Databáze českého amatérského divadla

Texty: TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998.

BDÍN o. Rakovník
Čtenářsko-ochotnický spolek Neruda
ÚMDOČ: 1922

ČISTÁ o. Rakovník
R. 1845 - ustaven Ochotnický spolek - hrána hra Jana Nepomuka Štěpánka "Čech a Němec"
JANATA, Jar.: Čistá - středisková obec a rekreační oblast,
Kulturní dům Čistá, 1986, 35 st.
Do začátku 2. světové války v Čisté působily 2 divadelní
spolky Tyl a Havlíček. Za války byla činnost utlumena, po válce hrál jen soubor Tyl. Nejúspěšnější hra byla Jiráskova "Lucerna". Činnost souboru Tyl skončila po roce 1990.
Obecní kronika - OÚ Čistá

HOŘESEDLY o. Rakovník
V r. 1938 ustaven ochotnický soubor, hrával pravidelně, v době protektorátu zanikl, činnost obnovena koncem r. 1945. Byl ustaven kroužek amatérského divadla spolu se Svazem české mládeže - první představení v únoru 1946.
Obecní kronika - OÚ Hořesedly

HOSTOKRYJE o. Rakovník
Divadelní kroužek v obci působil již před 1. sv. válkou,
činnost obnovena r. 1938, skončila r. 1953. Soubor hrál
divadla, estrády, pořádal Silvestra ap.
Po dobu existence školy v obci pořádána školními dětmi dětská představení, besídky ap.
OÚ Hostokryje

HŘEBEČNÍKY o. Rakovník
R. 1906 ustaven Čtenářsko-ochotnicko-pěvecký spolek LUMÍR pro Hřebečníky a okolí
SOkA Rakovník, kart.116

HŘEDLE o. Rakovník
V r. 1867 založen divadelní spolek, první představení hráno 11.8.1867 - "Tak se chytají vrány"
Obecní kronika - OÚ Hředle
R. 1881 uvedeny hry "Boj všem ženám", "Svědomí aneb
Žertva na Balkáně". R.1882 "Bodrý venkovan", "Treperendy"
a další.
SOkA Rakovník, kart. 109

CHRÁŠŤANY o. Rakovník
R. 1891 založen čtenářsko-ochotnický spolek, 24.4.1892 hráno první představení "Krvavá pomsta", následoval "Blázinec v prvním poschodí" a výstup "Poprvé u fotografa". V červnu roku 1892 hráno "Strašidlo v ševcovské dílně" a "Osudný deštník". Poslední hry sehrány v 60. letech tohoto století, kdy ochotnická
činnost zaniká.
Obecní kronika - OÚ Chrášťany
R. 1891 z podnětu číšníka, který se stal v Praze náruživým návštěvníkem divadla a který se po čase vrátil
vytvořilo několik mladých počáteční soubor, jemuž místní
učitel pomohl, takže 1893 byl ustaven řádný Čtenářsko-
ochotnický spolek. Vedle divadla vybudovali z vlastních zdrojů obsáhlou knihovnu, kterou 1934 věnovali obci. Během válečných let 1914-18 činnost ustala. Teprve 1919 byla obnovena a do 1925 dosáhla úctyhodných osvětově-výchovných výsledků. Období hospodářské krize
znamenalo opět útlum a teprve 1930 činnost Ochotnického spolku nabyla původní šíře. 1943 spolek sdružoval 28 činných členů.
Ve službách Thalie II. s.210

JANOV o. Rakovník
v obci působí od podzimu r. 1986 malá divadelní společnost MADIS. První představení souboru se konalo
6.6.1987, kdy se představila divadelní společnost fraškou "Rohovín čtverrohý".V r. 1989 - "Dalskabáty, hříšná ves", 1990 - "Limonádový Joe", 1991 - "Sto dukátů
za Juana" a další.
OÚ Janov

KALIVODY o. Rakovník
v obci působil Divadelně ochotnický spolek HAVLÍČEK
M - Nové Strašecí

