Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: HRÁDKOVÁ, Jindřiška: Podklady pro MČAD 1998

Místopis amatérského divadla Plzeň
Plzeň viz též Bolevec, Černice, Doudlevce, Košutka, Letná, Petrohrad, Petřín

"Osvobození Plzně od Táboritů r. l434" l. ochotnické představení v Plzni sehráno ll. května l8l8 a l6. května hra opakována . Hrálo se ve velkém sále plzeňské radnice. Tuto první družinu ochotníků sestavil vlastenecký premonstrátský kněz a národní buditel Josef Vojtěch Sedláček, který spolu s plz. purkmistrem Martinem Kopeckým měli rozhodující vliv na vznik a rozvoj českého divadelnictví v Plzni. Jejich cílem bylo vybudování Divadelního domu, který byl postaven l832 v místě bývalých hradeb a hráli v něm ochotníci i profesionálové do r. l902.
Ochotnická představení l8l8–l850:
l8l8 - 2x /div. cedule v Záp. muzeu/
l8l9 - lx - "Korytané v Čechách" /Štěpánek/
l820 - lx "Umučení páně" oratorium přebásnil Sedláček
l822 - lx
l829 - 3x
l835 - lx
l840 - 2x
l847 - 49 - l7x
l850 - lx
Hrálo se střídavě v hostincích U zlatého orla a U arcivévody Ferdinanda
/Karel Líkař Sto let č. div. v Plzni SVK Plzeň/
l847 - Kroužek ochotníků zakládá J. F. Smetana
l866 - nový kroužek ochotníků, který sehrál několik představení
l88l - I. SDO Tyl - Divadelní družstvo ochotníků v Plzni
navazovalo na tradicí dřívějších volných sdružení Thalia a Mladá Šumava
l894 - Ochotnický spolek Baráčníků r. l9l0 proměněný na Jednotu div. ochotníků Tyl.
l900 - Národní vzdělávací ochotnický spolek
/Javorin Alfréd - Divadla a div. sály v č. krajích I. díl - SVK Plzeň/
l898 - I. dělnický ochotnický spolek v Plzni - působil v domě nazývaném Peklo, nyní patřící
armádě.
/Archiv m. Plzně č. rkp. l369 a l368/
Petřín - SDO Havlíček l928–l967 poměrně aktivní zejména ve 30 letech, za okupace stagnoval. /po r. l948 se přeměnil a zapojil do ZK Plzeň - Petřín a vytvořil zde Dramatický odbor činný v r. l954–59. Předseda Vilém Felissig věnoval Archivu souhrnnou dokumentaci.
/Archiv m. Plzně - dr. Bělohlávek Miloslav/
Petrohrad - Divadelní sdružení Vojan l924–l95l vzniká při Československé církvi v Plzni
29. 4. l926 za účelem pěstování dramatického umění. l936 se vytváří její Dramatický odbor. který se začleňuje do Tylova II. okrsku v Plzni. 6. 3. l95l ukončena činnost. Spolek hrával průměrně ročně asi 5 představení, členy nesměli být příslušníci římskokatolického vyznání, výtěžky věnovány na podporu dalších aktivit církve. doklady o činnosti věnoval dr. Šváb - dramaturg souboru.
/Archiv m Plzně -Bělohlávek Miloslav/
ÚMDOČ - Ústředí městské div. och. činnosti - vydávali časopis Jeviště, organizoval letní tábory, kde se setkávali ochotníci s profesionály /Gardavský Vladimír - pamětník/
Dramatické sdružení Jirásek - působilo jako součást Sokola /Gardavský Vladimír/
Dramatické sdružení Zeyer - působilo v Tylově ulici, dnes Dům energetiků. /Urban Miroslav - pamětník/
Ochotník - divadelní časopis ve 20 a 30 letech - uložen Archiv m. Plzně
Dramatické sdružení Klicpera - 3x JH, skončili l967
Dramatické sdružení Maska - zal. l9l9 - v 70 letech zde působili bratři Andréové
/Gardavský Vladimír - pamětník/
Lidové divadlo - založeno 28. 6. l9l8 - patřilo k nejvýznamnějším plz. ochotnickým souborům.
Václav Belza - vůdčí osobnost, která poznamenala celou historii souboru. Spolupracovali :Vendelín Budil, Václav Vydra, Bedřich Karen, Otýlie Beníšková, Jaroslav Průcha a další významné osobnosti. Soubor sehrál stovky představení - Ke 40. výročí vyčísleno 524 představení. Soubor končí 30. 9. l974, veškerá dokumentace souboru u dcery V. Belzy paní Pohlové, rovněž rukopisy významných osobností.
Lidové divadlo bylo vlastně druhou stálou scénou v Plzni, mělo angažováno několik profesionálních umělců /viz výše/ , kteří za úplatu vedli ochotníky k činorodé práci. Druhé desetiletí existence - období největšího rozmachu. Uvádějí např.:Fidlovačka /Tyl/, Lakomec /E. F.Burian/, Pražský Žid /J.J.Kollár/Karel a Anna _Frank/ s Jar. Průchou, V té době má Lidové divadlo též svůj systém předplatného na 9 premiér v 10 měsíční sezóně. Soubor se rozrůstá o mladé. Třetí dekáda - období nacistické okupace, soubor žije a burcuje č. člověka" Naši furianti /Stroupežnický/Láska //Berstein/ se zasl.um. Jiřím Dohnalem, Půlnoční slunce /Werner/ s Marií Marešovou a Miroslavem Horníčkem jako režisérem. Soubor hraje 2x v Praze na Žofíně. . Soubor postihují též válečné ztráty. Po okupaci inscenace "Manon Lescaut /Nezval/, Cyrano de Bergerac /Rostand/, Cesta květů /Katajev/- Mohutný vzestup se starými osvědčenými aktéry, s poválečným nadšením a tituly aktuálními v té době - řada sovětských autorů. Soubor začíná působit pod ZK ROH Kovodružstvo, má stále pestrý repertoár inscenací klasických i soudobých.autorů českých i světových. V 70. letech se pracuje především s dětmi a mládeží a nastává období stagnace a zániku v r. l974.
/ Archiv Václav Belzy uložen u paní Pohlové - dcery V. Belzy v Plzni/

