od firmy Fert Brno), 30. léta - hry v přírodě, i pro okolní obce (Mahenův Jánošík) činnost i za války. Oživení po 1945 do začátku 70. let: Oblaka, Kolébka, Gazdina roba, Otec, Půlnoční mše, Noc na Karlštejně, Chudák manžel aj., dále 7 inscenací operet a zpěvoher. 1952 a 1962 - Fidlovačka, rež. uč. F. Novotný. Hudební spolupráce M. Hanák a orchestr z Brumovic, učitelé hudebních škol z Hustopečí a Hodonína, členové Posádkové hudby Brno. Časté hostování v okolních obcích. Režiséři L. Dostál, F. Dobeš. 1972 DS OB - účast na ODP Klobouky. Dětské divadlo po válce nepravidelně pod hlavičkou TJ Sokol, školou, ČSŽ - režiséři učitelé L. Chlápek, M. Kynclová, dr. S. Svoboda, dále L. Šefčík,
J. Bravenec

Vzpomínky býv. ochotníků a fotografie z představení - L. Šefčík
Informátoři 1998: Břetislav Malinka, bývalý člen DS; Vladimír Kincl, bývalý člen a hudebník DS

Kroniky obce Morkůvky. SOA o.Břeclav v Mikulově
Knollová, R. - Kordiovský, E.: Morkůvky na konci druhého tisíciletí.Obecní úřad Morkůvky 2000,
s. 33 - 35

Ondrášková / JSMUŠOV, o.Břeclav - není dostatek zpráv (obec zatopena přehradou, neexistuje).
Němčičky, o. Břeclav
První zpráva o och. představení studentů je z r. 1905 (není uvedena hra ani autor).
1910-1916 ochot.činnost spolku Omladina, od 1919-konec 50.let. div.odbor Sokola (uvedena Maryša za účasti A. Mrštíka). 1921-1950 Div.odbor Orla, 50.-70. léta DS OB. 1992 zal. DS MALÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST, existuje i koncem 90. let. Paralelně a nepravidelně dětský soubor ZŠ.

Kronika obce Němčičky, SOA o.Břeclav v Mikulově

Horák / JS


NIKOLČICE, o.Břeclav
1904 začátky ochot. divadla spojeny s Cyrilskou jednotou, od 1908 divadlo v přírodě pro děti i dospělé, intenzivní činnost. 1921 zal. Sokol a Orel (každoročně 2-4 hry), za protektorátu oba DS hrály pod Národním souručenstvím. Po válce činnost pod OB a ČSM - do začátku 80. let (2x účast na ODP Klobouky: 1977 J. Kavan - Babička je formát,1980 M. Stoniš - Sem padají hvězdy, režisér uč. Josef Černý). Dětské divadlo 60. a 70. léta kroužek ZŠ, účastník okr. soutěží (1975 - 1. místo).

Zbořilová, s.5

ČERNÝ, Josef: Nikolčická čítanka. Mikulov 1994, s. 59-66
Divadelní Klobouky, s.6

Informátor 1998: Mgr. Josef Černý, kronikář obce, ředitel ZŠ a bývalý rešisér DS

Ondrášková / JS


NOVOSEDLY, o.Břeclav
1945 zal. po osídlení obce OS Hraničář (Pokání sedláka Makovce). V poválečném období jeden z nejaktivnějších vesnických DS okresu Břeclav. 1945-97 uvedl celkem 120 divadelních her (významná režisérka a herečka Vlasta Fraňková), v 70. a 80. letech se 5x zúčastnil ODP v Kloboukách (1973 Čapkova Matka, 1979 Sypal - Napoleon z Doubku, 1981 Bukovčan - Luigio srdce, 1983 Jílek - Dvojitý tep srdce, 1985 Bukovčan - Než kohout zazpívá). Existuje i v 90. letech, hraje nepravidelně, vedoucí M. Křivánková.

Adresář 93
Zbořilová, s.5

Divadelní Klobouky, s. 6
Kronika a foto - album DS Hraničář (ul. u bývalé režisérky Vlasty Fraňkové).

OD 1956, č.1, s.20, 1957, č.9, s.208, 1958, č.2, s.43.