KNĚŽEVES o. Rakovník
6.3.1881 pořádal Spolek divadelních ochotníků v Kněževsi
představení ve prospěch občanské knihovny "Střelec
kouzelník". 8.5.1881 pořádal obecní výbor divadelní představení k oslavě sňatku Jeho císařské a královské
výsosti korunního prince Rudolfa s Její královskou výsostí princeznou Stefanií. R. 1889 se konalo div.
představení"Láska k vlasti". V létech 1907-1911 byly sehrány 4 hry. 22.3.1914 Sdružení Tamburašských ochotníků v Kněževsi sehrálo představení "Julinčiny vdavky". 23. a 24.5.1921 TJ Sokol sehrál hry "Svatební
noc" a "Uhlíři". 17.9.1921 spolek kněževeských studentů
Volné směry sehrál představení "Lapený Samsonek"
a "Šněrovačka". 28.4.1934 Sokol sehrál hru "Vodní družstvo".
Pamětní kniha obce Kněževes
Pamětní kniha občanské knihovny v Kněževsi - OÚ Kněževes

KOLEŠOVICE o. Rakovník
V r. 1933 bylo hráno divadlo pro dospělé pod hlavičkou Místní osvětové besedy, ve škole děti hrály školní představení. Hrálo se v hospodách i okolních obcích. Po
válce je činnost obnovena - TJ Sokol - fotbalový odbor.
Hrány hry: "Divá Bára", "Hrátky s čertem", "Kolébka", "Paličova dcera" a další. Hrálo se na improvizovaném jevišti v hostincích, v zámeckém parku. V 5O. letech postaveno jeviště v sokolovně. Soubor zajížděl i do okolí. V letech 1962-63 svoji činnost končí.
OÚ Kolešovice

KOZOJEDY o. Rakovník
Vznik souboru v r. 1932 - Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů - člen ÚMDOČ. I přes zákaz hraní v r. 194O soubor hrál dále. Program ochotnického spolku
byl bohatý - div. hry, veselohry, zajišťoval Silvestry
a Mikulášské zábavy.
OÚ Kozojedy

KRAKOVEC o. Rakovník
R. 1933 za působení řídících učitelů byly ochotnickým souborem nastudovány hry např. "Lešetínský kovář",
"Otec", "Gazdina roba". Soubor hrál i v okolních obcích.
Poslední divadlo v r. 1951 - "Maryša".
OÚ Krakovec

KROUČOVÁ o. Rakovník
v obci působily Divadelní spolek TJ Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota
M - Nové Strašecí

KRUPÁ o. Rakovník
v obci existoval Divadelní spolek Tyl
SOkA Rakovník - kart.116

KRUŠOVICE o. Rakovník
V době první republiky existoval divadelní spolek, hrál v Bažantnici např. "Maryšu", "Jánošíka", ve kterých
hostovali herci z Prahy /Jaroslav Vojta, Eva Hadrabová/
TENGLER, František: Krušovice 700 let, Komunální služby města Rakovníka, 1974, 30 st.

LÁNY o. Rakovník
18.12.1881 vznikl nejstarší spolek Sbor dobrovolných hasičů v Lánech. V minulém století ještě vznikl Spolek
hasičů ve Vašírově. Z tohoto sboru vznikl 10.11.1929 Vzdělávací a zábavný spolek Karel Havlíček Borovský, který provozoval svoji činnost do 29.8.1952, kdy jeho členové přešli do Divadelního spolku HEYDUK v Lánech.
Od 14.7.1918 hrávala divadlo Dělnická tělovýchovná
jednota. 24.11.1918 začala svoji činnost provozovat i Tělovýchovná jednota Sokol a Sportovní klub Lány. K těmto spolkům se v r. 1932 přidali Baráčníci a Hradní
stráž. Za okupace byla zakázána činnost Sokola a DTJ,
a 17.7.1943 vznikl spolek nový Spolek čtenářsko-ochotnický, který soustřeďoval ochotníky z Lán
i Vašírova. Po válce obnovil činnost spolek Heyduk, v
50. letech převzala tuto činnost osvětová beseda a div. soubor nesl název Lidové divadlo, který byl zrušen až v roce 1968. V posledních letech jeho působení byl soubor
pod hlavičkou TJ Tatran Lány - od r. 1961. Divadlo se hrávalo v hostinci u Kindlů u brány, u Jelínků, u
Procházků, po r. 1926 v hotelu Sýkora u zámku, v hotelu
Hubertus. Po 2. sv. válce se divadlo převážně hrálo v sokolovně, ve Vašírově v hostinci u Jirkovských.Koncem
r. 1952 byl soubor Lidové divadlo vyhodnocen jako nejlepší v okrese. V r. 1960 vznikl v ZŠ v Lánech dětský
soubor a hrou "Chlapci z rybářské uličky" se umístil na
1. místě v okrese.V letech 1925-1962 bylo průměrně hráno
8 představení ročně, potom zájem o divadlo značně upadal.Nejhranější tituly: "O českém ráji", "Jedenácté
přikázání", "Vojnarka", "Za vlast", "Na statku a v chaloupce", "Jarní vody", "Charliova teta", "Tulák", "Noc na Karlštejně", "Naši furianti", "Fidlovačka", ap.
POŠTA, František - kronikář obce Lány
1943 zal. Čtenářsko-ochotnický spolek Adolf Heyduk. Zabýval se nejen divadlem, ale i besedami, přednáškami,
výstavami a jinými kulturními aktivitami. 1943 měl 20 činných a 60 přispívajících členů. Členové se 1939-1945
zúčastnili odboje.
Ve službách Thalie II. s. 236.