Studentské avantgardní divadlo - působilo v Masarykově studentském domě / nyní /. Založili jej studenti plzeňských středních škol, obdivovatelé E.F.Buriana, a V W. Scházeli se nejprve v plzeňské YMCE a zakládají "Studentský avantgardní kolektiv".
Slovo kolektiv chápou jako místo pro bourání přehrad. První představení sehráli 24. 11. 1936 Optimistický večer" . Vedoucí osobností byl Jiří Hermann a asi 16 chlapců a dívek. Z řad SAKu vyšli známí umělci jako např. Miroslav Horníček, Felix le Breux, Oldřich Musil, výtvarník Ant. Calta, hudebník L. Pompe, Marie Marešová, Svatopluk Šíp, J. Kašpar, L. Fišer aj. SAK reprezentoval sílu, elán a měl trvalý vliv na životy svých členů. l937 "Cikáni" /Puškin/ v rámci Puškinových oslav - v představení třináctičlenný voiceband a videoprojekce. V tomto roce uvádějí rovněž "Loupežník" /Čapek/ - 7 zdařilých repríz. Dále uvádějí "Slezské písně" /Bezruč/. l938 "Učitel a žák" /Vančura/ - hráno v aréně, přes obtížnost námětu se jednalo o zdařilé představení. l938 - "Večer tříkrálový" /Shakespeare/ - rovněž aréna 7. 6. l938 "Divadlo obraně vlasti" pásmo poezie Dykovy, nerudovy aj. autorů režíroval Jaro Škrdlant z plzeňského divadla, výtěžek věnován na vojenské obranné účely. Toto bylo poslední představení SAKu, přestože ještě zkoušejí v květnu 39´. SAK vedl korespondenci s Karlem Čapkem, E.F. Burianem a V W. , ze základny SAKu vycházejí pozdější profesionální divadelníci. Věkově velmi mladý soubor se vyjadřuje k problémům doby a dokazuje schopnost vážné umělecké práce.
/Archiv m. Plzně- "Minulostí západočeského kraje XV."/

