Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rakovník, Excerpce pro MČAD 1998-2002

RAKOVNÍK o.Rakovník
CČAD s. 45, 59, 61, 68, 77, 88,107,109,116, 128,148,149,185,191, 200, 280, 281, 282, 299, 300, 329, 366, 368, 400, 401
Obr.CČAD s.280: František Kožík - Jaroslav Kodeš: Cirkus, soubor Tyl Rakovník, režieJaroslav Kodeš, 1989.
Obr.CČAD s.299: Boris Vasiljev, dramatizace J. Černíková:...a jitra jsou zde tichá, DS Tyl Rakovník, režie Josef Kettner,1977.
POPELKA RAKOVNÍK viz BČAD č. 993
1812 první OS Divadelní ochotnický spolek. Nové divadlo v hostinci Karla Beka v Karlovarské /Pivovarské/ ulici zahájilo 1841 Macháčkovou Půjčkou za oplátku. 1842 12 her, 1843-4 po sedmi. 1844 - 1851 hráli U červeného raka. Poté na 10 let divadlo zakázáno. 1849 /1850?/ Měšťanská beseda. Její soubor hrál každých 14 dní, hlavně činohru, zejména frašky. Jako důsledek besedou pěstované sociální nerovnosti vznikla 1851 Řemeslnická beseda, členy nejen střední stav a dělníci, ale i pokroková část místní inteligence a pedagogové. Zde pokus zal. 1853 zpěvácký spolek, byl povolen až 1862, 1864 s názvem Hlavačov. 1861 žijící staří ochotníci s novými nastudovali Deboru /Tyl/, pak pravidelná představení do 1865. Sehráli 35 představení. 1869 literární spolek Vesna, který dostal od generačně staršího zbytku ochotníků veškerý majetek, včetně jeviště. Téhož roku Sokol. Nové Domácí divadlo zůstalo bez jeviště. 1866 vlastní jeviště, hráli Kopeckého Kašpárek hledá kmotra. 1867 hráli v čp. 41, téhož roku v čp. 107. Toho roku předvedli 15 her. 1868 se přestěhovali do čp. 26 na Husově náměstí. Zde sehráli 11 představení, t.j. 27 her. Do 1869 14 představení. 1869 ustaven Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl. Hrálo se U Beků. Repertoár v té době nevybočoval z rámce obvyklé dramaturgie jinde, nastudování her bylo ale velmi početné, takže návštěvníci poznali prakticky všechny hry, které tehdy české divadlo nabízelo z české či cizí produkce. Zřídka se objevují i populárnější hry lehčího žánru. Těch však v dalších desítiletích postupně přibývalo. 1869 zal. vysokoškoláci a místní pedagogové Vesnu. Původní osvětový program rozšířili o divadlo /aktovky, frašky, např. Prodaná láska, Před koňskou branou, Blázinec v prvním poschodí, Preciosa /Tyl/, Pan Měsíček obchodník/Stroupežnický, dobrý výběr autorů/. 1870-1871 byly roky určité stagnace a celkem neúspěšných pokusů jiných spolků. 1870 zal. spolek Krakovec. 1872 po společném jednání Domácího divadla a Ochotnického spolku dohodnuty stanovy Divadelní ochotnické jednoty Tyl. Zahájili Nepokradeš aneb cizí zlato neblaží. Hráli U Beků na vypůjčeném jevišti, potom U české lípy, U zlaté koruny, U zeleného stromu, Na 3střelnici, U zlaté štiky. Od 1872 se stalo trvalou součástí ochotnického divadla v místě i hudební divadlo. Toho roku uvedl F.J.Janák v Měťanské besedě svou operu Božena. Následoval interpretačně lehčí repertoár, hraný nepravidelně /V studni, Alessandro Stradella, Morduňk při měsíčku, Starý ženich.../. V 70. a 80.letech v místě režisérem Z.Winter /Repertoár: Pan Farář a jeho kostelník, Štědrý den, Doktor Žvanil, Medvěd námluvčím, Jedenácté přikázání, Zvíkovský rarášek.../. Zvali k hostování společnosti. Tak zde vystoupil 1878 mladý Vojan. I v 90.letech podobný repertoár. 1882 zahájila Měšťanská beseda i loutkové divadlo. 1890 zal. Pokrok, jednota pomocníků řemeslných. Politicky se později orientoval na stranu národně sociální. Repertoárově sice časem nevynechával klasické české drama a současné autory, hrané jinde, ale orientovali se zřejmě spíše na náměty sociální, přičemž výběr her byl ve srovnání s jinými soubory dosti osobitý /Šimůnek, Lorber, Štolovský, Nedoluha, Kavka, Pešková, Novotný a pod./. Od 1890 do 1925 uváděl velmi bohatý operní, operetní a baletní repertoár Josef Omáčka. 1895 vystřídal spolek Vesnu Krakovec, spolek akademiků západních /později severozápadních/Čech. Členy byli místní středo- a vysokoškoláci. Repertoár jejich divadla byl ve své době ve srovnání nejen s místními poměry, ale i jinde značně výjimečný /např. Zlaté péro/Tůma/, Uhlíři /Gille/, Rusá madona/Q.M.Vyskočil/, opereta K.Kovařovice Finale coronat operam, Doporučení/Maurey/, Ženich v záloze /Vyskočil/, Ohnivá země /Štech/, Slušnost/Bilibin/, Hromobití/Osten/, Maloměstské tradice /Štech/, Labutí píseň /Čechov/, obvyklé tehdy hry byly méně časté /také Lakomec, Erbenova Kytice, Dvořákův Král Václav IV./. 1898 v hotelu Jerie se Štolbou Na letním bytě uvedl Místní odbor Národní jednoty severočeské. Hráli náhodně až do 1934 dobrý klasický i současný repertoár. 1901 zahájil Medvědem námluvčím /Krylov/ U zlaté koruny Sokol. Dramaturgie až do 1928 se snažila přinést odlišný repertoár od ostatních souborů, ale v podstatě konvenční. Hráli i pro děti. 1908 se představilo Volné sdružení ochotníků. Dokumentována je hra V tiché uličce /Barrie,1908 /a Jiný vzduch/Šimáček/ a Komptoaristka pana Naftalína /Skružný/ 1918/. 1909 se s jediným představením Hilbertovy Viny představilo Sdružení Volné myšlenky. 1909 první představení Dramatického odboru Československé sociální demokracie Na faře/Krejčí/.Poté desítiletá přestávka v činnosti. 1910 Dramatický odbor Vzdělávacího spolku provedl Čest /Sudermann/. 1912 zahájil Dramatický odbor strany národně sociální /Na kovárně/Bőhm/. Hráli Na střelnici. Repertoár poněkud různorodé kvality, ale i významná představení jako např. Jesenské Devátá louka za hostování Májové, Scheinpflugové, Vrbského, Štěpánka, Ptákové, Vydry st. Hráli i v přírodě u Pánkovic rybníka. Od svého vzniku až do 1914 uváděl Tyl ročně až 15 her /1912/, podle vnitřní situace v jednotě a také podle možností získat sál. Z repertoáru: převládají např. Tolar s panenkou Marií /1872/, Muka chudé ženy /1874/, Husička z Podhájí /1879/, hry jako např. Jiříkovo vidění /1873/, Zvíkovský rarášek /1894/, Noc na Karlštejně /1895/, klasický český repertoár ve skromnějším počtu. 1914 Tyl získal trvalé jeviště v sokolovně, až do 1927. Po 1918 pokračuje Tyl ve stejně intenzívní činnosti /až 13 her ročně /1928/, změnila se výrazně jeho dramaturgie s celoročním plánem. Repertoár tvořila česká i světová klasika, i současná tvorba /Tolstoj, Gorkij, Ibsen, Wilde, Rostand, Moličre, Strindberg, Bernstein, Duvernois, Maugham, Nušic, zvláštní péče Shakespearovi, snaha každý rok uvést alespoň jednu jeho hru. Z domácích současných autorů např. Novák, Stádník, Toužimský, Bělohlávek, Štěpánek, zejména premiéra Nezbedného bakaláře /1937/. U souboru hostovali např. Vojan /1918/, Kronbauerová /1925/, E.Kohout /1918/, Dostalová /1925/, Haas /1936, Scheinpflugová /1932/, Hrubá /1933, 1936, 1938, 1941,/, Šejbalová /1936/, Kabátová /1936/, Korbelář /1936/, Štěpničková /1937/, Plachý /1940, Fabiánová /1944/, Vejražka /1937. Rozsáhlá spolupráce se Zdeňkem Štěpánkem po celou dobu jeho umělecké činnosti. 