Databáze českého amatérského divadla

Texty: ONDRÁČEK, Vlastimil: MČAD - záznamy z obcí a měst okresu Karlovy Vary. Rkp. 1998. 18 s.

ONDRÁČEK, Vlastimil: MČAD - záznamy z obcí a měst okresu Karlovy Vary. Rkp. 1998. 18 s. kART.


- A tie r ta síy
V současno.é době žádný soubor nepracue.
V šeeesátých letech zaznamenánn činnost divadelního soxzboru
s inscenaceai pro děti a dospělé pod wedením ředtele Z'Š pana
Vavrušky.

- Bečov nad Teplou
V současné době ždý soubor zpracue.
V roce 1945 zaznamenáno založení Divadelního souboru Petra Bez-
ruče. Další činnost zezmapována..

- Bernov
V šedesát,ých letech zaznasíenáza činnost divadelního souboru
pod vedením pana Marka. Dálší činnřDst nezmapována.

- Bochov
V sedmdesátých letech pracoval Divad:elní soubor Jeab.inka poái
vedenía paní Milady Vlachové. Inscenace pro děti, d ospělé a
poezie.

- Horní Bla tná
V letech 1967-1968 zaznasíenán pokus o ednu i':nscenaci divadelního
mládežnického sořuboru pod vedením Jiiodry Konečného.

- Hzrozntín
V letech 1945 - 1950 činnost loutkařského souboru oddílu Skautu.
V dalších letech činnost Divadelního souboru pod:vedením zubaře
pana Oktábce.
Z'ištěny inscenace : Jirásek Luc-erna
Tyl Strakonický dudák
Němcová Babička
Sto dukát prřo Juana

- C'Yíy š e
Zaznamenána činnost divadelního souboru v sedmdesátých letech.
Pamětníci uvédí zapř. inscenaci Korbelových Souseda.

- J"a 1+ub o v
V padesátých letech divadelní soubor pod vedenim Františka Tě-
šitele.
Zištěny inscenace: Stroupežnický Naši furianty
Šamberk ř Palackého třída 27
Čape k Bí lá zmeaoc

Okre s K a r 1 o v y V a r y

Iyselka
V padesátých letech zaznamenána činnost divsdelního souboru.
Činrínst se repodařilo zmapovat.

- V šedes.tých letech zaznamenáns činnost Loutkového souboru a
pokračovárrí činnosti divadelního souboru.

- Nová Fčole
V letech 1946 - 1g66 činnost divadelního souboru pod vedením
režiřsérú Kopače, Brechy, Kučery" H'ahna a Gadici.
Zaznamenázaly inscenace :
Št,.o 1ba Ha le tním by tě
Jirásek Voícerka
Pásek Se lská láska
Dř.dle zai.štěna činnost a letech
- 1962 malé evištrr:í fory - paní Návrátil'ová
loutkové divadlo - paní Petrová
- 1965 loutkové divadlo - pan Hao.nberřer
- 1967 divadelní soubor - Drda: Hrátky s čertem
- 1995 zaháósns činnost nového souboru Divadlo K
pod aoederrísí pánů Haab:erera a Švece -
Inscenace: Jak se Rumc.as stal loupežníkem
se vlka zn:eboísMe
- 1997 Procházka: S tv;oi. dcerou ne.

Otovice

2.

- zaznamenéna činnost Divadelního souboru Jirásek pod vedením
pana L. Bérty a Jar. Havla v te tech padesátých.
- v roce 1949 - 1953 činnnst Toutkřového souboru vedeným L. Bártou.


- Radošov
- V roce 1946 zaznsmenánřa činrsz Divadelního souboru Jř.K. Tyl.
Další záznamy Třezjištěny.

- S'tanovice
V roce 1946 zaznamenána činnost dramatického odboru Českého svazu
mlédeže. DelŠí zéznamy ezištěny.

- Vel:ichov
- V padesátých letech zaznamenána činnost Divadelního souboru
Radoval. . Bez dalších záza.

@Okre s K a r 1 o v y Y a r y 3 •

- Ycrřo v i c e
- V roce 1946 zaháil činnřt routkový soubor Sv.azu české á-
deže aedený Vlastimilem Orrdráčkem.
- V letech 1946 až 1956ř čicost Divadelního souboru jpnřve S;va-
zu česlt m.ádaže pozdě;i Osvětové besedy s režiséry Oldřichem
Hawlízm a Vlastimilem Ozdráčkem.