Informátor 1998: Milena Křivánková, kronikářka obce, vedoucí DS Hraničář

Ondrášková / JS

- 2 -

PAVLOV, o.Břeclav
1941-45 se hrálo ochot. divadlo pro raněné vojáky. 1947-1949 dětská představení, 1953-1958 DS dospělých.

Německá kronika pana Macy
Školní kronika
Kronika obce Pavlov
Informátorka 1998: Marie Šotnarová, kronikářka obce

Ondrášková / JS


PODIVÍN, o.Břeclav
1868 první zmínka o ochotnické činnosti ve farní kronice sousední obce Rakvice - divadelní společnost ředitelství vdovy Štanderové. Uvedla 8. prosince představení hry Chudý písničkář od J.M.Boleslavského, další den představení Zlý duch Lumpaci Vagabundus, čili Ludrácký trojlístek. 1893-1905 divadelní činnost spolku Řemeslnická beseda: 1901 - představení ve prospěch dítek školy podivínské, 1905 divadelní kus Vánoce (ve dvoraně městské radnice).
V další činnosti propojení s TJ Sokol - 1904 "ustaveno komité pro pořádání divadelních her": 1919- Vojnarka, 1920 - 4 hry, 1930 - Dykův posel, 1931- Matka, 1935- Otec, 1938 - Lidé na kře, aj. V první polovině 20. let současně ochotnická činnost Orla (Bitva u Zborova, Svatoň a Milena). Pod křídly strany lidové uvedla v Podivíně v r. 1925 Selská jízda hru v přírodě Jánošík s účastí téměř celého města. Od 30. let do konce 60. let působení významných režisérů Th. Vařejky a B. Mildnera: Káťa Kabanová, Radúz a Mahulena, Jan Hus, Matka aj. 1950-.1969 působil DS pod OB. Od 1976 nový soubor pod MěKZ, režisér Miroslav Ustohal - působí dosud. Jeden z nejvýznamnějších DS okresu Břeclav se zajímavou dramaturgií: 1977 - Nezvalovi Milenci z kiosku, 1985 Dykův Krysař aj. Řada ocenění z ODP v Kloboukách - účast 20x, 2 členové DS nyní profesionálními herci (abs. JAMU). Soubor dospělých hraje pravidelně také pro děti - režiséři: J. Pařízková a K. Nedbálek. V 90. letech v programu kulturního léta v Podivíně přehlídka vyspělých moravských div. souborů, 1996 uvedl domácí DS ve světové premiéře hru se zpěvy F. Mikuleckého Orfanus. Přestavení natočila Česká televize Brno spolu s dokumentem o práce DS.
Dětské divadlo: soubor dětí ZŠ hrál v poválečném období pravidelně, aktivita zejména v 60. a 70. letech - režisérka uč. B. Otradovcová (Hrubín - Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků).
V posledních letech činnost nepravidelná.


Loutkové divadlo:
1983 zal. LS HVĚZDA (hrál 3x ročně), od roku 1989 změna názvu na LS PODIVÍN (marionety, maňásci, manekýni). Účast LS na oblastních přehlídkách a 1993, 1994, 1995 na Loutkářské Chrudimi. 90. léta existence LS Podivíni z Podivína. LS Hvězdička, LS Stars. Vedoucí osobnosti LS: režisér Vl. Ondrišík a výtvarník M. Mikulič.

1993 LCH: Podivíni: Šrut: Dva lelci ve skříni
1994 LCH: kolektiv podle Čukovského: Doktor Bolíto
1995 LCH: Dvorský: Skákavá princezna

Adresář 93

Divadelní Klobouky, s.6
Zbořilová, s.5

DIVADLO na Moravě 3., s.55
SOKA Mikulov, JAF 571-archiv fary Rakvice, Errinerungskalender, neuspořádáno, f.6
- 3 -
Informátoři 1998: Miroslav Ustohal, místostarosta města, režisér DS dospělých, Vlastimil Ondrišík, režisér LS Podivíni,

Infomátor 2000: Stanislav Machovský, starosta města, herec DS, vzpomínky dřívějších členů DS a TJ Sokol: Marie Ustohalová, B. Rosenbreier st., L. Svoboda, N. Dobšíček, JUDr. J. Hollý, Růžena Machovská.

