Databáze českého amatérského divadla

Texty: CEPEK, Josef: MČAD okresu Bruntál. Rkp. 1998.

Cepek Josef( Muzeum Bruntál ):

Místopis českého amatérského divadla okresu Bruntál

V roce l998 připravovala skupina profesionálních teatrologů Místopis českého amatérského divadla.Podklady byly zpracovány s cílem "soustředit informace o divadelních aktivitách v jednotlivých obcích...".Náročnost úkolu vyniká tím,že podobný výzkumný úkol nebyl dosud v okrese Bruntál zatím řešen.Další z problémů spočíval ve skutečnosti, že stávající okres Bruntál tvoří celek z pěti někdejších politických okresů Bruntál,Krnov, Rýmařov,Moravský Beroun a Jeseník.Získat podklady od někdejších zřizovatelů po uplynulých 53 létech je nereálné,neboť se jednalo o zcela samostatné divadelní subjekty,hasičské sbory,tělovýchovné jednoty a politické strany.Pro krátkost času nebyla možnost soustav- nějšího hledání v archivních fondech,kde byla situace ztíže- na prováděním záchranných pracích po povodni.A tak jediným dostupným zdrojem informací byly regionální noviny z někdej- ších okresů Bruntál a Rýmařov,když noviny okresu Krnov jsou zachovány pouze torzovitě a nebyly autoru příspěvku k dispo- zici.Dále to byly místní zpravodaje měst Bruntálu a Krnova a zachované Zprávy z bývalého okresu Rýmařov roč.1946,1957, 1948
Shrneme li činnost amatérských divadelních souborů za uplynulé období,lze jejich činnost rozdělit do tří etap.
První etapu do let 1945-1959,kde soubory vznikaly po příchodu dostatečného počtu českých dosídlenců a již na podzim roku 1945 se konala první představení - Bruntál,Rýmařov, Krnov,Úvalno,v ještě německém prostředí.Poz.č.1
" Místní ochotnické divadlo plnilo v této době významné kulturní poslání,neboť profesionální scény ve větších městech teprve vznikaly a venkov byl odkázán jen na vlastní síly ". Poz.č.2
Druhá etapa začala administrativním slučováním,kdy počátkem roku 1951 ONV Bruntál,referát pro věci vnitřní a bezpečnost zaslal nejen divadelním souborům přípis následu jícího znění:
" Jelikož dosavadní stav spolkového života neodpovídá dnešním změnám politickým,hospodářským,sociálním a kulturním poměrům,je nutné aby činovníci malých spolků si uvědomili,že se mohou daleko lépe společensky a kulturně vzdělávat v masových organisacích.V důsledku toho provádí zdejší referét slučování do masových složek Národní fronty ROH,JZD,ČSM.
Žádám Vás abyste s funkcionáři výše uvedeného spolku pohovořil zda přejdou do některé organisace. Zprávu podejte do 2O.února t.r.jelikož se jedná o závažnou akci ".Poz č.3
Amatérské divadelní soubory,které byly dosud samostat né a takto registrovány podle spolčovacího zákona č.134 ř.z.z roku 1864,postupně přecházely např.v Bruntále Jednota
divadelních ochotníků Naše divadlo pod ZV ROH družstva Rovnost,Slezský dramatický spolek divadelních ochotníků Petr Bezruč v Leskovci nad Moravicí pod ROH Elektroizola Bílčice a
pod.Poz č.4 Tamtéž.
Třetí etapu činnosti amatérských divadelních souborů lze datovat od vzniku nového okresu Bruntál v roce 1960,kdy jádro těchto souborů bylo v Krnově,Bruntále,Rýmařově,Janovicích,Dvorcích,Úvalně a Vrbně,které vykazovaly pravidelnou činnost.Další soubory v Břidličné,Moravském Berouně,Razové, Leskovci nad Moravicí, Rudě a Jindřichově pracovaly již méně pravidelně. V této době se zakládají tradice okresních divadelních přehlídek,když tradice Krnovského divadelního máje byla založena již v roce l958 a v Bruntále v roce l959. Zvláště divadelní přehlídka v Krnově byla jakýmsi předstupněm k účasti na vyvrcholení zvaném Jiráskův Hronov. Další přehlídky se konaly v Osoblaze,Dvorcích na Moravě,příležitostně v Rýžovišti.
Přehlídky dětských divadelních souborů v Rýmařově a Úvalně a přehlídka malých jevištních forem v Horním Benešově.
Divadelní amatérské soubory byly rozděleny do tří kategoriií A - začínající, B pokročilé, C mimořádně vyspělé. Žádný z divadelních amatérských souborů v okrese Bruntál nedosáhl skupiny C.
Pod vlivem sjezdu socialistické kultury konaném v roce 1961 byla při Okresním domě osvěty zřízena stálá ochotnická scéna Divadlo lidové umělecké tvořivosti.Hlavním posláním bylo"rozšiřovat a zkvalitňovat metodickou a instrukční pomoc a podporu práce divadelních souborů LÚT v rámci okresu Bruntál. Tuto činnost v praxi Divadlo LÚT provede s pomocí režijně dramaturgického lektorátu,kabinetu scénografie a jevištní techniky,kabinetu divadla pro děti a mládež...".Poz. č.5
Ještě v roce 1961 mělo Divadlo LÚT Bruntál v plánu us- pořádat seminář o dramaturgii,režii,herectví,jevištní mluvy a pohybu kostýmování a " seminář k zatím k jedné z nejslabších stránek ochotnického divadla scénografii a jevištní techniky".
V budoucnu se měly konat Dny jevištního výtvarnictví a Dny nové techniky. Divadlo LÚT mělo zřídit za tímto účelem vlastní soubor kterým byl soubor v Bruntále.Tento soubor měl vytvářet "vzorové inscenace a vychovávat kádry instruktorů pro soubory pracující zejména na vesnici ".
V září se měla uskutečnit okresní konference a ta seznámit účastníky s náplní Divadla Lidové umělecké tvořivosti. V polovině šedesátých let " dochází vlivem několika činitelů k odmlčení některých souborů a počet se ustálil na lO-l3 činných ".Poz.č.5 Vpřed č.34/65
" Někdo,snad Osvětový dům by měl pomáhat s výběrem vhodných divadelních her.To,co se nám nabízí,na vesnici neuspěje.Kam se ztratily staré,dobré hry,které vesnické soubory hrávaly "Poz.č.6 Vpřed č.41/65
Krize zasáhla i dětské divadlo Poz č.7 /Vpřed č.18,19,21/67/
Soubory se snažily přenášet v reprizách svoje umění do sousedních obcí,ale o jejich vystoupení nebyl zájem .Vždyť jeden z nejúspěšnějších souborů MAHEN z Rýmařova reprízoval
nastudované hry až lO x,ale v roce l967 již jen 3 x.
" To je neúnosné jak z hlediska nákladů,tak hlediska zájmu herců tak celého souboru ".Příčiny byly spatřovány v nedostatku mladých herců a vhodných her.K odstranění tohoto nedostatku byla zřízena specielní část okresní knihovny s názvem oddělení divadelní literatury. Další z příčin lze spatřovat v neochotě členů souborů sledovat nové trendy v amatérském divadle a ve snaze studovat pouze tradiční repertoár, který však již neodpovídal době.
" V dnešní době je ochotnická činnost zvláště obtížná když lidé mají možnost návštevy profesionálních divadel jak v televizi tak i živě a nároky stoupají ". Mladí se odklánějí od tradičního amatérského divadla a objevuje se žánr zvaný malé jevištní formy. Zde se mladí představují v jiném pojetí amatérského divadla.Svědčí o tom soubory v Bruntále, Krnově,Rýmařově,tedy s větším zázemím. Toto zázemí představovaly sdružené Závodní kluby např. ve Vrbně pod Pradědem a Moravském Berouně.
Zcela zvláštní kapitolu by si zasloužilo amatérské loutkové divadlo.Vždyť podle jedné zprávy bylo v roce l96l na okrese Bruntál celkem 42! loutkových souborů.Poz.č.8
Počátkem sedmdesátých lze sledovat práci pouze souboru Mahen v Rýmařově,Magnet v Bruntále a dvou divadelních přehlídek v Krnově a Bruntále.