1919 zřízen dramatický odbor Československé národní demokracie, včetně hudebního a pěveckého odboru. Jeho činnost poměrně malá, zahájili téhož roku Faunem, z repertoáru např. Jirásek, Šamberk, Dyk... hostování Zd.Štěpánka. 1919 zahájil opět dramatický odbor ČSSD Její pastorkyní. V následujících letech poměrně rozměrný repertoár obvyklých her, ale i výjimečných /adaptace Barbusse, Rolland, Shaw, Stanley, Wolker, hry pro děti, spolupráce s Dramaticko-pěveckým spolkem ČSSD či s Čs.obcí legionářskou. Dramatický odbor Koministické strany Československa zahájil 1922 Starými blázny /Turnovský/. do 1938 hrál pro dospělé i pro děti, repertoár poměrně široce pojatý od zábavy k sociálním a revolučním námětům /Šíma, Mařík, Tyl, Branald, Vrana, Včelička, V W/. Po 1918, tedy postupně, působily dramatické odbory Sociální demokracie, Komunistické strany, Strany českých socialistů, Národní demokracie, spolek národního učitelstva Budeč, odbor Severočeské jednoty, Červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů, Střelecký sbor, Spolek veteránů, Štěpařský či okrašlovací spolek., Okresní divadelní rada /od 1921/. Z obecného nedostatku herců všechny organizace tolerovaly vzájemnou výpomoc.1918 Sdružené dramatické odbory socialistických stran v Rakovníku uvedly Povodeň /Krejčí/, později Sdružené dramatické odbory K.H.Borovského. 1919 nastudoval jedno představení Dramatický kroužek 3.polní setniny I.myslivců v Rakovníku. 1920 Dramatický odbor Jednoty českých střelců uvedl dvě hry. 1925 Dramatický odbor SK Rakovník provedl Revoluční svatbu /Michaelis/. 1926 Divadelní ochotníci církve československé nastudovali Otce a Babí léto /Fořt/. Téhož roku Rodičovské sdružení - učitelské sbory rovněž provedli několik her, včetně Piskáčkovy Slovácké princezky. 1927 provedl Osvětový odbor zaměstnanců Rako, šamotové továrny Pravdu /Markus/. Téhoř roku se Tyl vystěhoval ze sokolovny do Dělnického domu. 1931 Občanská podpůrná jednota Palacký uvedla C.k. polního maršálka. Téhož roku Sbor dobrovolných hasičů s divadelním ochotnickým kroužkem jedno představení.1936 Dramatický odbor Národní gardy provedl Není muže nad kováře aneb Pravda vítězí /Balej/. 1937 Sdružení rakovnických ochotníků a Národní garda provedli Bílou nemoc.1938 Tyl zahájil akce pro zakoupení Lidového domu, kde získal vlastní divadlo - Tylův dům. 1939 Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčníků Rakov nastudovala Naše furianty, 1940 operety Naši baráčníci /Starý/, Píseň domova /Jára Beneš/. Téhož roku Zábavní spolek Kroužek provedl hru K.Buriana Chytrák krajánek aneb Padla kosa na kámen. 1939 příchodem dirigenta Zdeňka Tomáše nastal v hudebně-dramatické ochotnické činnosti zcela ojedinělý obrovský rozmach. Společně s Tylem, Pěvecko-h3udebním spolkem Vítězslav Novák a s profesorským sborem hudební školy do r. 1958 nastudoval a provedl široký repertoár, srovnatelný s profesionální scénou. Sólové party, zpívané na vysoké umělecké úrovni doplńoval hosty /Podvalová, Tauberová, Šubertová, Krilová, Miková, Červená, Blachut, Žídek, Thein /i jako režisér/, Otava, Gleich, Konstantin, Votava, Celerin.../. Za dobu svého působení v Rakovnické opeře nastudoval 24 zpěvohry ve 451 představeních, z nich Jindřicha. Operní soubor si vybudoval u Střelnice přírodní divadlo. Na repertoáru nechyběla ani Libuše, Aida, Evžen Oněgin atd. Do 1951 byla Rakovnická opera, která se v tu dobu stala v hudebním životě Československa pojmem odborem Pěvecko-hudebního spolku Vítězslav Novák, potom součástí ZK ROH n.p.Rakona. V letech 1958 a 1959 činnost začala ochabovat a provedením Rusalky zanikla. 1941 zahájil v Tylu soubor mladých /Léto, Ulička odvahy, Princezna Pampeliška, Kdo je vinen, Hvězdy nad hradem, O malíři, který dělal zázraky. 1939 - 1945 Tyl v činnosti pokračoval /Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Othello, Nezbedný bakalář, 1943 např. 35 představení. 1945 určitá generační proměna a následující rok konsolidace /Jan Hus, Velbloud uchem jehly, Nová Oresteia/, účasti na přehlídkách, 1947 poprvé JH. Po 1945 nastudoval Lucernu Dramatický odbor ZK Velo Stadion. 38x ji reprízoval v místě i v okolí. Nastudovali dále Maryšu, Vojnarku, Tovaryše Martina, Makara Dubravu, Stavěli zedníci a další hry. 1947 nové pojetí dramaturgie v Tylu představuje obohacení kulturního života města i širokého okolí vysokým počtem představení, např. v roce to bylo 82 představení, přičemž repertoár obsahoval nejen klasické hry, ale uváděl i současnou tvorbu, vše v profesionálním výběru. Součástí byly i hry pro děti. Téhoř roku začala spolupráce Tyla s Rakovnickou operou, a to až do 1958 /Čert a Káča, Prodaná nevěsta, Z pohádky do pohádky, Hubička, Rusalka, Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Hippodamie, Radúz a Mahulena, Fidlovačka/. 1951 se Tyl podle Soběslavského plánu stal součástí ZK Rakovnických keramických závodů /z repertoáru např. Jedenácté přikázání, Večer tříkrálový, Anna proletářka.../. Od 1956 je souborem ZK TOS Rakovník, 1956 Divadelním souborem Tyl Městské osvětové besedy v Rakovníku. Téhož roku 37 představení. Za stoleté činnosti do 1972 Tyl sehrál 455 divadelních her v 1263 představeních, na zájezdech dalších 246. Obdrželi řadu vysokých ocenění, včetně řady účastí na JH. 1989 se Tyl osamostatnil, divadelní budovu však zpět nezískal. 1974 - 1989 se soubor podílel na místní Krajské soutěžní přehlídce DS pro děti, od 1990 na Národní přehlídce Popelka. 1977 spoluorganizoval Rakovnické Wintrovy divadelní hry, změněné pak na Wintrův Rakovník. /JM/
Ochotnické divadlo Rakovník 1812 - 1972. Vydala Městská osvětová beseda v Rakovníku a Okresní muzeum v Rakovníku. Rakovník, 1972. kART
Zde: MIČKA, Ladislav: 160 let českého ochotnického divadla v Rakovníku. Str.9-32.
MEJSTŘÍK, Karel: Sto let divadelní ochotnické jednoty Tyl v Rakovníku. Str. 33-40.
VANIŠ, Antonín, TEICHEROVÁ, Milada: Z historie sta let operní činnosti v Rakovníku. Str.43-51. VODIČKA, František: Zikmund Winter v rakovnickém kulturním životě. Str.54.
LUKEŠ, Karel:150 let českého divadla v Rakovníku a 90 let Divadelní ochotnické jednoty Tyl, dnes
229 v Rakovníku a 222 na zájezdech po Čechách. Jedinečnost souboru přiváděla mezi diváky prominentní hosty, např. prezidenta republiky, Vítězslava Nováka, J.B.Foerstra, Václava Talicha, Zdeňka Nejedlého, Jindřicha Divadelního souboru Tyl městské osvětové besedy v Rakovníku. Vydala Osvětová beseda při Městském národním výboru v Rakovníku. 1963. 8 str. kART
KARNOLDOVÁ, Zdeňka: Divadelní spolek "Tyl" /Ochotnické divadlo v Rakovníku/. 3 str. Rkp. kART.
Rakovnická opera – opora souboru. Lidová tvořivost 1953, č. 10, s. 331.


