Databáze českého amatérského divadla

Texty: FILKA, Ivo: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Žďár nad Sázavou. Rkp. pro MČAD 1998. 15 s.

FILKA, Ivo: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Žďár nad Sázavou. Rkp. pro MČAD 1998. 15 s.
Žďársko zpracoval Ivo Filka
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU o.Žďár n. S.
1863 - 1873 volné sdružení div. ochotníků,
1873 - 1876 SDO,
1876 - 1919 SDO Sázavan,
1919 - 1949 SDO Sázavan-Havlíček,
1949 - 1951 Dělnické divadlo Sázavan,
1951 - 1957 DS ZK ROH Žďas,
1958 Divadelní kroužek ZK Průmstav,
1958 - DS ZK Žďás,
1956 - dosud Dětská divadelní scéna ZK ROH Žďas
Po prvých 50 let byl repertoár spolku hlavně podle "Divadelní bibliotéky" vydávané J. Pospíšilem a "Divadelního ochotníka" vydávaného J. Mikulášem. Od konce 19. stol. do první světové války se repertoár časově přiblížil repertoáru pražských divadel, hlavně Národního divadla. Mezi válkami se na scénu spolku dostávali někteří už přežilí autoři (Želenský, Skoch atd.) a ve spolupráci s Horáckou hudbou se hojně provozovaly operety, které ve třicátých letech už spíše odrazovaly diváky.
Ve spolku působili : František Lacina (1863 - 1941), divadelní ředitel, Josef Svátek, reca režiser a také hudebníci František Drdla (1868 - 1944), houslový virtuos a skladatel, Emanuel Binko (1851 - 1893), učitel v Brtnici a vydavatel prvých českých hudebních časopisů na Moravě a Jindřich Ferenc (1881 - ), profesor hudby na uč. ústavech v Přerově, Příbrami a Kladně.
1903 - 1919 Vzdělávací a divadelní spolek Havlíček. Vyvíjel činnost do roku 1913
1919 sloučen se Sázavanem.
Spolek se snažil uvádět hry, které nebyly v repertoáru spolku Sázavan a soustředil se na hry F. F. Šamberka (6 x), L. Stroupežnického (3 x) a z mladších autorů B. Vikové -Kunětické, F. J. Čečetky a G. Preissové.
Ve spolku Havlíček a později i ve spolku Sázavan-Havlíček působila od r.1905 rodina strojvedoucího Oldřicha Brodského, děda herce Vlastimila Brodského.
1903 prvé zjištěné div. představení TJ Sokol.
1907 se zakládajícím členem Sokola stal spolek Havlíček a tím i jeho členové členy obou spolků.
Při TJ Sokol působil LS.
Dramatický odbor Sokola uváděl mezi válkami dětská představení a ve třicátých letech hry Osvobozeného divadla.
1906 Strana sociálnědemokratická uzavřela dohodu se spolkem Havlíček o společném pořádání div. představení.
1908 prvé samostatné div. představení
1920 krátce pod DTJ
1929 založen "Dramatický odbor" sociálnědemokratické strany
1930 - 1939 Dělnické divadlo (zakázáno jako "okrajová složka komunistické strany") 1945 1949 Dělnické divadlo (sloučeno se Sázavanem).
Převažovaly hry se sociální tématikou a v třicátých letech hry Osvobozeného divadla.
1925 Dramatický kroužek Lidové jednoty
1925 - 1926 Lidové divadlo - dramatický odbor jednoty Orel
1926 - 1928 Spolek pro postavení katolického (nebo Lidového) domu
1928 - 1943 Lidové divadlo (zákaz činnosti)
1945 - 1948 Lidové divadlo (nepovoleno další představení)
Při Lidovém divadle působil LS.
Divadlo udržovalo po dobu svého trvání ducha staré české veselohry s krotkými žerty a situační komikou. V tomto duchu byly i časté operety. Šlo zde o nové autory píšící tímto stylem.
1873 Studenti (Akademici) prvé známé představení
1885 zřejmě poprve se Sázavanem - mezi válkami též se Sokolem
1919 Studenský spolek Svatopluk,
V třicátých letech - studenti
V roce 1905 hráli prvé zjistitelné loutkové divadlo.
1865 školní děti (prvé známé). Další zprávy se značnými mezerami a obvykle šlo v těchto prvých více jak 50 letech o vánoční představení. Později pak s většími i menšími časovými mezerami až do šedesátých let 20. stol.
1880 byl založen hudební odbor čtenářského spolku Svatopluk. Od svého vzniku spolupracoval se Sázavanem. Samostatná div. představení (prvé asi r.1888) pořádal až asi do r. 1926.
1927 založena Okresním osvětovým sborem (OOS) Hudební škola. Do vypuknutí války sehrála řadu operet i oper.
1898 Řemeslnická beseda
1907 dohoda o spolupráci se spolkem Havlíček
1908 žďárští učni
1926 živnostenský dorost
1908 Veřejná knihovna a čítárna (školní mládež a řemeslnický dorost - 2 hry)
1920 - 1922 Váleční poškozenci (4 divadelní hry)
1927 - 1937 Národně socialistiká strana (v tomto období známo 5 her)
1921 - 1936 Jednota čsl. obce legionářské (v období známy 2 hry)
1947 - 1948 Skautský spolek Junák (2 hry)
1910 Stolová společnost "Baráčníků" (1 hra)
1926 Masarykova liga proti tuberkulose (1 hra)
1927 Místní jednota republikánského dorostu (MJRD) (1 hra)
1933 - 1934 Církev československá (CČS) (2 dětské hry)
1937 Čsl. červený kříž s obecnou školou (1 hra)
1920 pořídil loutkové divadlo OOS
J. F. Svoboda, Vlastivěda moravská, Žďárský okres, Brno 1937, str. 167
J. Mahrla-Dvorský, Něco o divadle, jeho vzniku a důležitosti, Žďárský obzor, roč. I. 1900, str. 19, 44, 57
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2 (Zámek Žďár) m.č. Žďáru n. S.
1910 Kroužek divadelních ochotníků
1920 MOK
1911 - 1920 Školní mládež
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
VESELÍČKO m.č. Žďáru n. S.
1928 - 1933 SDO
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