LIŠANY o. Rakovník
První ochot. představení r. 1885 "Jedenácté přikázání".
1913-1924 Spolek divadelních ochotníků - sehrál 13 her.
V obci byl dále Ochotnický soubor DTJ /1913-1938/ - nastudoval 75 her a Ochotnický soubor
Sokola /1920-1941/ - sehrál 69 her. V r. 1941 byl zakázán a rozpuštěn. V r. 1935 všemi spolky vybudováno přírodní divadlo Pod rybníčky - hrány hry: "Kolébka",
"Noc na Karlštejně", "Psohlavci", "Lucerna". Ochotnický
spolek /1944-1950/-nastudoval 15 her. V r. 1947 došlo
ke spojení div. souborů Sokola, DTJ s Ochotnickým spolkem. R. 1951 ustaven dram. soubor Jirásek sehrál do
r. 1978 46 div. her, např. "Muzikantská Liduška", "Svatba v Malinovce", "Perly panny Serafinky", "Muziky,
muziky", "Na tý louce zelený" a další.Tyto hry byly hrány i ve Slabcích, Šanově, Lužné a j.První představení souboru Jirásek byla "Lucerna" ke 100. výročí narození autora. R. 1978 posledním představením opět "Jedenácté
přikázání" jako na začátku ochotnické činnosti v Lišanech.
JAROŠOVÁ, pamětnice

LUBNÁ o. Rakovník
V obci existoval Čtenářsko-ochotnický spolek Neruda
SOkA Rakovník - kart. 111

LUŽNÁ o. Rakovník
První zmínka o ochot. divadle je z poloviny 19. století - divadelní kulisy luženských ochotníků byly zapůjčeny DS Tyl Rakovník. Hrálo se převážně v přírodě. Největší rozmach divadla zaznamenán v meziválečném období. Za jeden rok společně s profes.- kočovnými soubory sehráno až 38 her./R. 1927-31 divadel, 2 estrády a 14 loutkových představení/.Po 2. sv. válce působily v obci tyto soubory: Dělnická tělovýchovná jednota, Sokol, Feder.
děl. tělových. jednota, každý soubor nastudoval ročně 1-2 představení. R. 1955 ustaven Dramatický odbor OB.
20.1.1956 sehráni "Naši furianti", dále "Paličova dcera", "Třetí zvonění". Do r. 196O hrálo v obci i dětské divadlo. V r. 1973 nárůst div. činnosti - nastudovány 2-3 tituly ročně - "Zdravý nemocný", "Ženský boj", "Dalskabáty, hříšná ves", "Košilka", "Vstanou noví bojovníci" ap. Divadelní činnost umlká, následují estrády, které končí r. 1980.
DVOŘÁK, Miloš, pamětník, ochotník
MĚSTEČKO o. Rakovník
V obci existoval čtenářsko-ochotnický soubor
SOkA Rakovník - kart.111

MILOSTÍN o. Rakovník
zmínka o existenci Spolku div. ochotníků v Milostíně
/1894-1913/
SOkA Rakovník - ObÚ Milostín, kart. 4