1730: divadelní činnost řádu augustiniánů.
DČD I., s. 350
posl. třetina 17. st.: Rakovnická vánoční hra - vznikla v Luži u Litomyšle:
DČD I., s. 298 - 301, 303, 322, 326
1812: Ochotnické divadlo v české řeči (s. 181)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
1848: Nürnberger: Mašinkáři (s. 299)
DČD II.
60. léta 19. st.: velmi aktivní činnost ochotníků (s. 176)
1869: Tyl: Jan Hus (s. 178)
1913: Dyk: Posel (s. 459)
DČD III.
1937 (24. dubna): Kolektiv mladých dělníků Akademický spolek Krakovec uspořádali večer Vítězslava Nezvala (s. 331)
DČD IV.
Německy se zde hrávalo divadlo již v 18.století. 1812 se hrálo poprvé české představení, z němčiny přeložená hra Husité u Naumburku /Kotzebue/. Překladatel, berní Jan Kubla, uvedl v život Spolek divadelních ochotníků. Po společenském úspěchu hry u české části obyvatel německé představenstvo obce další hry nepovolovalo. Teprve 1822 se hrála opět dvakrát česky Mečislav a Blanka. Další česká představení byla německým purkmistrem opět zakázána. 1827 zavítala do města německá divadelní společnost, které se nedařilo. Ochotníci toho využili a jejím jménem se uskutečnilo 8 českých představení, m.j. Jan za chrta dán a Divotvorný klobouk. 1841 se konalo další představení a chotnická činnost pokračovala, např. Tylem a Klicperou, ale hrál se i Lakomec, až do 1851, kdy byla okresním hejtmanem opět zakázána. Celkem sehráli 68 představení. 1861 došlo ve městě k oživení společenské aktivity. Od 1865 se hrálo pravidelně, s výjimkou válečných let. Původní spolek se v důsledku politických bojů v české společnosti začal štěpit. 1865 zal. spolek Domácí divadlo. 1869 Spolek divadelních ochotníků ukončil činnost. Téhož roku zal. spolek Vesna a Sokol. 1872 se Domácí divadlo přejmenovalo na Divadelní ochotnickou jednotu Tyl, která provozovala činnost až ještě po 1945. Hrávalo se v soukromých domech i po hostincích U Becků, U Jeriů, v sokolovně, v Lidovém domě a v Dělnickém domě. Téhož roku Tyl sehrál 6 představení, další rok 13. 1872 ředitel kůru Fr.J.Janák složil pro Divadelní ochotnickou jednotu operu Oldřich a Božena, ti ji pak provedli. 1873 ochotnické provedení Donizettiho Marie, dcery pluku. 1876 provedení opery Alessandro Stradella /Flotow/. 1882 ochotníci provedli V studni. 1883 zde opět hráli V studni. Orchestr nahrazoval klavír s harmoniem. 1883 byl k hostinci U zlaté štiky přistavěn sál, kde se rovněž hrálo divadlo. 1885 hráli Bendlova Starého ženicha, v roli Václava zpíval Václav Viktorin.Kritika zvláště ocenila "malebný kroj dívek a jinochů". 1886 tutéž operu opakovali. 1891 vznikla Jednota pomocníků řemeslných Pokrok, 1892 Rovnost a Vzdělávací podpůrný spolek Svornost. 1895 zanikl spolek Vesna na po něm zal. spolek Krakovec. 1897 zal. dělníci první Dělnický spolek. 1900 provedla jednota Tyl Hubičku. Hostovali zde přes zákaz Národního divadla, podílet se na ochotnických představeních V.Chmel a E.Krtička. 1901 nastudovali Kovařovicovu operetku Edip král. 1903 provedli Suppého operetu Žádný muž a tolik děvčat. 1903 byla okázale provedená Prodaná nevěsta. Vedle místních ochotníků účinkovali členové Národního divadla V.Pospíšil a Jos.Urbánek. Orchestr tvořili členové České filharmonie a místní hudebníci. Režii měl starosta města Čermák a předseda rakovnického zpěváckého a hudebního spolku Klatovský. Provedení bylo vysoce hodnocené, jak výkon sboru, tak orchestru, v němž se účastnili i členové České filharmonie. Druhého provedení se zúčasnili členové Heroldova kvarteta. Téhož roku zde hráli Kovařovicovu operetku Finale coronat operam a A.Valenty Mělnického operetku Morduňk při měsíčku. 1904 to byla operetka E. Klicpery Večerní námluvy. 1906 provedli R. Rozkošného operu Mikuláš, 1909 V studni. Aktivita jednoty Tyl byla přerušená až 1916 - 17. V roce 1918 však už provedli 9 představení, následující rok 13. Po 1918 postupně vznikalo nepřehledné množství spolků a s nimi ochotnické soubory. To se týkalo politických stran, spolku národního učitelstva Budeč, odbor Severočeské jednoty, Červený kříž, hasiči, Střelecký sbor, Spolek veteránů, Štěpařský či okrašlovací spolek... Záhy vznikl nedostatek herců, kteří museli vzájemně hostovat. 1923 koupilo Družstvo pro postavení Dělnického domu dům U zlaté štiky. 1925 ho přestavělo i na sál s jevištěm v 1.patře. 1939 /1938? Stoletá II?/ koupilo dům Družstvo Tylův dům a přestavělo ho na divadlo, později nazvané Tylovo divadlo. 1919 - 1938 soubor Tyl hrál 154x a nastudoval 108 titulů. Diváci shlédli hry českých klasiků, novinky místních autorů a široký záběr ze světové dramatické tvorby. Hrál se Shakespeare, Ibsen, Shaw, Čechov, Musset, Rostand, Gogol, Pangol, Brecht... V letech 1939 - 1945 ochotnická činnost neustala a hrála důležitou národně uvědomovací roli. V tu dobu svou roli sehrál i místní operní soubor. Po 1945 ochotníci vykazovali intenzívní činnost. Do 1951 hráli 120x v roce a zastupovali tak roli profesionálního divadla. Pořádali Wintrovy divadelní hry, zvali soubory z jiných míst, sami často hostovali mimo město a patřili ke stálým účastníkům JH a přehlídek Středočeského kraje. Pokračovala i dávná tradice hostování profesionálních herců, počínaje kdysi Jindřichem Mošnou či Eduardem Vojanem, později Eduardem Kohoutem, Zdeňkem Štěpánkem, Olgou Scheinpflugovou, Jiřinou Šejbalovou, Hugo Haasem, Vlastou Fabiánovou, Otýlií Beníškovou... Výjimečné postavení nejen ve městě měl operní soubor. Od prvního Janákova představení do 1982 hrál 451x, z toh 229x v Rakovníku, 222x na zájezdech, kterých bylo 149 na 6O různých místech Čech /Aš, České Budějovice, Praha, Děčín, Trutnov, Hradec Králové/. Význam tohoto souboru byl zejména v době druhé světové války a v poválečných letech. V repertoáru měli vedle shora uvedených i Hubičku, Dalibora, Prodanou nevěstu, Rusalku, Čerta a Káču, Carmen, Bohému, Oněgina, Šárku, Psohlavce, Fra Diavolo, Smrt Hippodamie. Ohlasy v odborném tisku. (JM)
Javorin s. 269, Smékalová, Stoletá II, s. 83.