Okresní poradní sbor se v roce 1973 pokoušel o obnovení amatérského divadla ve větších místech okresu Bruntál.Na podporu tohoto záměru byla ve spolupráci s divad-
lem Zdeňka Nejedlého v Opavě uspořádána Malá divadelní škola.Zájem byl veliký,ale " z původně přihlášených šedesáti účastníků, na jejichž žádost se seminář konal,jich v průběhu semináře velmi mnoho ztratilo zájem ".Poz č.9 Vpřed č.50/73
Divadlo se na okrese Bruntál hrát nepřestalo.Těžiště amatérského divadla se soustředilo do Bruntálu v souboru MAGNET Poz.č.10 a do Krnova,kde se i nadále konaly divadelní přehlídky Krnovský máj.Divadelní scéna byla doplněna zájezdy profesionálních souborů z Ostravy,Opavy, Olomouce a Šumperka,a řadou pražských divadel.
V průběhu uplynulých 53 roků se do historie amatérského divadla na okrese Bruntál zapsalo následujících 59 obcí a
měst :
l / Andělká Hora 1958
- loutková scéna 1954
2 / Arnoltice - divadelní soubor
3 / Bruntál - Jednota divadelních ochotníků Bruntál Naše divadlo 26.září 1945 Poz. č.
loutkový soubor při 4.org.KSČ Bruntál 1947
- divadelní soubor při TJ Sokol 1948
- soubor při n.p. ČSAO Bruntál 1956
- studio mladých /?/ 1958
- loutkový soubor při ZK ČSD 1959
- soubor při Jednotné střední škole /?/ 1960
- SVVŠ soubor METEOR 1963 /Malé jevištní formy - MJF /
- OÚNZ Bruntál MJF 1963
- střední průmyslová škola MJF 1969
- MAGNET únor 1970 poz.č.
4 / Bílčice - divadelní soubor dětský 1961
5 / Bohušov - divadelní soubor dětský 1961
6 / Břidličná/Frýdlant nad Moravicí/divadelní soubor 1961 ?
7 / Dvorce n Moravě - ZV ROH 8.škola 1958
- divadelní soubor 1959
- loutkový soubor 1959
8 / Dětřichov nad Bystřicí - divadelní soubor 1959
9 / Horní Benešov - divadelní soubor 1961
10 / Horní Město - divadelní soubor VLASTIMIL 1954
11 / Huzová - divadelní soubor 1961
12 / Horní Životice - divadelní soubor 1961
13 / Jindřichov ve Slezsku - soubor obnoven 1960
14 / Janov - divadelní soubor 1946-1961
15 / Jiříkov - divadelní soubor 1947
16 / Janušov - divadelní soubor 1954
17 / Jamartice - divadelní soubor 1954
18 / Janovice u Rýmařova soubor SLOVAN 1945
19 / Karlova Studánka - 1956
20 / Krnov - loutkový soubor Krnováček 1952
- Lidové divadlo Julia Fučíka 1960
- soubor ZK dopravy a spojů 1961
- soubor řeckých obyvatel 1964
- D 123 MJF 1964
- EUFOX MJF 1965
- dětský soubor při DPM 1973
21 / Karlovice - divadelní soubor 1958
- při ZDŠ dětský soubor 1958
22 / Karlova Pláň - soubor založen
23/ Kněžpole divadelní soubor 1961
24/ Leskovec n.Moravicí - Dramatický spolek Petr Bezruč 1945
- dětský divadelní soubor 1962
- soubor MJF 1963
- maňáskový soubor Leskováček
25 / Lomnice u Rýmařova - soubor při hasičském sboru 1946
- dětský soubor 1963
26 / Lichnov - divadelní soubor založen
- dětský divadelní soubor při ZDŠ 1960
27 / Linhartovy - divadelní soubor založen 1961
28 / Moravský Beroun - n.p.Granitol skupina ČSM 1956
- dětský soubor 1961
29 / Moravský Kočov - divadelní soubor 1958
- loutkový soubor 1964
30 / Mnichov - 7.dubna 1947 Spolek divadelních ochotníků Františka Sokola Tůmy
31 / Matějovice - soubor 1962
32 / Mirotínek - soubor 1954
33 / Malá Morávka - soubor 1959
34 / Mezina - soubor založení nezjištěno
35 / Milotice n.Opavou - dětský při ZŠ 1959
36 / Norberčany -Družstevní klub JZD soubor 1960
37 / Osoblaha - soubor
38 / Ondrášov - dětský soubor 1958
- divadelní soubor založen 25.11.1947 obnoven 1958
39 / Petrovice - divadelní soubor obnoven 1963
40 / Pitárné - soubor obnoven 196l
41 / Rýmařov - červen 1945 soubor Bratrství
- 18.4.1947 soubor Hraničář
- po sloučení v roce 1948 soubor MAHEN
- 1946 loutkový soubor při měštanské škole
- dětský při zákl.škole 1947 od 1967 Maheňáček
- hudební divadlo při OÚNZ 1956
- loutkové divadlo při OÚNZ
42 / Ruda - divadelní soubor v létech 1956-1962
43 / Rešov - divadelní soubor 1956
44 / Rýžoviště/Brunzejf/ v roce 1947 divadelní soubor TYL
45 / Razová - divadelní soubor 1958,činnost obnovena 1963
46 / Rudná p.Prad./Stará Rudná/ - divadelní soubor 1956
47 / Stará Ves - divadelní soubor 1958
48 / Staré Město - Jednota divadelních ochotníků HRANIČÁŘ 12.5.1948
- loutkový soubor 1953,obnoven 1968
49 / Slezské Rudoltice - divadelní soubor 1960
50 / Sosnová -divadelní soubor dětský zasložení nezjištěno
- soubor MJF 1965
51 / Sovinec - divadelní soubor 1946
52 / Stříbrné Hory - divadelní soubor 1956
53 / Široká Niva - divadelní soubor 1958
- loutkový soubor 1958
54 / Tvrdkov - první představení 19.5.1947 poz.11
55 / Úvalno - divadelní soubor založen 1945
- divadelní soubor založen/?/ Sokol
- divadelní soubor založen hasiči /?/
- sloučeníá všech v roce 1848 v jeden BEZRUČ
55 / Valšov - divadelní soubor hasiči 1946
56 / Velká Štáhle - divadelní soubor 1954
57 / Václavov - divadelní soubor 1949 ?
- dětský při obecné škole 1955
58 / Vrbno p.Prad. - 1945 - 1963,1968 -
- soubor při n.p.LNH J.K.Tyla 1960
- loutkářský soubor 1958
- při ZDŠ dětský soubor 1958
59 / Zlaté Hory - soubor nově založen 1960
Poznámky :
l/ První české představení se v Bruntále konalo 24.února 1921 v hotelu Goldhirsch /Zlatý jelen/ Dělnický dům dnes Spo
lečenský dům,jelikož město Bruntál nemělo vlastní divadelní
scénu,muselo se hrát v sále Katolického domu/dnes divadlo/
v hostinci Schwarzer-dříve Man Thiel," k čemuž v čistě německém městě Bruntále přirozeně nebyla nejmenší potřeba.K
opakování dosud nedošlo - konec roku 1923"
Pamětní kniha města Bruntálu str.92-93.Český překlad.
2/ Vpřed č.36/1961 str.3
Přestávka - Slezského národního divadla v Opavě č.1-2 1945 str.l-1-2
3/ Okresní státní archiv Bruntál,fond ONV Bruntál I,krab.53
4/ Tamtéž
5/ Vpřed č.34/1965 str.3
6/ Vpřed č.41/1965 str.3
7/ Vpřed č.18,19,21
8/ Vpřed č.
