Databáze českého amatérského divadla

Texty: VYLÍČIL, Andělín: Soubor informací z okresu Přerov 2000.

HUSTOPEČE NAD BEČVOU o.Přerov
Jednota Orel provedla jednu inscenaci během II. Sv. války (opereta Okolo rybníka, 1943), po válce uvedla tři operety a tři činohry, v r. 1949 zanikla.
Jednota Sokol uvedla za války tři inscenace české klasiky, po válce ještě dvě inscenace.
V 50. letech se hrálo divadlo pod hlavičkou Osvětové besedy. (Vylíčil - OS)
.
CITOV o.Přerov
Divadelní přestavení začal pořádat sbor dobrovolných hasičů brzy po svém založení v obci. Bylo pořízeno skládací jeviště, kulisy atd. Divadlo hráli děti i dospělí,pořádána byla i loutková představení. Organizátorem divadelního života v obci byl pan Metoděj Kučera. Kromě hasičů hrála i Čsl. strana soc. dem. Pořádána byla i silvestrovská představení v hostinci U Polášků. V r. 1936 nacvičila Osvětová komise hru F.Langra Jízdní hlídka.
Po r. 1945 byl založen SČM a při něm divadelní soubor. V prosinci 1945 byl uveden Kříž u potoka K.Světlé v režii Vladimíra Čapky, který vedl soubor i v dalších letech a pracoval i se školními dětmi (pohádka Dvanáct měsíčků). Později byla stará škola přestavěna na kulturní dům, v kterém bylo zahájeno přestavením Radúz a Mahulena J. Zeyera. V dalších letech činnost ochotníků slábla a po odchodu režiséra V. Čapky zanikla zcela. (Vylíčil - OS)
Čapka, Vladimír: Historie ochotnického divadla v Citově, rukopis, 3 str. kART

GRYMOV o.Přerov
Poprvé bylo v Grymově hráno och. divadlo někdy v létech 1923 – 24 (Cikánka a její děti, nacvičil Ant. Ryšánek). Pak hráli ochotníci až v době okupace: Večer jednoaktovek, a hry Postrach mužů, Trampoty hajného Klobásky (asi Na tý louce zelený). Dvě divadelní představení provedl po osvobození ČSM (Harry Schelmass v boji o poklad, 1946 a Fialový mstitel, 1947). Všechna představení se odehrávala v místním hostinci U Martínků. Ochotníci v Grymově nebyli nikdy organizováni, hrála vždy jen náhodně vzniklá skupinka mladých lidí. (Vylíčil - OS)
Zdráhal, Milan: Divadelní ochotníci v Grymově, rukopis, 1. str. kART

RADÍKOV o.Přerov
Prvním spolkem byl Odbor Národní jednoty založený K. Huslarem (učil v obci 1888 – 1902), který nečinností zanikl. Znovu byl založen v r. 1911 učitelem J. Cvekem. Spolek měl vlastní jeviště. V r. 1925 sehrál hru Josefa Štolby Staré hříchy. Do r. 1937 je hrána 1 – 2 hry do roka jak Odborem Národní jednoty tak školními dětmi. po r. 1938 nejsou o činnosti ochotníků žádné zprávy. (Vylíčil - OS)
Foltýnková, Milena: Výpis z kroniky obce Radíkov. Spolky. rukopis, 1 s. kART

RADSLAVICE o.Přerov
Divadlo v místě hrával čtenářský spolek Hospodářská besídka (zal. 1905), Místní odbor Národní jednoty (zal. 1910), Sokol (zal. 1913). Za I. sv. v. se divadlo v obci nehrálo. Po válce se kulturní život obce obnovuje. Nár. jednota sehrála nejméně jednu hru již v r. 1919. V r. 1920 přichází do obce poštmistr J. Gaďourek, který v dalších letech úspěšně organizoval ochotnický život Sokola. I po jeho odchodu v r. 1923 zůstávají sokolští ochotníci aktivní. Po r. 1927 uvádějí sokolští ochotníci pod vedením J.Tomšíka 3 – 5 her ročně.
Od r. 1927 uvádí 1 - 3 hry ročně také DTJ. Od r. 1931 hraje také Katolická omladina, od r. 1923 hrají jednu hru ročně i místní školáci, v r. 1934 sehráli dvě představení hasiči. V době okupace hrají Sokol a DTJ až do jejich zákazu v r. 1941. V r. 1943 se ustavuje dramatický odbor při Místní osvětové komisi a do konce r. 1944 nacvičil 5 her.
Na podzim 1945 je založen divadelní spolek Radslav, od r. 1951 působí pod ROH při mlékárně Radslavice, v r. 1953 přechází pod hlavičku Sokola, v r. 1966 pod Osvětovou besedu. hrávalo se v hostinci U Matyášů, od r. 1958 v nové sokolovně. V poválečných letech byla uvedena 1 – 2 hry do roka. od r. 1952 proběhlo v Radslavicích 15 ročníků amatérských divadelních festivalů.
Radslavidští ochotníci se s Rollandovou Hrou o lásce a smrti dostali až do finále Jiráskova Hronova, avšak těsně před zahájením byli ze soutěže vyloučeni s odůvodněním, že JH je zaměřen na domácí autory. V r. 1968 sehráli dospělí členové souboru poslední představení, mládež hrála pod Radslavcem až do r. 1970.
V 50. a 60. letech hráli také žáci školy. poslední vystoupení radslavických ochotníků bylo v r. 1976, kdy školáci a svazáci sehráli hru Sněhová královna. (Vylíčil - OS)
Zdráhal, Milan: Divadelní ochotníci v Radslavicích, rukopis, 2 s. kART