1812 Husité u Naumburku
1822 hráli studující a písaři Mečislav a Blanka, další hry zakázal purkmistr, 1828 4x
1840 založena stálá ochotnická společnost
1841 Půjčka za oplátku, a dalších 12 představení, do 1850 se hrálo nepravidelně, po Lakomci okr.představený 1851 hry zakázal. 1861 obnoveny hry, 1868 divadlo omladiny, 1869 postaveno besední divadlo, založen spolek Vesna, 1872 zal. Divadelní ochotnická jednota, počty představení v jednotlivých letech 2x až 15x. Jh. Sklenářová-Malá, Seifert, 1876 opera Alessandro Stradella. Občasná představení studujících o prázdninách. Divadelní jednota nazvána Tyl.
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882 str. 169-171. Rech Lettl. kDÚ
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
V poslední třetině 17. st. napsal pravděpodobně kněz jezuitské rezidence v Luži u Chrudimi Rakovnickou hru vánoční, divadelní skvost z této doby. 1940 z žáků hudební školy a z Pěvecko - hudebního spolku Vítězslav Novák vznikla Rakovnická opera. V orchestru hráli hudebníci z místa a z okolí. Vedle vlastních sólistů hostovali členové profesionálních scén, hlavně z ND. Zahájili 1941 Čertem a Káčou, repertoár odpovídal profesionálnímu provozu. Hráli především českou a světovou operu, ale i operetu a hry se zpěvy a melodram. Posledním představením byla Rusalka, provedená v Chebu 1960. Zakladatelem a uměleckým šéfem po celou dobu byl Zdeněk Tomáš. Celkem hráli 409 představení, z toho 190 při zájezdech do 48 míst. 1952 a 1953 získali v soutěžích LUT 1.místo. Jako součást spolku Vítězslav Novák byli začleněni 1951 do ZK ROH Rakona. Iniciovali úpravu divadelního sálu Tylova domu /1942/ a zřízení přírodního divadla /1953/. (JM)
Čs. hudební slovník II, s. 402
1828 se dávaly čtyři hry /Libušin soud, Dobré jitro, obě Klicpera/. 1840 zde založili stálou ochotnickou společnost. Domácí divadlo za dva roky sehrálo 14 her. Za přispění starších ochotníků bylo zřízeno nové divadlo v Košťálkově domě. 1869 bylo zřízeno Besední divadlo v hostinci U bílého lva. 1873 byla zřízena aréna v Dielově hostinci . Po 1880 činnost ochotníků začala ochabovat. Pohostinsky v těchto letech zde vystoupil Jakub Seifert a O.Sklenářová-Malá /v Deboře/. /JM/
TÁBORSKÝ, str.115-116
Po r.1910 vysokoškoláci-Michaelis:Revoluční svatba.
VOSTRÝ,Jaroslav: Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny. Praha, Achát 1997s.48
Asi 1911 SDO
KOVÁŘÍK,František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982. s.97
135 LET českého divadla v Rakovníku. Rakovník 1947.
(spojování sil dělnických kolektivů s levicovými sdruženími mládeže a strudentů) “Kolektiv mladých dělníků v Rakovníce 24.IV.1937 Večer Vítězslava Nezvala spolu s akademickým spolkem Krakovec.”
DČD IV/331 a 411KARNOLDOVÁ, Zdeňka: Divadelní spolek Tyl Rakovník, Materiál pro Místopis. 1998. 2 s. kART
SOUČEK, S.: Rakovnická hra vánoční, Brno 1929
JAROŠ, František: Ochotnické divadlo v Rakovníku. Česká thalia 1867, r. 1, č. 1,s. 11 - 12; č. 2, s. 25. NK
HOLEC,Pavel: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Královicka s Manětínskem 1931-32. KK
WINTRŮV okrsek ÚMDOČ v Rakovníku. In: Ve službách Thalie II. s.46.
Sídlo Šimanovského okrsku ÚMDOČ 1922.
DDOČ 1937: Dělnické divadlo v Rakovníku Č 7847 DNM: dvě vzpomínky K. Polcara na činnost Dělnického divadla v Rakovníku (Burian s. 132-4, 140, 160, 179)
ÚMDOČ 1922: Spolek div.odboru Tyl, Spolek akademiků Krakovec, DO čs. nár. socialistů
Tyl hostoval v pražském Divadle lidové tvořivosti s Měšťáky./JM/ OD 1956/1, s.19.
1956 vysoká úroveň představení pro národní přehlídku Fidlovačka. OD 1956/5 s.108.
DS TOS OD 1957/6, s.132.
Kupec benátský.. OD 1957/7, s.160. OD 1957/8,s.190.
DS OB Smrt Hippodamie /Vrchlický/Fibich/. V krajské soutěži. OD 1958/5, s.100. OD 1958/7, s. 149. OD 1958/8, s.183.
Lásky hra osudná. Fra Diavolo. OD 1958/1,s.31. OD 1958/3, s.49. OD 1958/7, s. 149.
Estrádní soubor OB. Malé formy. OD 1958/7, s.155.
DS Tyl OB Metelice /Leonov/. OD 1959, č. 8, s. 179. OD 1959č. 10, s. 221, 223. OD 1959, č.11, s.248.