9/ Vpřed č.50/1973
10/Náš domov č.23/1997-č.7/1998
11/Tvrdkovsko v záznamech kronikářů OÚ Tvrdkov 1995 str.22
Shrnutí dle abecedy:
---------------------
Andělská Hora - divadelní soubor se připomíná v roce l958
Nová vesnice Bruntálska /NVB/ č.23/1958 (Cepek)
Arnoltice - Vpřed č.5/1961 (Cepek)
Bruntál - Výzva k založení českého divadla 26.září 1945
úzká spolupráce s profesionálním divadlem v Opavě. Soubor zanikl a obnovena byla činnost v roce 1956.Soubor přestal pracovat v roce 1968 v důsledu srpnových událostí.
V únoru l970 se ustavil zcela nový soubor pod názvem MAGNET,který ukončil činnost vroce 1987.
-loutkový soubor založen KSČ v roce 1945 a praco
val se střídavými úspěchy do roku asi 1950
- V roce 1963 založen soubor malých jevištních forem při OÚNZ
- v roce 1959 zde byl loutkový soubor při ZK ROH ČSD Bruntál
- satirický soubor BRUSKA od roku 1963 později
METEOR při Osvětové besedě
- v roce 1963 zde byla baletní škola pod vedením
členek baletu Opavského divadla
- soubor malých jevištních forem Střední všeobecně vzdělávací školy
- dětský divadelní soubor při Osmileté základní škole
Literatura : Náš domov
Nová vesnice Bruntálska
Vpřed
Kulturní zpravodaj města Bruntálu
Bruntálský zpravodaj
Uloženo Muzeum Bruntál
Bilčice - divadelní soubor dětský při základní škole.V roce 196l nastudovala hru Stříbrná studánka
Vpřed č.44/1961
- V roce l963 hru Hrdina vpřed-Vpřed č.5/1963
Bohušov - soubor při základní škole nacvičil hru Stříbrné
kopýtko Vpřed č.18/1961
- soubor při Osvětové besedě sehrál hru Liják
Vpřed č.18/1963
Břidličná / Frýdlant nad Moravicí /první zmínka z roku l947
Viz.Rýmařov.Další z roku 1960 Vpřed č.46/60, Vpřed č.23/61
- v roce l963 zde byl soubor při ZDŠ
Vpřed č.9/64
- dětský soubor při ZK ROH Kovohutě Břidličná Vpřed č.44/1963
- soubor malých jevištních forem Vpřed 20/1965
- v roce 1959 se zde konala divadelní přehlídka souborů okresu Rýmařov,Šternberk
Dvorce na Moravě - divadelní činnost od roku 1945
- dětský divadelní soubor při osmileté škole
- loutkový soubor
- v místě se konaly okresní divadelní přehlídky
- v roce 1966 sehrál představení s ochotníky národní umělec Jaroslav Vojta
Nová vesnice Bruntálska
Vpřed
Dětřichov nad Bystřicí - divadelní kroužek při OB
- divadelní kroužek ČSM
Vesnické noviny Rýmařovska č.12,50/1959
Horní Benešov - divadelní soubor při Osvětové besedě od roku 1961 - obnovena činnost 1997
- soubor nalých jevištních forem SPUTNIK od roku 1963
- v roce se zde konala okresní divadelní přehlídka MJF v roce 1962
Horní Město - v roce l956 divadelní soubor VLASTIMIL
- l954 zde uskutečnil soubor Mahen ve dnech - 9.-lO.února divadelní kurs Nová vesnice Rýma
řovska 6-7,25,31/1954
- první zmínka Nová vesnice Rýmařovska 35/1954
- Vesnické noviny Rýmařovska 20/1956,4/1959
Huzová - divadelní soubor Vpřed č.13/1961
- znovuzahájení činnosti Vpřed č.1/67
Horní Životice - Vpřed č.9/1961
Jindřichov ve Slezsku - obnovena činnost l960-Vpřed 43/60
- další představení 1961 - Vpřed 16/1961
Janov - soubor založen v roce l946 a ukončil činnost 1961
- Vpřed č.41 a 43/1965
- založen soubor Malých jevištních forem l967 Vpřed č.68
Jiříkov - připomínka z roku l947 - Viz.Rýmařov
Janušov - /sloučení s Rýmařovem/ Viz. Velká Štáhle 1954
Janovice - soubor pod názvem SLOVAN založen v roce 1945.
Později v roce vzniká soubor mladých.
V roce l962 soubor při národní škole
Soubor SLOVAN obdržel za svoji činnost Uznání Severomoravského kraje za příkladnou činnost ves
nických divadelních souborů
Prameny: - Vesnické noviny Rýmařovska
- Vpřed
Jamartice - Viz. Velká Štáhle 1954
Karlova Studánka - Hornocení činnost NVB 28/1956
Krnov - Česká divadelní tradice již v I.republice Česká menšina - Organisace české divadelní činnosti na Opavsku do osvobození Slezský sborník roč.1951
str.102-107
- v roce l945 založena Divadelní jednota a
- v roce 1960 sloučení do jednoho divadelního souboru J.Fučíka
- v roce 1961 divadelní kroužek při ZV ROH dopravy a spojů
- v roce 1964 ustaven divadelní kroužek zde žijících řeckých spoluobčanů
- loutková scéna KRNOVÁČEK 1954
- divadlo D-l23 / podle počtu míst / divadlo malých jevištních forem od roku 1964
- další DMJ forem EUFOR od roku 1965
- od roku 1959 do roku od samého počátku krajské divadelní přehlídky Divadelní krnovský máj
Karlovice - hra letní byt NVB 3,16/1958
- kroužek při základní škole NVB 16/1958
Kněžpole - Vpřed č.13/1961
Karlova Pláň - hra N.Ostrovského nemá kocour pořád posvícení
v Karlovci 18.4.1954 Nová vesnice Bruntálska 21/1954
Leskovec nad Moravicí - divadelní soubor BEZRUČ založen v roce l945 NVB 42/1954
- hodnocení souboru NVB 10/57,3,4,/58
Vpřed 21/61
- dětský divadelní soubor hra Černá kobra Vpřed 2/64
- soubor malých jevištních forem Vpřed 12/63
Lichnov - kroužek ČSM hra Čert belínek Vpřed 50/1960
- maňáskový soubor Vpřed č.50/1960
- ZDŠ Ferda mravenec a další Vpřed 3,23,/62
Vpřed 14/64
Linhartovy - Příliž štedrý večer Vpřed 25/60,25/61
- Lucerna 19/64
- Vpřed č.2/1967
Lomnice u Rýmařova - při hasičském sboru ustaven divadelní kroužek v prosinci 1946 - Viz.Rýmařov
- v rámci Družstevního kludu JZD kroužek Vpřed č.45,50/60,44/61,18/62
- loutkový soubor Vpřed č.42/63
Mnichov - divadelní kroužek a hra Vojnarka NVB 25/1956
- při základní škole NVB 1/1958
Moravský Beroun - zde divadelní kroužek v roce 1955 NVB 5,1955
- ČSM n.p. GRANITOL NVB 12/1956 Vpřed 12-13/1963
- ZK ROH n.p.GRANITOL NVB 18/58,14/59
- soubor při OB Vpřed č.44/61, 9/62
- dětský divadelní soubor Vpřed 44/1961
Moravský Kočov - hra Potopa světa NVB 23/1958
- loutková scéna Honza,čert a Kašpárek
Vpřed č. 9/1964
Matějovice - divadelní kroužek při OB Vpřed č.3/1962
Mirotínek - Viz. Velká Štáhle 1954,Nová vesnice Rýmařovska 9/1956
Malá Morávka - založení Vesnické noviny Rýmařovska 46/1959
Milotice nad Opavou - dětský soubor NVB 1959
Norberčany - v rámci Družstevního klubu JZD Vpřed 5/1960
Osoblaha - v roce 1945 založen Ochotnický divadelní spolek Františka Sokola Tůmy " - pracoval s přestávkami do roku 1977
- dětský soubor při základní škole od roku 1951 s přestávkami dosud-hra Kudy kam Vpřed č.13/1961
- dětský soubor při OB Vpřed č.8/67
- konaly se zde divadelní přehlídky
Ondrášov - dětský soubor při základní škole NVB 3,22/59
- obnovení činnosti souboru NVB 14/59
Petrovice - zde začal soubor pracovat 1963 Viz.Janov
Pitárné - obnovena činnost Vpřed č.8/1961
Rýmařov - první český soubor ustaven v roce l945 pod názvem
BRATRSTVÍ a již 27.října l945 představení Maryša.