DS MEDIKA - významný plz. soubor
Na popud M. Horníčka utvořila část členů SAKu nábor mladých do Studia Experiment - kolektivu, z něhož vyšli Blanka Bohdanová, Helena Lexová a Ivan Lukeš a pozdější členové DS Medika, především Štěpán Marovič jako vůdčí osobnost. DS Medika vznikl v r. l953 a stal se magnetem pro herecké, literární, výtvarné a hudební talenty jako např. Václav Kuchynka, Josef Koenigsmark, Jaroslav Pleskal a další. Duší Mediky byl Štěpán Marovič, herec a režisér. Jeho umělecky dynamická osobnost přitahovala nadané lidi všech věkových skupin. Kromě titulů klasických a soudobých her, k významným titulům patří Václavem Kuchynkou přebásněné a režírované francouzské fabliaux, nazvané "Kratochvilná historie"/6O repríz/, dále Mastičkář, Píseň o Ullenspieglovi /Coster/ a Přítel Shakespearre. DS Medika se sedmkrát zúčastnilo JH a ve 30. r. JH získalo jednu z hlavních cen za hru "Venku přede dveřmi" /Borchert/. Současně se zánikem Krajské spr. lékáren, zaniklo i DS Medika. Její členové se rozptýlili do různých plz. souborů, např. Propadlo a Dialog. DS Medika hrál ponejvíce v sále Západočeského muzea.
Plzeň - Doudlevce - Divadelní spolek /nyní Propadlo/nejstarší dosud existující soubor v Plzni
l909 založen přípr. výbor pro založení spolku "Jednota divadelních ochotníků " v Doudlevcích
l9l0 24. 2. schváleny stanovy, l9l2 - 14 odehráno 40 inscenací, l. sv. válka přerušila činnost. l9l6 soubor pokračuje v práci spolu s dalším nově vzniklým souborem v Doudlevcích. l9l7 začíná aktivní spolupráce s Jaroslavem Průchou. l9l8 - 38 uskutečněno 10–l2 her ročně, celkem 206 inscenací. Spolupracovali profesionálové" O. Beníšková, J. Dohnal, p. Počepický, p. Kurš a herec V. Němeček. Při inscenacích operet hrála kapela l8. pěšího pluku v Plzni. l939 - 45 - v rámci soutěže SOD l94l II. místo. V r. l943, kdy soubor odmítl hrát německé hry byla činnost zastavena. . l945 -50 po osvobození obnovena činnost 25 premiér, 55 repríz. l950 - zřizovatelem se stává ZK ROH ETD, později Škoda. l950–65 102 premiér a 410 repríz. Vzniká mládežnický soubor pod vedením Marie Mainerové "Divadlo poezie na předměstí" jako součást doudleveckého souboru, odtud vyšel dnešní člen DJKT v Plzni René Přibyl. l965–75 léta krizová, hrály se převážně pohádky pro děti. l975 se stává uměleckým vedoucím Štěpán Marovič, známá osobnost plz. och. divadla. Soubor si dává nový název "Divadlo Propadlo" Odbornou pomoc poskytují někteří členové DJKT v Plzni: J. Someš, manželé Hejdukovi, Jiří Kostka, Dáša Neblechová, René Přibil, Inka Brendlová, Jiří Chmelař a další. Činnost podporují zcela nezištně profesionálové jako výtvarník Jaroslav Pleskal a jevištní technik Jan Chábera. l982 - začíná spolupráce s nár. umělcem Ladislavem Peškem, která trvala 4 roky až do jeho odchodu na nebeskou scénu. Hrála se Lucerna, kde L. Pešek ztělesnil vodníka Ivana a Maryša s jeho Lízalem . l985 se zřizovatelem souboru stává DK ROH Plzeň . Spolupracuje se dále se členy DJKT Jiřím Samkem, R. Přibilem , P. Kikinčukem a J. Crhovou a tituly Ženitbou, Princeznou Pampeliškou, Drak je drak a Lysistráta. Celkem do r. l990 uv. l24 představení s 21–140 platících diváků. l989 oslavy 80. výročí založení se konaly v Doudlevcích na staré scéně "U Bradů". V tomto r. umírá dlouholetý, nyní čestný vedoucí souboru Jaroslav Kuna. Soubor musí opustit své tradiční místo v budově "U Bradů" /restituce/. l99l - mimořádná valná hromada k ukončení činnosti v Doudlevcích a soubor se stěhuje do nového DK ROH na Americké třídě, na scénu divadla KRUH. l992 27. l. umírá umělecký vedoucí a režisér Štěpán Marovič, Dům kultury se privatizuje a vytváří neúnosné podmínky pro činnost. l993 vládne skeptická nálada, Petr Marovič dotahuje soubor k premiéře aktovek V,. Kuchynky. Dáša Marovičová píše svoji první pohádku, která se již hraje na scéně divadla Dialog v Měšťanské Besedě. l994–97 na scéně divadla Dialog uvádí soubor pravidelně lx premiéru pohádky a lx inscenaci pro dospělé ročně. l998 se stává členem Plzeňské neprofesionální scény.
Soubor se několikrát zúčastnil JH, v r. 1953 1. cena za "Píseň o turecké zemi"/Hikmet. /Archiv Štěpána Maroviče uložen u manželů Marovičových v Plzni/