STRŽANOV m.č. Žďáru n. S. o.Žďár n.S.
1920 - 1929 MONJ pošumavské
1924 Školní mládež
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

BOHDALOV o.Žďár n. S.
1900 - 1944 Divadelní ochotníci
1920 - 1935 TJ Sokol
1922 - 1934 MONJ pro jihozápadní Moravu
1931 MOK
1930 Venkovská omladina
J. Mahrla-Dvorský, Něco o divadle, jeho vzniku a důležitosti, Žďárský obzor, roč. I. 1900, str. 19, 44, 57
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

BOHDALEC o.Žďár n. S.
1909 MONJ
1911 - 1930 Katolická omladina (Venkovská omladina)
1929 MJRD
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

BŘEZÍ o.Žďár n. S.
1919 - 1935 Divadelní kroužek "Pokrok"
1929 - 1935 Venkovská (katolická) omladina
1937 MJRD
1928 - 1933 Školní mládež
J. F. Svoboda, Vlastivěda moravská, Žďárský okres, Brno 1937, str. 192
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

BUDEČ o.Žďár n. S.
1931 MOK
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

ČESKÁ MEZ o.Žďár n. S.
1928 - 1930 Kroužek divadelních ochotníků
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

CIKHÁJ o.Žďár n. S.
1928 MOK (první div. představení)
1928 LS (11 her)
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

HAMRY (dříve Dolní a Horní) + NAJDEK o.Žďár n. S.
1911 - 1926 MONJ
1920 MOK
1921 - 1940 bez označení. Pravděpodobně jde o ochotníky z komunistické strany
1928 Ochotníci komunistické strany
1929 MJRD
1922 Školní mládež
1940 Místní národní souručenství
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

HLINNÉ o.Žďár n. S.
1926 - 1930 MOK
1930 Sbor dobrovolných hasičů
1939 Místní Národní souručenství
1940 Mládež Národního souručenství
1930 Školní mládež
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

HODÍŠKOV o.Žďár n. S.
1928 - 1931 MOK
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


CHROUSTOV o.Žďár n. S.