PROSENICE o.Přerov
DS hasičů sehrál v letech 1921 – 1938 kolem 20 představení.
Školní děti v letech 1925 – 1950 :7 představení.
Omladina – sdružení katolické mládeže v letech 1931 – 1932: 6 představení.
DS Sokola v letech 1931 – 1947: asi 15 představení.
Nejvýrazněji se do života obce zapsal divadelní soubor Místní osvětové komise (soubor často měnil názvev: DS Veřejné osvětové služby, Svornost, vesnické divadlo, Divadelní kroužek PS 30, Divadelní kroužek ČSM, SKK). byl založen v r. 1940 a do r. 1963 sehráli jeho členové 43 premiér. repertoár tvořily hry klasické i soudobé a operety. (Vylíčil - OS)
Sehnal, Josef: divadelní soubory, které působily v Prosenicích, rukopis, 1 s. kART

BRODEK U PŘEROVA o.Přerov
1896: zal. spol Cyril, hrálo se na malém skládacím jevišti v hostinci pana Josefa Dočkala.
1902: změna názvu na Občanskou besedu, hrálo se v hostinci U Moudrých.
1920: činnost Občanské besedy zanikla, začal působit Dramatický odbor mládeže sociálně demokratické.
1921: zahájil Dramatický odbor Sokola, hrál v nové sokolovně až do r. 1939.
1928: V hostinci U Pavlíků hraje spolek Vlastimil a divadelní odbor DTJ.
1936: DTJ hraje v nově postaveném dělnickém domě.
1942: Zákaz činnosti všech spolků.
1945: Obnovena činnost Div. odboru Sokola a DTJ, hrálo se v sokolovně a v dělnickém domě.
1953: sloučení spolků, och. divadlo v obci začalo působit pod názvem Divadelní soubor J. K. Tyl – činný dosud. V r. 1961 soubor zvítězil na krajském festivalu,v r. 1978 se zúčastnil Jiráskova Hronova, v r. 1986 festivalu ve Vysokém n. Jizerou. (Vylíčil - OS)
Schwarzenberger, Ladislav: Brodek u Přerova, okres Přerov, rukopis, 2 s. kART

DRAHOTUŠE o.Přerov
V r. 1863 byl založen Čtenářsko-hospodářský spolek Přemysl, který položil základ divadelní tradice v obci. Od r. 1904 pořádá divadelní produkce i dramatický odbor Sokola. Jeho aktivita vzrůstá ve 20. a 30. letech a nezaniká ani v době okupace. V srpnu 1945 mění název na Divadelní soubor Tyl Drahotuše. Největších úspěchů soubor dosahuje v letech 1955 – 1963 pod vedením Cyrila Bláhy. Od r. 1964 provází soubor krize – pro nedostatek zájmu vznikají problémy s obsazováním mužských rolí. Po odchodu C. Bláhy v r. 1971 soubor krátce stagnuje, ale brzy svou činnost obnovuje. Od r. 1992 je soubor občanským sdružením. V restitucích přišel o svou divadelní scénu v Drahotuších a pracuje v improvizovaných podmínkách v Hranicích n.M. Ročně uvádí asi dvě premiéry a deset repríz. (Vylíčil - OS)
Čevela, Raman: Divadelní soubor Tyl Drahotuše, rukopis, s. kART

TOVAČOV o.Přerov
V r. 1862 vznikl kulturní spolek Ctibor, který měl pěvecko-hudební a divadelní odbor. Divadlo hrávali studenti na skládacím jevišti v sále hotelu U Tří králů. V 90. letech 19. stol spolek zanikl a jeho činnost prakticky převzal Sokol. V r. 1898 založily paní a dívky spolek Dámská beseda, který rovněž pořádal divadelní představení. Od r. 1912 byl divadlo hráno na vybaveném jevišti nové sokolovny. Za I. sv. v. se nehrálo, divadelní činnost byla obnovena v r. 1921 a pokračovala až do rozpuštění sokola v době protektorátu.
Po II. sv. v. převzala divadelní činnost Osvětová beseda. byla uváděna jedna premiéra ročně s třemi až pěti reprízami. Hrálo se až do r. 1972, kdy byla pro špatný technický stav uzavřena sokolovna.
Ve škole hrávaly divadlo i děti, Sokol měl i své loutkové divadlo. V Tovačově hrávaly nepravidelně i další spolky: TJ Orel, Hasiči a Omladina (V Tovačově 2 Aníně)
(Vylíčil - OS)
Lišková: bez názvu, rukopis, 1 s. kART