I. ZK ROH Škoda /divadlo Dialog/ měl reprezentovat těžké strojírenství v Plzni v tomto souboru se soustředily síly i z jiných souborů. Byl nastudován Jiráskův Jan Roháč z Dubé
/hlavní cena na 21.JH/ a Kvapilova Princezna Pampeliška Obě inscenace zahráli i ve Vídni pro krajany. Spolupráce plzeňské ochotnické špičky trvala do r. l953, soubor měl v té době cca 80 členů a studoval hry s velkým obsazením. I když se mnoho členů vrátilo do svých mateřských souborů, dobré vztahy se nezpřetrhaly a soubory nadále spolupracovaly. Z mnoha společných představení byly dvě vybrány na JH - Paní Kalafova l96l a Racek l97l. Část z původního velkého seskupení se soustředila okolo Maxmiliána Vlasáka a Vítězslavy Trčkové a vytvořili tak základ ZK ROH Škoda I. - , který pod názvem Divadlo Dialog a pod vedením Slávky Trčkové pracuje dodnes. V té době soubor neměl vlastní scénu a proto nastudovaná představení uváděl ve volných dnech v plzeňském DJKT /Malé divadlo a Komorní divadlo/. Taktéž vyvíjel zájezdovou činnost. Soubor uvádí řadu úspěšných inscenací: Maryla /Jirásek/, Trójané /Corinthus/, mimořádně úspěšná komedie Žena ve svízelné situaci /Domaňský/ byla reprízována v různých obsazeních 10 let až do r. l973. Repertoár doplňovaly i pohádky pro děti a nejrůznější malé formy včetně kabaretu. Mezníkem byl r. l969, kdy soubor získal prostory v Měšťanské Besedě - Komorní scéna nyní Divadlo Dialog. Možnost zkoušet bez omezení se projevila na kvalitě - 8x JH. l973 Gogolovy Mrtvé duše, I. cena JH, v režii V. Trčkové. Soubor byl doplňován mladými talentovanými herci, kterým se soustavně Slávka Trčková věnovala. . l976 - l988 spolupracovali s Dialogem i profesionálové- M. Rybák, J. Konečný, J. Samek a V. Beránek jako režiséři. V těchto 70. a 80. letech soubor uvedl např.: Starou historii /Zeyer/, Viníci bez vin /Ostrovskij/, Obecní hrdina /Manzoni/, RUR /Čapek/, Rozhovory se Sókratem /Radzinskij// Bambini di Praga /Hrabal, který soubor navštívil a zapsal se do kroniky souboru: "Soubor Dialog, který mě svým pojetím dojal a nadchl - přátelsky B. H:"/ˇ. a řadu dalších titulů. Dalším Hrabalovým nastudovaným titulem bylo Rozvzpomínání, se kterým soubor vystoupil v Brněnském d. Na provázku. a účastnil se JH - režíroval V. Beránek. Za poslední desetiletí se téměř všech inscenací režijně ujala Slávka Trčková.
Polistopadové změny zasáhly částečně strukturu souboru mnozí se počali politicky profesionálně angažovat /manželé Röschovi aj. / a soubor ztratil svého zřizovatele, neboť se rušily závodní kluby. Záštitu nad Divadlem Dialog převzalo Kulturní středisko Esprit a sem se
uchýlily i další plzeňské ochotnické soubory, které postupně přicházely o zřizovatele ale především o své domovské scény. Ze l7ti premiér posledního desetiletí stojí za povšimnutí především: Večer aktovek V. Havla a "Protest" a P. Kohouta "Atest", objevná inscenace
Cervantesova "Zámeckého divadla", česká premiéra Reichelovy "Zprávy o potopě" či
Hildesheimerova "Obětovaná Helena". . Zcela mimořádný ohlas mělo představení "Poslední léto /Murrelo/ - na repertoáru 3 roky a JH. V inscenaci zužitkovali své životní a umělecké zkušenosti protagonisté: Oto Maršálek a Slávka Trčková - zakládající členové divadla Dialog. Nejmladší generace opět našla zázemí a pomocnou ruku u s. Trčkové, která s nimi připravovala monology a dialogy do soutěže SČDO a vůbec umožnila jejich první umělecké krůčky. Změny přináší r. l998, kdy KS Esprit s razantně sníženým rozpočtem není schopen provozovat Divadlo Dialog. Ochotníci se sdružují do spolku Plzeňská neprofesionální scéna . Divadlo Dialog v r. l998 postihuje velká ztráta smrtí dlouholeté umělecké vedoucí, herečky a režisérky Slávky Trčkové, která věnovala 50 let svého života ochotnickému divadlu, vychovala 13 profesionálů a představovala v ochotnickém světě v Plzni obrovskou autoritu. Soubor čeká nelehký úkol udržet divadlo Dialog . Za celou svoji takřka 50ti letou existenci soubor nastudoval celkem 135 inscenací.