T 1 , ,
Inscenace rMmpř. . y S'trakzíícky udákř
Casona Stroy uraí vstoe
Drda Hrátky s čertem


- Yysoká Fec
- V roce 1995 pos o činnost dětského divadelního souboru.

- Sšadov
- Y šedesátjých a sedmdes t,ých a sedstdesátých letech zazmamenána
éinnařst divadelního sauboru.


- Toužim ř
- V roce 1947 zal.ožerz Dřřramatický odbor T.J.Sořřo:l. Zazzmamenány

např, zsQanace Aloise Jir.ska "Lumerna" a Václava Štecha

nTřetí zvonění". Sřoubor zanikl v roce 1955.
- V roce 1955 wznikk:l naový divadeln soubor u Okresrího lulturmkí-
ho domu vedeny MuDr. Mil.ošem PSrouzořu. Souhor pracczval do Šeáe-
sátých let. Zaznamenána inscenace A.S, PušKina " Malé traedie~

- V roce 1962 založena tradice divad-ieIních festivalů na orese
Karlovy Vary, pozděi přenesená do NedkřMx a Ostgova.

Město K a r 1 o v y V a r y


Deuetenácté st:oletí:
1881 Dne 1.8.1881 založena v Karlových Varech Slovansk beseda
schválere c.k.. pražským stodržitelstvím výmpsevzk z 29.12.
1881.
Psvními předsta witeli Slovanské besedy v městě s převážně
rimeckým mbyvatelstvem byl kaplan ze Sed:lce vlad. Bečvář
,
následovali Jar. Lahoda, In. Pressi, Josef Fiala a od
roku 1882 MUDr. Eme,íel Enl." zemský a říský prslanec, lá-
zeňský lékař. Sídlo Slovanské besedy v t dořbě bylo v domě,
SLAVIA, is Vyhlídce čp. 484/22" který dnes už neexistuje.

Začtek dvacté sboletí:
1920 Vznikl earamatický odbor při tělovýchovn jednotě,. Hlavmím
orsrrizátorem byl Dobroslav Krejza, kzxkihkupec, dále Jan
Tlamsa, Vojtěch ieústupný a další.
1929 Zaznamenána činnost Antonína SóteiBra,, po?k:lsdníka ČSD a jetř4
oenželky Marie, pošmistrové v Drahovicích.
1933 Mezi hlsvnísMi orarůztory ochotnického divadla jsou jména
aToseFa Marsta a ing. Volfa, diriezuta amatérského hudebz:ího
souboru.
V těchto letech se hrálQ pordzzzoMz, hTavním aentrem Čecho byla
stále Sl,ovanská beseda w dnešním domě v Jaltské ul3ci čp.:
1107/14. Divadelní soubor po roce 1929 hrával šestkrát áa:ro-
ka i w aěstském divadle,
Dramaturie byls zprvu orientována ns veselohry a ž'rašky,
po roce 1936 začaly nscenace b.urcovat do b:oje proti fašis-
sMu. Např. hra Františka Lanra "JízdrMí hlídka^ nebo Čapcva
"Bílá nemoc" dokonce již 4.července 193?.

Ó`odobí necistické okupace:
1939 - Nacistická ckupace narušila ;dr cchotníků. Většina Čechů
1945 v,hnána z pohrsničí. Hřstks divsdelních nadšez.at, většišnou
totálně nasazených na práci v Karlových Vsrech zacovu začala
s divadelní činnosti pod režii Dobroslava Krejzy. Psmětníci
hovoří o roku 1944 a 1945 s operetce aMoje zlstá holčičks^.
Ilivadelní ochotníci se stali živnou půdou pro vznik Lleál-
ního českho národního výboru.

Město K a r 1 o v y V a r y 2.