Dne l8.4.l947 ustaven druhý soubor HRANIČÁŘ. Oba soubory se v roce 1948 v jarních měsících sloučily
pod společným jménem MAHEN.V roce l958 krize a sou
bor se rozešel. Ne nadlouho když v roce l959 opět
pokračoval v činnosti jako součást Jednotného zá-
vodního klubu.V činnosti nepřetržitě dosud
- Loutkový soubor založen při měštanské škole v roce
1946 a první představení 14.12.1946.V roce l949 soubor navštívil Josef Skupa.
V roce 1959 se zde konala krajská přehlídka loutko
vých souborů Olomouckého kraje pracujících při OÚNZ - celkem l2 souborů
- dětský divadelní soubor při měštanské škole v roce l947.Činnost nepravidelná.V roce 1967 z tohoto sou-
boru vznikl dětský soubor MAHEŇÁČEK při Domě pionýrů
a mládeže
- Hudební divadlo /?/ při OÚNZ Rýmařov 1956
- ČSM Rýmařov Klub mladých při JKS v roce 1966
- Prameny - Nová vesnice Rýmařovska
- Vesnické noviny Rýmařovska
- Vpřed
Razová - hodnocení činnosti NVB l/1958,2/59 - obnovení
činnosti po 4 létech Vpřed č.2/63,12/64
Ruda - soubor v létech 1956 - 1962 Nová vesnice Rýma-
řovska 9,18/1956,vesnické noviny Rýmařovska 46/59, Vpřed 14/61, 49/62
Rešov - založen 1956 ? Nová vesnice Rýmařovska 9/1956
Rudná pod Pradědem /Stará Rudná / několik 1956 představení
v místě a okolí NVB 3/1956
Rýžoviště / Brunzejf / první zmínka o souboru TYL únor 1947
- konaly se zde okresní / část/ divadelní přehlídky
Slezské Rudoltice - Vpřed č.15,51/1960
- Vpřed č.36/1967
Sosnová - dětský divadelní soubor Vpřed č.
- soubor malých jevištních forem 1965
Sovinec - první zmínka 1947
Stará Ves - nově ustavený soubor Vesnické noviny Rýmařovska 46,50/1959
- nastudování Její pastorkyňa Vpřed 12/61,26/62
- dětský soubor při ZDŠ Vpřed č.20/1963
Staré Město - Jednota divadelních ochotníků HRANIČÁŘ /potvr
zeny stanovy/ 12.5.1948 Viz.Ondrášov
- první zmínka NVB 35/1955
-loutkový soubor - v roce l953 se zůčastnil celostátní přehlídky v Č.Budějovicích 2O-2l.5.
1955 Nová vesnice Bruntálska 2,5 1955
-opětné oživení loutkového souboru Vpřed
č.28/1968
Stříbrné Hory -založení Nová vesnice Rýmařovska 9/1956
Široká Niva - informace a problémy NVB 11/58,Vpřed 6/60
- loutkový soubor NVB 17/58,5,29/59
Tvrdkov - založení Nová vesnice Rýmařovska 9/1956
Úvalno - V roce l945 je zde z českých dosídlenců ustaven divadelní soubor.Další soubor byl složen z mladých soustředěných kolem tělovýchovné jednoty.V pořadí
třetí soubor byl ustaven při hasičské jednotě.Sou-
bory se sloučily v jeden pod názvem BEZRUČ v roce
l948.
První nastudovaná a provedená hra Vasa Železnovová
měla premiéru v říjnu l945.Do sloučení bylo soubory
nastudováno l3 her a konalo se l7 repriz.
Soubor pokračoval v činnosti i v následujících létech,ale pouze v místě do roku
Největším počinem bylo provedení divadelní hry v přírodě na Stražisku
Ve dnech 26. - 30.dubna l968 se v Úvalně konala okresní přehlídka dětských divadelních souborů.
Vpřed
Václavov - žáci národní školy nastudováli hru O dvanácti měsíčcích Nová vesnice Bruntálska l,5/1955
- problémy souboru NVB 11/58.20,27/1959
- Vpřed 6,19,/1960 23/1961
Valšov - v prosinci 1946 založen soubor při hasičském sboru
Vrbno - soubor založen v roce 1946 při dělnické akademii Československé straně sociálně demokratické.První představení hra Vojnarka v Lidovém domě patřící té
to straně.V roce l948 přešel Lidový dům do majetku
MNV a soubor pod zdejší sokolskou jednotu.Do roku 1963 byla zřizovatelem Osvětová .Od tohoto roku pod
ZK ROH Mír Dřevokombinát.
Soubor udržoval družbu s divadelním souborem Květná
V roce 1950 se soubor sloučil s divadelním souborem Mnichov.
- v roce 1960 byl ustaven divadelní soubor J.K.Tyl
při n.p.Lisovny nových hmot Vrbno
- součástí souboru byl i soubor ČSM sklárny Vrbno
- žákovský soubor byl společný s žáky osady Ludvíkov v roce 1965
- pracoval zde i loutkový divadelní soubor od 1958
Velká Štáhle - ve spolupráci se souborem MAHEN představení Jánošík - Nává vesnice Rýmařovska 21,22,25,31/
1954Moravský Beroun - svazáci / Členové československého svazu mládeže/ n.p.Granitol sehráli hry Pavla Kohouta
Dobrá píseň - NVB č.12/56
- Nastudování hry Vpřed č.12-13/1963
Moravský Beroun - ZK ROH n.p.Granitol hra L.Stroupežnického V.Hrobčický z Hrobčic NVB 18/1958
- společně s OB nástudování hry Hrom do sudu NVB 14/1959
Moravský Beroun OB nastudování hry Fr.Frýda Jarní vítr Vpřed č.44/1961 -zájezd v N.Valteřicích Vpřed č.9/62
Moravský Beroun - dětský divadelní soubor Vpřed č.44/1961
Moravský Kočov - OB nastudování hry V.K.Klicpery Potopa světa
NVB 23/1958
- loutková scéna hra Honza,čert a Kašpárek Vpřed č.9/64
Vrbno pod Pradědem -Soubor Osvětové besedy nastudoval a sehrál hru Morálka paní Dulské - oznámení a recen
ze + foto- NVB č. č.12 a 54/1956
- uvedení hry Z lásky zrození NVB 30/1959
Bruntál - divadelní soubor Osvětové besedy měl v roce l956 nastudovány hry - Kleist Rozbitý džbán
- V+W Balada z hadrů
- Princezna Pampeliška
Recenze ke hře Lucerna - foto režiséra Fr.Poláčka
- Nová vesnice Bruntálska 23/1956
- Hodnocení činnosti souboru 1957/1958 NVB 19/1958
Mnichov - provedení hry A.Jiráska Vojnarka - recenze
NVB 25/1956
- Spolek divadelních ochotníků Františka Sokola Tomy založen 7.4.1948-představení ve Společenském domě
č.p.123 byl spolkovou místností.Poté sloučen s
Újezdní osvětovou besedou Vrbno SOA Bruntál Bruntál I sig.161 krabice 182,183
Vrbno pod Pradědem - hodnocení činnosti souboru NVB č.28,33
1956
- recenze Goldoniho hry NVB 10/1957
- Učitelé na Vrbensku...práce v divadel-
ním souboru NVB 15/1957
- repertoár souboru NVB 21/1958
- hodnocení činnost souboru NVBN 50/1958
- nastudování a provedení hryMil.Stehlíka Hej pane kapalníku - NVB 2,8/1959
- nastudována hrada Krutá maska Vpřed č.19,22/1960
- hra dramatika J.Nušice DR recenze Vpřed č.5/1961
- hudební veselohra Etuda s kontrabasem,
veselohra Zamilovaní Vpřed č.49/1961
- přestalo divadlo pracovat Vpřed č.3/63
- žáci 7 C Vpřed č.16/1963
- J.B.Moliér Chudák manžel Vpřed č.50/1964