/Prameny Almanach divadla Dialog Vladimír Gardavský - člen souboru/

Plzeň - Košutka Bolevec - Divadelní spolek Jezírko - přímý pokračovatel divadelních spolků tamtéž. Na Košutce v r. l9l5 ustaven divadelní spolek, který uváděl pravidelně každoročně několik her /A. Jirásek, V. K. Klicpera, J. K. Tyla a dalších obrozeneckých autorů/. Hrálo se nepřetržitě až do r. l943, kdy byla při náletu zničena restaurace, kde se hrálo. Soubor se spojil s divadelními ochotníky v Bolevci, kteří založili svůj spolek l920 a hráli v sále Lidového domu, kde bylo místo pro 4OO diváků. Po válce divadelní nadšenci ve spolupráci se sportovci a jinými organizacemi postavili velký sál na Jezírku / Košutecké jezírko/. Společná práce s boleveckými ochotníky přetrvávala a oba spolky se spojily pod novým názvem Lucerna..
Lucerna hrála na Jezírku a stále získávala nové členy. Sehráli desítky představení různých žánrů od operety po klasické divadelní hry i pohádky. Taktéž hráli pod širým nebem. Lucerna působila na Jezírku do devadesátých let v rámci OB Košutka. Po prodeji sálu soukromníkovi za účelem zřízení diskotéky soubor hledal své nové působiště, které nalezl v Lidovém domě v Černicích. Stal se spolkem a název "Jezírko" připomíná , kde jeho historie počala. Věnuje se zejména představením pohádek pro děti, pořádá zájezdová představení, organizuje dny dětí. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Pára.


Plzeň - Bílá Hora - Divadlo D-klub Plzeň - Jeho historie sahá do r. l97O, kdy byl založen D/dívčí/Klub pod vedením Jany Kůskové. Nejprve se zabývaly vyšíváním , díle scénkami a nakonec i divadlem - pohádky pro děti. V roce l985 přebírá vedení Petr Mlád. Soubor se dál věnuje pohádkám, ale připravuje i klubové pořady poezie, folkové hudby a divadla. Tvůrčí trojice Petr Mlád, Miloslav Lerch a František Kaska vznikají pohádky : Bubáci, Pohádky z not, Klauni. Pro dospělé pak Truchlivá komedie aneb erotická tragédie /JH/, opera "Zvonek" a autorská opera "Jen dál", jen dál, jen zpátky!!" Na závěr divadelní sezóny soubor pořádal sešlosti divadelníků pod názvem Salón.. Divadlo D-Klub skončilo svoji činnost v r. 1993, kdy přišlo o svou domovskou scénu na Bílé Hoře. Petr Mlád a František Kaska jako autorská dvojice pokračují ve své divadelní činnosti jako profesionálové pod názvem Divadlo KUBA- sdružení Elča dodnes.
/Prameny Petr Mlád - ved. souboru/