1910 MONJ pro jihozápadní Moravu
1935 MJRD a MOK
1934 Školní mládež
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


JÁMY o.Žďár n. S.


1903 - 1928 Sbor dobrovolných hasičů (Divadelní ochotníci)
1914 - 1919 MONJ pro jihozápadní Moravu
1920 - 1935 MOK
1947 MOR
1923 Školní mládež
1929 Venkovská omladina
1930 - 1933 MJRD
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994
KOCANDA o.Žďár n. S.


KOTLASY o.Žďár n. S.


1935 MOK a Dobrovolný hasičský sbor
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


KYJOV o.Žďár n. S.


LHOTKA o.Žďár n. S. ?


1925 Jinošská družina
1929 Národní socialisti
1933 MOK
1934 - 1937 MJRD
1939 MONJ pro jihozápadní Moravu
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


MATĚJOV o.Žďár n. S.


1909 - 1911 Ochotníci z Nového Veselí
1918 - 1921 Divadelní ochotníci
1925 RODM - neznámá zkratka
1929 - 1937 MJRD a MOK
1948 Školní mládež
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


NÍŽKOV o.Žďár n. S.


1931 TJ Sokol
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994

OBYČTOV o.Žďár n. S.


1909 MONJ pro jihozápadní Moravu
1920 - 1923 JDO
1930 Venkovská omladina
1941 Národní souručenství
Horácké listy, 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


OSTROV NAD OSLAVOU o.Žďár n. S.


1909 - 1920 MONJ pro jihozápadní Moravu
1923 - 1930 TJ Orel
1923 - 1937 TJ Sokol
1928 - 1939 Školní mládež
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


POČÍTKY o.Žďár n. S.


viz u Vysokého
1924 MJRD
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


POKOJOV o.Žďár n. S.


POLNIČKA o.Žďár n. S.


1884 - 1926 Školní mládež
1919 - 1928 Jednota divadelních ochotníků
1923 TJ Sokol
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


RAČÍN o.Žďár n. S.


1930 MOK
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


RADOSTÍN o.Žďár n. S


1926 Spolek Palacký
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


RADOSTÍN NAD OSLAVOU o.Žďár n. S.


1923 Divadelní ochotníci
1926 Školní mládež
Horácké listy, roč. 1909 - 1941


RUDOLEC o.Žďár n. S.


1909 - 1920 Divadelní kroužek
1935 MJRD
1947 Sbor dobrovolných hasičů
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


SÁZAVA o.Žďár n. S.


1921 - 1923 Kroužek divadelních ochotníků
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


SAZOMÍN o.Žďár n. S.


1920 Divadelní ochotníci
1920 - 1930 MOK
1931 - 1932 MJRD
1926 Školní mládež
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


SKLENÉ o.Žďár n. S.


SLAVKOVICE o.Žďár n. S.


1912 - 1934 MONJ
1918 - 1924 Organizace agrární mládeže
1931 - 1937 Republikánský dorost
1929 - 1937 Sbor dobrovolných hasičů
1940 Národní souručenství
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


SIRÁKOV o.Žďár n. S.


1920 MOK z Matějova ve prospěch postavení jeviště v Sirákově
Horácké listy, roč. 1909 - 1941


SVĚTNOV o.Žďár n. S.


1923 - 1929 TJ Sokol
1924 - 1926 TJ Orel
Horácké listy, roč. 1909 - 1941


ŠKRDLOVICE o.Žďár n. S.


1923 TJ Orel
1925 bez označení
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


ÚJEZD o.Žďár n. S.


1923 založen Divadelní spolek
J. F. Svoboda, Vlastivěda moravská, Žďárský okres, Brno 1937, str. 297


VATÍN o.Žďár n. S.


1919 - 1931 Spolek divadelních ochotníků Klicpera
1929 Venkovská omladina
1936 MJRD
J. F. Svoboda, Vlastivědný věstník moravský, Žďárský okres, Brno 1937, str. 300
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou. rkp. 1994


VELKÁ LOSENICE o.Žďár n. S.


1927 bez označení
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


VEPŘOVÁ o.Žďár n. S.