HRANICE o.Přerov
Dekadentní divadlo Beruška – zal. 1991 (Petr Marek, Jiří J. K. Nebeský, Jiří Y. H. Nezhyba). Soubor se věnuje dramatické improvizaci z nulového bodu. Účast na festivalech: 1992 – 94 a 1996 Šrámkův Písek, 1994 – 96 ...příští vlana/next wave..., 1994 JH.
Statokinetické divadlo OPUS 23 – zal. 1992 (B. Heček, J, Jánská, J. Y. H. Nezhyba), pohybové experimentální divadlo, od konce r. 1996 soubor nečinný.
Fiasko – zal. 1988, cca 10 členů, (rep. např: G. Ungar: Abuladze, 1991)
Chytrý muž – 1995, divadlo jednoho herce – Petr Marek
N. K. V. – zal. asi 1994 Pavel Helísko, improvizace, použití ohně a “deformovaného zvuku“.
Štěk & spol. (původně asi Dětské divadlo Kfýtko), 1994. Houpací pohádka (A. Mikula) – O škaredé princezně (Ľ. Feldek), 1995: účast na festivalu Theater Total (Guntersdorf, Rakousko)
Tolerance – zal. 1995, středoškolské divadlo
Unarclub – zal. asi 1998 (mj. P. Marek a J. Nezhyba), (Vylíčil - OS)
Nebeský, Jiří J. K.: bez názvu, nestr. kART

KOJETÍN o.Přerov
První doložené představení (studenti) se konalo 19. 8. 1918 v divadelním sále pivovaru, o činnosti ochotníků před I. sv. v. není nic známo. V době I. republiky hráli divadlo: Sokol, Orel, DTJ, Studentské sdružení. Během války všechny spolky svou činnost ukončily (Studentské sdružení v r. 1943). po válce se některé spolky pokoušely obnovit činnost, vždy však jen krátkodobě. V r. 1949 vznikl z členů bývalých spolků nový soubor Hanácká scéna. jeho zřizovatelé se měnili (Okr. dům osvěty, Severomoravské mlýny, OB, Městské kulturní středisko). Soubor pořádal se svými inscenacemi pravidelné zájezdy, většina inscenací měla 10 – 30 repríz, ročně nastudoval 2 – 3 inscenace. Po r. 1977 nastala v činnosti souboru přestávka (generační důvody, rekonstrukce sokolovny). Činnost byla obnovena v r. 1991, byly nastudovány 4 inscenace. V r. 1998 soubor nastudoval Goldoniho Sluhu dvou pánů. (Vylíčil - OS)
Ersntová, Miroslava: Divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín, rukopis, 1 s. kART

PŘEROV o.Přerov
DS Tyl, zal. 1864, v r. 1966 byla jeho činnost přerušena, obnovena v r. 1879, v r. 1881 přijímá název J. K. Tyl. Soubor neměl stálé jeviště a jeho činnost provázelo neustálé stěhování. Před I. sv. v. se zaměřoval na lidový repertoár, pořádal časté zájezdy do okolí. po válce, s nástupem nové generace divadelníků je kladen větší důraz na kvalitu repertoáru. Spolek pořádal i divadelní školy a kurzy. Z popudu mladších členů spolku byla založena Scéna mladých. V té době byl i zmodernizováno jeviště v Městském domě. Do r. 1943 odehrál spolek téměř 1000 představení. Soubor nepřerušil činnost ani v době okupace. Po válce soubor vyhrává XVI Jiráskův Hronov.
BLÁHA, Cyril: Přerovský tyl 110 let. Amatérská scéna 1974, r. 11, č. 2, s. 21. kART
Divadélko Šmíra – zal. v září 1992 jako poetické komorní divadlo. Zahájení v únoru 1993 hrou A. Hodka Všechno nejlepší Ferdo aneb Tato parcela je na prodej (21 repríza, účast a úspěchy na četných festivalech). V r. 1997 měla premiéru hra Leonarda Gercheho Motýli . V současné době (1998) připravuje hru E. O‘Neilla měsíc pro smolaře. (Vylíčil - OS)
-: Divadélko Šmíra, rukopis, 2 s. kART
Divadlo Dostavník – zal. 1970 při ZK železničářů, zaměření. kabaret, muzikál. V r. 1980 ovlivnila práci Dostavníku olomoucká dvojice Pavel Dostál – Richard Pogoda. Od r. 1990 s novým názvem Divadlo Dostavník Přerov se soubor stává občanským sdružením. Během 27 div. sezón (1970 – 97) nastudoval Dostavník 20 muzikálů a 11 kabaretů. Spolupracuje s profesionálním režisérem a choreografkou. (Vylíčil - OS)
Kolařík, Ivo: Divadlo Dostavník Přerov, rukopis, 1 s. kART
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':