1940 zal. Zdeněk Tomáš Rakovnickou operu. Základ tvořili žáci místní hudební školy, Pěvecko – hudební spolek Vítězslav Novák a orchestr z místních a okolních hudebníků. Organizačně jako soubor Pěvecko hudebního spolku Vítězslav Novák. Zahájili 11.1.1941 Čert a Káča. Téhož roku Z pohádky do pohádky, 1942 Prodaná nevěsta, 1943 Dalibor, 1944 Hubička, Rusalka, 1946 Lazebník sevillský, 1946 Jakobín, 1947 Carmen, Lazebník sevillský, 1948 Bohéma, Aida, Polská krev, 1949 Evžen Oněgin, 1950 Na starém Bělidle, 1951 Libuše, Prodaná nevěsta, Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, 1952 Psohlavci, 1952 Tarasova rodina /Kabalevskij, česká premiéra, celostátní soutěž LUT 1.cena/, Šárka, 1953 Netopýr, Rusalka, Prodaná nevěsta /1.cena v celostátní soutěži LUT/, Libuše, 1954 Dalibor, Hubička, 1955 Radúz a Mahulena. Za 15 let 409 představení v místě, 190 zájezdů do 48 míst. Režiséři Karel Lukeš a Kamil Vlk, choreografie Arn. Lorber a Dáša Ottová, sólisté např. Marie Špačková, Eva Beranová, Kamil Vlk, Jiří Heinz. Hosté sólisté pražského ND a jiní. Od 1951 soubor v ZK ROH Rakona. 1942 iniciativně dosáhli přestavění divadelního sálu Tylova domu, kde působili trvale. 1953 iniciovali zřízení přírodního divadla. Činnost ukončili 1960 Rusalkou /Cheb/.
Československý hudební slovník, Praha 1963. (JM)