Obáobí po druhé světové válce:
- Jednotný výbor divadelních ochotnfko
Jehřo založen inüciořal Josef Msret a František Hřio.cláčeK.
Ustaveny byly odbory dramatický TYL, hudební, operetn:í a oper-
rrd, pěveckrý s zábavnjý.
Doramatický odbor TYL uvedl svoi první premiéru 18.listopadu
1945 hru Ladislava S'troupežnického "NfikuT'áš Dačický z Heslova
- Zví'kovský rarášekř s Paní Mincszi.strová".
Dramatický odbor TYh sídlil v hotelu Pošta, dnes iž neexistu-
ící - prostor dnešn:iho LD Tresíál.
- Damatický odbor Svazu české mládaše
Na podzim roku 1945 nastudoval hru F.X.Svobody "'Poslední muž".
- Iramatický kToužek TYL v Březové
Ia podzim roku 1945 astoudoval tmru F.X.Šaldy "Poupě"..
- IDivadelní laxzžek TYL v Bohaticích
Dle S.prmsince 1945 uvedl hru toatří Mrštíki "Maryša".
- Drsmatický odbor v Daubí
Pamětníci hovoří o činnosti do šedesátých let. Záznay nena-
lezeny.. Sám pamatui ns pohádku Zdeňky Horyno.ové "Zkoušky
čertta Hel.ínka" v režii Marie Tochčkové.
- Dóivadelní soubor Domu kultury ve Staré Roli
V pzcosinci roku 1945 uvádí premiéru swé npvnrí irkscenace pohád-
ky "Jsk Kašpárek rek veliký,, snadro přemoh lo:upežníky"., S'woř
činnost zaháíl ako samostatný spolekř UMDOČ a aš v,roce 1951
je zařazen do Závodríjho wýboru FOHřř Starorolský porcelán. Poz-
děi vř roce 195'T áe zařazen do ově wznikaícího D:omu lultury.
V šedesátých letech se eho umělecká úroveM zvýšila díky spa~
lupráci s proFesiorzály Divadla Vítězslava Nezvada. V roce
1962 založen dětský divadelní soubor" který pracovsl dva ro-
k;, Za dobu své v:íce ak třicetileté činnosti nastudoval sou-
bor více ak 70 inscenací pro dospělé i pro dět. Pro gene-
rační prmbley začízá soubor stanovat a v roce 1977 se zbý-
vpících pět členž spoue s Divadelním studiem D 3 Karlovy
Va ry.

Město K a r 1 o v y V a r y 3,

- Dvadelnří studio D 3
Soubor založen 25,listopadu 1961 při Záv,odním wýboru ROH
Okresního osaětového domu. Zakladatelé áarie H:onsařvá a jeí
manžel Miloč, a Arnnšt Kasal.
Prvsí premiéra se uskutečnila v Toužimy dne 7.dubza 1962
pésmo Jaroslawa Séif'erta "Písen. o Viktorce". Od roku 1963
soubor hostue na scéně Divadla Vítězslava 'eza.la, do rokru
záe uvedl 39 představerrí.
V roce 1966 dochází ke změně rrzvu soubpru Divadelní studio
D 3 Okresnšího kulturního střediska.
V roce 1970 spolu s novou oranizací S`vazem česk;ch divadel-
ních ochotník oranizuje v Dóivoedle Vítězslava Fezvala první
a poslední ročník festivalu aaíatérských souborii Karlovarské
divadelní aelikonoce.
V roce 1971 získává soubor vlastní scnu v K-klubu v yb-
řích.
V roce 1973 se soubor poprvé zúčastňue 43.Jiráskova Hronova
s inscenací hry Hermana Heyermanse "Loď ménem laděe" v re-
žii idiloše fon;sy s hostuícím Ondřejem Paaelkou z Ostrova.
Vř óistopadu 1973 se po Marii Honsové uímá a.ederí souboru
Vlastimil Ondráček.
V roce 1977 dochází ke sloučení se souborem Domu fultury
ve Staré Roli.
Básnická povídka Robinsona Jefferse "Pastýřka putuící k dub-
nu" v režii Anny Frankové se proboovává aestu až na XXIV.
Yelkerúvo Prostěov v roce 1981.
Ve steném roř.ce studio srladých v souboru vzdává hold J.K.Ty-
lov při příleitosti eho 125.výročí úmzotí a zakládá ovou
tradici souboru "Vaant". Jako Kočuící společnost s povozem
a korměm BobíkesT putue po D:oníažlicku. Tradice se udržue
do dnešních dnů aó rtzných stech Čech.
V roce 1982 druhá účast na 52.Jiráskoaě Hronovu s inscenací
Jana S'chmida "Třináct vůní" v režii Vlastiaila Ondráčka.
Téhož roku e zařazena do proramu FEMADU v Poděbradech a
v roce 1984 vyíždí na mezinárodní divadelní festival v.: Sér-
sku.

Město K s r 1 o v y V a r y

4.