- ZK Mír Čert Belínek Vpřed č.10/1965
- Jak jsme začínali ve Vrbně Vpřed č.42/1965
- pohádka Moudrá ševcová Vpřed č.48/1965
- Na scéně Čert Belínek Vpřed č.9/1966
- divadelní soubor ZDŠ 16/1966
-divadelní soubor ZK Dřevosloh Vpřed č.14/1966
- NV 5,23/1955
- formuje se nový soubor Vpřed č.47/68
- mládež 22/77
Vrbno pod Pradědem - loutkářský soubor NVB 3/1958
- provedení her Kašpárek krajánkem a Aladinova kouzelná lampa NVB 17/1958
- hodnocení činnosti NVB 5/1959
- Vpřed č.l/1967
- loutky NVB č.34/1954
- pohádka ZK Dřevosloh 46/75
Vrbno pod Pradědem - Ustaven divadelní soubor LNH s názvem J.K.Tyl Vpřed č.34/1960
- nastudování hry Makarenko-Stehlík Vlajky na věžích Vpřed č.49/1960
Karlova Studánka - hodnocení činnosti souboru - NVB 28/1956
Bruntál - plakát zval na představení org.č.4 KSČ l2.října l947 k představení divadla Kašpárek- neg.528/64
- Jednota divadelních ochotníků Bruntál Naše divadlo
představení ve dnech 25. a 26.5.l947 Mikláč Dačický z Heslova plakát neg. č.523/64-2
- recenze + spolupráce s opavským NVB 46/56
- recenze Šeříkový sad NVB 54/1956
- zájezd do Karlovce a Rudné p.Prad a dalších obcí NVB 56/1956
- L.Stroupežnický Naši furianti - recenze NVB 10/
1957
- Zamyšlení nad divadelní přehlídkou v Bruntále NVB 27/1957
- Poradní sbor pro divadlo i loutky a repertoár NVB l,2/1958
- vystoupení v M.Berouně NVB 13/1958
- výměna představení se souborem Bytča hry Robin zbojník - hodnocení zájezdu NVB 26,28/1958
- recenze hry jugoslávce D.Dobričanina Společný byt NVB 27/1958
- hodnocení souboru NVB 50/1958
- Poslední hra v roce l958 J.K.Tyl Stakonický dudák
hodnocení NVB 54/1958
- hodnocení činnosti souboru NVB 20/1959
- hodnocení hry César NVB 21/1959
- vystoupení souboru v M.Berouně-hodnocení NVB23/1959
- z činnosti kroužku Vpřed č.6/1960
- nastudována hra Půlnoční mše Vpřed č.19/1960
č.20/1960 hodnocení
- Divadelní soubor Bruntál hodnotil 1956-1960 Vpřed č.32/1960
- Dramaturgický plán souboru bruntál Vpřed č.43/1960
- recenze hry Zapomenutý čert Vpřed č.49/1960
- Divadelní soubor hodnotil 1956-1961 Vpřed č.32/1961
- Pohled do očí - Vpřed č.23/1961
- stálá divadelní scéna a loutková scéna Vpřed č.40/1961
- loutková scéna Fr.Langr Vodník Pivoda Vpřed č.12/1962
- 75O let založení Bruntálu-dramaturgický plán divadla Vpřed č.25/1962
- Kultura našich měst č.5/63
- Baletní škola OB Vpřed č.23 a 27/1963
- Strakonický dudák Vpřed č.27/1963
- studio mladých při OB Vpřed č.27/1963
- Bruska - Bruntálský satirický kabaret Vpřed č.15/1964
- Bruska . Vpřed č.25/1964
- Okurková sezona se nekoná Vpřed č.31/1964
- Noc na Karlštejně Vpřed č.12/1965
- Vpřed č.20/1965
- Základy tradice položeny Vpřed č.36/1965
- loutkový soubor NVB 5/1955
- Letos po osmé Festival přátelství Vpřed č.44/67
- soubor MAGNET název pod divadla již v roce l968
- nácvik Fidlovačky a další soubory Vpřed č.47/1968
- II.ročník O cenu Patra Bezruče recitace Vpřed č.48/68
- divadelní kroužek při Sokol Bruntál sehrál za spoluůčasti Studentského orchestru dne 18.4.1948
v Besedním domě v Bruntále v ll a poté ve 20 hodin
- Bruntál průmyslová škola MJF 13/14,69
- pro členy souborů minikonservatoř Vpřed č.37/69
pohádku se zpěvy " Dvě Maryčky " - kde jsem to vzal ?
- MAGNET pro malé formy Vpřed č.34/1970
- Bruntál Vpřed č.49,50/1970
- Magnet Vpřed č.20/73
- Festival přátelství Vpřed 51-52/73
- O Bruntálském Magnetu Vpřed č.22/74
- XIII roč.Festivalu přátelství Vpřed č.44,45,48,46,
50/74
- festival přátelství 46/75
- Magnet Vpřed č.11/78
- Jednota divadelních ochotníků Naše divadlo přešla v dubnu 1951 pod družstvo Rovnost viz.Mnichov
Soubor OÚNZ Bruntál - malé jevištní formy Vpřed č.44/1963

Bruntál - soubor ČSAO recenze hry J.K.Tyl Lesní panna NVB 55/1956
Bruntál - aktivní loutkový soubor ZK ČSD NVB 5/1959
Bruntál - studio mladých NVB 14/1958
- divadlo hudby zahájilo Vpřed č.7/63
- nastudování hry Dům kočky modroočky Vpřed č.51/1963
Bruntál - při SVVŠ soubor malých forem METEOR Vpřed č.44/1963
Bruntál - žáci JSŠ / Jednotná střední škola ?/ nastudovali pohádku J.Š.Kubína Sestry a růže Vpřed č.19/1960
- žáci II.ZDŠ Stříbrné kopýtko Vpřed č.22/1962
Krnov - První rok společné práce po sloučení souborů Vpřed č.45/1960
- recenze hry Egona Romela Zbloudilý syn Vpřed č.30/1960
- dramatický odbor J.Fučíka hra V.Blažek Třetí přání
Vpřed č.11/1961
- Krnovští odchotníci do nové sezony odbor J.Fučíka - Vpřed č.41/1961
- krnovští ochotníci zahájili Vpřed č.48/1961
- nastudování hry Nebezpečný věk J.Fučíka Vpřed č.51/
1962
- Krnov Rýmařov Vpřed č.6/63
- s kabaretem v televizi Vpřed č.40/1963
- divadla J.Fučíka dramaturgie.školení Vpřed č.41/1964
- Co uvidíme na X.DMK Vpřed 15/67
- In memoriam Viktora Kačera zakladatele Divadelní jednoty Krnov Vpřed č.43/1967
- 5O let českého divadla v Krnově a další Vpřed č.15/68
- O lidech kolem DMK Vpřed č.17 a 20/1968
- fornuje se nový soubor Vpřed č.47/68
- Lidové divadlo J.Fučíka Vpřed č.44/1970
- XVIII ročník DMK Vpřed č.14,19/74
- Krnovské divadelnictví Vpřed č.36/74
- ceny XIX DMK Vpřed č.19,22/74
- VI.loutkový Krnov-okresní přehlídka Vpřed 5/78
- Loutkářský Krnov Vpřed č.10/75
- Nad repertoárem DMK 17,19/75
- VI.loutkářský Krnov Vpřed č.5/78
Krnov - kroužek ZK ROH dopravy a spojů drama Ilji Prachaře
Doma je u nás - hodnocení Vpřed č.26/1961
- IX.divadelní máj Krnov Vpřed 18,19,21/1967
- XI.divadelní máj Vpřed č.17/69
- XII divadelní máj Vpřed č.16/1970
- Přípravný výbo DMK obdržel v roce l970 Čestné uznání od Ústředního domu lidové umělecké tvoři-
vosti Čestné uznání Vpřed č.34/1970
- přípravy XVII DKM 15,17,20/73
Krnov - divadelní soubor řeckých spoluobčanů Vpřed č.29/1964
Krnov - Na scéně D 123 diovadlo malých forem profil Vpřed č.43/64
Krnov - Být či nebýt loutkové divadlo Vpřed č. 41/64
- Premiéra loutek Vpřed č.48/1966
- loutky při ZV ROH ZSKN 3,4,6/67,
- Krnováček založen l952 Vpřed č.10/69
- Krnováček opět na scéně Vpřed č.46/1970 zal.1952
- Krnováček Vpřed č.15/73