MILÝ o. Rakovník
29.1.1906 ustavena Čtenářsko-ochotnická jednota Palacký
za účasti 20 členů v hostinci p. Vajce. 26.12.1906 první představení "Zmařené jubileum". V letech 1907-1914
sehráno 9 her, např."Diblík, šotek z hor", "Hraběnka z Podskalí", "Mstitel", "Pro českou školu".1. sv. válka ukončila činnost souboru. Ihned po jejím skončení však se hraje znovu, r. 1918 "Zlý duch - Lumpacivagabundus". V dalších letech se hrálo divadlo vždy o velikonocích. Hrály i školní děti, převážně v přírodě. V období války
studovány hry s vlasteneckou tématikou "Ta naše písnička česká", "Muzikanti z české vesnice","Šumařova píseň" atd. Spolek pokračoval v činnosti i po válce, každý rok se hrálo divadlo, pořádaly se plesy, Mikulášské zábavy.
R. 1958 sehráno poslední divadelní představení "Třetí zvonění".V tomto roce byla oficiálně zrušena Čtenářsko- ochotnická jednota Palacký.
OÚ Milý
MŠEC o. Rakovník
zmínka o existenci Spolku divadelních ochotníků, TJ Sokol a Spolku baráčníků
M - Nové Strašecí

MŠECKÉ ŽEHROVICE o. Rakovník
v obci div. spolky Místní osvětová komise, JPT, Místní školní rada, Klub cyklistů, Sbor dobrovolných hasičů
M - Nové Strašecí

MUTĚJOVICE o. Rakovník
První zmínka o ochot. divadle v obci je 3.12.1921. Divadelní spolek ochotníků sehrál hry: "V rukavičkách", "Kolébka", "Živá reklama". V době 1.republiky působily v obci Divadelní spolek DTJ a Junák. Další soubor Divadelní spolek Sokola působil do r. 1941, kdy byl zakázán - např. opery "V studni", "Dalibor".Po roce 1945 obnovil činnost pouze jeden spolek - hry "Lucerna", "Už je v Čechách jak bývalo". R. 1954 hrány hry: "Mirandolína", "Kozí mléko", "Léto" a opera "Dalibor".
Dirigentem byl prof. Tomáš z Rakovníka, účinkovala Maru Špačková. Téhož roku byla založena osvětová beseda a ochotníci přešli pod její dramatický odbor - hrány hry:
"Gazdina roba", "Blýskání na časy", "Paní Marjánka, matka pluku", "Aladinova lampa", "Inteligenti" ap. Dále hrány spíše estrády, soubor zanikl.V r.1957 založen dram. kroužek při ZDŠ Dětské divadlo - hrána "Sůl nad
zlato" a "Zlatá rybka".
Obecní kronika - OÚ Mutějovice
Pamětníci ochot. souboru.

NEZABUDICE o. Rakovník
Ochotnické divadlo pořádáno Dobrovolným sborem hasičů. Hrálo se před 1. sv. válkou, během války činnost ustala. R. 1919 se začalo opět hrát - hlavně v přírodě, ale i v hostinci bratra Topinky, později u Špačka. Byla sehrána představení např. "Zvony", "Gorali",
"Zasnoubení potmě", "Svatba s překážkami".
OÚ Nezabudice
1923 zal. Místní osvětová komise a její součástí byl ochotnický soubor. Cílem bylo prohloubení osvětově výchovné práce v místě, v programu měli dramatická díla starší i soudobá.
Ve službách Thalie II. s.262.

