Databáze českého amatérského divadla

Texty: Doplňky Václava Müllera MČAD 2000

Místopis českého amaterského divadla - BRNO
Poznámky z korektury Václava Müllera
Strana A/1:1871 se ustavil Spolek katolických tovaryšů, sociální péče, zábava, ochotnické divadlo, střídavě česky a německy. Populární hry, později dramaturgie náročnější.(viz: dále)
1871 založena v Brně - Husovicích Občanská beseda SVATOBOJ,
Český čtenářský a vzdělávací spolek (viz: Brno - Husovice, Divadlo Svatoboj).
/2: Působil v Giskrově ulici - dnešní Kounicova (později Česká obchodní akademie).atd.
/3: 1903-1906 JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL hrála na Pekařské ul. v kavárně UNION i v sále Starobrněnského pivovaru. Později se přestěhovala do Rudolfské ul. - dnešní České - k Jonákům.(viz dále)
/4: ÚMDOČ 1922 Vzdělávací spolek KATOLICKÝCH TOVARYŠŮ (SKT) od r.1925 sídlo Želenského okrsku ÚMDOČ. V letech 1935 - 1949 hrál SKT ve vlastní budově na Staré ulici č.ll. V r.1941 získal v okrskové soutěži od Ústřední školy dělnické plaketu za dokonalou souhru (Paličova dcera, Vojnarka aj.)
1943 29 činných členů. Název DS Domu katolických tovaryšů. V letech 1938-1945 významná činnost souboru. Vedoucí souboru Karel Řehůřek (Diamantová jehlice ÚMDOČ). Hrán většinou klasický repertoár. Význam. herci: Lída Hochová, B.Havlíček, J.Pokorný, Fr.Vach st. a další.
Po r.1945 změněn název na MALÉ DIVADLO, po r.1948 pod patronací ZK
Textilana. Vedoucí souboru a režisér: František Palčík, výtv. spolupráce Ferry Reck. Repertoár: Batoh, Mordová rokle, Lakomec, Velké divadlo světa,(spolupráce s básníkem Václavem Renčem).
Herecké osobnosti: Karel Bičan, František (Fatty) Klíma, Leopold Štěpán, Václav Müller, Ladislav Lakomý (dnes člen Mahen. činohry),Terezie Lysická- Klašková, Frant. Klaška, Ela Tajovská, Snaha odpoutat se od běžných amatérských šablon. Soubor SKT zanikl
1951, kdy sál i dům zabral ČSM. Většina herců přešla do Divadla železničářů (viz) v sále TYPOS. V restituci 1999 objekt na
Staré ul. nebyl SKT nevrácen.
B/5: 1945-51 SD Řemeslnické besedy SVATOPLUK, součást Zemské ústředny
pro péči o dorost živnostenský (živ. rada Vladimír Hatlák) hrál ve spolkovém sále na Sirotčí ul. (dnešní Grohova), později na Bayerově ul. (dnešní Studio Marta JAMU). Soubor převážně mladých lidí, ročně 2 inscenace (Paní Marjánka, matka pluku, Rohovín třírohý, Únos Sabinek, též operety: Ostrov milování, Milion sem - milion tam aj.) Režisér Jindřich Sedlák (člen Janáčkovy opery - Brno). Herci: Jan Roháč, Zdeněk Kratochvíl, Václav Müller, Jaroslav Suchánek, Terka Lysická - Klašková, J.Suchánková, Dada Krausová - Kratochvílová aj. Po zákazu spolkové činnosti počátkem 50 let Svatopluk zanikl,členové přešli do jiných souborů.
/6: V r. 1951 při ZK HOH Chirana vznikl soubor MAJÁK. Vedoucím L.Krása, uměl. poradci herec Divadla bří Mrštíků Karel Adam. a
František Jaša (Poradní sbor). Význam. inscenace Šaldovo DÍTĚ
(r.1956). Herecká osobnost: V Dáňová.
B/7: Roku 1952 vzniklo při ZK ROH ČSD DIVADLO ŽELEZNIČÁŘŮ. (dále DŽ)
Vzniklo z bývalých divadelníků Nové scény, Malého divadla aj.
