Databáze českého amatérského divadla

Texty: BUŠINA, Jiří: Soubor informací pro MČAD. Rkp. 1998.

Převedeno do AZ 27.11.1998 Val

ADAM0V o.Blansko
V roce 1863 založen Čtenářsko-pěvecký spolek, který měl sídlo v hostinci "U Líčňařů". Hrálo se i divadlo. O provedených hrách není dokladů. V období 1. světové války činnost zanikla. V roce 1919 založen Dělnický divadelní kroužek, měl 17 členů, hráli v sále hotelu Skalní sklep. Do roku 1921 sehráli 16 her. V letech 1921 až 1934 více jak 113 divadelních her.. - hráli v roce 1921 otevřeném Dělnickém domě. Od roku 1934 sloužil sál jako sklad a.s. Škodovy závody Plzeň. V té době soubor nepracoval, a to až do roku 1954. V roce 1954 činnost obnovena v rámci ZK ROH a pokračovala až do roku 1970. Sehráno celkem 62 divadelních her. V roce 1970 činnost ochotnického divadelního souboru ukončena. V roce 1960 pořádán v Adamově II. krajský festival divadelních souborů LUT, v roce 1961 I. krajská přehlídka divadelních souborů a v roce 1962 II. přehlídka. V roce 1962 se soubor zúčastnil na VI. Šrámkově Písku. (Bušina)
Emil Hejl, Zdeněk Procházka - Divadlo našeho domova, str. 9. Vydalo OKS Blansko v roce 1986.

BLANSKO o.Blansko
V roce 1862 založen Čtenářsko-pěvecký spolek Rostislav, měl vztah k divadlu, jeho divadelní činnost není doložena.
V roce 1892 založen ochotnický kroužek při TJ Sokol. V roce 1901 sehrál Smetanovu Prodanou nevěstu. Činnost přerušena za 1. světové války. Činnost obnovena v roce 1925, kdy byla postavena sokolovna. Zahajovali Jiráskovou Lucernou v režii Richarda Polanského. V letech 1927 až 1941 provedeno 166 premiér. Poslední premiérou před zákazem Sokola byl Červený mlýn V. Vernera.
V roce 1908 postaven Dělnický dům a v něm vzniklo Dělnické divadlo. Začalo hrát v roce 1910 a pokračovalo až do roku 1950. Pak vstoupilo do ZK ČKD Blansko, kde pracuje až do roku 1988.
V roce 1922 ustaven divadelní odbor TJ Orel. Hráli v Katolickém domě až do roku 1941. Sehráno celkem 53 her. Po roce 1945 již jen jedno představení v roce 1946.
V roce 1955 obnoven divadelní soubor Sokola, vedený J.Poláškem. V roce 1995 je ustaveno Blanenské divadlo - jako občanské sdružení. Hrají dosud.
Několikrát se soubor zúčastnil Jiráskova Hronova.
A. Knies - Blanenské divadlo 1892 - 1992 - vydal Petr Müller Blansko
E.Hejl, Z.Procházka - Divadlo našeho domova.
Podklady viz publikace, které přikládám.

B0SK0VICE o.Blansko
V roce 1863 založen Čtenářsko-zpěvácký spolek Slovanský "Velen". Divadelní činnost zahájil jednoaktovkou "Berounské koláče " od J.N.Štěpánka. Svou činnost ukončil v roce 1911.
Z dalších souborů působil ve městě Dělnicko vzdělávací spolek Beseda (1891 -1893), Studentský klub Bílka (1883 - 1904).
V roce 1897 vzniká divadelní odbor Sokola. Hrálo se v Záloženském domě. (Zvíkovský Rarášek, Noc na Karlštejně atd). V roce 1912 otevřena Sokolovna Prodanou nevěstou Bedřicha Smetany. Z dalších her to byla opera V studni, Jiráskova Lucerna atd. Hrálo se až do roku 1941 s krátkým přerušením v 1. světové válce. Sehráno celkem ? her.
Divadelní odbor Katolicko sociální besedy Svornost - později DO Orla. (1920 až 1941). Ročně hráno až 9 divadelních her. - Noc na Karlštejně, Babičku B.Němcové atd.
V roce 1945 se všechny soubory sloučily do Městského ochotnického divadla. Z významných osobností Rudolf Volf, Jaroslav Maňas, František Tázlar. Působilo do roku 1951 - pak přešlo pod ZK Kras a Minerva, později pod Sdružený klub pracujících a naposledy pod MKS. Pracuje dosud s přestávkou v letech 1970 až 1977.
Mimo tyto hlavní OD hrály divadlo i další organizace Divadelní spolek Vlastimil (1942 -1943), Dramatický kroužek Jednoty proletářské tělovýchovy (1919 -1938), Charitativní spolek Ludmila (1943 - 1945).
Dále se hrála divadelní představení v sále Makkabi v židovské čtvrti, za války Mládež národního souručenství a Sportovní klub Velen.
Neopominutelná jsou divadelní představení škol. Gymnázia (J.K.Tyl Fidlovačka 1939 a 1945), základní školy a střední školy. Hrály zejména pohádky.
Z významných inscenací - F.Hervé - Mamzelle Nitouche MOD 1954, Fr.Kožík - Meluzína - MOD 1947, N.Renčín - Nejkrásnější válka - OD 1989,
Ve službách Thalie II. - str.160
Jiří Bušina - Boskovické divadlo, MKS 1994, 120 s. s fot.dok.
ÚMDOČ 1922 - Těl. jedn. Sokol
Divadelní archiv OD
Kroniky boskovických škol
Muzeum Boskovicka - originál spolkového praporu "Velena"
Okresní archiv Blansko - pobočka Boskovice