NOVÉ STRAŠECÍ o. Rakovník
První zmínka r. 1852, vznikl spolek Beseda. V r. 1864 byl založen Čtenářský spolek, r. 1869 vzniklo spolkové divadlo. 22.2.1869 založen Odbor ochotníků - 7.3.1869
první představení "Paličova dcera". Dále hrány:"Pražský
flamendr", "Strakonický dudák", "Marnotratný syn","Jen
žádný sněm", "Tvoje políbení". R. 1871 vznikla Študácká
nadace, založená čtenářským spolkem - v r. 1875 hra
"Služebník svého pána". V 8O. letech hrána 2-3 představení ročně, později 4-6.V letech 1889-1896
sehráno 8 představení, v listopadu 1918 byla nastudována "Vojnarka". Po r. 1928 nastává pokles činnosti čtenářsko-ochotnického spolku.Po 1. sv. válce vznikl Hudební a pěvecký spolek Dalibor, ve 30. letech hrál hry:"Újezdské kasárny", "Vlaštovčí hnízdečko" ap., z operet "Svéhlavičku", "České muzikanty", "Madlenku z kovárny".Z dalších spolků to byl Sokol a hlavně Orel - představení "To jsem sám rád", "Na Valdštejnské šachtě",
"Zámecké strašidlo", "Jiříkovy housle". Hrána představení pro děti i loutková. Hrála dívčí i chlapecká měšťanka,Čtenářsko-vzdělávací beseda Omladina. Ve 30. letech prohloubení spolupráce Čtenářsko-ochotnického spolku s Daliborem - hrálo se i v sále sokola. Hrány hry "Batalion", "Filosof na verpánku"," C.k. polní maršálek". V letech 1931-1939 sehráno 52 představení.
V červnu 1940 došlo k likvidaci spolku a jeho sloučení s Daliborem v Čtenářsko a hudebně pěvecký spolek Dalibor. Jeho působnost přesahuje divadlo, pořádá hudební večery, koncerty, zpěv, balet. Po 2. sv. válce na
svou práci navázal, r. 1946 přijímá nové zájemce o ochotnické divadlo. V r. 1946 hrál hudební veselohru "Mamselle Nitouche", jeho činnost pokračovala ještě dlouho po válce.
M - Nové Strašecí, kart. Dalibor
M - Nové Strašecí, Památní kniha Čtenářského spolku novostrašeckého, díl 1
SOkA Rakovník - Čtenářský spolek N. Strašecí, kart.1,2
SOkA Rakovník - Zápisní kniha Čtenářsko-ochotnického spolku v Novém Strašecí 1928 - 1940
VACEK,V.: Dějiny města Nového Strašecí, 1930

NOVÝ DUM o. Rakovník
zmínka o existenci Čtenářsko-ochotnického spolku
SOkA Rakovník - kart. 116

OLEŠNÁ o. Rakovník
R. 1897 se konala ustavující schůze čtenářského a divadelního spolku. Jeho činnost sahala do r. 1948. Ochotníci si sami vedli kroniku. V obecní kronice je záznam o posledním div. spolku z r. 1959-60.
OÚ Olešná
10.9.1880 bylo usneseno, aby hra "Staří blázni" byla hrána 23.1.1881.
SOkA Rakovník - Protokol čtenářsko-divadelního spolku Olešná
1881-1900

PANOŠÍ ÚJEZD o. Rakovník
R. 1869 založen Spolek divadelních ochotníků ve Velkém Újezdě u Rakovníka, první hra "Studenti na svátcích" - hrávalo se i 12x do roka. 26.12.1896 započala nová činnost spolku hrou "Divadelní vlak". R. 1897 pořízeno nové jeviště, na kterém se hrálo do r. 1909. Do r. 1912 hrány hry: "Dareba", "Jeden z nás se musí ženit", "Bodrý venkovan", "Podskalák", "Furiant", "Staří blázni" ap.
8.9.1912 založena Tělovýchovná jednota Sokol - hráli např."Naši furianti", "Viktorka", "Podvodnice", "Z českých mlýnů", "Jánošík", "Růžová pouta". Do r. 1937, kdy došlo ke sloučení obcí Panošův Újezd a Velký Újezd v Panoší Újezd, bylo sehráno 58 představení. Divadelní činnost se omezuje, více navštíven film. Od r. 1941 se začíná více hrát - "V den soudu", "Příklady táhnou", "Noc na Karlštejně", atd.V letech 1945-1949 divadlo stagnovalo. 26.1.1951 likvidován Spolek divadelních ochotníků a zřízen Kroužek divadelních ochotníků při JZD Panoší Újezd. V r. 1956 hrána "Kolébka", v červnu 1958
Dětský div. soubor při OB sehrál divadlo "Sněhurka, zvířátka a mužíčkové".
HELLER, Josef: kronikář obce

PŘERUBENICE o. Rakovník
zmínka o existenci divadelního souboru TJ Sokol
M - Nové Strašecí