Jato svoji 50..premiéru uvádí soubor inscenaci hry Jiřího
Šotoly "Kuře na rožni" v režii Anny Frsnkové a je uvedena
v roce 1983 na 53.Jiráskově Hr onovu.
Š'rámkov Písek w roce 1984 navštíví soubor s dramstizací pro-
zy Ksrl.ovsrského autora Zdeňka Šmída "Mezi dvojím zasydením
kosy" uó rešii Anny Frankové.
Čtvrtá účast na 55.Jiráskově Hron.ovu v roce 1975 s inscenací
Juliuse Šoltéze "Utíkej,ssírtko, utíkej!" v režii Petrs Rich-
t ra.
Pátá účasts inscenací hry Daniely Fišerové "fodina mezi psem
a vlkem" ne ubilejním 6O.JH v roce 1990 v režii Vlastimila
Onzráčka.
V roce 1991 jako swnj;Ž 75.premiéru uvádí na 6l.JH insceraci
vlastra autorské dvojice Zddněk Daněk - Jiří Burian "Šk.:la
hrou"
V roce 1991 e soubor nucenř vystěhovat se z K-klubu a živo-
ří. l'a to odchází část souboru a zakládá wlastní soubor
Klobrouk. V roce 1994 odchází daléí dvě členky a zaKládaí
Doivsdlo buďAneb.o.
Od roku 199ř5 je souboru zasbídríuts možnost uvádět svoé insce-
nace na Komorní scéně DVN MOTÝL, ale jen do roku 1996,. kdy
je tato scéna zrušena.
Od rokul8otevřels nová možnost uvádět inscenace v Divadél-
ku KAPSA v Drahovicích v zařízersí DVN.
V roce 1990 se ujířmá vedení souboru Jiří Hlávka a v roce 1998
Anna &atajská.

Město K a r 1, o v y  a r yDivadlo KAPSA ze vzpomínek.

5.

Soubor vznikl na podzim roku l959 na tehdejši jedenáctíleté střední škole
Antonína Zápotockého pod názvem " ŠTYCHÁČEK", pod vedením profesora
českého jazyka Vratislava Bartůííka.
V prvním pořadu se uvedl jako autor, ale i herec Ruda Křest'an a Zeno Kaprál.
Do pořadu byly ale použity i texty Ivana Wernische a Lud'ka Šneppa - prostě autorů,
kteří tady v kraji působili a kteří hovořili k problematice mládeže.
Když se v Karlových Varech otevřela nová Střeání všeobecné vzdélávací
škola, pozdéji Gymnázium v Drahovicích, hledal soubor útočišté a našel ho v
drahovické Osvětové besedě, nynější KAPSE. Ředitel školy zapůjčil nábytek, škola
pořídila reflektory a výpravu a divadlo mohlo začít. A protože se dohodlo, že se tu
bude provozovat stejným dílem :
KA baret
P oesie
SA tira
a tak vznikla KAPSA.
Představení, která se na prknech KAPSY hrála, byia všechna autorská. A bylo
jich mnoho :

Posvit'me si na sebe
Na garmošku zahráli
Bílá lod'
Hledá se muž s dekau
SOS
Byljednoujedenjeden
Skandál s čikuli
Každý z nás čestně tavil kov
Oprýskané nebe
Tři K v Kapse
Večer pro vás
Večer o vás
Já ne - to ty
Hele človék
Prostě znow
Plamen v Kapse
Ameriko, Ameriko
Blues o lidech
Nebudu zpívat o hrdinech
Leacockovy Literární poklesky
Cojsem viděl v trávě
Noční rybí zpév
Prostě znovu
Nevracej se sám
No a co

Město K a r 1 o v y V a r y


Jugoslávská poesie
Aškenázi - Človíček
Čapkovy apokryfy
ajiné ...

Za období své činnosti reprezentovalo studentské divadlo KAPSA mnohokrát
Karlovy Vary na celostátním festivalu mladého, autorského divadla v Písku a na
festivalu poesie v Prostějově. Mnohokrát na těchto festivalech i zvítězilo.
Studentské divadlo je živým organismem neustále se přeměňujícím, nebot'
studenti picházejí a odcházejí. Tak prošlo nespočítaně mladých lidf divadélkem
KAPSA a mnohým z nich se stalo divadlo nebo literární činnost, vůbec tím
nejdůležitějším vjejich životě. Namátkově :
Rudolf Kest'an - redaktor TV
Zeno Kaprál - básník
Dana Kolářová - herečka
Radka Fidlerová - herečka
Václav Kasík - muzikant
Petr Jandl - noviná
Jiří Linhart - novinái`
Miki Jelínek - muzíkant
a další a další ... .. . . .
KAPSA se stala také útočištěm jiných, mladých, amatérských souborů jako
například divadlo " Známí - neznámí", " Existence", " Riziko" a koéovná společnost


"
Kočka".