Adresář 93: LS Před branou, DS Tyl
1996 V rámci oslav 150. výročí narození Z. Wintera XX. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Wintrův Rakovník.
Poděbradské noviny, č.4 1996
1996 15. ročník Popelky Rakovník - národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti. Účast: soubory z Kutné Hory, Plzně, Prahy, Nového Boru, Zlína, Ústí nad Labem, Karlových Varů, Hradce Králové a z pořádajícího města.
Popelka Rakovník 1996
1998 22. ročník středočeské regionální přehlídky amatérského divadla Wintrův Rakovník 1998. Zemské noviny 27.03.1998
1998 Rakovnický loutkářský spolek "Pod branou" oslavuje 50 let své činnosti.
ZN, 24.10.1998

WINTRŮV RAKOVNÍK
První dva ročníky se uskutečnily v r. 1947 a v r. 1948 pod názvem Rakovnické divadelní léto, další ročníky se konaly v letech 1949, 1951, 1953, 1955, 1973 a 1975 jako Rakovnické Wintrovy divadelní hry. Od r. 1977 dostala přehlídka nový obsah a s ním i název Wintrův Rakovník.

1977:
Wintrův Rakovník, Krajská soutěž vyspělých divadelních souborů, březen 1977, programová brožura, OKS Rakovník, 1977, 16 s., Str.

BENEŠ, Jiří: Nástup mladých ve středních Čechách, Amatérská scéna, č. 5/1977, s. 12, kART

1978:
krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník, březen 1978, programová brožura, OKS Rakovník, 1978, 16 s., Str.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Wintrův Rakovník, Amatérská scéna, č. 5/1998, s. 8, Str.

1979:
III. krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník, březen 1979, programová brožura, OKS Rakovník, 1979, 16 s., Str. Wintrův Rakovník, krajsá přehlídka vyspělých divadelních souborů - březen 1979, zpravoda přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Janata, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1979, 5 čísel, Str.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: III. Wintrův Rakovník, Amatérská scéna, č. 6/1979, s. 10, kART

1980:
IV. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník, únor - březen 1980, programová brožura, OKS Rakovník, 1980, 16 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů, únor - březen 1980, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Janata, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1980, 5 čísel, Str.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Z krajských přehlídek, Rakovník, Amatérská scéna, č. 5/1980, s. 6, kART

1981:
V. krajská soutěžní přžehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník, březen 1981, programová brožura, OKS Rakovník, 1981, 16 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů - březen 1981, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Janata, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1981, 7 čísel, Str.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Z krajských přehlídek, Rakovník a Nymburk, Amatérská scéna, č. 6/1981, s. 2, kART

1982:
VI. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník - březen 1982, programová brožura, OKS Rakovník, 1982, 16 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů - březen 1982, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Ivo Mička, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1982, 7 čísel, Str.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Z krajských přehlídek, Středočeská / Rakovník, Nymburk, Amatérská scéna, č. 6/1982, s. 2, kART1983:
VII. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník - duben 1983, programová brožura, OKS Rakovník, 1983, 20 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů - duben 1983, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1983, 7 čísel, Str.