1928 MSRU neznámá zkratka
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


NOVÉ VESELÍ o.Žďár n. S.


1907 - 1910 MONJ pro jihozápadní Moravu
1909 - 1933 Kroužek divadelních ochotníků Národní jednoty "Oslavan"
1920 - 1935 MOK
1924 - 1937 TJ Sokol
1929 - 1935 MJRD
1912 - 1934 Obecná a měšťanská škola
J. F. Svoboda, Vlastivěda moravská, Žďárský okres, Brno 1937, str. 305
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


VYSOKÉ o.Žďár n. S.


1908 - 1935 MONJ pro jihozápadní Moravu. Společně s Počítkami
1909 - 1910 Katolická jednota
1919 Divadelní ochotníci
1919 - 1920 MOK ve Vysokém
1925 - 1928 Sdružení mládeže
Horácké listy, roč. 1909 - 1941
FILKA, Ivo: Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou, rkp. 1994


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM o.Žďár n. S.
1875 - 1901 Divadelní ochotnický spolek Věnava
1894 - 1902 Divadelní ochotnický spolek Beseda
1901 - 1964 TJ Sokol
1913 - 1926 Divadelní ochotnický spolek Vratislav
1922 - 1947 TJ Orel
B. Schwarzer, Ze staré Bystřice, Spolky a ochotnické divadlo, rkp. v archivu Městského muzea v Bystřici n. P.
(dle materiálu zíkaného od Městského muzea v Bystřici nad Pernštýnem
zpracovala Alena Kratochvílová)

ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU o.Žďár n. S.
1904 - 1923 Sdružení divadelních ochotníků
Protokolní knížka divadelních ochotníků ve Štěpánově, archiv Městského muzea v Bystřici n. P.
(dle materiálu zíkaného od Městského muzea v Bystřici nad Pernštýnem
zpracovala Alena Kratochvílová)VELKÉ MEZIŘÍČÍ o.Žďár n. S.


mezi válkami dramatický odbor FDTJ (3 hry ročně)
" " TJ Sokol (3 - 4 hry ročně)
" " Sbor dobrovolných hasičů (3 hry ročně)
1923 Sdružené katolické spolky
1923 Akademický klub
1926 - 1932 chovanky Světlé (2 hry, též ve Vídni)
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1926
SOkA Žďár, pobočka V. Meziříčí, ZŠ Vídeň, i. č. 111
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


BLÍZKOV o.Žďár n. S.
1919 ochotníci
1920 - 1926 MONJ (3 hry ročně)
1926 - 1931, 1947, 1964, 1971 žáci školy ( někdy též jako dorost ČČK)
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1923
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Blízkov, i. č. 181
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


BŘEZEJC o.Žďár n. S.


1912 ochotníci
1920 - 1937 školní mládež (1 hra ročně)
1930 - 1931 v průběhu školního roku 5 loutkových her
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1929
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Březejc, i. č. 59
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


ČERNÁ o.Žďár n. S.


1900 - 1901 školní mládež (vánoční hry)
1922, 1927, 1929, 1930, 1936, 1958, 1968 školní mládež
1974 - 1975 školní mládež 2 loutkové hry pro mateřskou školku
1919 - 1923 MONJ (2 - 3 hry ročně)
mezi válkami MONJ
" " Sdružení katolické omladiny
" " MJRD
1946 - 1947, 1957 (2 hry) ochotníci
1958 Divadelní kroužek (2 hry)
1959 Kulturní klub JZD
Velkomeziříčsko, roč. 1919
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Černá, i. č. 162, 163
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


DOBRÁ VODA o.Žďár n. S.


1912 žáci školy (vánoční hra)
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Dobrá Voda, i. č. 116
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


DOLNÍ HEŘMANICE o.Žďár n. S.


1913 školní děti
1919 - 1922, 40. - 50. leta ochotníci
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1922
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Dolní Heřmanice, i. č. 175
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)
HORNÍ BORY o.Žďár n. S.


1912, 1919 - 1937 školní děti
1928 - 1937 L S - učitelé školy a později žáci
1932 - dosud ochotníci
1935 MOK
Velkomeziříčsko, roč. 1921 - 1929
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Bory, i. č. 173
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


HORNÍ RADSLAVICE o.Žďár n. S.