Koncem roku 1968 v rámci " normalizace" byla KAPSA zlikvidována. Z
divadelních prostorů se stalo agitační středisko, kde velké podniky poádaly malé
schůze a malé podniky veíké schůze.
Z někdejši slávy divadla KAPSA zbylyjen vzpomínky.

6.

Majka Kotisová

Město K a r 1 o v y V a r y 7.


Divadélko " JEN TAK
Divadélko " JEN TAK" vzniklo v roce 1988 jako studentský a uťzovský
soubor strojírenského průmyslu.
Již od kolébky bylo nad8ení této mládeže korunováno úspěchem. Jako první
setkání s dívákem, ziskal soubor na Federálním, xesortním festivalu v Tinci íI. místo
za hru " Proč bychom se netopili", podle knihy Zdenka Šmída. Tomuto
karlovarskému prozaikovi zůstal soubor vérný několik let. Hned v následujfcím roce
1989 zfskává na Federálním festivalu v Nižné na Slovensku za inscenaci " Jak se
chodf po horách" od stejného autora, hlavní cenu diváka.
Roku 1990 se v Nižné na Slovensku stává absolutním vftězem xesortu za
Ekokabaret " Krásný vzhled je na ten boží svět ".
V tomto roce si soubor vybudoval vlastní malou amatérskou scénu pod
zátitou Městského úřadu Karlovy Vary v Osvětové besedě v Drahovicfch, v
prostorách někdejšího studentského dívadla KAPSA. Koncem xokul99l, kdy došlo
ke zrušení všech Osvětových besed a Městský úřad nemohl z finančnfch důvodů
poskytnout záruky další existence souboru, požádal soubor o pomoc Okresní úřad
KV. Ten po dohodě s Městským úadem svěřil správu prostor KAPSY a zřizovatelství

,
divadélka " JEN TAK " Okresni knihovně.
Jako první inscenaci na vlastní scéně v KAPSE nastudoval soubor "JEN TAK"-
skoxomuzikál " Franta Robinson" s kterým získal nejen sympatie diváků, ale
reprezentoval Karlovy Vary na Národnf přehlídce netradičnfi divadelní formy v Písku.

" j
Dalšf inscenace " Amorem střelení ,doslova otevřela souboru dveře. Z kra ské
přehlídky v Horažd'ovicfch, ( tentokrůt tradiůní divadelní forma ) - byl soubor
nominován na Národnf festival v Třebíči a odtud na celostátnf divadelni žatvu -
Jiráskův Hronov.
Jetě téhož roku reprezentovalo divadélko " JEN TAK" českou amatérskou tvorbu na
festivalu v SRN v Bautzenu "Setkánf sousedů a pi`átel".
Mimořádného ocenění se dostalo divadélku "JEN TAK" přímým, později i
písemným pozváním od presidenta indického National THEATRE - Deva Bhardwaje
k jednomoěsíčnímu turné po Indü. Tuto nádherxMou nabídku musel soubor odmftnout,
nebot' nebyl schopen uhradit náklady na dopravu.
Vysoká lat'ka., kterou si soubor nastavil, nikdy za jeho trvání neklesla. V
následujfcích letech se s inscenacemi : "Operetka", "Faust, Maxkéta, služka a já",
"Vteřinu ticha, prosim" a "Eloa", pokaždé účastnil Námdní pí`ehlídky tradični
divadelnf foxmy v Třebíči a pokaždé byl i vybrán pro prezentaci na Jiráskové
Hronové.
Divadélko "JEN TAK" nehrálo jen na festivalech, ale hostovalo v mnoha
městech eské republiky ( Jaromě, Tábor, Český Krumlov, Plzeň, Libice n/Cidlinou,
Lipnice, Kroměi5ž, Žlutice, Chomutov, Bechyně, Cheb, Ostrov, Aš, Chodov,
Rakovnfk, Jihlava, Česká Lípa, Prostějov, atd.)
Vedle celovečerních inscenací divadelních uváděl soubor také veČexy poesie
na nichž pod názvem " Zkus věřit slovům" presentoval mimo jiné i texty
karlovarských autorů : Zdenka Šmída, Karla Frona, Jindry Konečného, Jakuba Mráze
a další mladé, začínající autory soustředěné v klubu PEGAS.