III. ZK ROH Škoda - vznikl v 60 letech z vlny divadel malých forem po zániku satirických divadel KOSA a SAKO. Tento žánr se soustředil v divadle Souzdifor nyní divadlo Dialog v suterénu Měšťanské Besedy. Činnost pod vedením S. Spurného - skončili v 70 letech.
/Gardavský - pamětník/
Plzeň - Letná - DS Sokola zal. l909 , dále působili pod ZK ROH Plzeňské Pivovary
/Gardavský pamětník/
Plzeň Bolevec Košutka- oba soubory se spojují do DS Lucerna. V jejich tradici pokračuje DS Jezírko - název podle Košuteckého jezírka , kde dříve působila Osvětová Beseda. Nyní Jezírko zkouší a hraje především pohádky pro děti a své působiště přesunulo na opačný konec města do Černic.
/Gardavský - pamětník/
Plzeň - Bílá Hora - věnovali se především hudebnímu žánru a operetě. Mladí členové založili Mladivadlo, dále D-klub s vůdčí osobností Petrem Mládem, které se profesionalizovalo.
- Divadlo Dominik - název odvozen od klubu mládeže Dominik v Dominikánské ulici. Skupina okolo Jindřicha Kouta a Aleny Nuhlíčkové /nyní Zemančíkové dramaturgyně Chebského Divadla/ v DS III. ZK ROH Škoda nastudovala divadlo poezie Ramóna Goméze de la Serna "Co vykřikují věci" /Gregerie/ a vyhrává v r. l973 kr. přehl. v Klatovech. Ve spolupráci s klubem Dominik zakládá Jindřich Kout divadlo Dominik a účastní se WP, získává cenu poroty a diváka. Do souboru přicházejí bratři Ivan a Jaroslav Řezáčovi. Inscenace "Chléb" /Radičkov/ WP 74 - hlavní cena poroty, reprezentuje v Kubíně a v Martině . R. l975 Večer poezie Romana Knížete a Michaely Pánkové "Konverzace pólů" - premiéra tajně v soukromém bytě. Nastávají potíže "Mysterium o utrpení a smrti Mistra Jana Husi na koncilu kostnickém . Odbor kultury zakazuje text- realizace tajné, většinou na Slovensku, přesto je uvedeno představení na WP 75´Na podzim t. r. divadlo zaniká odchodem Jiřiny Bernáškové, Jiřiny Brožové, Ivana Řezáče, Evy Hořánkové a Aleny Nuhlíčkové na AMU a Jindřicha Kouta do profesionálního angažmá .
Divadlo Dominik - opět spjato především s působením v klubu mládeže Dominik. Vůdčí osobnost Ing. Jiří Hlobil

SDO ŽUMBERA - vznikl při ZK ROH Dopravní podniky m. Plzně a spojil se s DS ZK ROH stavbařů a hráli dále pod názvem "Malá scéna". Další splynutí se souborem Uzlového klubu železničářů a přijali l956 název Divadlo dopravy a spojů - DDS. Na repertoáru celovečerní hry i pohádky. V r. l970 se soubor rozpadl, opakovanými konkurzy je soubor rozšířen a mění název na ČAS. Spolupracují s profesionály DJKT - Zdislavem Princem, Jiřím Chmelařem, Milanem Rybákem a získávají několik významných ocenění. V r. l995 se většina členů podílí na realizaci velkohry "Saracénský čert" inscenované s velkým úspěchem na plzeňském náměstí v rámci oslav 700 let založení města Plzně. Jedná se o obdobu prvního ochotnického představení v Plzni z r. l8l8.
l997 - uvádí další velkohru Starokláti /Kejha/ v Mlýnské strouze v historické části města, rovněž s úspěchem a za podpory magistrátu m. Plzně.
V r. l994 se při přípravě prvé velkohry zakládá divadelní společnost ŽUMBERA a ČAS jako její činoherní studio.
Soubor nastudoval za dobu svojí existence více než 60 divadelních her našich i cizích autorů a řadu pohádek pro děti. Většinu představení uvádí v Divadle Dialog. Jeho předseda, herec a režisér Ladislav Synek je předsedou SDO Plzeňská neprofesionální scéna.

