Databáze českého amatérského divadla

Texty: SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998, 20 s.

Místopis amatérského divadla - okres Plzeň-sever

BLATNICE
1945 - založení dramatického divadelního souboru J. K. Tyl Blatnice - pasivní v 70 letech
1986 - obnovení aktivní činnosti dramatického souboru J. K. Tyl
1991 - konec činnosti
Hráli dobře - Hra J. Hubače Dům na nebesích nastudovaná dramatickým souborem Osvětové besedy. Pravda, 66, 1985, 29.I., č. 24, s. 5.
-fotografie členů ochotnického divadla 1917, M Mariánská Týnice
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK

BOHY
Ochotnický spolek .KR. obzor 1925, č12.
Koncem r.1920 založen ochotnický spolek Havlíček .Holec, P.“ Počátky divadelní činnosti na
Kralovicku po svět. válce, Vlast. sb. VI, s. 69.
Kr. obzor 1926, 4. 47 .KR. obzor 1929, č. 14 .Kr. obzor 1930, č. 48 ,KR. obzor 1936, č 51,
M Mariánská Týnice


BRODESLAVY
1924 - ochotnická činnost
první představení bylo drama
ochotnický spolek Tyl 1925 - 1952
založení divadelního spolku, 1. ledna 1925 sehrána veselohra
valná hromada schválila jméno spolu „Tyl“
Od roku 1925 do r. 1933 uvádí 30 premiér
V roce 1933 uvádí kronika jediné představení a poté konec ochotnického divadla v Brodeslavech.Vlastivědné listy 1983
Pamětní kniha spolku Tyl, kniha jednací a kniha protokolů , SOA Plasy, M Mariánská Týnice
Kr. obzor 1925 č.26
Holec,P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s.78
Kr. obzor 1926, č.17. KR. obzor 1926, č.47, M Mariánská Týnice

BŘEŽANY (jiný okres)
div. spol. Tyl (po válce zanikl)
SOA Plasy

BŘÍZSKO - Kozojedy
Od devadesátých let 19. století, to je od doby vzniku školy v Břízsku, divadelní činnost mládeže
1893 - divadelní představení ve prospěch školní knihovny
1903 počátek divadelní činnosti, kroužek mládenců
1904 sehrála omladina divadelní hru. Prameny: publikace - Spolek divadelních ochotníků od r. 1893 - 1952
- mezi léty 1894 1904 hrála mládež divadlo. P: Vlastivědný sborník Rakovnicka
Během 1. svět. války(1914 - 1918) divadelní činnost mládeže ustala
O divadle se ale během války mluvilo s Janem Růžkem,tento bývalý profesionální divadelní herec předváděl mládeži, jak se má divadlo hrát.
F. Fencl : Divadelní herec, J. Růžek - Obecní almužník, M Mariánská Týnice
Dne 29. prosince 1918 založen Spolek divadelních ochotníků Břízsko - Robčice
K historii spolku do r. 1952: Fencl, F.: Spolek divadelních ochotníků Břízsko - Robčice
Strojopis, 12str., M Mariánská Týnice
Holec,P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlast. sb. IV, s. 106
Kr. obzor 1927, č.23, M Mariánská Týnice

BUKOVINA - Kralovice
ochotnický spolek Hálek, založen 1911.
zápisník ochotníků z Bukoviné po r. 1918
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku.
Vlast. sborník, IV, s.107Kr. obzor 1924, č.17, Kr. obzor 1926, č. 45, Kr. obzor 1927,č.37
Kr. obzor 1932, č.13-15, Kr. obzor 1933,č.27, C, M Mariánská Týnice

ČERNÍKOVICE
1923 - založen ochotnický spolek Kollár, který sehrál přes 30 her v místě i okolních obcích. Svojí činností přispěl k povznesení kulturního života i ke hmotnému zvelebení obce. Vlastivědný sborník č.1/1998
Kr. obzor 1924, č.4
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s.77
Kr. obzor 1926, č. 5, M Mariánská Týnice

ČESKÁ BŘÍZA
Od roku 1914 divadelní soubor TJ Sokol. V r. 1922 divadelní soubor DTJ. V r. 1954 byl založen dramatický kroužek Osvětová jizba. Častá představení , až 5 premiér.
V roce 1963 činnost končí. Divadlo v přírodě, na návsi i výjezdy do okolních obcí, např. na zámek Kaceřov. Rukopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK.


ČISTÁ - okr. Rakovník (dříve obec patřila uzemě do okr. Plzeň - sever)
divadlo hráno 1845 Spolkem divadel. ochotníků
hra Jana Nep. Štěpánka „Čech a Němec“ ve prospěch pohořelých v Kralovicích
- divadlo hraje Jednota čsl. obce legionářské
- Všeodborový vzdělávací a podporující spolek Havlíček v Čisté divadelní spolky,
M Mariánská Týnice
- Všeodborový vzdělávací a podporující spolek Havlíček v Čisté
Kr. obzor 1921 č.. 24, M Mariánská Týnice

ČÍVICE - Dobříč
1918 - založen divadelní spolek Dalibor
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb.VI, s.69
Kr. obzor 1929, č. 44, Kr. obzor 1932, č. 27, M Mariánská Týnice

DOBŘÍČ o.Plzeň-sever viz též ČIVICE
ochotnický spolek Havlíček, Kr. obzor 1922č. 2
Kr. obzor 1925, č. 47
Kr. obzor 1926, č. 22, Kr. obzor 1927, č. 32
Kr. obzor 1928, č. 51, Kr. obzor 1929, č. 18
dělnický vzdělávací spolek Máj sehrál hru Posvícení v Malčicích 1897
Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlast. sborník II (1932), s. 76, M Mariánská Týnice

DOLNÍ BĚLÁ
divadlo hraje spolek Havlíček
kronika spolku: září 1912 založen divadelní spolek, jeho činnost neustala ani v době světové války a pokračovala po roce 1918. K 25. výročí trvání spolku sehráno 79 divadelních her se 106 představeními. Vyvrcholením činnosti Havlíčka byly roky politických zvratů 1938 a 1939. Činnost spolku pokračovala přes přísnou cenzuru her i v době okupace. Pokračovala i po našem osvobození až do roku 1953, kdy přešel pod tělovýchovnou jednotu Sokol.
Vlastivědné listy 1983
dramatický odbor DTJ, M Mariánská Týnice
1985 - založení estrádně-recitačního souboru
dosud, od r. 1996 - neúčinkuje
Pozvánka na setkání ochotníků spolku Havlíček 1982, M Mariánská Týnice
A. Kupka: Slavnostní setkání bývalých herců divadelního spolku Havlíček v Dolní Bělé. 24. 4. 1982 u příležitosti sedmdesátiletého výročí založení spolku. Vlastivědné listy, 2, 1983, č. 1, s. 7.
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK


DRAŽEŇ
působení cizích nadšených ochotníků dává podnět k divadelní činnosti
od r. 1911 skupina mládenců a děvčat pod hlavičkou sboru dobrovolných hasičů uvádí v hostinci hru „Furiant“, jeviště vypůjčeno od dělnického spolku z Dolní Bělé
hraje se ještě roku 1912, pak zde divadelní činnost na 4 roky zaniká, hraje se až za světové války roku 1916.
Po převratu roku 1918 se hraje „Lešetínský kovář“
leden 1919 se zakládá samostatní divadel. odbor Tyl. Po dvou hrách se začíná budovat vlastní jeviště, maloval ho malíř A.Černý v Kutné Hoře.
dramat. odbor hasičů Tyl - zahajuje r. 1919 další pravidelnou soustavnou činnost
Kr. obzor 1922, č. 29
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlast. sborník, IV, s. 107
Kr. obzor 1935, č. 28, Kr. obzor 1936, č. 22, M Mariánská Týnice