Hrálo v sále TYPOS (dnes Čs.televize). Mělo operní a operetní soubory, které vedl František Vyhnálek. Orchestr Helfertova orchestrálního sdružení dirigovali: Matěj Handl a Jiří Šrámek.
Opery: Hubička, V studni, opereta: Polská krev, Vinobraní, Dům
u tří děvčátek, Mamzelle Nitouche aj. Pěvci, pozdější členové Stát. divadla v Brně: Antonín Julínek, Jaroslava Krátká, Milan
Pokorný (šéf REDUTY), Jiří Brož, Hana Bartoňová-Husníková aj.
Činohru DŽ vedl František Palčík. Repertoár: Radůz a Mahulena,
Úklady a láska, Její pastorkyňa, Strakonický dudák, Skandál v obrazárně. Pohádky B.Němcové a Frant.Palčíka.Úspěšní činoherci: Fr.Toman,Zd.Frgala, T.Lysická, Ela Tajovská, L.Štěpán, V.Müller.
Svůj div. křest si v DŽ odbyl Ladislav Frej, dnešní člen ND Praha
Josef Mráz, Jiřina a Zdeněk Lhotští, Oldřich Leitkeb, Milada Dráčková, Fr.Mazánek,Jiřina Kolaříková,Stan. Leinerová, Marcel
Halouska, Martin Tvrdý, Věroslav Motl, Jaroslav Gric a další.
V roce 1963 TYPOS převzala Čs.Televize a Divadlo železničářů se
přestěhovalo do Žabovřesk, Horova ul. sál U Ševčíků. Krátce na
to zemřel ved. Vyhnálek a období hud. divadla u DŽ skončilo. Po
odchodu Fr.Palčíka do DS RK ROH Univerzitní knihovny ( s částí her. souboru) vedla činohru DŽ režisérka Iva Tomanová a Milan Pokorný.
/8: R.1951 vznikl DS při RK ROH Univerzitní knihovny v Brně. Zakladatelem byl Eduard Perna, dramaturgem PhDr.Jan Šprincl,um.
poradcem a režisérem prof. St.konzervatoře v Brně Rudolf Waltr.
Část herců přišla z Tylova divadla, po r. 1962 i z Divadla železničářů. (Rež. Palčík). R.Waltr nastudoval Plautovu Komedii o hrnci, Grabeho Dona Juana a Fausta. Se souborem spolupracoval PhDr.Zdeněk DOPITA, člen Ústředního porad. sboru pro divadlo a ředitel Kraj.a oblast. divadla v Brně. Soubor hrál v sále Nového
domova (později sál ZK Tisk, 1962 Vysokoškolského klubu) Gorkého
ul. 43. R.1962. Sloučením odb. svazů tisku, školství a umění (vedení na Leninově tř. dnes Kounicově), mohl DS plně zkoušet a hrát na Gorkého ul. To už na návrh E.Perny s novým jménem: DIVADELNÍ STUDIO JOSEFA SKŘIVANA (DSJS), herec Josef Skřivan, umučený nacisty byl Pernovým příbuzným. Dramaturgy byli: Břetislav Toufar a Antonín Reček. Režiséry: Fr.Palčík - uměl.šéf, František Toman, Václav Müller později Leonard Walletzký.
Odborně spolupracovali s DSJS (školení) PhDr.Zdeněk Srna z UJEP,
Marie Mrázková z JAMU, výtvarník Antonín Vorel z Divadla Julia Fučíka (později Divadla bří Mrštíků). Herecký soubor posílili:
L.Walletzký, M.Sova, M.Brychta, Olga Kroupová (Legenda o lásce, Když kvetou růže aj), Marie Králová, Pavel Klenský, Zd.Frgala,
Fr.Toman, Fr.Klaška, Terka Klašková, Bohuš Liška , Pavel Hradil.
Soubor DSJS se vypracoval mezi nejlepší v ČSSR, hostoval 12x na JH, 1x ve Svitavách, 1x FEMAD a 13x zahraničí.