1926 - 1927 mládež (2 představení ročně)
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1926
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


HRBOV o.Žďár n. S.


1920 - 1921 Sdružení venkovské omladiny
1920 - 1921 Divadelní družstvo
1926 ochotníci
1927, 1929 školní děti
1942 - 1943 Mládež Národního souručenství (2 - 3 představení ročnš)
1944 Sbor dobrovolných hasičů
Velkomeziříčsko, roč. 1920 - 1927
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Hrbov, i. č. 119
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


CHLUMEK o.Žďár n. S.


1921 Sdružení venkovské omladiny
Velkomeziříčsko, roč. 1921
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


JABLOŇOV o.Žďár n. S.


1926, 1928, 1929 Sdružení venkovské omladiny
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Březejc, i. č. 59
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


JÍVOVÉ o.Žďár n. S.


1921 Sdružení venkovské omladiny
Velkomeziříčsko, roč. 1921
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


KADOLEC o.Žďár n. S.


1921 ochotníci
Velkomeziříčsko, roč. 1921
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


KRÁSNĚVES o.Žďár n. S.


1921 ochotníci
Velkomeziříčsko, roč. 1921
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


KŘIŽANOV o.Žďár n. S.


před r. 1910 studenti o prázdninách hráli divadlo spojené s taneční zábavou
1920 studenti
1919 - 1931 TJ Sokol (3 - 6 her ročně)
1926, 1932, 1937, 1947, 1950 žáci školy
1952 ČSM, Sokol a žáci školy (4 představení)
1928 - 1929 loutkové divadlo - žáci školy
1933 choť velkostatkáře Anna Teuberová pořádala loutkové divadlo pro děti
1929 MJRD
Muzeum silnic a dálnic, Velké Meziříčí, Paměti Miloslava Milostného
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1929
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, SŠ Křižanov, i. č. 145, 146
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


KUNDRATICE o.Žďár n. S.


1921 Sdružení venkovské omladiny
1921 školáci
Velkomeziříčsko, roč. 1921
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


LAVIČKY o.Žďár n. S.


1919 - 1920 školní děti
1920 Sdružení venkovské omladiny
1920 Sbor dobrovolných hasičů a Omladina
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1920
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


LHOTKY o.Žďár n. S.


1919 MONJ
1920 Sdružení venkovské omladiny
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1920
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


MARTINICE o.Žďár n. S.


1920 ochotníci
Velkomeziříčsko, roč. 1920
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


MĚŘÍN o.Žďár n. S:


1867 - 1870 studenský spolek Žižka (přejmenován na Děd)
1904 - 1920 Občanská beseda (32 divadelních představení)
1920 - 1941, 1945 - 1948 TJ Orel (několik představení do roka)
1920 - 1941, 1945 TJ Sokol (průměrně 5 představení do roka)
1920 - 1921 Vzdělávací spolek Budoucnost (2 představení ročně)
1928 učitelský sbor obecné a měšťanské školy
1933, 1962, 1971, 1972 školní děti
1953 - 1977 loutkové divadlo (vedl lékárník PhMr. Karel Voneš)
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1930
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Černá, i. č. 163
O. Hnízdil, Měřín 1298 - 1998, Měřín 1998
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)

NETÍN o.Žďár n. S.


1919, 1934, 1938 školní děti
1920, 1930 MJRD
Velkomeziříčsko, roč. 1920 - 1930
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Blízkov, i. č. 181
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


OLŠÍ o.Žďár n. S.


1920 děti a dospělí
1920 Sbor dobrovolných hasičů
1921 ochotníci
Velkomeziříčsko, roč. 1919 - 1921
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)
OSLAVICE o.Žďár n. S.


1922, 1926 ochotníci
1923, 1926 - 1928 Sbor dobrovolných hasičů
Velkomeziříčsko, roč. 1922 - 1928
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


PAVLÍNOV o.Žďár n. S.