STROTZER, Milan: Poctivá a kvalitní práce, Středočeská přehlídka, Amatérská scéna, č. 7/1983, s. 5, kART

1984:
VIII. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník - březen 1984, programová brožura, OKS Rakovník, 1984 20 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů - březen 1984, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1984, 6 čísel, Str.
STROTZER, Milan: Úspěchy a problémy jedné velké přehlídky, Amatérská scéna, č. 7/1984, s. 2, kART

1985:
IX. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník - březen 1985, programová brožura, OKS Rakovník, 1985, 16 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů - březen 1985, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1985, 6 čísel, In: Kolikrát na Wintově Rakovníku a s čím (č. 6), Str.

RUMIA FESTRČE (FELZMANN, Rudolf, STROTZER, Milan, ČERNÍKOVÁ, Jarmila): Přehlídka cílevědomosti, tvořivosti a apelativnosti, Amatérská scéna, č. 6/1985, s. 2, kART

1986:
X. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník - březen 1986, programová brožura, OKS Rakovník, 1986, 20 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů, únor - březen 1986, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1986, 7 čísel, Str.

STROTZER, Milan: Středočeské divadelní jubileum, Amatérská scéna, č. 6/1986, s. 4, kART

1987:
XI. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník - březen 1987, programová brožura, OKS Rakovník, 1987, 20 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů, březen 1987, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1987, 7 čísel, Str.

STROTZER, Milan: Schopnost soudobé reflexe, Amatérská scéna, č. 7/1987, s. 6, kART

1988:
XII. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Wintrův Rakovník - březen 1988, programová brožura, OKS Rakovník, 1988, 16 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů, březen 1988, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1988, 6 čísel, Str.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů, Amatérská scéna, č. 6/1988, s. 4, kART

1989:
XIII. krajská soutěžní přehlídka vyspělých divadelních souborů Středočeského kraje Rakovník a Nymburk - březen 1989, programová brožura, OKS Rakovník, 1989, 32 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů, březen 1989, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1989, 8 čísel, Str.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů, Amatérská scéna, č. 5/1989, s. 6, kART

1990:
XIV. Wintrův Rakovník, krajská soutěžní přehlídka amatérských duvadelních souborů Středočeského kraje, Rakovník, březen 1990, programová brožura, OKS Rakovník, 1990, 20 s., Str.

Wintrův Rakovník, krajská přehlídka vyspělých divadelních souborů, březen 1990, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1990, 7 čísel, Str.

FELZMANN, Rudolf: Dva víkendy v Rakovníku, Amatérská scéna, č. 7/1990, s. 5, kART

1991:
10. národní přehlídka inscenací her pro děti činoherních amatérských divadelních souborů dospělých. Programová brožura. Rakovník, Kulturní centrum 1991. 30 s. kART
Kukátko. Zpravodaj. Red: J. Kodeš. Rakovník PV. 4 čísla. kART
Plakát. kART
Wintrův Rakovník, XV. přehlídka amatérských divadelních souborů, duben 1991, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Přípravný výbor Wintrova Rakovníka, 1991, č. 1 - 5, Str.

KODEŠ, Jaroslav, DROBNÁ, Jarmila: XV. Wintrův Rakovník, č. 7/1991, s. 18, kART

1992:
Wintrův Rakovník 1992, programová brožura, Kulturní centrum Rakovník, 1992, 16 s., Str.

Wintrův Rakovník, XVI. přehlídka amatérských divadelních souborů, březen 1992, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Kulturní centrum Rakovník, 1992, č. 1 - 4, Str.

ŠVÁCHA, Jan: Wintrův Rakovník pošestnácté (Přehlídka sedmi statečných), Amatérská scéna, č. 6/1992, s. 12, kART

1993:
Wintrův Rakovník 1993, programová brožura, Kulturní centrum Rakovník, 1993, 16 s., Str.

Wintrův Rakovník, XVII. přehlídka amatérských divadelních souborů, bžezen 1993, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktor Jaroslav Kodeš, Kulturní centrum Rakovník, 1993, č. 1 - 6, In: KODEŠ, Jaroslav: Přehled účasti souborů a jejich inscenací na krajských přehlídkách v Rakovníku a v Nymburce od r. 1977 do r. 1993 (č 1); KODEŠ, Jaroslav: Přehled zúčastněných porotců a tajemníků poroty 1977 - 1993, Str.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník ´93, Amatérská scéna, č. 5/1993, s. 13

1994:
Wintrův Rakovník 1994, programové leporelo, Kulturní centrum Rakovník, 1994, 16 s., Str. Wintrův Rakovník, XVIII. přehlídka amatérských divadelních souborů, březen 1994, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktoři: Jaroslav Kodeš, Jan Švácha, Anna Rollová, Kulturní centrum Rakovník, 1994, 2 č., Str.

1995:
Wintrův Rakovník 1995, programová brožura, Kulturní centrum Rakovník, 1995, 20 s., Str.