(viz přehled dále). Koncem 60. let přešel DSJS k DK ZKL Líšeň a
hrál svá představení v Dělnickém domě, Jamborova, Brno - Juliánov. Vzniklo nové vedení: L.Walletzký, Fr.Klaška a Slávek Malena. Fr.Palčík odešel s oběma dramaturgy a částí souboru do
Dělnického divadla v Král. Poli (viz dále). Nové vedení se orientovalo na veseloherní repertoár. Čechov, Nušič, Longen, Mrožek, W + V. Rozpory uvnitř souboru i s vedením DK ZKL Líšeň
vedly k odchodu ke zřizovateli OKS Brno lV.(Komárov) a na jeviště v ul. Klášterského. Nastal ústup ze slávy. Začátkem 70.
let rozchod původního souboru. P.Hradil na JAMU, L.Walletzký
studium na olomoucké univerzitě (teorie kultury). V půli 7O.let
pokus mladých vzkřísit DSJS ve Vysokoškolském klubu, Gorkého ul.
Nastudovali dramatizaci Homérova eposu Odysseus s níž roku 1979
hostovali na festivalu v Řecku. Začátkem 80. let soubor DSJS definitivně zanikl.
Müller/ Zbořilová / Palčík / JM
/9: 1960 DIVADLO PANTOMIM zal. profesorkou JAMU Jiřinou Ryšánkovou.
Přední herci: Kaj Kostelník, Zd.Švehla, Zd. Turba, Zoja Mikotová
(dnes odb.as. JAMU a režisérka pantomimy neslyšících), Věra Waldhansová, Petr Boria. 1963 na JH Lidi kolem Davida, zahraniční reprezentace: 1964 Varšava, 1965 Erlangen, 1967 Arezzo, 1968 Wanna-Eickel, Arezzo (Divadlo z kufru). Spolupracoval V.Müller a
Fr. Vach - Kolesnikov.
/10: V 60. letech vznik DIVADÉLKA MONOKL na Vranovské ulici, satirické divadlo malých forem. Vedoucí osobností Milan Ferebauer, později Dušan Přidal. Ten později s částí souboru založil KOMORNÍ DIVADLO s nímž přešel do ZK MEZ Židenice. Soubor hrál v sálku LŠU na Kosmákově ul. a pěstoval zájezdovou činnost.
(Radůz a Mahulena, pohádky). Herci: Libuše Přidalová, Václav Baur, Jan Valeš. Jako host Vlasta Fialová (Runa) z Mahenovy činohry.
/11: 1985-1991 na Šelepově ulici OCHOTNICKÝ KROUŽEK s režisérem J.A.Pitinským (dnes význam. profesionální režisér) a dramaturgem
Petrem Osolsobě. Ctižádostivý soubor hrál dramatizaci Kafkovy
Ameriky a Pitínského Matku. Reprezentace na 59. JH. Na ŠP 1988
Pitínského Ananas. R.1990 WP Dynka: Minimální okolí mrazícího boxu.
C/12: Počátkem 90. let vzniklo pod vedením ing.I.Samotného SDRUŽENÍ
DIVADELNÍCH AKTIVIT (SDA). Věnovalo se vzdělávání zájemců o různé
div. formy (nonverbální, pantomimické aj.).
D/13: (doplň u DS Josefa Skřivana) 1960 - Svitavy: Bubáci a hastrmani
F/14: (doplň zahr.repr.) 1969 Dánsko: Kodaň - Mazinárodní festival
Anglie: Londýn, Ealing
/15: Divadlo pantomim 1964 Varšava - Studentský mezinárodní festival
1965 Erlangen - Mezinár. festival student.divadla
1968 Arezzo - Premio citta di Arezzo
/16: Dělnické divadlo (doplň zahr. repr.) Itálie, Sicilie - Agrigento
L.Pirandello: Bláznovská čapka
G/17: LS Jitřenka (doplň) 1982 Portugalsko (Posvícení v Hudlicích?)