DRUZTOVÁ
1907 - založen spolek div. ochotníků , hraje až 15 představení v roce
od r. 1937 - 45 soubor nepracuje, po r. 1945 byla činnost obnovena , , v r. 1967 je poslední záznam o představení, soubor zaniká
hrálo se v hostinci „U Jelínků,ale nejvíce v přírodě na návsi ,v r. 1947 shlédlo na návsi velké množství diváků z širokého okolí hru Naši furianti
- školní divadlo - dlouholetá tradice ( bez datace)
Představení v přírodě Na chaloupkách, Na návsi.
P: z místní kroniky a z vyprávění pamětníků, OÚ Druztová - KRON, rukopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK

Zde pokračovat Val


DÝŠINA
1898 - založen spolek divadelních ochotníků Tyl
v r. 19O7 měl 58 členů (3 zakládající a 55 přispívajících), vybíral ve prospěch Ustř. matice školské, korporativně navštívil měst. divadlo v Plzni, pořádal ples, zástěrkovou zábavu, noční výlet, poučnou přednášku, 4 div. představení, silvestr. zábavu, knihovna měla 188 sv., 1908 měl 60 čl.
Po 1. svět. válce vznikly dramatické odbory TJ Sokol (do r. 1940) a DTJ
Tyl založil v r. 1923 studentskou nadaci pod názvem „Studentská nadace Bedřicha Kutílka, učitele v Dýšině“, která umožňovala dětská představení.
Tyl přestal být činný r. 1925.
Od r. 1941 zde fungoval ochotnický spolek tyl (do r. 1959)
V 1959 době pan Alois Cabejšek sdružil při tzv. Rudém koutku Železnorudných dolů a hrudkoven skupinu mladých herců, s nimiž nacvičoval do r. 1961 několik her.
Ve hře Lesní panna (23. 8. 1953) hrála slečna Věra Šťastná, provd. Sudková, pozdější členka baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni.
P: Pamětní kniha obce Dýšina 1. Autoři Bohumil Brejcha a Jaroslav Procházka, kronika psána ca v letech 1933 - 1944, strojopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK., dopon. Obecní úřad Dýšina , M Mariánská Týnice
dram. odbor DTJ Dýšiná 1929 - 1933
dram. odbor DTJ Dýšiná 1930 - 1940, pokladní kniha dram. odboru DTJ Dýšina 1930 - 1938, kniha o činnosti dram. odboru DTJ Dýšina 1930 - 1940, zpráva dram. odboru Dýšina, plakát na div. představení Kříž u potoka 1938, plakát na divadlo Veselí tři mušketýři 1933, plakát na divadlo Česká maminka, Dělnické divadlo Dýšina 1941, plakát na divadlo Broučci , žáci a žačky DTJ Dýšina 1933, M Mariánská Týnice
Městský archiv v Plzni
1902 - 1924 činnost 1970 - 1972, M Mariánská Týnice
1987 - soubor R. D. Ž. - divadelní MJF (malé jevištní formy) - do roku 1992
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, strojopis pro místopis, Svob. OkÚ PS RK
VÝROV viz též HADAČKA
HADAČKA - Výrov
ochotnický spolek Třebízský
Kr. obzor 1927, č. 45, Kr. obzor 1928, č. 48, M Mariánská Týnice
KOŽLANY viz též HEDČANY o.Plzeň-sever
HEDČANY - Kožlany
1921 - divadlo hraje spolek místního sdružení republ. dorostu
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s.69,
M Mariánská Týnice

HLINCE
divadlo 1920 hraje kroužek mládenců
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s. 69,
M Mariánská Týnice
ŽIHLE viz též HLUBOKÁ o.Plzeň-sever
HLUBOKÁ m.č.obce Žihle o.Plzeň-sever
divadlo hraje dramatický odbor Národní jednoty pošumavské, M Mariánská Týnice

HODYNĚ - Kožlany
v r. 1907 přišli zahrát kralovičtí ochotníci Brandonovu „Charleyovu tetu“. Divadlo se líbilo, vzbudilo touhu po novém a ještě týž rok se sdružují místní ochotníci .
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku, M Mariánská Týnice

HORNÍ BĚLÁ
1889 - div. spol Tyl
divadlo hraje DTJ a působí zde okrsek divadel. ochotníků (Holec, Boháč), M Mariánská Týnice

HORNÍ BŘÍZA
1894 založena Hospodářská Beseda s ochotnickým spolkem,hrálo se po dobu šesti let v hostinci čp. 28
1912 založena DTJ rovněž s ochotnickým spolkem a hned v roce 1912 sehrála jedno představení v hostinci čp. 28.
1913 byla sehrána 3 představení, v roce 1914 jedno pro děti, v roce 1918 byl ustaven dramatický odbor Jednoty, který si vybudoval v roce 1921 vlastní divadelní jeviště v hostinci čp. 20 a od roku 1919 do roku 1930 hrál 2 - 5x ročně, také divadla v přírodě.
1918 byl založen Sokol, který si postavil roku 1922 vlastní sokolovnu, kde bylo dobře vypravené jeviště a hrály se tu povětšinou české divadelní hry: Lucerna, Král Václav IV., Pražský žid, také operety a veselohry. Oponu původně zhotovil ak. malíř Mar. Salzman, avšak protože se nikomu nelíbila, přemaloval ji později ak. malíř Antonín Smutný. Divadlo představovalo hlavní zdroj příjmů Sokola a hrálo se několikrát ročně.
Ochotnické divadlo se hrálo i po druhé světové válce, ještě v šedesátých letech v novém závodním klubu, tehdy byla na oslavu otevření uvedena Lucerna.
Krajské přehlídky, v r. 1995 založen - DS OSADA - div. spolek - dosud
Loutky, OSADA - od r. 1992 pořádá OkÚ město Manětín.
Založena nová tradice přehlídky „Hornobřízské divadelní jaro“ - od r. 1996, pořadatelé DS OSADA a OkÚ P.-sever
Prameny: Obecní kroniky, místo uložení:muzeum Horní Břízy , strojopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK
Loutkářský soubor „Radost“ ZK ZKZ v Horní Bříze, účast - krajské a národní přehlídky
Konání krajských přehlídek loutkářských souborů v 80 letech
P: soubor plakátů, M Mariánská Týnice
1948 - založení loutkářského souboru Radost, do roku 1995
Nová tradice - festival pořádá Osada, Divadelní jaro od r. 1996 -, 1998 - asi 8 souborů, účastníků přehlídky.
Pozvánka na divadlo, okr. loutkářská přehlídka v Horní Bříze 1983. Leták na okresní loutkářskou přehlídku 1983, 1982, M Mariánská Týnice
J. Vynáhlovský: Přehlídka odrážela rozvíjející se divadelnictví okresu. - 3. roč. přehlídky amatérských divadel okresu Plzeň - sever v Horní Bříze. Rozh. Připr. Plzeňský deník, 7, 1998, 6. IV. č. 81, s. 10.
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK

HRADECKO - Kralovice
1923 - ochotnický spolek Havlíček
Kr. obzor 1923, č.7, Kr. obzor 1925, č. 51
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s. 69
Kr. obzor 1926, č. 4 Kr. Obzor 1929, č. 9
Kr. obzor 1933, č. 4, M Mariánská Týnice

HROMNICE
V roce 1909 vzniká spolek divadelních ochotníků Šubrt, do roku 1950 - 51 zaniká. Několik představení do roka, činnost v ČSM, Sokol. V roce 1949 aktivitu přebírají spolky, hrály divadlo až do 80. let
Rukopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK, Kron, OÚ Hromnice

HVOZD
1919 - hraje sbor dobrovolných hasičů
Holec,P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s. 68
Místo uložení: OM
1977 - založení estrádního souboru, od roku 1994 - divadelní - Hodovíz, dosud
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK

CHOTÍKOV
začátky ochotnického divadla - od roku 1930
ochotnická činnost byla v obci obnovena až v letech 1946 - 1960, kdy vznikl při Osvětové besedě Chotíkov divadelní kroužek
Práce těchto ochotníků zanikla zároveň s rozbouráním hostince U Lebedů, kde bylo jediné jeviště a sklad kulis a to v roce 1961
Dětský divadelní soubor (převážně dívčí) začal pracovat v roce 1979 a je činný dosud.
v roce 1982 a v roce 1984 získal 1. místo na okresní přehlídce
Od roku 1985 - 1996 vystupoval soubor dětí pod novým jménem KUK pro děti mateřských škol Plzně - severu.
P: z místní kroniky a z vyprávění pamětníků, strojopis pro místopis, Svob. OkÚ PS RK

CHRÁST (od 2007 okres Plzeň-město)
spolek divadel. ochotníků Kollár, založen 1898, v r. 1907 - 8 uspořádal 5 představení, spolupracuje s plzeň. divadlem, vlastní knihovnu divadelních a zábavných knih, odebírá České divadlo a Naše snahy, M Mariánská Týnice
1. divadelní představení sehrála v rámci oslav 50. výročí zrušení roboty Občansko-rolnická beseda. Úspěšná vystoupení dala podnět k založení divadelního spolku „Kollár“, který hrával v obci v letech 1898 - 1926.
Po jeho rozpadu na jeho činnost navázal dramatický odbor Sokola. V této době měla dramatický odbor i DTJ Chrást.
V letech 1928 - 1963 byl aktivní dělnický divadelní spolek Osvěta při Osvětové besedě. - Divadelní ochotník 1930, r. 7, č. 12, s. 143 kART , M Mariánská Týnice
V roce 1951 byl při SČM Chrást ustaven divadelní soubor, činnost ukončil v roce 1960. Od roku 1962 hráli divadlo žáci ZDŠ Chrást. Poslední vystoupení se uskutečnilo v roce 1973.
Dosud- estrádní soubor Lučina - pravidelný účastník okr. div. přehlídek
V roce 1954 hostoval ve hře „Vojnarka“ národní umělec Jaroslav Průcha (sehrála Osvěta)
Prameny: Obecní kronika KRON - Oú Chrást - strojopis pro místopis, Svob. OkÚ PS RK
SOA Plasy - výtah z kroniky
1984 - estrádní soubor Lučina - dosud
Z. Blaheta: Když v Chrástu na Plzeňsku hráli divadlo. - ochotnické divadlo v l. 1898 - 1973. Plzeňský deník, 7, 1998, 25. IV. , č. 97, s. 11
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK

CHŘÍČ
1895 - sbor dobrovolných hasičů - první představení
ochotnický spolek Havlíček - 1908 (po válce zanikl)
Kr. obzor 1922, č.19
Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlast. sborník II (1932), s.75,
M Mariánská Týnice

JAROV
1905 - počátek divadelní činnosti při škole
1906 - zahájení divadelní společnosti
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku Vlast. sb. IV, s. 106, M Mariánská Týnice

KACEŘOV
1956 - divadelní léto - 50. léta, plakát na divadelní léto Kaceřov 1956
- plakát, M Mariánská Týnice

KAMENNÝ ÚJEZD
1969 - založení divadelního souboru „Jirásek“ Osvětové besedy v Kamenném Újezdě
Zahájení činnosti nového přírodního divadla. Amatérská scéna, 5, 1968, č. 7, s. 23.
1974 - konec činnosti

KAZNĚJOV
ochotnický spolek Kollár v Kaznějově 1896 - od r. 1953 postaven KD - ZK ROH Lachema, činnost přesunuta do prostor KD, výtvarné návrhy scén, kronika
dramatický odbor TJ Sokola
Spolek Kollár, Kr. obzor 1922, č. 33
Kr. obzor 1925, č. 39, Kr. obzor 1927, č.7
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku Vlast. sb. IV, s. 68, M Mariánská Týnice
Kolem roku 1970 vzniká - do roku 1990 - divadelně - estrádní soubor ZK ROH Lachema - bohatá činnost : scénky, písničky, muzikály
Divadelní přehlídky v roce 1980, estrádní překlady v 80. letech.
Zápisy spolku Kollár 1896 do r. 1932 - Nebylo to vždy lehké... Listy 1970 - SOA Plasy
1979 - založení divadelního dramatického souboru ZK ROH „ŠTACE“ , od roku 1991 - spolek - dosud., soubor založil tradici pravidelných večerů poezie a umělecké prózy při víně a svíčkách ( ojedinělá činnost v okrese,překračuje oblibou i úrovní rámec místní kultury).
Účast Štace pravidelně od r. 1980 na okresních přehlídkách , od r. 1986 na oblastních přehlídkách, 3x na KDP ve Vysokém n. Jizerou.
Významný režisér Josef Jelínek, v 50 letech - spolek Kolár, v 80 letech režíroval soubor Štace.
Soubor Štace spolupracoval s herci DJKT v Plzni D. Neblechovou,R.Kolesou,Mmachoněm,
J.Kubátovou, loutkářem a výtvarníkem J. Hrubým z Plzně.
Soukromý archiv Svobodová Alena , Kronika souboru od r.1980 ŠTACE Kaznějov
J. Křížek: Zemřel malíř Josef Jelínek - malíř, režisér amatérského divadla a autor divadelních her. Plzeňský deník, 2, 1993, 23. VII. , č. 168, s. 11.
Přehlídky v r. 1980, estrádní přehlídky v 80. letech, Krajové přehlídky
Plakát na divadlo Maturita Kollár Kaznějov 1937 , M Mariánská Týnice
J. Křížek: Tradice pokračuje. 90 let ochotnického spolku Kollár. Rozvoj, 16, 1986, 3. IV. , č. 13, s. 5.
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK

KOČÍN
Osvětový svaz hraje divadlo
kroužek mládenců sehrál hru Dragoun v ohni 1898
Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlast. sborník II 1932 s 76,
M Mariánská Týnice

KOPIDLNO
Ochotnický spolek Havlíček Kr. obzor 1925, č. 3, Kr. obzor 1925, č.27
Kr. obzor 1925, č. 29
založen 1924
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce, Vlast. sb. VI, s. 78,
Kr. obzor 1927, č. 50, Kr. obzor 1936, č. 49, M Mariánská Týnice


KORYTA
divadelní spolek Tyl 1919
Kr. obzor 1923, č. 10, Kr. obzor 1936, č.26
Ochotnický spolek Tyl, Kr. obzor 1922, č. 51
založen 1919
1956 divadlo Situace k zbláznění - soubor plakátů, pozvánka na divadlo Situace k zbláznění , M Mariánská Týnice
Holec P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sborník VI, s 69
Kr. obzor 1927, č. 14, M Mariánská Týnice

KOZOJEDY
divadelní spolky
v roce 1903 se utvořil spolek divadelních ochotníků (po válce zanikl).
Dramatický odbor republikánského dorostu v Kozojedech.
Ochotnický spolek před 1. sv. válkou.
Divadlo Za pravdou - hasiči 1926 tisk Šrekr, plakát na divadlo Za pravdou hasiči 1926.
Spolek divadelních ochotníků, Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku . Vlast.
sb. IV, s. 106, M Mariánská Týnice.