Podivínský zpravodaj, č. 3, 1996

Ondrášková / JS


POHOŘELICE, o.Břeclav chybí informace


POPICE, o.Břeclav
Do 1945 zcela německá obec, dosídlená po válce. 1946-48 DS Orel uvedl první českou hru v obci
s názvem Vlaštovičky. Vůdčí osobností OD byl řadu let herec, režisér, hudebník Václav Matýšek (přišel z ochotnicky aktivního Krumvíře). 1946-1949 DS
Sokol, pak přechod pod OB - činnost do 1970.

Kronika obce Popice. (ul.SOA o.Břeclav v Mikulově).

Horák / JS


POŠTORNÁ, m.č. města Břeclav, o.Břeclav
Do 1920 obec součástí Dolního Rakouska. Divadlo důležitým prostředkem národnostního boje - souviselo s otevřením české školy spolku Komenský (1912). 1912-1915 učitel Flodr vedl dětský soubor při české ZŠ. Do pol. 20. let činnost ochotníků pod FDTJ (KSČ), ve 30. letech hasiči, Orel, Sokol. Po 1945 národní socialisté, ČSM, zvláště Sokol. Rep. převáženě česká klasika (Kolébka, Paličova dcera, Lucerna, Matka, Každý něco pro vlast, Bouře, Sluha dvou pánů). Hrálo se v obecní hospodě " U Fraccarů" - 2x ročně. Přerušení v únoru 1948, od 50. let převedení činnosti pod Slovácký krúžek (uvedena např. hra regionálního autora Jana Noháče A ona zapomněla - 6x).
V současnosti se nehraje.

Loutkové divadlo:
1912-1915 zal. učitel Flodr při české škole LS (Alšovy loutky, 20 cm, hrálo se každou neděli - 30x
v sezóně, v repertoáru 20 titulů). Činnost LS zastavena zavřením české školy v obci. Dále LS loutk. odboru FDTJ (KSČ) 1919-1938 , hrál v hospodě Na rožku. Významný tvůrce loutek Bohumil Tichý, rep. Aladinova lampa, Faust, aj. 1920-1938 též LS FDTJ Sokol Poštorná. 1945 -1955 LS KSČ.

CĆAD s.99

FUČÍK, Svatopluk: Ochotnické divadlo v Poštorné a v Břeclavi v letech 1946 až 1964. Břeclav 1998
(ul. ve studovně Městské knihovny Břeclav).
KOTRČOVÁ, Milena, ZIKA, Jaroslav, MATOUŠEK, Mirko: Historie a současnost loutkářství v Břeclavi
DK ROH Břeclav 1984, 38 s., 5 foto

Ondrášková / JS


RAKVICE, o.Břeclav
1958 LCH: OKÉNKO - pionýrské LD: Cinybulk: Vysvědčení
1958 LCH: Feigerle: Kulíšek - Míša Nezbeda
- 4 -
SEDLEC, o.Břeclav
DS JZD. Na okresní přehlídce v Mikulově 1957 5. místo.

OD 1957, č.9+, s. 208; 1958, č. 2, s. 43

JM

STARÁ BŘECLAV, m.č. města BŘECLAV, o. Břeclav
Obec s kulturní tradicí, k městu Břeclavi připojena v r. 1919 (obecní knihovna zřízena 1882)
Zprávy o och. divadle jsou až z 30. let 20. století. Pod vedením ředitele školy a regionálního spisovatele Jana Noháče byla uvedena hra podle jeho prózy s názvem A ona zapomněla (folklórní charakter - se zpěvy). Kromě Staré Břeclavi a okolních obcí se hrála i v Praze
v divadle Urania.

Loutkové divadlo:
1915-1917, např. Pan Johanes ze zámku, další činnost 1923-1938 v obecní škole, 1938-1945 útlum, po 1945 obnovení činnosti Míček Flíček (J.Malík), 1955-1960 při rodičovském sdružení ZŠ dvě inscenace ročně.

KOTRČOVÁ, Milena - ZIKA, Jaroslav - MATOUŠEK, Mirko: Historie a současnost loutkářství v Břeclavi. DK ROH Břeclav 1984, s. 8 a 14.

Informátorka 2000: pamětnice Marie Machovská, nar. 1914

Ondrášková / JM


STAROVICE, o.Břeclav
Do 1945 zcela německá obec. DS Sokol 1946-1956, hrál 1x ročně (1950 Maryša, v přírodě).

