Databáze českého amatérského divadla

Texty: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2005

FEMAD PODĚBRADY A DIVADELNÍ TŘEBÍČ 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

XIV. národní přehlídka přinesla celkem 21 představení. A upřímně řečeno – není lehké již v pozdní noci 22. května se snažit vyslovit o nich jakýsi souhrnný názor, neboť rozrůzněnost a diferencovanost jak pokud jde o styl, tak pokud jde o výraz, byly velké, rozsáhlé a často až protichůdné. Jedna jediná linie spočívala na určitém společném jmenovateli. V repertoáru této přehlídky se totiž objevilo několik zábavných představení zcela tradičního typu, které se opíraly o komediální text. V těchto inscenacích se naprosto zřetelně prokázalo, že scénování těchto textů vyžaduje určitou dovednost a znalost, které jsou schopné přesně realizovat odpovídající konvence žánru. Většinou tomu tak nebylo, takže tyto inscenace zůstaly na třebíčské scéně mnohé dlužny svému poslání rozesmát obecenstvo.

Všechny ostatní inscenace se pak už nedají zařadit do nějaké společné kategorie a dokonce se velmi těžko hledají i společné rysy. Což zajisté může být chápáno pozitivně: jako důkaz o tom, že české amatérské divadlo se pokouší z různých stran rozvíjet a pěstovat své scénické principy a také z různých stran proto vypovídat o skutečnosti. Stejně tak je ovšem možné nahlížet na tuto nesjednocenost a nejednotnost jako na určitý projev hledání, které svědčí o tom, že si amatérské divadlo ještě stále jistým hektickým a nervózním způsobem hledá svůj smysl.

Takže bude asi nejlepší tuto rozrůzněnost připomenout v těch inscenacích, které dospěly v tomto hledání nejdále, nejvíce otevřely jisté cesty a poskytly nejvýraznější impulsy k uvažování o dalších možnostech českého amatérského divadla. Je nepochybné, že v některých inscenacích se v určité obecné poloze projevily tendence silně ovlivněné současnými proudy, které můžeme shrnout pod pojmenování intertextuálního přístupu. To znamená přístupu, který v široké rozloze využívá nejrůznějších prostředků, jež proměňují základní estetickou podobu textu a zároveň i její vztahy a odkazy ke skutečnosti. K tomuto typu inscenování patřily především tři inscenace: Shakespearova komedie Mnoho povyku pro nic DS Ty-já-tru HROBESO Praha, Molièrův Don Juan Šumavského ochotnického spolku z Prachatic a Čechovův Racek Divadelního klubu Českokrumlovská scéna. Pelikáni v pustině Valentina Krasnogorova, se kterým přijela Malá scéna ze Zlína zaujala nejvíce svou problematikou zobrazující především vztahy mezi lidmi. Ale nelze zapomenout na to, že jistý rámec, jenž všechny tři aktovky s touto tematikou spojoval, se rovněž pokoušel o pozvání do sféry imaginace, fantazie a světa, v němž se skutečnost prolíná s neskutečností. V této souvislosti padaly pojmy jako magický realismus a podobně. Inscenace dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba, s níž se představil Kroužek divadelních ochotníků z Hvozdné, asi nelze nazvat magickým realismem, ale rozhodně se dá mluvit o realismu moderním. Je to interpretace, která spojuje na jedné straně svou zakořeněnost do určité lokálně i sociálně určené reality, ale na druhé straně ji jinými principy – včetně výkladu postav – posouvá do zcela současných souvislostí.

Kdybychom měli hledat inscenaci, která nejúčinněji naplnila funkci zábavnou, pak by to zřejmě byla inscenace V.A.D. Kladno, která vyšla z textu Vladislava Vančury Rozmarné léto, aby jej očima autorského subjektu převedla na jeviště. Padl-li už ten pojem autorský subjekt, pak nelze nevzpomenout inscenaci DS Jana Honsy Karolinka Doma. Autorem scénáře, režisérem i scénografem je Martin Františák, jemuž patří nesporně hlavní zásluha na tom, že tato inscenace vznikla. Ale neměla by takové hodnoty, kdyby se nepodílel na její podobě a scénickém tvaru celý soubor. Tato inscenace je hluboce uložena do zázemí Valašska, odráží reálné životní poměry, aby je zároveň proměňovala v jisté symboly současného života, které mají všeobecnou platnost. Je to svým způsobem dílo v této sezóně – a zřejmě nejenom v ní – zcela mimořádné a lze asi říci, že i v kontextu celého českého divadla to je záležitost ojedinělá a ne tak častá.