KOŽLANY
První představení v r. 1877
1877 zpěvácký spolek Lumír hrál Kříz u potoka
Divadlo hraje divadelní spolek Pokrok - 1906 (po válce zanikl)
Dram. odbor DTJ a TJ Sokol
Lumír - Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlast, sborník II, s. 75, 1980 DS Smyčka - do r. 1993, M Mariánská Týnice
Divadelní přehlídky v roce 1986.
1988 - založení divadelního souboru Kozlík - dosud
Plakát na divadlo Paličova dcera Sokol Kožlany 1950, plakát na divadlo Lucerna 1962, plakát na divadlo Terna studenti z Kožlan 1910, plakát na divadlo Pan Měsíček obchodník, abiturienti z Kožlan 1911, plakát na divadlo U bílého koníčka, studenti Kožlany 1909, M Mariánská Týnice
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK, přehl. v. r. 1986
KRALOVICE
1. představení 1826
Prameny: Popis politického okresu Kralovice - Zetek František, SOA Plasy
V 60. letech divadelní přehlídky.
1864 - založení divadelního spolku Kollár
od r. 1864 do roku 1894, tedy za 30 let, sehrál celkem 61 her českých, z toho 11 her J. K. Tyla, 1 hru L. Stroupežnického, 5 her V. J. Klicpery a 44 hry od neznámých autorů. Cizích her - 83, z toho 70 německých, 7 francouzských, 3 polské, 1 anglická, 1 španělská a 1 hra, jejíž původ není znám. Celkem tedy 144her, roční průměr 4-5 her.
Činnost tohoto spolku zanikla na počátku první světové války. Po roce 1918 se vytvořily dva dramatické odbory, a to při Tělocvičné jednotě Sokol a při Dělnické tělocvičné jednotě. DTJ si v roce 1922 postavila „Lidový dům“ se stálým jevištěm a divadelní odbor si dal název „Lidová scéna“. Když byl za protektorátu rozpuštěn Sokol, přešli členové divadelního odboru do Lidové scény, kde pokračovali společně v činnosti až do skončení války. Po r. 1945 při reorganizaci - členové Lidové scény jako jedni z prvních se zařadili do závodního klubu místních komunálních podniků s názvem „Lidová scéna, dramatický kroužek ZK ROH v Kralovicích“
spolek ochotníků 1826 - 1956
od 12. 2. 1920 organizován ve Svazu dělnického divadelního ochotnictva, legitimace odboru je v muzeu v M. Týnici.
Plakát na přehlídku divadelních souborů Kralovice 1972, legitimace Ústřední matice div. ochotnictva 1946. Pozvánka na okresní divadelní přehlídku 1982. Legitimace svazu děl. ochotnictva pro DTJ Kralovice 1920, katalog - seznam členů spolku Lid. scéna kol. roku 1947, pamětní kniha spolku ochotníků Kollár Kralovice 1826 - 1956, kniha zápisů ze schůzí spolku ochotníků 1900 - 1910, kniha zápisů ze schůzí Lidové scény 1923 - 1930, kniha zápisů ze schůzí ochotn. spolku 1910 - 1918,
Lidová scéna od 1922
lit.: dipl. práce V. Brotánková 1984, M Mariánská Týnice
v r. 1956 - na Jiráskově Hronově byla vyložena v pavilonu „Výstava čs. ochotníků“ vzácná kronika divadelního spolku „Kolár“z roku 1874, M Mariánská Týnice
do r. 1982 - Honda -div. mladých
Loutkářský soubor - dosud od r. 1990 stagnuje
1983 - založení divadelního souboru Sami sobě - činnost do r. 1992
1955 - obnovení činnosti Lidové scény, divadelní - dramatický soubor - činnost do r. 1990
účast na okresních div. přehlídkách
1985 - založení loutkářského souboru Loutka, do roku 1993
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, dokumentace přehl. 60. léta
Soubor plakátů Kralovice 1876 - 1981, M Mariánská Týnice, OkÚ PS RK

KRALOVICKO A MANĚTÍNSKO
Počátky divadla: první divadelní představení od 20. let 19, stol popisuje Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlastivědný sborník II (1932) s.56,73.
Především počátky divadel v Manětíně, Kralovicích, Krašovicích, Čisté, Liblíně, Plasích, Kožlanech, Všehrdech, Oboře, Chříči, Mladoticích, Dobříči a Kočíně.
Další činnost - Holec, P.: Počátky divadelní činnosti v a Kralovicku. Vlastivědný sborník IV,
s. 67, 83, 106, M Mariánská TýniceKRAŠOVICE
české ochotnické představení od 40. let 19. st. pod vedením kancel. úředníka Burdy, posudky v časopise Květy
Foto členů spolku ochotníků Krašovice 1. pol. 20. století (Svobodová)
spolek ochotníků - 1. pol. 20. století, M Mariánská Týnice

KYŠICE
1920 z podnětu tělovýchovné organizace založen „Spolek divadelních ochotníků „Kolár“, který byl součást Ústřední matice divadelního ochotnictva českého v Praze“. P: Členskou legitimaci tohoto spolku dosud vlastní pan Josef Racek st. Kyšice čp. 106
Obnovil činnost po r. 1945, 1946 Naši Furianti
Kronika obce Kyšice 11, 22
Místo uložení: OM
Svoji činnost ukončil v roce 1962
divadelní představení organizovala i tělovýchovná jednota Sokol - Dramatický odbor Sokola Kyšice - r. 1927 - 1941
divadelní představení nacvičovala i Obecná škola Kyšice.
Často se hrály divadelní hry v přírodě a na Kyšické návsi.
16. 9. 1945 byl na návsi předveden „Rok na vsi“ včetně 30 alegorických vozů.V tomto představení hrálo více jak 200 občanů Kyšic a jako divák se zúčastnil gen. armády USA Harmon a primátor města Plzně Josef Ulricha. V roce 1946 byla na návsi sehrána hra „Naši furianti“, které se jako divák zúčastnil herec František Filipovský. (Svobodová)
P: Ochotnická činnost v obci Kyšice, sběr - KRON obce, SOA Plasy, strojopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK

LEDCE
1. února 1903 sehráli ochotníci divadlo v sále hostince, na počátku 1. sv. války se zřejmě ochotnický soubor rozpadl.
1917 byl založen Divadelní kroužek
po vzniku republiky se mění na divadelní ochotníky DTJ
v roce 1927 končí ochotnický soubor DTJ a vzniká Dramatický soubor Čsl. národní strany a v roce 1929 se mění soubor na Dramatický soubor hasičů, v roce 1934 mění soubor název na Dramatický soubor Sokola
Po válce až do přerušení činnosti v roce 1983 patřil pod TJ Sokol, z pohledu činnosti byly plodné roky od 1955 do 1980
Kromě tohoto souboru působí od roku 1955 - dětský soubor.
(Svobodová)Strojopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK
1974 - 1976 - divadelní soubor TJ SOKOL v Ledcích
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK
KOZOJEDY viz též LEDNICE o.Plzeň-sever
LEDNICE m.č.obce Kozojedy o.Plzeň-sever
1922 - zal. Spolek divadelních ochotníků (Svobodová)
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s. 77,
M Mariánská Týnice