SOkA o. Břeclav v Mikulově: Kronika obce Starovice

Horák / JM


STAROVIČKY, o.Břeclav
První doložené představení 1929-30 (hasiči). Od 20. let do r. 1953 hrály střídavě 3 skupiny: Svaz dobrovolných hasičů, Jednota republikánského dorostu, Sdružení venkovské omladiny
- repertoár převážně česká klasika. 1950-65 ŠS. Nový OS dospělých od 1997 (Babička). 1999 účast na přehlídce Sousedské divadlo v Hustopečích.

Dotazník ÚLK

Informátor 1998: ing. Josef Panic, člen DS (podle vzpomínek pamětníků v obci).
Informátor 2000: Jan Horák, knihovník MK Hustopeče

Ondrášková / JM


ŠAKVICE, o.Břeclav
První zprávy o ODI na začátku 20. století, DS Omladiny. 1928 vznikl DO T.J. Orel, 1931 T.J.Sokol, oba soubory působily i pod jinými místními organizacemi (hasiči). Začátkem 50. let vznik DS OB,
v polovině 80. let činnost ukončil. 4x účast na ODP Klobouky (1966 D. Dobricanin - Společný byt, 1977 Ch. Dickens - Kouzelná rybí kostička, 1978 J. Drda - Dalskabáty, hříšná ves, 1979 Bednář, Štorkán - Střílej oběma rukama).

Divadelní Klobouky, s.6

Informátor 1998: Antonín Albrecht, vedoucí DS v obci.
- 5 -
Horák / JM

ŠITBOŘICE, o.Břeclav
První zprávy o ODi z přelomu 19. a 20. století při vzniku spolků v obci. 1890 hasiči, 1912 T.J. Orel, 1913 T.J. Sokol. Činnost nepravidelná. 1931 postavena budova orlovny s jevištěm (do té doby divadlo v přírodě, v zimě v hospodě). Největší rozvoj 1945-1973 pod TJ Sokol, hrálo a soutěžilo více souborů. 1998 DS neexistuje.

Informátorka 1998 Marie Zelinková (z vyprávění pamětníků).

SOA o.Břeclav v Mikulově: Kronika obce Šitbořice.

Ondrášková / JM


TVRDONICE, o.Břeclav
1930-1938 Dělnický tělovýchovný klub, paralelně divadelní klub MARYŠA (často hry v přírodě).
Po 2. sv. v. družstvo Dělnický dům a ČSM, od 50. let také Slovácký krúžek (do 1968), pak zánik činnosti dospělých. 70. léta - činnost divadelního kroužku ZŠ ( 1973 účast na ODP Klobouky -
Prokopová, Zaoralová - Jalana z VIII. B).

Dokumentace z činnosti odd. ZUČ 1967-90. SOA o.Břeclav v Mikulově, JAF č. 47.
Informátoři 1998: Mgr. Josef Martuška, kronikář obce. František Balík, bývalý režisér DS Slováckého krúžku.

Ondrášková / JS


TÝNEC, o.Břeclav
Před 1918 hrála divadlo mládež ve vzdělávacích spolcích NJ a Sdružení venkovské omladiny, Po 1918 Sokol, Orel, DTJ, Republikánský dorost a školní mládež (15 představení ročně, často v přírodě - např. Jánošík, uvedeni také místní autoři - např. hra Lanžhotský les). Okupace - intenzivní ochot. činnost místního sportovního klubu (zpěvohry, veselohry, pohádky). Po 1945 ochot. činnost pod ČSSL, TJ Sokol, ZŠ. 1960 vybudován nový KD, činnost DS pod OB (4x účast na ODP Klobouky: 1963 Březovský - Nebezpečný věk, 1965 Kerndl - Stín jednoho děvčátka, 1976 Jirásek - Lucerna, 1973 hra S. Aljošina Nemocniční pokoj uvedena na oblastní přehlídce ve Spytihněvi a na krajské přehlídce v Ratajích), pak vlivem generačních problémů zánik DS.

Divadelní Klobouky, s. 6
Informátoři 1998: Marie Prokopová, kronikářka obce, Mgr. Ludvík Mazuch, starosta obce a dřívější režisér DS.