PŘÍLEPY o. Rakovník
existence Čtenářsko-ochotnického spolku Tyl
SOkA Rakovník

PŠOVLKY o. Rakovník
7.6.1927 sehrály pšovlcké a švihovské dítky hru "Hastrman", 21.12.1930 pohádku "O princezně čarokrásce".
V r. 1931 dokončeno loutkové divadlo, zhotoveno 16 loutek, zřízena konstrukce divadla - do jara 1932 sehrány 4 loutkové hry. R. 1936 po oslavě 10 let trvání školy se v Přílepské rokli hrálo divadlo "Tajemný ostrov", pohádka, ve které hrálo 20 dětí a 13 dospělých. 9.5.1945 sehrál Svaz české mládeže a školní dítky v Přílepské rokli divadlo.
KUČERA, Ant.: Pšovlcký sborník, 1998, OÚ Pšovlky - u příležitosti
oslavy 725. výročí trvání obce.

ROZTOKY o. Rakovník
Dne 7. a 8. 3. 1948 sehrála Tělovýchovná jednota Sokol Roztoky v sále u Hornofů hru Fr. Baleje "Vlast máti až nás zavolá" - k oslavě narozenin T.G.M. Roku 1956 byl div. kroužek doplněn novými členy a 26.8. jeho členové sehráli "Vojnarku". V květnu 1958 ustaven Divadelní soubor ZV ROH TOS Roztoky - první hra "Svátek pana ředitele" , po úspěchu Gogolova "Revizora" soubor zařazen do kategorie B. Za necelé tři roky nastudoval 9 her, které měly 24 repriz v místě i okolí. S pásmem "Deset dnů, které otřásly světem" soubor postoupil do krajské soutěže malých jevištních forem. R. 1960 se stal vítězem okresního kola soutěže, zúčastnil se krajské přehlídky v Mělníce a získal v rámci kraje 3. místo. Rovněž v r. 1960 se hrou "Přísaha" zúčastnil celostátní soutěže vesnických div. souborů i krajské div. přehlídky v Mělníce.
Obecní kronika - OÚ Roztoky

RUDA o. Rakovník
existence spolku
Lidumil
SOkA Rakovník
V r. 1936 ustavena Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků, která kromě jiné činnosti hrála i divadlo, např. "Lucernu". Soubor účinkoval i v jiných obcích.
Kolektiv autorů: 6OO let Rudy, 1979

RYNHOLEC o. Rakovník
Dne 23.12.1934 ke 100. výročí Národní hymny uvedeno div. představení "Země česká, domov můj"
SOkA Rakovník
Dne 26.1.1923 sehrálo žactvo školy ve spolupráci s místními ochotníky hru "Štědrý večer". V r. 1924 div. představení "Kam".
Obecní kronika - OÚ Rynholec
Divadlo se zde hrávalo příležitostně, první záznam z r. 1881. 1888 z popudu 2O mladých lidí založen Ochotnický čtenářský spolek Klicpera. Hrávalo se v sokolovně, repertoár byl tehdy obvyklý, klasický i soudobý, český.
Mimo divadlo byli společensky velmi aktivní, pořádali koncerty, výlety. Měli knihovnu o 500 svazcích, byli zakládajícím členem muzea v Novém Strašecí a od r. 1919 Národního muzea v Praze. Na tyto účely byla věnována část finančních výtěžků. Vlastnili archiv divadelních plakátů, fotografií atd. V r. 1943 měli 114 členů, z toho 54 činných a sehráli 168 her.
Ve službách Thalie II. s.317

ŘEVNIČOV o. Rakovník
Pionýrská organizace sehrála několik div. představení
Kolektiv autorů: 650 let Řevničova, 1975, s. 68
zmínka o div. spolcích: TJ Sokol, Republikánský dorost, Místní osvětová komise, DTJ, Sbor dobrovolných hasičů, Spolek baráčníků
M - Nové Strašecí

SENEC o. Rakovník
Stanovy Spolku div ochotníků Havlíček v Senci-květen 1914
Fond ÚMDOČ - SOkA Rakovník

SENOMATY o. Rakovník
R. 1890 založen Čtenářsko-ochotnický spolek, r. 1922 byla obnovena jeho činnost.
HAJNÝ, Ant.: Senomaty 75O let, 1983, s.31,41