CHŘÍČ viz též LHOTA u Chříče o.Plzeň-sever
LHOTA u Chříče m.č.obce Chříč o.Plzeň-sever
divadelní spolek Havlíček, zal. 1928. (Svobodová)
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. Vlast. sb. VI, s. 78
Kr. obzor 1928, 4. 8, M Mariánská Týnice

LHOTKA
1909 - div. spol. Tyl, SOA Plasy (Svobodová)

LIBLÍN
1856 Wurmbrandtovo divadlo - zámecké divadlo na zámku v Liblíně, hrabě Wurmbrandt - občasná divadelní představení (Svobodová)
1884 obecní divadelní představení, M Mariánská Týnice

LÍNĚ
Ve dvacátých letech - divadelní soubor Budoucnost, hrálo se v hostinci U Boháčů. Později byla činnost diferencována podle politických strana spolků do jednotlivých hostinců. Hrály se převážně veselohry, lidové hry se střídaly s kabaretem, vystoupeními pěveckého spolku, žákovskými hrami a hrála se i hra místního občana p. Vanse.
Koncem 30. let byl založen nový divadelní kroužek.
Velký rozmach ochotnického divadelnictví nastal po válce. hraje se v Lidovém domě na prostorném jevišti s propadlištěm. Ve hře Naši furianti hostoval v Líních J. Průcha, ve hře Poslední muž Teodor Pištěk.
Ve 20. letech jezdil do Líní legendární Vendelín Budil, jako poradce ochotnických představení, (Svobodová) pramen: J. Štrunc - Spektrum 1/1998 str. 7.
Prameny: Stručná historie ochotnického divadla v Líních a Sulkově, kron - strojopis pro místopis foto Svob. OkÚ PS RK


LITÉ
Kolem roku 1911 - 17 činnost neznámého ochotnického spolku
1982 založení estrádního souboru Úžas, od r. 1993 - divadelní spolek Úžas - dosud (Svobodová)
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever

LÍŠŤANY
1946 - 1947 zde sehráno jedno představení, po vysídlení Němců činnost zanikla. (Svobodová)
Prameny: KRON - divadelnictví v obci, strojopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK, SOA Plasy

LOMNIČKA m.č.obce Plasy o.Plzeň-sever
1920 - postavení školy, založení místní osvětové komise (MOK), divadla - loutkové, dětské i s dospělými.V nové školní budově se zřídila stálá „osvětová síň MOK“, pořízeno stálé jeviště. Pro první ochotnické představení zapůjčili hasiči z Plání kolem r. 1918 - 1920 celé jeviště. Divadelní činnost v Lomničce zapustila trvalé kořeny. Tři - čtyři premiéry do roka pak získaly během let „Divadlu MOK Lomnička“ popularitu.
Od 1923 ochotnický spolek při místní osvětové komisi (Svobodová)
Program divadelního představení Mikuláš Dačický z Heslova 1939, program div. představení Rybnikář Kuba Lomnička 1939, program divadla Pan Grunfeld a strašidla.
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce, Vlast. sb. VI, s. 77 M Mariánská Týnice
1920 - 1940 - ochotnické hnutí spojeno se jménem učitele Pavla Holce, který tady nejen pravidelně nacvičoval divadla a řídil kulturní život, ale působil jako okresní referent pro divadlo při Okresní kulturní komisi, jako kritik ochotnických představení v tisku aj. (Svobodová)
Ochotníci v Lomničce. 60 let ochotnického divadla v Lomničce. Rozvoj, 17, 1987, 29. X. č. 43, s. 3., Strojopis pro Místopis 1998, OkÚ kult., SOkA Plasy

LOZA o.Plzeň-sever
divadelní činnost nezn. spolku - bez datace (Svobodová),
M Mariánská Týnice

MANĚTÍN o.Plzeň-sever
1822 první české představení ochotníků, hrabě Jan Lažanský jim půjčil své zámecké divadlo, ve prospěch chudých osadníků - Frant. Rayman - Vyhrané panství, 3x opakované pro velký úspěch,kolem 1830 hrají hosté ze zámku. Od osmdesátých let česká ochotnická divadelní představení provozována častěji a pravidelněji rozličnými spolky.1881 - Beseda - česká ochotnická představení
Popis politického okresu Kralovice - Zetek František , SOA Plasy
hraje dram. odbor DTJ,odbor Beseda - 1893, odbor Beseda - 1912, divadelní odbor sokola 1889 - 1893, divadelní odbor sokola 1906 - 1926 (Svobodová)
Pozvánka na setkání ochotníků - Kulturní dům Manětín 1982, plakát na divadlo Naši furianti TJ Tatran Manětín 1966, foto ochotníků Manětín odbor Besedy 1893, 1912, protokol divadelního odboru Sokola Manětín 1906 - 1926, katalog, inventář divadelního odboru sokola Manětín 1889 - 1893.
Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlast. sborník II. s. 57
Zdařilá divadelní přehlídka. - Inscenace klasických ruských komedií v Manětíně. Pravda, 62, 1981, 29.IV., č. 100, s. 5.
Manětínští divadelní ochotníci vyvíjeli svou činnost dále až do požáru Sokolovny 3. ledna 1969. Tehdy jim shořelo nejen jeviště, ale i kulisy a veškerý inventář.
Z pozůstalosti Jindřicha Nacházela
1974 - založení dramatického - divadelního souboru Tyl , 1990 - konec činnosti
Od roku 1992 pořádá OkÚ a město Manětín Manětínskou oponu. Od roku 1990 - 91 okresní přehlídky.
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, Strojopis pro Místopis , OkÚ kult.

TOUŠKOV o.Plzeň-sever
divadelní spolek J. K. Tyl. První zmínky o ochotnickém souboru již ze 30. let 20. stol.
1930 dram. soubor NJP z Touškova , Oú Vochov, SOA Plasy
Kroužek J. K. Tyl ustaven v r. 1946, 1984 - obnovena činnost divadelního souboru J. K. Tyl, do roku 1993. (Svobodová).
Město Touškov 450 let - krátká historie souboru ,M Mariánská Týnice
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.MLADOTICE o.Plzeň-sever
spolek Kollár, po válce zanikl, v r.1896 sehrál hru Mlynář a jeho dítě
- dram. odbor. TJ Sokol (Svobodová)
Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlast. sborník II., 1932, s. 75, M Mariánská Týnice

MRTNÍK o.Plzeň-sever
1900 - probouzí se divadelní činnost, divadelní spolek během 1. republiky, koupili jeviště z Horní Bělé od tamního spolku Tyl, r. 1901 - první představení „Tatínkovy juchty“ a „Veliké panstvo“, 1911převzal jeviště sbor hasičů, úplně ho předělal. Jeviště z Mrtníka bylo půjčováno ochotníků do jiných obcí, Rybnice, Lité a Lomnička.
divadelní činnost zaznamenána až do r. 1939 (Svobodová)
Šašek, Karel : Mrtník, Divadelní ochotník 1932, r. 9, č. 4, s. 55. kART, M Mariánská Týnice
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlast. sborník IV, s. 83, M Mariánská Týnice