- II. loutkářský Krnov Vpřed č. 5/74
- Cililink Krnováček Vpřed č.48/74
Krnov -EUIFOR Vpřed č.46/1965
Krnov - dětský soubor při DPM Vpřed č.20,22/73
Stará Ves - nastudování hry Její pastorkyna a v plánu hra Půlnoční mše - Vpřed č.12/1961
- E.Fikar Padělek hra Vpřed č.26/1962
- děti ZDŠ Vpřed č.20/1963
Leskovec nad Moravicí -Zde byl Dramatický spolek Petr Bezruč
který byl začleněn do organisace ROH Elektroizola
n.p. Bílčice v roce 1951 - viz Mnichov.Je zde i poděkování od Petra Bezruče
- hodnocení činnosti souboru NVB 10/1957
5
- recenze hry Egeryxho Manželé NVB 3,4 1958
- provedení hry Moje teta tvoje teta Vpřed č.21/1961
- dětský divadelní soubor nacvičil a dne 26.l2.l962 provedl detektivní hru Černá kobra-Vpřed č.2/64
autorka B.Fixová
- soubor malých jevištních forem Vpřed č.12/1963
- Charlyova teta Vpřed č.14/1966
- divadlo od 1945 NVB 42/1954
- Leskováček - ustavení maňáskového souboru Vpřed č.7/77
Bruntál - loutkový kroužek OB zahájil l4.5.l96O na nové loutkové scéně festival Olomouckého kraje Vpřed
č.20/1960
Mnichov - Divadelní kroužek národní školy činnost NVB 1/1958
Dvorce na Moravě - divadelní kroužek ZV-ROH osmileté školy činnost NVB 1/1958
- sehrání hry v listopatu Zlatá rybka
Dvorce na Moravě OB - repertoár souboru a spolupráce s okolím NVB 21,22/1958
- Dvorce nastudována hra Jarní vítr Vpřed 19/1960
- nastudována hra Z.Michálka Sylva Vpřed č.50/1960
- Karvaš Zmrtvých vstání dědečka Kolomana Vpřed č.23/1961
- nastudování hry Sto dukátů za Chuana v rámci kultury všeobecně Vpřed č.41/1961
- kulturní drobníčky Vpřed č.44/1961
- Sto dukátů Vpřed č.51/1961
- příprava her Labyrint srdce a je libo cigaretu Vpřed č.46/1962
- C.k.polní maršálek Vpřed č.23/1964
- spolupráce s Pukanmcem Vpřed č.19/1965
- Jaroslav Vojta Vpřed 4/1967
- pionýrská skupina při ZDŠ Vpřed č.8/1967
- divadelní přehlídka Vpřed č.15/1967
- hra Krutá maska Vpřed č.51-2/67
- Přehlídka - divadelní soubor Julinky Krnov Vpřed č.19,22/75
- Pátý loutkářský Krnov Vpřed č.7/1977
- skončil XXI.DMK Vpřed č.20/77
- loutkářský krnov 10/75
- nad repertoárem DMK 17,19/75
Dvorce na Moravě - aktivní loutkový soubor NVB 5/1959
Razová - činnost souboru NVB 1/1958
- hodnocení činnosti NVB 20/1959
- obnovení činnosti po 4 létech /l963/ nacvičením hry Je libo cigaretu - jeviště 2,5x4 metry
Vpřed č.2/63
- Třetí zvonění Vpřed č.12/1964
Karlovice - představení hry Na letním bytě NVB 3,16/1958
Karlovice - kroužek osmileté školy hru Zlatá kachna NVB 16/1958
Široká Niva - informace a problémy divadelního kroužku NVB 11/1958
- z činnosti divadelního kroužku Vpřed č.6/1960
Široká Niva - loutkový soubor hra Jak Kašpárek bojoval s drakem - hodnocení NVB 17/1958
- aktivní soubor OB NVB 5/1959
- provedení hry Slovo má babička NVB 27/1959
Václavov - divadelní jednota v roce 1947 předseda Vondruška.Dne 26.10.1948 převzalo ČSM viz.Mnichov
informace a problémy divadelního kroužku NVB 11/1958
- hodnocení činnosti NVB 20/1959
- provedení hry Když ptáčka lapají NVB 27/1959
- z činnosti souboru Vpřed č.6/1960
- nastudována hra Sládci Vpřed č.19/1960
- Voják - Vpřed č.23/1961
Staré Město -Jednota divadelních ochotníků HRANIČÁŘ založena,vlastně potvrzeny stanovy 12.5.1948
v roce 1951 přešla do Místní osvětové besedy viz.Mnichov
autor Stehlík hra Selská jízda + obecné hodnocení činnosti souboru NVB 17/1958
- provedení hry F.Frýdy Sylva Vpřed č.21/1962
- v roce l947 soubor HRANIČŘ hru v hostinci pana Zbořila 2.února 1947
a 2.března 1947 hru tamtéž Mé štěstí má zlaté vlasy - negativ
- loutkový soubor založen 1952 panem Nedomlelem a v roce 1954 činnmost ukončil NVB 34/1954
hrou Začarovaný les
Ondrášov - dětský divadelní soubor nastudování a provedení pohádek NVB 3/1959
- pohádka O Budulínkovi NVB 22/1959
Ondrášov - stanovy schváleny 25.11.1947 v roce 1951 převeden pod Závodní klub ROH Státní zřídla Ondrášov viz. Mnichov
- soubor obnovil činnost hrou G.Tajovského ženský zákon NVB 14/1959
Norberčany - první divadelní představení kroužku Družstevního klubu - Vpřed č.5/1960
Tvrdkov - obnovení činnosti po 6 létech Vpřed č.15/1960
Slezské Rudoltice - hodnocení činnosti Vpřed č.12,51/1960
- hra maďarského autora s názvem Dady
Vpřed č.51/1960
- Co připravují Vpřed č.36/1967
Břidličná - nastudování a provedení hry Ludvíka Aškenázyho Host Vpřed č.24/1960
- provedení hry " Kudy kam " Vpřed č.44,46/1960
- Ludvík Aškenazi Host Vpřed č.23/1961
- divadelní soubor se poprvé připománá roku 1947
Frýdlant nad Moravicí-Viz.Rýmařov
- MJF Poškolácký kabaret Vpřed č.20/1965
- v roce soubor HRANIČÁŘ Vpřed č.15/69
Břidličná - dětský soubor při ZK Kovohutě Břidličná Vpřed č.44/1963,21/1967
- přehlídkas Vpřed č.2O/75
- XI.okresní přehlídka 20/77
Břidličná - ZDŠ v rámci STMP hra Čapí mládě Vpřed č.9/64
Zlaté Hory - hodnocení provedené hry Napravený čert Vpřed č.24/1960
- Nově založený divadelní kroužek Vpřed 49/1960
- provedení hry Napravený čert v Heřmanovicích
Vpřed č.24/1961
- Navazují na dřívější tradici Vpřed č.28/73
Lomnice u Rýmařova - V rámci ustaveného Družstevního klubu byl založen i divadelní kroužek,který nastudoval hru A.Jiráska Lucerna Vpřed č.45,50/1960
- nastudování hry Kořeny ve větru Vpřed č.44/61
- ožije Družstevní klub Vpřed č.18/1962
- v prosinci l946 zde byl při hasičském sboru založen divadelní soubor viz.Rýmařov
- loutkový soubor Vpřed č.42/1963
Moravský Beroun - v Národním domě Schillerova tragedie Úklady a láska Vpřed č.51/1963
- dětský soubor Stříbrná studánka Vpřed č.14/1964
- Spojený závodní klub Vpřed č.44/1967
- Musím být zavraždšěn - hra Vpřed č.12/1968
- divadelní kroužek při ZDŠ Vpřed č.1/77
Jindřichov ve Slezsku - obnovení v činnosti v nastudování hry J.Drdy Dalskabáty a neb hříšná ves Vpřed č.43/1960
- provedení Dalskabátů a příprava Zlatovlásky Vpřed č.16/1961
- divadelní kroužek Vpřed č.26/1970
Janovice u Rýmařova - příprava hdy K.Stanislava Dům na rozcestí Vpřed č.46/1960