Z jistého hlediska se dá prohlásit, že kdyby XIV. Národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla v Poděbradech a Třebíči nepřinesla nic jiného, než tento text a tuto inscenaci, tak by to v každém případě znamenalo čin, pro nějž bude zapsána výrazným písmem do historie. Toto tvrzení tedy takto spíše opravňuje onen už zmíněný pozitivní vztah k té široké rozprostraněnosti a diferenciaci českého divadla. Ukazuje se, že jsou v něm síly, které mohou vydat ze sebe tyto výsledky, že jde jen o čas a podmínky, v nichž mohou uzrát. Takže si nelze než přát, aby obojí – jak tento čas, tak tyto podmínky – byly příznivé a aby příští rok této přehlídky už přinejmenším jasně a zřetelně naznačil, že se budeme moci těšit na tuto úrodu. Že zkrátka a dobře z toho zatím jakéhosi neuspořádaného a někdy až chaotického stavu vyrostou skutečně divadelně kvalitní a pro diváka sugestivní díla.

prof. PhDr. Jan Císař CSc.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Odborná porota Národní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla

FEMAD Poděbrady a Divadelní Třebíč 2005 uděluje tato čestná uznání:

*

Alžbětě Somorovské za roli Ženy Leonarda v inscenaci Krvavá svatba Divadla bez zákulisí Sokolov
*

Ditě Jandové za roli Lucie v inscenaci Petr a Lucie Divadla Zdrhovadlo Klášterec nad Ohří
*

Aleši Prstkovi za roli Alana Stranga v inscenaci Equus Amatérského divadelního spolku RIYO Praha
*

Františku Šlukovrbovci za roli Kouzelníka Arnoštka v inscenaci Rozmarné léto V.A.D. Kladno
*

Aleně Balajkové za roli Evy krajčírky v inscenaci Gazdina roba Kroužku divadelních ochotníků Hvodzná
*

Ivu Hambálkovi za roli Lorda Babberleyho v inscenaci Charleyova teta DS Jiráskova divadla Hronov
*

Lubomíru Červenému za roli Plukovníka sira Francise Chesneyho v inscenaci Charleyova teta DS Jiráskova divadla Hronov
*

Danielu Zobalovi za roli Charlese Wykehama v inscenaci Charleyova teta DS Jiráskova divadla Hronov
*

Jiřímu Chumovi za roli Královského šaška v inscenaci Soudné sestry Malého divadla Kolín
*

Evě Koberové za roli Gyty „Stařenky“ Oggové v inscenaci Soudné sestry Malého divadla Kolín
*

Miroslavu Grosovi za roli Dona Juana v inscenaci Don Juan Šumavského ochotnického spolku Prachatice
*

Vladimíru Mátlovi za roli Jimmyho v inscenaci Prolhaná Ketty DS Zmatkaři Dobronín
*

Vladimíru Voldřichovi za roli Petra Sorina v inscenaci Racek DK Českokrumlovská scéna
*

Jarmile Maříkové za roli Niny Zarečné v inscenaci Racek DK Českokrumlovská scéna
*

Psu Petty Procházkové-Pokorné za přirozené jevištní jednání v inscenaci Racek DK Českokrumlovská
*

Divadelnímu klubu Jirásek Česká Lípa za filmovou složku inscenace Pes baskervillský
*

Dominice Shonové za kostýmy v inscenaci Mnoho povyku pro nic DDS Ty-já-tr Hrobeso
*

Malému divadlu Kolín za kostýmy a výpravu k inscenaci Soudné sestry
*

Geisslers Hofkomedianten Kuks za dramaturgii inscenace Atalanta aneb Pronásledování z lásky aneb Krutá královna Tegeantů
*