NEBŘEZINY m.č.obce Plasy o.Plzeň-sever
1912 - div. spol. Rozkvět (Svobodová), SOkA Plasy

NEKMÍŘ o.Plzeň-sever
v zámku zachovány kulisy jako pozůstatky divadel. činnosti (Svobodová),
M Mariánská Týnice

NÝŘANY o.Plzeň-sever
1874 - 1892 hraje divadlo hornická Beseda,1881 - založeno školní divadlo
1892 - 1902 hrají divadlo havíři ve Všeobecně dělnickém a vzděl. podpůr. spolku
1902 - 1926 nové spolky nahrazují činnost předchozích - kroužek J. K. Tyla, založený roku 1910, soubor Máj založený roku 1918, který se v roce 1927 spojil s dramatickým odborem DTJ založeným roku 1920. Toto divadlo skončilo svoji činnost až v roce 1938.
1918 - dramatický odbor mládeže národně-socialistické strany a SOKOLA - dramatický odbor FDR - dramatický odbor SK OLYMPIE Nýřany - dramatický odbor SK Nýřany
1920 - 1938 - působí celkem 7 spolků
1945 vzniká Nýřanská scéna, která sdružuje všechny ochotníky
Nýřany 100 let města. 1992, s. 65 - 67,
Kroc, F.: Ke století ochotnického divadla, Herecké a muzikantské dynastie 1874 - 94, M Mariánská Týnice
1962 - obnovení dramatického divadelního souboru Nýřanská scéna - dosud
1955 - 1. místo v krajské soutěži v Plzni
1956 - 4. místo v Národní přehlídce v Plzni
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever,
od r. 1994 pokračují v tradici ochotnického divadla
Uxa, M.: Ochotnické divadlo v Nýřanech pro roce 1945. Diplomová práce. Plzeň 1987. Pedagogická fakulta v Plzni.
1997 - mladí ochotníci Nýřanská divadelní společnost (Svobodová)
Historie divadla v obci, strojopis pro Místopis 1998. OkÚ kult.


OBORA o.Plzeň-sever
1877 spolek Tyl ( po válce zanikl) zal. učitelem J. Štrosem hraje Šamberkovu hru “Blázinec v 1. poschodí“, od 1887 hraje divadlo dělnický vzdělávací spolek Věda (Svobodová)
Holec, P.: Počátky ochotnických divadel v našem kraji . Vlast. sborník II, 1932 s. 75, M Mariánská Týnice

ONDŘEJOV m.č.obce Pláně o.Plzeň-sever
doložena divadelní činnost - počátky (Svobodová), M Mariánská Týnice
PLÁNĚ viz též ONDŘEJOV o.Plzeň-sever
PERNAREC o.Plzeň-sever
Od roku 1975 pravidelná estrádní činnost souboru ČSŽ pod vedením Kateřiny Koželkové (první žena herce Miloše Kopeckého). Účinkovali po celém okrese Plzeň - sever. Činnost zaniká kolem roku 1989. (Svobodová)
Koželková, K.: O úspěšné činnosti pernareckých žen, Pravda 1982, 10 W.
Staročeský rok (pořad plný písniček), Rozvoj, 1978, 22.XII.
Malovaná dědina v Pernarci - pásmo recitační skupiny místní organizace Českého svazu žen v Pernarci. Pravda, 67, 1986, 13. III.č. 61, s. 5.

PLASY o.Plzeň-sever
konventní divadlo -
Vzpomínky na konventní divadlo 1909, VI. sborník
1870 zřídila kněžna Pavlína Metternichová v bývalé klášterní knihovně a archivu tamního
konventu divadlo.
V letech 1874 - 1884 vyvíjelo toto knížecí divadlo činnost,
plakát na divadlo konvent Plasy 1884
první představení - 1874, byli na ně pozváni herci v Vídně od dvorní opery. Malé role byly obsazeny místními ochotníky, hlavně vrchnostenskými úředníky, často spolupůsobil i pěvecký spolek Střela pod dirigentem Drem Strettim (otcem slavných českých malířů)
Hrály se hry obrozenecké spisovatelky krajského významu, přítelkyně J. V. Picka, který bydlel v blízkém Liblíně u hraběte Wurmbranda. Jmenovala se Josefa šl. Clannerová.
Po roce1900 se vytvořil místní ochotnický soubor Thalie, který hrál až do 1. svět. války.
Po světové válce se ochotnická činnost soustředila kolem spolků. Své ochotníky měli Sokolové, Dělnická tělocvičná jednota a Svaz dobrovolných hasičů. V té době také byly téměř pravidlem divadelní představení ve škole, kde samy děti hrály pohádky.
Po druhé světové válce byl založen společný ochotnický soubor „Lípa“, který však byl v roce 1948 rozpuštěn - kvůli údajné letákové akci, na níž se měli podílet i jeho členové.
Po roce 1954 byl založen ochotnický soubor při Domě osvěty, který vykazuje činnost až do r. 1960. Až do r. 1980 se hrálo jen sporadicky, po roce 1980 už soubor Osvětové besedy hraje jen krátké aktovky. (Svobodová)
Doklady o metternichovském knížecím divadle. Strojopis pro Místopis OkÚ kult., SOkA Plasy.
V době první republiky hostoval často v Plasích, i nacvičoval a režíroval, herec František Filipovský.
Plasy - osm a půl století v plaské kotlině.
Vild, M.: Mezi plaskými ochotníky. Rozvoj, 20, 1990, 1. XI. , č. 43, s. 3
1894 Hubička, pak pěvec. spolek Střela a divadel. spolek Thalie - 1910 (po válce zanikl), dram. odbor DTJ a Sokola, spolek Lípa 1948, J. Rott, 1980 - založení estrádně-dramatického souboru, aktivní do r. 1993 - stagnuje
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.

PLÁNĚ o.Plzeň-sever
učitelský soubor hraje divadlo koncem 19 . stol., 1899 - první představení na vypůjčeném jevišti z Mladotic, 1900 - hasiči si pořídili jeviště, 1924 - se zakládá Vzdělávací a ochotnický spolek Havlíček, jenž spolu s hasičským sborem a rovněž po převratu založeným Sokolem pořádá další divadelní činnost (Svobodová)
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlast. sborník IV. s. 83
Kralovický obzor 1933č. 3, 1935 č.23, M Mariánská Týnice


POTVOROV o.Plzeň-sever
spolek ochotníků pro Potvorov a Bílov, spol. Tyl (po válce zanikl) (Svobodová), M Mariánská Týnice