- Činnost souboru a nastudování hry A.Jiráska Otec Vpřed č.9,12/1961
- účast na krajské přehlídce v Postřelmově a historie souboru od roku l945 Vpřed č.17/1961
- několik repríz hry Dům na rozcestí Vpřed č.23/1961
- nastudování hry Dalskabáty - mladí hru Uzel a národní škola Ukradený míč - soubor Slovan Vpřed č.2/1962
- A.Jirásek Otec Vpřed č.49/1962,č.3/63 recenze
- dramaturgický plán Vpřed č.39/1963
- Na skok u Slovanu Vpřed č.5/64
- hra Společný byt Vpřed č.14/1964
- Janovičtí jubilanti Vpřed č.50/1965
- Vesnické noviny Rýmařovska 13/1959
Úvalno - recenze hry N.Ostrovského Viníci bez viny Vpřed č.48/1960
- za zákulisí souboru Bezruč Vpřed č.8/1961
- Irkutská historie divadelní odbor Petra Bezruče Vpřed č.51/1961
- V říjnu l945 se zde hrála Železná garda Vpřed č.33,36/1965 historie do l948
- Vpřed č.3/1967
- Husarský kousek se povedl - divadlo na Stražisku Vpřed č.33/1967
- Po 19 létech opět na scéně Vpřed č.30/68
- Na závěr přehlídka dětských souborů Vpřed č.22/68
ve dnech 26. - 30.4.1968
- Vpřed č.37/69
- divadelníci Vpřed č.10/73
- opět púracuje Vpřed č.18/74
- Úvalno-Rýžoviště-Krnov Vpřed č.20/75

Lichnov - kroužek ČSM nacvičil hru Zkouška čertíka Belínka Vpřed č.50/1960
Lichnov - byl zde i maňáskový soubor Vpřed č.50/1960
Lichnov - ZDŠ nácvik hry O.Sekory ferda mravenec - Vpřed č.3/62
- učitelé ZDŠ nácvik hry Dábelské klíče Vpřed č.23/1962
- žáci ZDŠ hra Šuki Muki Vpřed č.14/1964
- Vpřed č.37/69
- dětský soubor Vpřed č.l/1970
Linhartovy - nastudování hry Příliž štedrý večer Vpřed č.25/1960 - opakování 25/1961
Horní Město - provedení hry Radůs a Mahulena Vpřed č.33/1961
- příprava na hru dalskabáty Vpřed č.12/1961
Huzová - byl zde divadelní soubor Vpřed č.13/1961
Kněžpole - byl zde divadelní soubor Vpřed č.13/1961
Osoblaha - nastudování hry Oldy Šafránka Kudy kam Vpřed č. 13/61
- obnovení činnosti Vpřed č.11,47/73
Ruda - divadelní ochotníci sehráli hru Zkoušky čerta Belínka Vpřed č.14/1961
- hra Slamník nastudování Vpřed č.49/1962
Pitárné - oživení činnosti divadelního souboru Vpřed č.8/1961
Arnoltice - Vpřed č.5/1961
Sosnová - Vpřed č.9/1961
- škola a vzájemná výměna s Lichnovem Vpřed č.24/1962
- Nejaktivnějí soubor MJF Vpřed č.19/1965
Horní Benešov Vpřed č.9/1961
- nacvičování her Zkoušky čerta belínka a Dva andělé - Vpřed č.49/1961
- Sputnik - soubor malých forem Vpřed č.16/1963
- Někdy je méně více Vpřed č.11/64
- MJF Vpřed č.19/1965
Horní Životice - Vpřed č.9/1961
Rýmařov - divadelní soubor MAHEN nastudování hry Fr.Kožík Cesty žen režisér Dršták Vpřed č.9/1961
- A Jirásek Lucerna Vpřed č.49/1962
- Kultura našich měst Vpřed č.4/63
- rozhovor s Ing.Drštákem začátky divadla Vpřed č.40/1963
- Mahen Filosofická historie Vpřed č.47/1963
- ze scény Mahena Vpřed č.5/64
- Jan Výrava Vpřed č.25/1964
- Mahen připravuje Vpřed č.48/1964
- Mahen připravuje - 2O let činnosti Vpřed č.3/1965
- Ženy na Niskavuori Vpřed č.7/21965
- Přehlídka STMP dětská Vpřed č.17/1965
- Vrate se se štítem Vpřed č.18/1965
- Mahen hra Matka Vpřed č.20/1965
- Plodná brázda - historie 1945 Vpřed č.34/1965
- Mahen Vpřed č.26,28,29/1966
- dětská představení Vpřed č.43/1967
- Manenáček Broučci Vpřed č.12/21968
- Mahen Vpřed č.12/1968
- Mahen Vpřed č.1967
- ČSM a Mahenáček Vpřed č.4/1967
- Klub mladých Vpřed č.12/1967
- Mahen Vpřed 15/1967
- Vpřed č.20/1967 další Sosnová,Mezina,Mahen,Dvorce
Ruda,KrnovBruntál,Dvorce,Úvalno,Osoblaha
- I.ZDŠ loutky Vesnické noviny Rýmařovska 13/59
- Osmiletá škola Vesnické noviny 21/1959
- přehlídka loutkových souborů Olomouckého kraje při OÚNZ v Rýmařově 46,50/1959
- MJF soubor RÝNA vpřed č.3/69
- maňáskový koružek a Kyvadlo kluv Vpřed č.6/69
- MJF skupina SELF Vpřed č.37/69
- oklresní přehlídka dětských souborů Vpřed č.21/70
- Mahen oslavuje 25 let Vpřed č.43/1970
- krajská přehlídka dětských a pionýrských souborů
Vpřed č.17,21/73
- Pohádkový festival Vpřed č.27/75
- přehlídka Úvalno,Rýmařov,Kenov Vpřed č.20/75
Rýmařov - v prosinci si připravili žáci základní školy loutkové divadlo za přispění MNV.Dne l4.l2.l946 předvedli první představení HASTRMAN-Zprávy z bývalého okresu Rýmařov l946,l947,1948 -
Muzeum Bruntál
- dětské studio ZDŠ 8 B Vpřed č.12/1964
- loutky Vpřed č.17/69
Bohušov - divadelní soubor OB sehrál hru Liják
Bohušov - divadelní kroužek při ZDŠ nacvičoval hru Stříbrné kopýtko Vpřed č.18/1961
Valšov - provedení hry Pohledte pokušení Vpřed č.19/1961
- lx představení ročně Vpřed č.21/1962
- v prosinci l946 zde byl založen při hasičském sboru divadelní soubor Viz.Rýmařov
- České divadlo 1935-1938 Vpřed č.22/1965
Norberčny - v rámci Drzžstevního klubu hra J.Kákoše Kořeny ve větru Vpřed č.44/1961
- J.Neruda prodaná láska Vpřed č.5/63
Bílčice - škola nastudování hry Stříbrná studánka Vpřed č.44/1961
- příprava hdy Hledá se hrdina Vpřed č.5/63
Křištanovice - dětský divadelní soubor Vpřed č.44/1961
- Vpřed č.6/1962
Matějovice - při OB založen divadelní kroužek Vpřed č,.3/62
Rýmařov - Spojený závodní klub hru Alexise Parnise Ostrov Afridity Vpřed č.6/62
- Spojený závodní klub soubor Mahen Vpřed č.18/1962
Nové Valteřice - založení kroužku a nácvik hry Jarní vítr Vpřed č.9/196
- děti provedly pohádku Popelka
- dospělí L.Stroupežnický Zvíkovský rarášek Vpřed č.7/63
Město Albrechtice - po delší době ? sehrál soubor hru O.Daňka Svatba snatkového podvodníka-zájezd do Holčovic Vpřed č.21/1962
- Obnovení činnosti Vpřed č.17/1965
Rýžoviště - Brunzejf v roce l947 zde byl založen divadelní soubor TYL - Viz.Rýmařov
- účast na minipeřehlídce v Bělé 39/77
Sovinec - v roce 1947 zde byl založen divadelní soubor - Viz.Rýmařov
Jiříkov - v roce l947 se zde připomíná divadelní soubor-Viz.Rýmařov
Suchá Rudná Vpřed č.2/64
Linhartovy - Lucerna Vpřed č.19/1964
Ondřejovice J.Kainar Zlatovláska Vpřed č.26/1964
Janov - Bude v Janově znovu divadlo ? Vpřed č.41/1965
- Mají Janovbští pravdu ? Vpřed č.43/1965
Osoblaha - loutková scéna připravuje Vpřed č.47/1965
Staré Heřmínovy - divadlo 1945 ?