Město K a r 1 o v y y a r y

8.


V roce 1996 Okresní knihovna z ekonomických důvodů své zřizovatelství
divadélku " JEN TAK" zrušíla. A tak se z KAPS' muselo stěhovat. Ješté ně,jaký as
zkoušel soubor v kinosále kasáren ve Dvorech, ale to jen do té doby než byly zrušeny.
V následujícím roce 1997 se téměř všichni členové divadélka " JEN TAK" -
jen tak rozešli do života, nebo po maturitách na vysok školy.


Majka Kotísová

Město K a r 1 o v y V a r y

- 3.v.adlo buďAřebo
aložema Vlaďkou Zkedníkovou a Izaabelou Bencovou po e.ch
odchodu z Divedelního studia Il 3 v roce 1994.
5"axba zaméřu;e své inscenace na dě tského dlváka, wyst:upuje
hl,vně v mateřsk,ých školkách a zé.ladních školách.
8oxzbor přešel na polprofesionální bézi.
Z' rsestudowarých irrscenací nřapř. Lisick-H'ourek "Čerova
medicina",, I.Macourek "Pohédka ze zoo".

- Divadelní soubor bdIM Březová
Pantomimiclý scnubor wedený Ántonínem Neumayerem se krátce
po založení zprofesionalizova2 a i po smrti eho zakladate-
le se vířzue lkoutkovému diaedlu. Založen w roce 1963.
- Ibivadelní soubor Pedago8ického institutu SVIŠŤ
 roce 1'964 zaznamenána Mnscenace V1. Fuxe a Lubermíra Čer-
níka ~Akce ff aneb Město atá žíze".

; Divadelmí soubor ZK Železmličářd
Zřídil si scému ve uaršavsk ulici a pracoval wo padesátých
letech rsekoli let pod vedenim Františka Přicháčka. Jho čin-
st se rtepodařilo zmapovat.

- Iivadelní soubor Prvního českřého gymzia HADRlTKÁCH
- V roce 1997 a 1998 uvgdí inseenace "Slunce e vece ptro-
sa EňaU" a "REPRE-DEPRE" vedoucím souboru profesor Starr3:oslav
H'oafaían. Studue inscenace Tmetradičního divadla.

Iě sto K e j d e k 1 '

- Doamatický odbor JIRÁSEK
Založenř v roce 1946 a do roku 1991 změni1 zázevn na I2ivadl.o
pracujících ROI při PČP Iejdek a Di:vadellní scuubor irásek
ZKNP ROH Nedek.
Jakar prv..ní preniéru uaedř:l Jirástovu "Lucerrcu"řv režii Jiříhm
Šbece. Po ael'ou dobu existence saxzboru byl jednatele Kraz
tišek Bydžovslý, hnací motor kolektivu.
Od roku 1947 do roku 1986 uniáděl saoubor zpravidla 2 - 4 l:
nace rně.
Výzzremné nscenace :

- 194 7 Kare 1 Čape k RUR

- 1 g4gř Moliere Lalomea:ř

- 1g49 Vrchlický Noe na Karltejně

- 1952 - Život začíí: znova
/účast na 52.JH'/

- 1 g59 Stíroupežnický Naši furianti
1961 Tyl Drahomíra

- 1969 Brubín Oldich a Boženřa
/hostující Kanřel ft5ger/

- 1 g74 Gogol Rewizor

- 1987 Drda Dalakabáty, hříšná ves
- 19g1 Horníček Louka pro dva
Sáubor bohatě dotovaný zizovatelem se po roce 1989 meoká-
zal wyrovzat s novými ekonomickými podmínksmi a jeho činnnst
ustals.

Smubor uváděl i aperety s hudebzzím doprovořdem orchestru
ZKI'P s dirigentem FrarrtiškesM Wefsem - "Ostrov milování"
,
'"Na tý louce zelezjý", atd.
U sořuboru pracoval i dětský divadelní soubor J.Jílka pod ve-
dením Dagmar Jandové. Čast"-o uváděl pohřédky J.Jílka i autor-
ská díla vedoucí sořuboru - např. "Soví princezny" atd.
S`outor se podflel i na organizaci Divadelních přehl'ídek
přatelství w letech 1976 - 1978.