PŘEHOŘOV m.č.obce Žihle o.Plzeň-sever
ochotnický kroužek Šumavan (Svobodová)
Kralovický obzor 1923, č.9, M Mariánská Týnice
ŽIHLE viz též PŘEHOŘOV o.Plzeň-sever
RYBNICE o.Plzeň-sever
divadlo se hraje od r. 1904,ochotnický spolek Máj v Rybnici založ. 1922
Kralovický obzor 1924 č. 52
1904 - divadelní sdružení při hasičském sboru
poprvé se hraje na vypůjčeném jevišti z Mrtníka
sbor dobrov. hasičů si pořizuje vlastní jeviště a v divadelní činnosti se pokračuje
1909 - divadelní sdružení Mládež dělnická po válce nahrazeno spolkem divadelních ochotníků Máj - 1922. Po převratu vzniká Sokol, takže o divadelní činnost je tam nyní hojně postaráno, hráno až do 60, let - zaniká, přechází do DS Kaznějov (Svobodová)
SA Štace Svob.
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku, Vlast. sb. IV, s. 106, M Mariánská Týnice
KRALOVICE vviz též ŘEMEŠIN
ŘEMEŠÍN m.č.obce Kralovice o.Plzeň-sever
divadelní spolek Havlíček, 1926 - úkol postavit jeviště, 1928- jeviště dokončeno a prvně se na něm hrálo, 1936 - jeviště v zchátralém stavu (Svobodová)
Kralovický obzor 1928 č. 11, 27, 1929, č. 1
Záznam o výrobě kulis, Kronika ochotnické opony (SOA), kroniku psal Josef Hubka
Listy z Kralovic roč.IX 1975SEDLEC o.Plzeň-sever
1931 založen ochotnický spolek „Kollár“, vyvíjel bohatou činnost i během války, výtisky her podléhaly cenzuře a někdy byly dosti seškrtané a někdy byla hra i zakázána.
návštěvy byly velké a o účast ve spolku byl mezi mladými velký zájem.
Činnost ochotnického spolku zanikla hned po válce (Svobodová)
Spolky v Sedlci.Strojopis pro Místopis 1998. OkÚ kult.

SENEC m.č.obce Zruč o.Plzeň-sever
Spolek divadelních ochotníků. zal. 1909. Poslední amatérské divadlo se v obci hrálo v roce 1972. Celkem bylo v obci odehráno 80 ochotnických divadelních představení a 10 dětských představení a loutkových divadel. Zvláště silná divadelní činnost byla v části obce Senec v letech 1919 - 1939. V této době se hrálo 3 - 6 divadelních představení ročně, několik představení se hrálo i ve válce. Po roce 1945 byla divadelní činnost celkově slabší, až v roce 1972 zcela ustala
Po zániku byl převeden spolek pod název „ Kroužek divadelních ochotníků“.
V roce 1919 byla založena Dělnická tělocvičná jednota, pořádala během roku 3 divadelní představení. Celkem v letech 1919 - 1939 sehrála 40 divadelních představení pro dospělé a 10 pro děti. Ke každému představení je v obecní kronice krátký zápis.
Kromě DTJ hrála ochotnické divadlo též Místní osvětová beseda. Ta pořádala první představení v roce 1921. V letech 1921 - 1939 uspořádala 7 divadelních představení.
Divadlo dále hrál i Svaz dobrovolných hasičů v Senci. První představení uspořádal 8. 4. 1923. Do roku 1939 odehrála tato organizace 4 divadelní představení.
Další byla Tělocvičná jednota Sokol. První představení 16. 4. 1933. Sokol odehrál do roku 1939 15 divadelních představení.
V období 1941 - 1944 bylo provedeno několik divadelních představení - TJ Sokol a Divadelní ochotníci.
Po druhé světové válce bylo v tehdy již sloučených obcích Zruč- Senec sehráno v době od roku 1948 do r roku 1972 12 divadelních představení.
Ochotnická představení sehráli: KSČ Zruč, Spolek ochotníků Senec, Odbočka přátel SSSR, Svaz české mládeže, Požárníci Senec, Div. kroužek Zruč, Osvětová beseda Zruč a Loutkové divadlo (Svobodová)
Honomichl, A.: Zruč a okolí. Strojopis, rukopis pro Místopis , OkÚ kult., OÚ Zruč, M Mariánská Týnice
ZRUČ viz též SENEC o.Plzeň-sever
SLATINA o.Plzeň-sever
po r. 1918 obnovena divadelní činnost (Svobodová), M Mariánská Týnice

STRÁŽIŠTĚ o.Plzeň-sever
V roce 1910 byl zásluhou místního faráře založen Spolek divadelních ochotníků.
1913 - uvádí za účinkování všech svobodných hochů a dívek hru Láska k vlasti (Svobodová)
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlast. sb. IV, s. 108, M Mariánská Týnice
LÍNĚ viz též SULKOV
SULKOV m.č.obce Líně o.Plzeň-sever
od r. 1947 do r. 1959 - dokladována činnost ochotnického divadelního souboru Vojan v kronice souboru.
Připomíná se divadelní činnosti na Sulkově též před válkou. Hned v roce svého založení (1947) sehráli ochotníci v Sulkově 2 hry, v roce 1948 3 hry.
Od založení souboru bylo nastudováno 36 premiér a sehráno rovných 100 představení v Sulkově i okolních obcích. 1949 uspořádali festival ochotnických spolků. (Svobodová)
Obecní kronika souboru. OÚ Líně
Strojopis pro Místopis 1998. OkÚ kult.

TLUČNÁ o.Plzeň-sever
Dělnický ochotnický spolek v Tlučné, 1929 dramatický soubor Sokola (Svobodová)
Výtah z obecních kronik, OÚ Vochov - SOkA Plasy, M Mariánská Týnice

TRNOVÁ o.Plzeň-sever
doložena divadelní činnost - od roku 1904, (Svobodová)
Tesková - Vackovcová E.: Z počátků ochotnického divadla v Trnové - strojopis 3 strany
M Mariánská Týnice
1952 - 1983 - divadelní soubor OB , úspěchy na divadelních přehlídkách, hrálo se po celém okrese do r. 1982, spojeno se jménem L. Čásy, obnovení 1986, od roku 1991 nevyvíjí činnost
1990 - divadelní soubor TRUS - dosud(1998) (Svobodová)
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.

TROJANY m.č.obce Kralovice o.Plzeň-sever
ochotnický spolek J. K. Tyla v Trojanech (Svobodová)
Kralovický obzor 1927 č.19, M Mariánská Týnice

TŘEMOŠNÁ o.Plzeň-sever
od r. 1908 má občanská beseda divadelní odbor
Rozkvět - zpěvácký spolek, zal.1913, rozpad 1971. Pěvecko dramatický spolek,
založení loutkářů - 1951, dodnes (1998)
Začátky vlastně spadaly až do r. 1921, kdy se třemošenští učitelé rozhodli, že zakoupí 25 cm vysoké Alšovy loutky, aby mohli hrát dětem. Pozvali profesora Skupu, který zájemce zasvětil do tajů loutkoherectví. Rozvíjející se divadlo však přervala válka, loutky i divadlo bylo zničeno německými dětmi. Po válce se začalo křísit - 1946.
Nejaktivnější byla sezóna 1950 - 1951, kdy se sehrálo 29 představení.
1953 - 1958 byla stagnace a v roce 1958 se začínalo znovu. 1967 - loutkářské obrození, loutkáři uspořádali festival.
Rozvoj 1971, čl. k 25. výročí založení loutkářského souboru TJ Tatran, M Mariánská Týnice (Svobodová)
800 let Třemošné, brožura
Kralovický obzor 1922 č. 21
Plakát na přehlídku loutkářských souborů Plzeň - sever, Třemošná 1971
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK
VEJPRNICE o.Plzeň-sever
Spolek dělnických ochotníků, M Mariánská Týnice
1908 - založení divadelního souboru OB Vejprnice - Havlíček, od roku 1991 - stagnuje
1949 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ
1956 hostoval v Hrátkách s čertem Jiří Dohnal
- účast na okresních a krajských přehlídkách a soutěžích ( zejména ve Žluticích)
1976,1977,1979,1981,1986 účast na KDP Vysoké
inst. Jiří Samek, později další členové DJKT v Plzni, zvl. Václav Beránek
V 70 letech - pravidelně okresní divadelní festivaly a setkání ochotníků (Svobodová)
Dobrý J.:Vážení přátelé ametérského divadla ve Vejprnicích , bilance práce divadelního souboru Havlíček za osmdesát let Rkp,1988,14 s.,OkÚ kult.
Divadelní festival ve Vejprnicích . Dramatický soubor „ Havlíček“ Osvětové besedy ve Vejprnicích oslavil 70 let své činnosti. Průběh festivalu. Rozvoj, 8, 1978, 7. XII, č. 49, s. 3.
Plakáty na divadlo 1936,1925, 1924,
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.