Ondrášková / JS


UHERČICE, o.Břeclav
PO 1919 se vznikem Sokola a Orla též činnost divadelní, hráli i žáci školy (vše v sokolovně a v Katolickém domě). Oživení činnosti 1945-1948. Od konce 50. let DS OB do konce 70. let (3x účast na ODP Klobouky: 1960 a 1973 V + W - Slaměný klobouk, 1969 J. Drda- Dalskabáty, hříšná ves).

Loutkové divadlo:
Koncem 50. let ojediněle LD.

Divadelní Klobouky, s. 6
Informátor 1998: ing. Marie Mlatečková, kronikářka obce (ze vzpomínek pamětníků).
Informátor 2000: J. Horák, knihovník MK Hustopeče- 6 -

VALTICE, o.Břeclav
Do 1920 město součástí Dolního Rakouska. 1920-1938 souběžně působily DS TJ Sokol a Orel, MOK, NJ a školní divadlo české menšiny. Nejaktivnější období všech DS 1925-1930. 1945-1971 DS pod TJ Sokol, pak OB (1956 oslavy 100. představení souboru Ibsenovou Norou). Význ. poválečný režisér Jan Jakoubek. DS Valtice, účastník okr. přehlídek (3x ODP Klobouky - 1969 Filosofská historie). 1945 zahájilo činnost Městské divadlo OB. Do 1956 sehráno 94 představení, rep. Maryša, Lucerna, Pan Johanes, Kutnohorští havíři, Vassa Železnovova, aj. Reprízy v místě i v okolí. 50. léta posluchači Dopravní školy zal. DS Hlas míru, ale veřejnost neměla zájem a tak záhy zaniklo. 1967 pořádána XI. okresní divadelní přehlídka (OKS Břeclav). Ve 2. pol. 70. let přerušení činnosti DS dospělých, obnovení až 1998 - divadlo mladých pod názvem Basta Fidli, ved. Kamila Tomanová - Golem, Limonádový Joe, Charleyova teta.
Dětské divadlo: při ZŠ 1945-49, 1955-70, řadu let pod vedením režiséra a herce DS dospělých, uč. Milana Koláře, uč. Marie Švábové, aj. Obnovení činnosti v 90. letech. 1996 vznik dětského div. souboru Habaděj - 1999 uvedl v České televizi v pořadu Ži-ra-fa ukázku z insenace Mrazík.

Loutkové divadlo:
1920-1938 LD české menšiny v rámci Sokola.

Dotazník ÚLK 1999

Divadelní Klobouky, s.6
DOHNAL, Josef: 50 let českého základního školství, 1920 - 70. ZDŠ a MěNV Valtice 1970, s.47
FINTAJSL, Jakub: Valtice a okolí. Valtice 1930, s. 64
MIŠ: Limonádový Joe se líbil, Nový Život 8.4. 1999
MRÁZEK, František: Z historie ochotnického divadla. Valtický zpravodaj, r. 11, č. 5, Valtice 1989.
NEŠPOROVÁ, Z.: Divadelní soubor Habaděj se zítra představí v Ži-ra-fě. Rovnost 5.6.1999.

OD 1956, č. 1, s.20, 1956, č. 8 s.191, 1957, č. 9, s.208, 1958, č.2, s.43.

Kronika ochotnického spolku Valtice 1946-1969 (ul. v Muzejním spolku Valtice).

Informátor: 1998: Lada Rekovská, členka Muzejního spolku Valtice.