1920 - 1923 ochotníci
1928 MOK a Sbor dobrovolných hasičů (2 hry)
1928 loutkové divadlo - Sbor dobrovolných hasičů
1928 dorost ČČK
50. léta 20. století, 1974, 1985 - 1986 žáci školy
Velkomeziříčsko, roč. 1923, 1928
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Uhřínov, i. č. 274, ZŠ Černá, i. č. 164
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


PAVLOV o.Žďár n. S.


1929 školní mládež
Velkomeziříčsko, roč. 1929
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


RADOSTÍN NAD OSLAVOU o.Žďár n. S.


asi 1899 ochotníci (děti a dospělí)
1908 místní ochotníci a učitelé (divadlo a koncert)
1908 školní děti a solisté pastorální mše
1909 MONJ pro jihozáp. Moravu a mládež (hudební produkce)
1916 - 1917 (5 představení), 1928 loutkové divadlo (říd. učitel se švagrem učitelky)
1919 MONJ
1920 učitelský sbor
1924 (4 představení), 1925 (4 představení), 1933 školní děti
1928 - 1930 ochotníci
1934 TJ Orel
1934 - 1936 loutkové divadlo - dorost ČČK
1935 sdružené spolky a MOK
Muzeum silnic a dálnic, Velké Meziříčí, Paměti Miloslava Milostného
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Radostín, i. č. 266, 267
Velkomeziříčsko, roč. 1920
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


RUDA o.Žďár n. S.


1920 MONJ (2 hry)
1928 - 1929 žáci školy
Velkomeziříčsko, roč. 1920
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Březejc, i. č. 59
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


STRÁNECKÁ ZHOŔ o.Žďár n. S.


1920 - 1921, 1926, 1958 ochotníci
Velkomeziříčsko, roč. 1921 - 1926
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Černá, i. č. 162
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


UHŘÍNOV o.Žďár n. S.
1920 - 1923 ochotníci (1 - 2 hry ročně)
1922, 1925, 1928 (1 - 2 hry ročně), 1930, 1932, 1933, 1936 školní mládež
1924 - 1925 ( v zimě několik představení), 1926 (3 představení), 1928, 1929 Divadelní spolek Jirásek a Omladina
1931 loutkové divadlo ČČK
1937 MJRD
1946 TJ Orel (2 představení)
1949 MOR
1953 pionýři (2 představení)
Velkomeziříčsko, roč. 1920 - 1929
SOkA Žďár, pob. V. Meziříčí, ZŠ Uhřínov, i. č. 272
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)


VÍDEÒ o.Žïár n. S.


1919 založen pìvecký kroužek
1919 - 1920 MONJ
1921 Sdružení venkovské omladiny
1926 - 1928 MOK
1927 - 1937 loutkové divadlo - uèitelé školy (2 - 3 pøedstavení roènì)
1932 - 1938 školní dìti (2 pøedstavení roènì)
1933 - 1937 MJRD (1 - 2 pøedstavení roènì)
Divadlo organizovali øídící uèitelé Miloslav Milostný (1892 - 1958, pùsobil v letech
1927 - 1940) a Stanislav Zezula (1908 - 1977, pùsobil v letech 1946 - 1950, 1953 - 1968) a místní rodák Jiøí Dvoøák z è. 35
Velkomeziøíèsko, roè. 1919 - 1928
SOkA Žïár, pob. V. Meziøíèí, ZŠ Vídeò, i. è. 111
J. Š�astová - V. Makovský, Vídeò u Velkého Meziøíèí. Historie a souèasnost, Vídeò 1994
(dle materiálu získaného od Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziøíèí
zpracovala PhDr. Marie Ripperová)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Použité zkratky


CČS - Církev československá
ČČK - Československý červený kříž
DS - Divadelní soubor
DTJ - Dělnická tělovýchovná jednota
FDTJ - Federace dělnických tělovýchovných jednot
JDO - Jednota divadelních ochotníků
JZD - Jednotné zemědělské družstvo
LS - Loutkový soubor
MJRD - Místní jednota republikánského dorostu
MOK - Místní osvětová komise
MONJ - Místní odbor Národní jednoty
MOR - Místní osvětová rada
OOS - Okresní osvětový sbor
ROH - Revoluční odborové hnutí
SDO - Spolek divadelních ochotníků
TJ - Tělovýchovná jednota
ZK - Závodní klub
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':