VELEČÍN viz též OSTROVEC o.Plzeň-sever
Koncem 50. let od roku 1956 - zájem o ochotnické divadlo, roku 1956 se do Ostrovce přistěhoval z Prahy p.Chmel a za pomoci velečínského učitele p. Pipka utvořili ochotnický divadelní soubor OB Velečín, první hra F. X. Šaldy „Poslední muž“
Nezávisle na divadelním souboru OB Velečín ustaven druhý ochotnický soubor v Ostrovci (Svobodová)
roku 1960 - dětský soubor
Kronika obce, OÚ Velečín, Rukopis pro Místopis 1998, OkÚ kult.

VOCHOV o.Plzeň-sever
Za první světové války byl do Vochovské továrny převelen František Kuranda. Do Vochova se za ním přistěhovala jeho manželka Jarmila Kurandová. V roce 1917 dali dohromady ochotníky na místní louce sehráli hru „Jánošík“, F. Kuranda - Jánošík, J. Kurandová - Anka. 1918 navštívil Kurandovy ve Vochově J. Vojta.
Z korespondence vedené mezi vochovským Junákem a F. Kurandou a zasloužilou umělkyní J. Kurandovou v letech 1970 - 1972. OÚ Vochov
1922 - 1925 hrána divadelní představení - spolek Máj
1925 ukončil činnost dramatický spolek Máj. Nově založen dramatický soubor DTJ - toho roku hrál 4x, z toho 2x v přírodě. Dramatický odbor DTJ pak každoročně sehrál několik představení 2 - 6, naposledy v r. 1938.
Od roku 1929 hrají divadlo také žáci DTJ, naposledy 1933 , 1930 hrají divadlo žáci obecné školy.
1931 první zmínka o dramatickém odboru TJ Sokol, sehrál ročně 1 - 4 představení, naposledy v r. 1937. Zároveň existoval i divadelní soubor žáků TJ Sokol.
1931 „pořádáno loutkové divadelní představení“
1937 zakoupeno loutkové divadlo a dorost DTJ sehrál 8 představení. Tím končí zmínky o loutkovém divadle ve Vochově.1933 sehráli divadelní hru i členové Sboru dobrovolných hasičů. 1939 - 1946 činnost přerušena. 1947 činnost obnovena,
v letech 1950 - 1951 hráli ochotníci 2x., s přestávkami činnost do r 1966, opět ale nastala stagnace. 1980 ochotníci obnovili činnost, ale jen do r. 1982
1982 založen dětský divadelní soubor „Vochováček“ - dosud (Svobodová)
Výtah z obecních kronik, strojopis pro Místopis. OkÚ kult. OÚ Vochov
1975 - 1981 divadelní soubor Osvětové besedy ve Vochově
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.

VRÁŽNÉ o.Plzeň-sever
skupina mladých ochotníků,bez datace (Svobodová), M Mariánská Týnice

VRTBO m.č.obce Horní Bělá o.Plzeň-sever
divadel. činnost doložena (Svobodová), M Mariánská Týnice

VŠEHRDY o.Plzeň-sever
vzdělávací odbor Svazu dobrovol. hasičů, 1880 hraje divadlo mládež a studenti,
1889 Kulatý svět, (Svobodová)
Pozvánka na představení Kulatý svět Všehrdy 1889 M Mariánská Týnice

VŠERUBY o.Plzeň-sever
1979 - zal. divadelní kroužek při SČSP - od roku 1982 nepracuje
Ochotnický kulturní kroužek - říjen 1978 SČSP pod vedením p. Houzové, měl 15 členů, především estrádní představení. V roce 1980 činnost končí (Svobodová).
Rukopis pro Místopis 1998, OkÚ kult.
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.


VYSOKÁ LIBYNĚ o.Plzeň-sever
dramatický odbor NJ Pošumavské pro menšinovou práci - jediná zmínka o tomto druhu divadla na okrese (Svobodová), OkÚ kult.

ZBUCH o.Plzeň-sever
1983 - založení loutkového souboru Šprýmek, účast na krajových přehlídkách
1990 - konec činnosti (Svobodová)
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.

ZÁLUŽÍ u Třemošné m.č.obce Třemošná o.Plzeň-sever
ochotnický spolek doložen - bez datace (Svobodová), M Mariánská Týnice

ZRUČ o.Plzeň-sever
1970 - loutkářský soubor „Paseka“ při OB, činnost do roku 1991
- významná osobnost, režisér, tvůrce loutek J. Hrubý (Svobodová)
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ PS RK

ŽEBNICE m.č.obce Plasy
divadelní spolek Jirásek - zal. 1923, stanovy obnoveny v r. 1936 a 1940
ochotníci se scházeli nejen k nácviku představení, ale i ke čtení odborných časopisů a na přednáškách, které pořádali z výtěžků představení. Také udržovali knihovnu. (Svobodová)
Kronika SOkA Plasy,
Strojopis pro místopis Svob. OkÚ PS RK
Kralovický obzor 1927 č.7, 1930 č. 3, 1936 č. 2, 1936 č. 48
Žebničtí ochotníci. Pravda, 68, 1987, 29. VIII. č. 202, příl., s. 8
1907 - první divadelní představení - pořádá sbor dobrovolných hasičů.
Holec, P.: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlast. sb. IV, s. 106, M Mariánská Týnice

ŽILOV o.Plzeň-sever
1945 - založení divadelního dramatického souboru - hraje operety později i činohry - dosud (1998). (Svobodová)
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, OkÚ kult.
1885 - první zmínka o divadelní činnosti
21. srpna 1886 - hráli v žilovském hostinci okolní studenti a jiní ochotníci hru Divotvorný hrnec
1902 - sbor dobrovolných hasičů pořádá divadelní představení , v době 1. svět. války sehráno několik divadelních představení - děti z ledecké školy
28. 10. 1921 - sehrál Osvětový svaz hru V. Kaplíře “Pražský žid“
Období 2. svět války - činnost divadelníků se velmi omezila
1944 - sehráli ochotníci hru Ladislava Stroupežnického Naši Furianti - veliký zájem
18. 1. 1946 - založen Divadelní ochotnický spolek v Žilově a stal se členem Ústřední matice českého divadelnictva, 1947 - 8 premiér - nejúspěšnější rok, 1962 - 1968 - v tomto období nastala divadelní činnosti přestávka. V letech 1969 - 1971 se v Žilově divadla nehrála. V 80. letech setkání ochotníků a přehlídky. (Svobodová)
Pozvánka na divadelní přehlídku Plzeň - sever 1983 , propagační leták pro okresní divadelní přehlídku 1983.
100 let činnosti divadelních ochotníků ze Žilova a ze Stýskal ,M Mariánská Týnice
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':