Divadlo Ludvíci - soubor vznikl v r. l992 ze studentů plz. vysokých škol. Založil jej jeho vedoucí David Haták. Prvá premiéra - duben 93 - "Ludvíci aneb skvělá parta, hlášky, všechno" - napsal a režíroval David Haták - 25 repríz - účast JH 94. Duben 94´- autorská hra "Hedvika Pašákova" aneb veselohra s hepyjendem - 25 repríz. l996 - "Potrat" /Brautigan/v režii Jana Stříbrného účast ŠP 96´. Průběžně uvádějí a doplňují parodický seriál "Čtyřka z Lochotína" /autorský/. R. l998 - Devět ranců" /Čtvrtek/. Jsou členy NS Plzeň, hrají v divadle Dialog i v rámci nejrůznějších festivalů apod., soustřeďují okolo sebe množství svých přiznivců a stálých diváků..

HP Teátr - Hančehopříležitostní teátr založilo na podzim l993 30 nadšenců , většinou studentů a nastudovali představení "Hlava XXII:" /Heller/, dále "Malý pán na ženění" /Woodehouse/, "Temná komora"/Petruševská/, "Antigona v New Yorku"/Glowacki/, "Bůh ví"/Heller/, "Náhlé neštěstí"/Fischerová/. l998 "Razítkem do těla" /Srstka/. Vedoucím, dramturgem, hercem a režisérem je Zdeněk Wachtl /Hanče/. Jsou členy NS Plzeň, hrají převážně v divadle Dialog.

Antidivadlo - vzniklo na jaře l994 - premiérové pásmo hudby a scének. Hrají autorské divadlo podle textů svého autora , režiséra, herce a vedoucího Jana Sojky. Uvedené tituly: "Bastian a Sebastian aneb nečekejte zázraky", "Trůn pro dva", "Jirka Siřiště aneb Karel nikde". Vystupují rovněž s vlastní poezií a pořádají občasné recitační večery, Jeho členy jsou většinou studenti plz. vysokých škol. jsou členy NS Plzeň a hrají takřka výhradně v divadle Dialog.

Zamračené děti - dříve Esprit NPD, ještě předtím Naivně poetické divadlo vznikl v r. l983 z úspěšného dětského souboru Sluníčko v Černicích /stárnutím a dospíváním členů/. Od r. l984 do r. l994 mnohokrát na WP, ŠP a 2x JH, 1x H.Kubín. V r. l994 ukončeno Naivně poetické divadlo, které se mění na soubor MY a štafetu přebírá Esprit NPD, v r. l995 uvádí s úspěchem "Alžběta Bam" /Charmse/ - WP, ŠP. l997 "Zavražděný básník" /Apollinaire/WP98. V r. l998 uvádí "Surovost života a cynismus fantazie"/Effenberger/ a mění název na Zamračené děti. Vůdčí dramaturgickou a režijní osobností je z oblasti divadla poezie dobře známá paní Alena Dvořáková. Jsou členy NS Plzeň a hrají na scéně divadla Dialog.

Divadlo "MY"
Vzniklo z části Naivně poetického divadla . V r. l994-95 uvádí "Příhody Bedřicha Vávry", l996 "Drahý tatínek" l997 "Můžete to být i vy" ŠP, WP, JH 98. Významný plzeňský soubor soustřeďuje úspěšné recitátory a osobnosti působící v oblasti divadla poezie v Plzni. Vedoucí souboru je Renata Vordová.


SPODINA - spolek divadelních nadšenců
Vznikl v r. l997 při přípravě titulu "Tam dole" /Buňuel/, kterou uvedl na scéně divadla ČAS v tomtéž roce. Se souborem pracuje herec činohry DJKT Jakub Zindulka, vedoucí je Marcela Hudečková. Soubor je členem NS Plzeň a pracují v něm i členové ostatních souborů.