Od roku 1992 soubor bez činnosti.

Soubor Minidiv byl založen manžely Pavelkovými v r.1970


inscenace tohoto souboru a případné účasti na národních přehlídkách:
rok autor a název představeni účasl na přehlídce
1970 S. Pavelková
Království radosti

N.R.Nashe
Děvčata z Brookvalley

1971 pásmo
Deníky

1972 Pavel Dostál, Milan Pogoda
Výtečníci Šrámkův Písek
1973 S. Pavelková
Sny z půdy
1974 S.Pavelková
Jediné slunce Šrámkův Písek


1977 pásmo
Žáci darebáci

1978 J.Kainar
Št'astní blázni Šrámkův Písek
V roce 1974 založili pak druhý soubor - mladších žáků - HOP-HOP


1974 V.Nezval
Celý svět přijede na všech kolejíchNárodní přehlídka dět.rec.souborů-Svitavy
1975 pásmo
Zpěv míru Národní přehlídka dět.rec.souborů-Svitavy
1976 S.Pavelková
Střepinky Národ.přehlídka dět.div.souborů- Kaplice
Celostátní přehlídka - Šala

3,

,
1977


1979 L.Štíplová
Povídám, povídám neplechy

Divadelní žatva - Martin


Národní přehlídka dět.rec.soub.-Příbram
V r.1981 manželé Pavelkovy odcházejí z Ostrova do Prahy, celý obor tedy i
vedení obou souborů přebírá jejich žákyně Irena Kotová
(provdaná Konývková).
Soubor Minidiv (složený již z žáků posledního ročníku LDO a převážně
pak z absolventů LDO - ZUŠ Ostrov)za režie Ireny Konývkové


1984 J.Pálka, I.Konývková
Bruncvík Národní přehlídka souboru ZUŠ-Štiřín1990 J.Weiss - I.Konývková
Ústa za mřízemi Šrámkův Písek


1992 M.Mašatová
Pohádka na modré niti Národ.přehlídka - Popelka
Hronov
Femad ( 1991 )


I 995 V.Farová - Minidiv
Pirátská pohádka Národní přehlídka - Popelka
Femad


V této době se soubor Minidiv zatím odmlčel. Dospělí podnikají a čerství absolventi souboru
HOP-HOP se, pokud zůstávají v Ostrově, zapojují do práce dětského souboru HOP-HOP a
starší žáci II. cyklu v posledních letech nechtějí již tento název přebírat. Ač odrostlí, nechávají
si název HOP-HOP. Budoucnost ukáže, zda tomu bude i ujiných ročníků.

n

v
Soubor HOP-HOP (složený z žáků I. i II. cyklu LDO- ZUS Ostrov)
za režie Ireny Konývkové


rok představeni přehlidka
1981 S.Pavelková
Sídliště Národní přehlídka dět.div.souborů Kaplice

1983 J.Pálka a I.Kotová (Konývková)
Hra na pohádku Národní přehlídka dět.div.souborů Kaplice
L. Středa
Vymyslím si Národní přehlídka dět.rec.souborů Mělník
MD (vedouci souboru, soubor v tuto dobu nepracoval)

1986 J.Brukner
Obrazárna Národní přehlídka dět.rec.souborů Mělník

MD(vedoucí souboru, soubor v tuto dobu nepracoval)


1992 I. Hurník
Jak vrabci cestovali Národní přehlídka dět. rec. souborů Mělník


M.Macourek
O švestkovém králi Národní přehlídka dět. rec. souborů Mělník

1993 Z.Renčová- I.Konývková
Pastýřka Národní přehlídka dět.rec.souborů Ústí n.0rlicí
1994 Mezinárodní festival Rakousko
1994 I.Ciprová -I.Konývková
0 soukání Národní přehlídka dět.div.souborů Ústí n.0rlicí
Jiráskův Hronov
FEMAD
1995 Národní soutěž souborů LDO-ZUŠ -1.místo
Mezinárodní festival "Multikulturní Evropa"
(pořádaný Radou Evropy )- Lucembursko
1996 Mezinárodní festival Rakousko
1995 lid.poezie
Tiché sněhu hemžení Národní přehlídka dět.rec.souborů Ústí n.0rlicí