Divadelní přehlídky,celkové hodnocení v rámci okr.Bruntál dramatrurgické plány:
----------------------
Bruntál - Hodnocení divadelní soutěže - soubory Bruntál,Vrbno
p.Pradědem,Dvorce na Moravě,Leskovec nad Moravicí,
Razová,Staré Město NVB 16/1958
Bruntál - hodnocení celkové činnosti divadelních souborů okr.Bruntál NVB 24/1958
Bruntál,Vrbno p.Prad.Dvorce na Mor.Razová,Karlovice-dranatur
gické plány - NVB 43/1958
Bruntál - O poslání a úkolech vesnického ochotnického divadla NVB 8/1959
Bruntál - divadelní přehlídka ve dnech 28,29,30,31 března 1959 jako příprava / klasifikace /na Hronov NVB 10,14/1959
Bruntál - krajská přehlídka za účasti souborů Dům osvěty Litovel s hrou Š.Ščipačev Sloky lásky
- Přerov Višněvský Optimistická tragedie
- Realistické divadlo Domu osvěty Opava Viktor Rozov
Štastnou cestu
Hráno v Domě osvěty bruntál Vpřed č.50/1960
Břidličná - průběh a výsledky oblastní soutěže okresů Bruntál, Rýmařov,Štěrnberk NVB 23/1959
Bruntál,Vrbno,Razová - hodnocení činnosti leden 1958-květen 1959 NVB 26/1959
V červenci 1959 byly divadelní soubory v Bruntále,Vrbně,
Razové,Dvorcích na Moravě,Ondrášově,Václavově
- dětské v Bruntále osmiletka,Ondrášově, Miloticích nad Op.
NVB č.32/1959
Háj u Opavy-krajská soutěž am.divadla za účasti souboru M. Al-ce Vpřed č.14/1960
Krnov - Výsledky II.divadelního máje Vpřed č.l91960
- Program " " Vpřed č.19/1960
Krnov - hry III.divadelního máje Vpřed č.17/1961
Dvorce - ve dnech l - 3.června 1960 I.okresní přehlídka za účasti souborů Janovice u Rým,Horní Životice,
Slezské Rudoltice - Vpřed č.24/1960
- Krnov - II.divadelní V.krnovská přehlídka Vpřed č.18/1961
- Soutěž divadelních souborů LUT 1960/0961
- Rýžoviště - divadelní přehlídka 15 - 17.června l96O Vpřed č.25/196
- Osoblaha - divadelní přehlídka 22 - 24.6 1960 Vpřed č.25/1960
- Ochotnícké divadlo na Bruntálsku v sezoně 1950/1960 Vpřed č.27/1960 - v červnu l96O vznikl nový okr.Brunmtál sloučením okresů Rýmařov,Bruntál,Krnov a části Jeseník.
- vyhlášení vítězů II.Divadelního máje v Krnově Vpřed č.28/1960
- Co nevíce kulturních hodnot v okr.Bruntál v roce l96l na začátku pracovalo celkem 46 divadelních a 42 loutkových souborů Vpřed č.2/1961
- na ochotnických scénách Arnoltice,Karlovice,Zl.Hory,Úvalno,
Vrbno Vpřed č.5/1961
- Přípravy III. ochotnického máje v Krnově Vpřed č.5/1961
- Soubory Hornoměstska Horní Benešov,Lichnov,Sosnová,Horní Životice, - Vpřed č.9/1961
- Vrbno Mládež a kultura Vpřed č.14/1961
- Výsledky III.krnovského máje Vpřed č.21/1961
- Co přinesl III.krnovský máj Vpřed č.22/1961
- První okresní přehlídka ve Dvorcích l-3.června l961 výs
ledky,účastníci Vpřed č.24/1961
- pokračování I.okresní přehlídky v Rýžovišti l5.-l7.června l96l Vpřed č.25,27/1961
- Zlaté Hory a kultura obecně včetně divadla Vpřed č.27/1961
- naposledy Zl.Hory před 5 léty Vpřed č.29/70
- divadlo LUT v podzimní sezoně - zřízení stálé scény Vpřed č.36/1961
- Bruntál II.festival přátelství 28.11 - 2.12.1961 Vpřed č.46,47,50/1961
- malé jevištní formy soubory a jejich činnost-nečinnost Vpřed č.48/1961
- Z Osoblahy do Dvorců - III.divadelní přehlídka I.část Osoblaha II.Dvorce Vpřed č.17,19/1962
- V.divadelní máj v Krnově Vpřed č.20/1962
- Vstříc V.divadelnímu máji Krnov - vyhodnocení IV.Vpřed č.23/1962
- Okresní přehlídka v Horním Benešově - malé jevištní formy Vpřed č.23/1962
- Podzimní sezona - hodnocení roku l96l - dramaturgický plán l962 - Vpřed č.42/1962 KRNOV
- Ochotníci bruntálska sněmovali Vpřed č.49/1962
- festival přátelství v Bruntále Vpřed č.48,51/1962
- První divadelní přehlídky - Rýžoviště,Osoblaha,Dvorce,
Vpřed č.14,17,24/P1963
- Živé a mrtvé loutky - Š.Niva,M-Al-ce,M.Morávka, SKN Krnov Vpřed č.15/1963
- IV festival přátelství /SČSP/ 7.-12.12 1963 Vpřed č.48/63 a 1/64
- Kolem divadla Mahen ,Slovan Janovice,Krnov,stálá scéna
Vpřed č.2/
- Krnov Již pošesté Vpřed č.14,15,19,21/1964
- Přehlídka am.divadla Horní Benešov Vpřed č.17,19/1964
- Bruntál Krajská přehlídka popáté Vpřed č.49,50,51/1964
- Osoblaha I.část okresní přehlídky dětská a dospělá Vpřed č.15/1965
- Čilý ruch na divadelních prknech - pravidelná činnost divadelních souborů Vpřed č.15/1965
- Krnovský VII.divadelní máj Vpřed č.18,20,22/1965
- Dvorce V.okresní přehlídka Vpřed č.20/1965 zpravodaj Scéna
- První krnovský divadelní máj 1959 Vpřed č.33/1965
- VI.festival přátelství Vpřed 46/1965 Bruntál
- Skončil VI.festival přátelství Vpřed č.51-52/1965
- Co chystají ochotníci přehlídky Krnov,Osoblaha Rýmařov Vpřed č.9,18/1966
- Osoblaha - divadelní přehlídka Vpřed č.20/1966
- Krnov - přehlídka Vpřed č.21,23/1966
- Dvorce - na okraj divadelní přehlídky Vpřed č.24/1966
- Bruntál příprava VII.festivalu přátelství Vpřed
č.44,46/1966
- Dvorce Jaroslav Vojta Vpřed č.46/1966
- Bruntál Zdar VII.festivalu přátelství Vpřed č.49,51/1966
- Bruntál Vpřed č.49,52/1966
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':