J/18: DIVADLO SVATOBOJ. Po roce 1940 - 1950 vedeno Květoslavem Vítkem, organizátorem a zpěvákem. Operetní a činoher. soubor. Operety:
Tulák, Země úsměvů, Mamzele Nitouche, Co Čech - to muzikant aj.
Činohry: F.Tetauer: Zpovědník, Krpata: Hvězdy nad hradem, Jirásek: Lucerna, Čapek: RUR, Bílá nemoc aj. Režiséři: Lad. Kučera, Vavřín Kudláč, Jaro Suchánek, Karel Sec,Štěpán Čáp, Lub.
Krupica. Přední herci: M.Zrnečková, M.Chlupová, A.Němečková,
K.Šaumanová, S.Brabcová, Pepa Němec, Jara Němec, J.Suchánek, Fr.Špatný, V.Kudláč, Fr. Palčík, manž. Kordasovi,L.Kučera aj.
R.1946 285 členů.
První hry po roce 1945 Lucerna, Jan Výrava, Bílá nemoc.....
Müller/ Zbořilová/ Palčík/ JM
K/19: Brno - Juliánov (doplň) 1960 v Dělnickém domě na Jamborově (ZK
ZKL - Líšeň) hrálo Tylovo divadlo. Od r. 1969 DSJS (viz).

/20: BRNO - KOMÍN
Sál hostince u Baláků. Předměstský DS 1953: Makar Dubrava,
1956: Hejtman Šárovec (Fr.Kožík)
L/21: DĚLNICKÉ DIVADLO. V r. 1945 obnovečna činnost Bratrství. V r.1951
přejmenováno Bratrství na DĚLNICKÉ DIVADLO ZK ROH Královopolské strojírny. Patronace Jaroslava Nezvala (dramatizátor Vstanou noví bojovníci, 1956) a Miloše Tomka,výtv.Stát. divadla. Uveden: Přelom, Duchcovský viadukt, Hrátky s čertem (rež.R.Mihula - Divadlo bří. Mrštíků), Optimistická tragedie (JH 1959). Kolektiv vedený Josefem Veselým dosahoval úrovně srovnatelné s prof. scénami. V rozmezí 1960 - 1975 nové vedení: Jan Vykypěl. Režiséři: B.Zich, J.Durdík, Fr.Palčík, Fr.Klaška. Úspěšné inscenace: Dáma s kameliemi, Meluzína, Irkutská historie, Kolébka, Ostrovy zdánlivé. V r. 1975 příchod host.režiséra Pavla Rímského (Divadlo
bří Mrštíků). Prudký vzestup mezi přední čs.am.soubory: 1975 Sníh nad limbou, 1976 Sníh se smál, až padal, 1979 Kolébka, Dva na koni - jeden na oslu, 1980 Ženský zákon, 1982 Příběh koně, 1983
Bláznovská čapka. Výtv. spolupráce Petr Hlaváč, Zdeněk Pavel, Antonín Vorel. Herecký soubor: J.a O. Veselí, Pavel Bednár, J.Horák, J.Nekuda, Fr.a T.Klaškovi, J.Postránecký, B.Weinsteinová, J.Pokorný, K. Studničková, J.Vykypěl, Fr.Kolesnikov.
R.1974 zrušil ZK ROH Královopolská zřizování souboru, hrajícího v Semillasu, soubor přešel pod OKS Brno V. Po r. 1990 zrušení OKS a
tržní systém znemožnili další činnost v Semillasu. Zemřel ved.Jan
Vykypěl a tím soubor Dělnického divadla zanikl.
Müller / Zbořilová / Palčík / JM
/22: Loutkové divadlo
1929 loutkové divadlo RADOST (amatérské!), spoluzakladatel Valentin Šindler, populární brněn. herec ("Stréček Křópal z Břo-
chovan)
M/23: Brno - Žabovřesky
... československé husitské. Novou scénu vedl František Vyhnálek.
PO několika vnitřních krizích....
/24: ...přejmenován na DIVADLO DAGMAR. Jeho vedoucím byl František Jaša.1941-1943 22 her, 136 členů, z toho 64 činných......