1996 L.Smoljak
Obrazy ze života Acylpyrínků Národ. přehlídka dět.div.souborů Ústí n.Orlicí
Jiráskův Hronov
FEMAD
Poema Brno
DRDOL (přehlídka rodin.divadla)
Dětské divadlo Praha (přehlídka pro odborníky

lz Hannoveru a Berlína)
M.Lukešová - I.Konývková
Nemocnice má ubrečená okna Národ. přehlídka dět.div.souborů Ústí n.Orlicí
Jiráskův Hronov
FEMAD
Festival Jižního Tyrolska - Itálie
1997 V.Škutina- I.Konývková
Kde bydlí čas Národní přehlídka dět.div.souborů Ústí n.Orlicí
Jičín - město pohádek
Dětské divadlo Praha (pro odborní z Německa)
A. Berková-I. Konývková
Je to tak prosté Šrámkův Písek

1998 I.Konývková dle knih Barona Prášila
Prášíš?! Národní přehlídka dět. div. souborů Ústí n.Orlicí
Mezinárodní festival mlád. divadla -Brixen-Itálie
(udělena 1 z tří cen, a to Za ztvárnění Barona
Prášila a osobitý projev)
2. Mezinárodní dětský divadel.festival Turgi-
Švýcarsko


V r.1993 vznikl v základní umělecké škole další soubor s názvem
HOP-SKOK, a to pod vedením Lucie Veličkové. Tento soubor se zúčastnil
těchto národních přehlídek:

1994 M.Černík
Tělo Národní přehlídka dět. rec. souborů Ústí n.Orlicí

1996 A.S.Puškin
Pohádka o rybáři a rybce Národní přehlídka dět. rec. souborů Ústí n.Orlicí

1997 L.Palečková
O malém tygrovi Národní přehlídka dět. div. souborů Ústí n.Orlicí

1998 J.Lennon
Št'astné a veselé, Randolfe Národní přehlídka dět.div. souborů Ústí n.OrlicíKromě těchto uvedených představení (která se hrají nejen na přehlídkách, ale hlavně pro školy
ve městě i regionu) soubory HOP-HOP a HOP-SKOK uvádějí spousty dalších pořadů
(např.večery poezie, monologů, VEDRA - VEčer DRAmát'áků s malými souborovými
pokusy žáků LDO) Např. ve škol roce 1997-98 tyto soubory uvedly či vystoupily na 68
akcích, což během 10 měsíců škol.roku znamená 6,8 akcí za měsíc, tedy 1-2 akce týdně. Ajen
za měsíc září až prosinec roku 1998 uvedly či jsou sjednány celkem 33 pořadů či vystoupení,
cožje cca 8 pořadů za měsíc. Vše s počtem žáků celého dramatického oboru cca 70.

v

;

Město Ž 1 u t i c e 1.

- Doivadelí soubor Glutičan Domu kultury
- Záznaon o činnosti souboru w kronice v roce 1952. Další údee
sezí od souboru nedostal. Podle záznamu onístniho kronikáře vršak
činrsost souboru pokračovala pod rlzrířými rPázvy :
- dřaíatickjý kTořužek a do roku 1975 pracoval při Osvětové besedě,,
od roku 1976 pak pod rKázvem Divadelní studio uomu Lsřiultury,,
od roku 1987 část souboru z kmenového odiešla a prao.ovala pod
rrázveM Divadelní sořubor Žlutičar. JZD Pšov - Novosedly, a v roce
19g0 se vrátil k á.z•,u Divadelní soubor Žlutičan Domu kultury
ve Žluticích.
- za zajísíavých inscenací možno uvést:
lg74 Jaroslav Dietl Muž na talíři
197f Jan Jílek D•ař:itý tep srdce
1986 Goldoni Mirandolina
1 g87 Taller Koonedie o chytrosti
//čast na Kralonošově di-
vadelním podzimu ve Vysokém
nad Jizerou/
lg8g Koenismark Ostrovy zlánlivé /KDP/
1990 GoI:doni Treperendy /KDP/
19g2 Čort Líná strašidla /KDP/
1996 Labiche - V+W Slaměn;ý lřlobou
lq96 Giudicel:li Premiéra mládí /KDP/
19g8 Procházka S tvřoi dcero: ne /KDP/
- S'oubor se šestkrát zúčastnil rrárodrz.í přehlíáiky a.enkřovských
divadelních souborrž Krakonošlv divadelní podzim ve Vysokém
nad Ji:zerou.
- Soubor voposledních letech spolupracue s karlovarský režisérem
Břetislavem Teterou a eho uoněleeká úroveř se zvedla..
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':