Divadlo pod lampou - vzniklo v r. l975 při OKS Plzeň - Bory. V r. l976 přichází do DPL /název sálu/ Jan Zajíc a stává se vůdčí uměleckou osobností. Spolu s Petrem Jančaříkem a Ivanem Hodysem uvádějí v r. l977 "Tři muži na židlích a pes" /Jerome/. Nejúspěšnějším titulem bylo představení "Vrať mi to pyžamo"/Venclík/ - 5O repríz. l. cena ve Valašském Meziříčí - "Klubové pořady". l979 "Dva muži za pultem a dva před" /autorské - cena vedoucích klubů/. Hráli 3x týdně v divadle pod lampou a měli také 6týdnů předem vyprodaná představení. V r. l979 byla existence DPL z politických důvodů ukončena. Jan zajíc s Ivanem Hodysem se profesionalizují pod SKKS v Praze a svými klubovými pořady pro mládež působí dodnes.

Plzeňská neprofesionální scéna - zkr. NS Plzeň - spolek plzeňských ochotníků ze souborů hrajících v divadle Dialog v budově Měšťanské Besedy v Plzni. Svoji činnost zahájil l. 3. l998 , za předsedu byl zvolen Ladislav Synek jinak vedoucí DS Žumbera. Jeho členy jsou: DS Dialog, DS Propadlo, DS Žumbera, HP teátr, Antidivadlo, Zamračené děti, Spodina, Divadlo Ludvíci a západočeská pobočka SČDO. Spolek pořádá divadelní představení v divadle Dialog a spolupracuje na divadelních soutěžích a přehlídkách.


Loutkové divadlo v Plzni

Feriální osady Plzeň
Od r. 1913 - l2. ledna loutkové divadlo Spolku plzeňských dam
V r. l914 - přejímá divadlo Karel Novák - kočovný komediant. S divadlem spolupracoval Gustav Nosek - řezbář a spolutvůrce Spejbla Hurvínka. od r. l9l9 do r. 38´.
l9l7 - l930 - působení Josefa Skupy - v r. l967 divadlo zaniklo.
/Prameny "Pavel Grym - "Klauni v dřevácích"/

Loutkové divadlo Špalíček - dodnes existuje
l923 - l939 l948 - l952 = loutkové divadlo Sokol Plzeň - Letná /Spartak Letná/
l952 - l965 - Loutkové divadlo ZK ROH V. I. Lenina
l965 - l998 - Loutkové divadlo Špalíček
od 21. října l992 - Spolkové loutkové divadlo Špalíček/
/Prameny " : Archiv divadla Špalíček, Almanach "6O let divadla", Almanach "75 let divadla"

Spolkové loutkové divadlo V boudě
r. l928 - sokolské loutkové divadlo Sokol Plzeň 3 - Bory
l939 - l945 - zastavena činnost
l945 - obnovena činnost
Od r. l982 - loutkové divadlo "V boudě"
Od r. l99l - Spolkové loutkové divadlo V boudě
spolupráce s profesionály : T. Dvořák, J. Nesveda.
l988 - l995 - sídlo v DK ROH na Americké třídě
l995 - l998 - sídlo v Měšťanské Besedě, od září l998 - v Plzni Skvrňanech
Prameny: Archiv loutkového divadla, K. Schmiedhuber "Vzpomínám", P. Bernášek "6O let divadla", L. Pekařová" "V boudě l928 -98"


Loutkové divadlo Sokol Plzeň 4 - Roudná
Založeno kolem r. l922, činnost do r, l939
Prameny - ústní podání


Loutkové divadlo Sokol Plzeň - Skvrňany
založeno kolem r. l922, činnost skončila do r. l939
Prameny" - ústní podání


Loutkové divadlo "Říše pohádek" Plzeň DAS
činnost od r. l949 - l99l
Prameny" ústní podání

Loutkové divadlo Plzeň - Bílá Hora
založeno l978 při Kulturním domě , činnost skončena l993
Prameny" ústní podání

Loutkové divadlo Plzeň - Střípek
založeno r. l978- vedoucí Ivana Faitlová, působí v Plzni na Doubravce, V r. l998 JH

Loutkové divadlo Plzeň 3. ZUŠ - KAPKA
založeno l992 - existuje dodnes vede Dana Jandová

Loutkové divadlo Plzeň 3 ZUŠ - LOUŽE
založeno l995 - existuje dodnes - vede Dana Jandová

Loutkové divadlo Plzeň -RÁMUS
založeno l993 - existuje dodnes
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.