/25: ...V r.1963 , po zabrání TYPOSU, přešlo do Žabovřesk do sálu U Ševčíků na Horově ul. DIVADLO ŽELEZNIČÁŘŮ (viz shora). Pro operní a operetní představení nebylo v novém působišti podmínek. Soubor
pod vedením rež. Ivy Tomanové dál hrál činohru a pohádky. Režisér
Palčík s částí souboru odešel do DS Univerzitní knihovny (viz shora).
Nikoliv v historické linii vzniklo 1995....(atd).
N/26: Brno - Židenice
......Zelinka. Herci např. Karel Řehůřek, František Pochop, Vilém Dvořáček, Ludmila Zelinková, V. a M. Vránovi, Václav Trnavský.

/27: DĚTSKÝ SOUBOR PŘI ZK ZKL LÍŠEŇ vedla v letech 1960 - 1973 Věra
Kolářová. Pohádky sama psala, upravovala, režírovala , šila koskýmy i malovala kulisy. Soubor měl 52 členů. Z řady dětí, kteří za 13 let souborem prošli, mnozí skončili u prof. divadel.
(Ladislav Kolář, Městské divadlo - Brno). Pohádky byly hrály
v Dělnickém domě, Jamborova.
Židenický zpravodaj 1999/4
Müller/ A.Nevěčná
/28: KOLEKTIVNÍ DIVADLO D.T.J. v Židenicích
Založeno v sezoně 1899 - 1900. Hrálo v hostinci U Palivců na býv. Staré osadě. hrána česká a světová klasika. Přední ochotníci: Josef a Marie Jakešovi. Největší rozmach v meziválečném období.
V 30.letech hry W + V (Kat a blázen, Osel a stín, Balada z hadrů)
dále hry K.Čapka,J.B.Moliera, Gogola aj. Za okupace 1939 - 1945
repertoár zaměřen na J.Mahena, J.Kvapila, W.Shakespeara, H.Ibsena a pro děti na pohádky. Z Kolektivního divadla vyšla řada pozdějších prof. divadelníků mimo jiných: JUDr. Svetozár Vítek (ředitel divadla v Olomouci, prof. DAMU a FAMU), Olga Kvasnicová, solistka baletu ND v Brně, Wanda Šlezingrová r. Vašáková aj. Mezi 50 ochotníky byli: novinář Jan Filipínský, MUDr. Miloň Filipínský, Vila a Emilie Hauserovy, Karel, Julie, Ludmila a Milada Mlezivovi, Robert a Mirek Plaňavovi, Jaroslav a Jarmila Slivovi. arch. Pravoslav Hauser aj. Některé úspěšné ínscenace hrál soubor i ve vnitřním Brně - TYPOSu, jiné v Lidovém domě v Židenicích, který však byl za války vybombardován. Změna politických poměrů po r. 1948 ukončila činnost divadel. spolku. Část souboru přešla pod ZK ROH, jiní divadla zanechali.
Židenický zpravodaj 1999/11
Müller / Švéda
/29:Brno - Židenice a Juliánov
LOUTKOVÁ DIVADLA
LD se hrálo v několika Národních školách: LD Kamenačky 2, vedoucí
p. Pivoňka, členové František a Jarmila Kurandovi (Jarmila - později členka Stát. divadla - Brno), Milka Bukovanská (Divadlo v Novém Jičíně). LD " U křížku" na Jamborově ul. č. 61. Vedoucí Marie Klapalová, LD v Tyršově škole na Kuldové 38, ved. Zdeněk Pospíšil. Herečka tohoto LD Vlasta Fialová (později členka
Mahen. činohry v Brně), Od r. 1940 LD na NŠ Balbínova ulice.
Sokolská jednota měla LD "HVĚZDIČKA". Hrála v sále kina Hvězda.
Vedoucí: manželé Šmardovi. LD mělo 73 loutek a v knihovně 270 l.
her. PO roce 1948 většina těchto LD postupně zanikla.
Židenický zpravodaj 2000/2
Müller / Švéda
(Jiří Švéda, kronikář MČ Brno - Židenice
615 00 radnice Šámalova 60)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':