SLABCE o. Rakovník
4.3.1883 nacvičil řídící učitel hru "Král liliputánský". Dětský soubor vystupoval u příležitosti dětského dne až do r. 1916, např. 2.12.1913 pořádán 4. dětský den v den nastoupení na trůn Jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. - sehrána hra "Vzácný kolovrat".
Kronika školy Slabecké - III 1876
Do r. 1919 existovala v obci Občanská beseda, po jejím rozpadu začal hrát Sokol - první hra 28.4.1919 "Třetí zvonění". Soubor hraje průměrně 2x ročně např. "Madlenka z kovárny", "V českém ráji", "Skřivánek", "Její veličenstvo láska", "Malérečka" atd. až do 13.4.1941, kdy byl rozpuštěn.V obci byla 21.1.1924 ustavena Místní osvětová komise. Kromě Sokola pořádá div. představení i Sbor dobrovolných hasičů - r. 1930 hra "Děvče od Čerchova".25.2.1934 zahájil činnost Divadelní spolek J.K.Tyla z repertoáru např. "Paličova dcera", "Matka Kráčmerka", "Na výměnku", "Prach a broky". Dne 25.3.1934 byla založena Dělnická tělovýchovná jednota, 9.12.1945 sehrál Svaz mládeže představení "Lidičky, my budeme dědit".Dne 14. října 1951 dokončen a slavnostně otevřen
kulturní dům. V této době končí činnost ochot. souborů v obci. Do kulturního domu zajíždějí hrát soubory z Rakovníka, Kladna, Hořovic, Lišan, Kněževse aj.
Pamětní kniha obce Slabce II, 1919-1945

ŠVIHOV o. Rakovník
Divadelní ochotnický soubor působil v obci od r. 1918 do r. 1938. Byla sehrána řada div. představení. Po r. 1945 obnovil činnost ochot. soubor pod názvem Osvětová jizba ve Švihově a divadlo bylo hráno do r. 1960.
OÚ Švihov

VELKÁ BUKOVÁ o. Rakovník
první zmínka v kronice obce z r. 1936 - Sbor dobrovolných hasičů sehrál 3 hry, v r. 1937 jednu hru.
V letech 1939 - 1945 byly uvedeny Místní osvětou hry:"Pytlák Martin", "Trampoty hajného Klobáska", "Není zajíček jako zajíček", "V českém ráji", "O Holanův statek".R. 1946 a 1947 KSČ uvedla hry:"Národ pod křížkem" a "Z temna do dne". R. 1948 TJ Sokol sehrál 5x hru "U veselého kamzíka" a v r. 1949 7x hru "Podskalák".
V r. 1950 místní osvětová beseda 9x hrála "Muzikantskou Lidušku" a v r. 1951 hru "Lidé z naší ulice".
Obecní kronika - OÚ Velká Buková

VŠETATY o. Rakovník
v kronice z r. 1936 záznam, občas hraje divadlo TJ Sokol, DTJ. Od. r. 1937 - 1940 sehráno 22 divadelních her, např. "Hřích lesního Křikavy", "Šťastní otcové", "Kříž u potoka", "Myslivecká latina", "Bejvávalo" ap. V letech 1941-1944 vydán zákaz činnosti ochotníků. V období let 1945-1946 hrál i soubor Svazu české mládeže např. "Pro českou školu", "Bláha Švik - nešťastný švec", "Vojnarka". V r. 1948 uvedl Tyl
Všetaty hry "Václav Hrobčický z Hrobčic", "Otec".
Pamětní kniha obce Všetaty - díl II - OÚ Všetaty

ZBEČNO o. Rakovník
Dne 2.12.1894 založen Čtenářsko-ochotnický spolek Břetislav . Divadelní hry pořádají i Sokol, N.J.S. a DTJ. V obci založena knihovna, která kromě zábavné literatury vlastnila v r. 1902 96 svazků divadelních her.V srpnu 1899 bylo dokončeno nové jeviště.Roku 1927 ustaven dramatický odbor, sehráno 7 divadelních her.V tomto roce zřízeno i loutkové divadlo nákladem 400,- Kč. Od ledna 1927 hráno každou neděli - např. "Kuba všecko sněd"- návštěva dětí zprvu velká, dále návštěvnost klesá a po půl roce divadlo prodáno.
Obecní kronika - OÚ Zbečno
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':