Ondrášková /JM/ JS


VELKÉ BÍLOVICE, o.Břeclav
1880 přestavěl syn starosty Leblocha hostinec a zbudoval zde jeden z nejvýstavnějších divadelních sálů v kraji se dvěma galeriemi, kde bylo možno provozovat i náročné div. hry. Vystřídala se zde řada "pouličních společností" z místa i okolí, hráli zde i profesionální herci
z brněnských divadel. 1889 založena Národní jednota pro jihovýchodní Moravu, rozvíjela řadu kulturních aktivit včetně och. divadla. Začátky och. divadla pod TJ Sokol 1910 - představení K.H.Borovský, pravidelná činnost od r. 1919, 4-6 představení ročně, vyvrcholení 1937 - uvedeno 10 her. 1911 - Pasekáři, 1921 - Skružný: Kometa Hanzelínova, Karas: Kostnické plameny, 1922 - Kňourek: Blaha Švik, nešťastný švec, 1923 - Z nařízení bytové komise, 1925 - Mahen: Mrtvé moře, 1934 - Boží mír u Cinibulků, Evropa hoří, 1940 - inscenována Povodeň -
2. místo v soutěži divadelních souborů. Časté inscenování operet - Ženská vojna, Madlenka z kovárny, Na tý louce zelený aj. Za války po r. 1941 po zániku Sokola útlum, převedení činnosti pod SDH, obnovení činnosti 1945 - pouze do r. 1952. Po roce 1924 DS Orla a Katolické omladiny, za války útlum, po válce pouze do r. 1949. V současnosti přes KD s velkým jevištěm DS neexistuje.

Loutkové divadlo:
LS Slunečník - vznik 1982 pod OB a JZD Mír (marionety), hrál i pro okolní obce do r. 1989 (celkem 13 premiér a 42 představení), potom zánik - loutková scéna přestěhována do ZŠ.- 7 -

Zápisy ze schůzí spolku Sokol 1910-29, 1935-41, 1945-52 (ul. v Obecním vlastivědném muzeu Vel. Bílovice).
Kronika LS Slunečník
Velké Bílovice- dějiny jihomoravské obce (1995)

Informátor 1998: Antonín Bílek, člen vlastivědného spolku Velké Bílovice
Informátor 2000: Jan Horák, knihovník MK Hustopeče

Ondrášková / JS


VELKÉ HOSTĚRÁDKY, o.Břeclav
1900 první představení pořádané hasičskou jednotou. Od začátku 20. stol. hrál i Sokol (až do 1958). 1910-1938 velmi aktivní spolek Omladina. 1962-1965 DS OB

Dětské divadlo: zpráva o prvním dětském představení je z r. 1912. Potom až 1965 -
jen nepravidelně dětský kroužek při ZŠ.

Kronika obce Velké Hostěrádky (ul. SOA o.Břeclav v Mikulově).
Informátor 1998: M. Čechovská, kronikářka obce.

Horák / JS


VELKÉ PAVLOVICE, o.Břeclav
1881 zal. Čtenářský kroužek Osvěta (nepravidelně hrál). 1913 zal. DO Sokol (několik premiér v roce), zároveň činnost DO Orel. Další zprávy až po II. svět. válce. Poč. 50. let vznik DS při OB, hrál do konce 60. let (5x účast na ODP Klobouky: 1963 O.Daněk - Svatba sňatkového podvodníka, 1967
M. Jariš: Šerif se vrací). Výrazné osobnosti: učitelé Antonín a Alena Ptáčníkovi. 50. - 60. léta nepravidelně DS ZŠ (1965 Procházková, Vilímková - Drobínek, 1966 Lichý - Cínový vojáček,
1967 Renč - Tom Sawyer).

Divadelní Klobouky, s.6
Informátor 1998: Stanislav Prát.

Velkopavlovický zpravodaj, r. 1981, 1989, 1996.

Kronika města Vel. Pavlovice (ul. SOA o.Břeclav v Mikulově).

Horák / JS


VRANOVICE, o.Břeclav
1918 zpráva o divadelním představení v české řeči v kronice - hasičský spolek, později ještě Sokol, Orel, nejvýznamnější Sokol ve 30. letech. Přerušení činnosti okupací, obnovení po 1945. Od 1951 pod nově založenou OB. Princezna Pampeliška 1954 v krajské soutěži SLUT a 1955 účast na nár. přehlídce v Prostějově. 1974 uzavřen z technických důvodů sál s jevištěm, činnost DS ukončena 1982 (2x účast na ODP Klobouky: 1971 V + W - Nebe na zemi, 1981 L. Stroupežnický - Naši furianti).

Zbořilová, s.5
Informátorka 1998: učitelka Vlasta Lorenzová, dřívější vedoucí OB a KZ, herečka, režisérka DS.

Divadelní Klobouky, s. 6
OD 1958, č. 10, s.220

Kronika obce Vranovice (ul. SOA o.Břeclav v Mikulově).

Ondrášková / JS
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':