DS ZUŠ Uherské Hradiště Dohráli jsme za dramaturgii inscenace Modrovous naděje žen
*

Magdě Tomečkové za režii inscenace Za kapku mandragory Malé scény Zlín
*

Janě Kobesové za režijní spolupráci na inscenaci Mnoho povyku pro nic DDS Ty-já-tr Hrobeso
*

Nejhodnějším Medvídkům Hradec Králové za autorský pokus o hudební divadlo

Odborná porota Národní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla

FEMAD Poděbrady a Divadelní Třebíč 2005 uděluje tyto ceny:

*

Hereckému kolektivu Divadelního souboru Jana Honsy Karolinka za hereckou složku v inscenaci Doma
*

Kazimíru Lupincovi za roli Antonína Důry v inscenaci Rozmarné léto V.A.D. Kladno
*

Janu Balajkovi za roli Mánka Mešjanyho v inscenaci Gazdina roba Kroužku divadelních ochotníků Hvozdná
*

Marku Miklášovi za roli Kallimacha v inscenaci Za kapku mandragory Malé scény Zlín
*

Renatě Švrčkové za role Žen v inscenaci Pelikáni v pustině Malé scény Zlín
*

Miroslavu Dosoudilovi za roli Muže a Doktora v inscenaci Pelikáni v pustině Malé scény Zlín
*

Petře Kocmanové za roli Beatrice v inscenaci Mnoho povyku pro nic DDS Ty-já-tr Hrobeso Praha
*

Kristýně Černé za roli Sochy v inscenaci Mnoho povyku pro nic DDS Ty-já-tr Hrobeso Praha
*

Jakubu Tvrdíkovi za roli Benedicka v inscenaci Mnoho povyku pro nic DDS Ty-já-tr Hrobeso Praha
*

Janě Levé za roli Sgaranela v inscenaci Don Juan Šumavského ochotnického spolku Prachatice
*

Zuzaně Horové za roli Elvíry v inscenaci Don Juan Šumavského ochotnického spolku Prachatice
*

Romanu Maříkovi za roli Konstantina Trepleva v inscenaci Racek DK Českokrumlovská scéna
*

Kazimíru Lupincovi za scénu k inscenaci Rozmarné léto V.A.D. Kladno
*

Kristýně Šrolové za kostýmy k inscenaci Atalanta aneb Pronásledování z lásky aneb Krutá královna Tegeantů
*

Malé scéně Zlín za scénu k inscenaci Pelikáni v pustině
*

Divadelnímu souboru Jana Honsy Karolinka za inscenaci Doma
*

V.A.D. Kladno za inscenaci Rozmarné léto
*

Malé scéně Zlín za inscenaci Pelikáni v pustině
*

DDS Ty-já-tr Hrobeso Praha za inscenaci Mnoho povyku pro nic
*

Šumavskému ochotnickému spolku Prachatice za inscenaci Don Juan

Odborná porota Národní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla

FEMAD Poděbrady a Divadelní Třebíč 2005 doporučuje do programu Jiráskova Hronova 2005 tyto inscenace

bez udání pořadí a podle abecedy:

*

Inscenaci Gazdina roba Kroužku divadelních ochotníků Hvozdná
*

Inscenaci Racek DK Českokrumlovská scéna

Odborná porota Národní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla

FEMAD Poděbrady a Divadelní Třebíč 2005 nominuje do programu Jiráskova Hronova 2005

tyto inscenace bez udání pořadí a podle abecedy:

*

Inscenaci Doma DS Jana Honsy Karolinka
*

Inscenaci Don Juan Šumavského ochotnického spolku Prachatice
*

Inscenaci Mnoho povyku pro nic DDS Ty-já-tr Hrobeso Praha
*

Inscenaci Pelikáni v pustině Malé scény Zlín
*

Inscenaci Rozmarné léto V.A.D. Kladno

autor textu: Simona Bezoušková
publikoval(a) Alena Crhová , dne 25.5.2005

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':