Wintrův Rakovník, XIX. přehlídka amatérských divadelních souborů, březen 1995, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktoři: Jan Švácha, Anna Rollová, Jiří Chlum, Kulturní centrum Rakovník, 1995, č. 1 - 5, Str.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník 1995, Amatérská scéna, č. 2/1995, s. 7, kART

1996:
Wintrův Rakovník 1996, programová brožura, Kulturní centrum Rakovník, 1996, 28 s., In: KARNOLDOVÁ, Zdenka: Něco málo z historie Wintrova Rakovníka; STROTZER, Milan: Já o voze, my o. . .; KODEŠ, Jaroslav: Přehled souborů a titulů Wintrova Rakovníka a Středočeských divadelních her v Nymburce od r. 1977, Přehled vítězů jednotlivých ročníků přehlídky, Přehled účasti členů odborné poroty, Přehled hostujících souborů, Str.

Wintrův Rakovník, XX. přehlídka amatérských divadelních souborů, březen 1996, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktoři: Jan Švácha, Anna Rollová, Jiří Chlum, Kulturní centrum Rakovník, 1996, č. 1 - 4, Str.

STROTZER, Milan: Jubilejně nejubilejní Wintrův Rakovník ´96, Amatérská scéna, č. 2/1996, s. 4, kART

1997:
Wintrův Rakovník 1997, programová brožura, Kulturní centrum Rakovník, 1997, 24 s., Str.

Wintrův Rakovník, XXI. přehlídka amatérských divadelních souborů, březen 1997, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktoři: Jan Švácha, Anna Rollová, Jiří Chlum, Kulturní centrum Rakovník, 1997, č. 1 - 4, Str.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník se letos povedl, Amatérská scéna, č. 2/1997, s. 5, kART

1998:
Wintrův Rakovník 1998, programová brožura, MěÚ Rakovník, oddělení Kulturní centrum, 1998, 28 s., Str.

Wintrův Rakovník, XXII. přehlídka amatérských divadelních souborů, březen 1998, zpravodaj přehlídky, odpovědný redaktoři: Zdeněk Brůžek, Jan Švácha, Anna Rollová, Jiří Chlum, MěÚ Rakovník, oddělení Kulturní centrum, 1998, č. 1 - 5, Str.

STROTZER, Milan: Wintrův Rakovník ´98, Amatérská scéna, č. 2/1998, s. 4, kART
RAKOVNÍK (17 tis. obyv.): Ve dnech 25.-28.3. 1999 se v Rakovníku uskuteční 23. ročník regionální soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Wintrův Rakovník. (ZN, 23.03.1999)
DS Tyl, dětský DS Tyláček, SUP při Gymnáziu Zikmunda Wintera, Loutkařský spolek Před Branou (Dotazník ÚLK 1999.)1947 JH: Divadelní ochotnická jednota Tyl: Dvořák: Nová Oresteia
1948 JH: Kvapil: Princezna Pampeliška
1949 JH: Bělohlávek: Ohnivec
1959 JH: DS Tyl OB: Leonov: Metelice
1977 JH, FEMAD: MKS: Vasiljev: ...a jitra jsou zde tichá
1986 FEMAD: Švarc: Stín (rež:J.Kodeš)
Janczarski: Umřít smíchy
1988 FEMAD: Kodeš, Kožík: Cirkus
1989 JH: Páral, Schorm: Profesionální žena (rež.M.Schejbal)
1993 KDP, DT: DS Tyl: Čapek: Loupežník
1994 DT, FEMAD, JH: Ramlose: Čtvrté přikázání (rež: J.Kodeš )
1996 KDP, FEMAD, 1997 JH: Jirušková: Tři rubíny
WP 1977, 1978, 1980: Divadlo hudby a poezie (Před branou)

Loutkové divadlo:
LD Před branou, zal. 1948 jako LS při I. mateřské škole, Hrál nepravidelně v jedné ze třid. Ze staré stodoly zbudoval stálou scénu loutkového divadla. 1950 slavnostně zahájili hrou Vojtěcha Cinybulka Ostrov splněných přání. Název Loutková scéna MOB, pravidelná činnost souboru, průměrně 16-20 představeni za sezonu, která trvala od října do března. Závěsné loutky. Do 1966 činnost jen na vlastni scéně. Později zájezdy na přehlídky. Rep. Ostrov splněných přání, Kouzelný koberec, Pohádka o slunci, Král Žrout, Bílé ouško, Míček Flíček, Broučci, Lucerna, Zlatá rybka, Káčátko, Pampeliška, Zlatovláska, Kašpárek domek staví, Drak, Kašpárek dvorním lékařem, Dvě Maryčky, Krakonoš aj.
1971 Cinybulk Strašidlo s kozou. 1972 rež. a drg. Eduard alik nastudoval za přispění Jarina Vidláře ( ved. loutkoherecké skupiny ČST) Kvapilovu "Princeznu pampelišku". Obě ve spodovém provedení ( Javajky). Účast na LCH.
Za podpory mésta provedena modernizace a rekonstnikce loutkové scény. 1973-1975 za 21 měsicú
členové odpracovali 33 tis. brig. hodin. Vytvořili hodnotu díla přes 2.mil. Kčs. Soubor pořádal až 52 představení za rok včetně zájezdů.1976-1990 sehrál celkem 624 představení. Nejaktivnější: Eduard Kalík, Jindřich Linhart, Václav Háček a Jaroslav Štěrba. 1997 33 členů, 1998: 50 let činnosti, na repertoáru klasické pohádky, do roka 22 - 24 představení, hraje 1x za 14 dní.

LCH 1972: Loutkářský soubor Před branou Osvětové besedy

Bilance práce souboru v projevu k 50. výročí založení. Rakovník 1998. 4 s. kART

JV
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':