BÝK0VICE o.Blansko
1906 sehráno první představení, DO se stali odborem Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Do roku 1945 sehráno celkem 46 divadelních her. 1945 až 1951 Spolek divadelních ochotníků - sehrál 10 divadelních her. Po roce 1951 pokračovala činnost v OB. Hráli však hlavně žáci místní školy. V roce 1956 činnost OD ustala. (Bušina)
Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 31 - 33

ČERNÁ HORA o.Blansko
V roce 1884 založen Čtenářsko - pěvecký spolek, který ještě v témže roce postavil v hostinci Ed.Svobody jeviště pod podmínkou, že se budou uvádět pouze hry v české řeči. Jako první uvedli hru První den po svatbě. Pak do roku 1911 celkem 19 divadelních her. Spolek se rozešel a divadelní ochotníci přešli do DO TJ Sokol. Hrála se v hotelu Svoboda až do roku 1941 poslední hrou Slovácká princezka, Ve válce činnost přerušena a obnovena v roce 1947 a pokračovala až do roku 1972. Z významných her Jízdní hlídka (1936), Jedenácté přikázání (1949), Noc na Karlštejně (1972).
Hráli také DO v různých spolcích - Katolické ženy (1929 - 1936), Sociální demokracie (1932 - 36), Sbor dobrovolných hasičů, Místní osvětová komise, Hokejový klub.
V roce 1945 hrálo Černohorské divadlo - 5 divadelních her. V letech 1952 až 1956 OB - celkem 11 divadelních her. V současné době OD neexistuje. (Bušina)

Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 33 - 36

DOUBRAVICE nad Svitavou o.Blansko
Ochotnický divadelní spolek Tyl byl v obci založen v roce 1870. O jeho činnosti se zachovaly jen kusé zprávy. Na pozvánce z roku 1875 je uvedeno jako 21. představení "Jak se chytají vrány." Činnost spolku ustala v roce 1923.
V roce 1921 založen DO TJ Sokol. Hráli až do roku 1951 s přestávkou v letech 1941 - 45. Sehráli celkem 97 představení, ku příkladu RUR, Maryšu, Okénko, Na tý louce zelený, Hrátky s čertem a další.
V roce 1932 založen DO TJ Orel. Působil až do roku 1948 (také s přestávkou ve válce) a sehrál celkem 23 divadelních her, jako Palackého třída 27, Červený mlýn, Ta naše písnička česká.
Od roku 1921 působí v obci DO DTJ. Hrají velmi aktivně a do zastavení činnosti v roce 1939 sehráli 72 divadelních her, jako Sůl nad zlato, Charleyova teta, Jízdní hlídka a pod.
Mimo to hrály příležitostně Svaz katolických žen a dívek (1932 - 36), Vzdělávací kroužek Osvěta (1926), Sportovní klub (1937), Sbor dobrovolných hasičů (1932 a 33), Mládež národních socialistů (1932 a 1937), Všeodborový svaz dělnictva (1932 a 1936), Junák a ČSM.
Několik představení bylo sehráno žáky místních škol - pohádky.
V roce 1952 vzniká DS OB, který do roku 1956 sehrál 6 divadelních her - Vojnarku, Tvrdohlavou ženu, Paní Marjánku, matku pluku. V současné době OD v obci nehraje. (Bušina)

Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 36 - 41

LET0VICE o.Blansko
Začátky divadelního ochotničení v Letovicích nejsou známé, hrávalo se však v hospodě "U Moravců" a na jevišti v hotelu "Na Karlově". Zde měla sídlo TJ Sokol, která zde založila spolek Neruda, jehož divadelní odbor zde od roku 1893 vyvíjel ochotnickou divadelní činnost. Současně ale také vznikl divadelní odbor Sokola. Oba soubory vyvíjely bohatou činnost. Doklady se však nezachovaly. Podle pamětníků bylo do roku 1920 sehráno minimálně 8 divadelních her.
V roce 1920 utvořen společný divadelní kroužek Sokol - Neruda. V letech 1921 až 30 sehráno 41 divadelních her, z nich zejména Vojnarka, Ženská vojna, Jánošík (hráno v přírodě).
V roce 1930 dochází k roztržce mezi členy společného souboru a založen Divadelní kroužek Letovice. Do roku 1943 sehráli 23 divadelních her.
Po roce 1945 DO Sokola sehrál již jen 3 hry.
V roce 1895 založen spolek Beseda katolických mužů a jinochů, který se pustil do divadelní činnosti. Hráli až do roku 1948 v Katolickém domě a sehráli ve spolupráci s TJ Orel ročně 3 - 5 divadelních her. Z nich jmenuji Maryšu (1920), Noc na Karlštejně (1921), Jízdní hlídka (1939).
Koncem roku 1948 ustaveno Městské ochotnické divadlo. Toto přešlo v roce 1951 pod Rudý koutek ZV ROH Textilní tvorby, v roce 1953 pod Závodní klub ROH Tylex. Sehráno celkem 40 divadelních her. Posledním zřizovatelem byl SKP ROH a jeho pokračovatel MKS Letovice. Bylo sehráno 28 divadelních her nejen na domácí scéně, ale i v okolních městech. Duší souboru byl v 80. letech Karel Trnečka. V roce 1989 soubor zanikl a již nebyl obnoven. (Bušina)

Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 47 až 52
Eduard Reinvald - Divadlo v Letovicích

LYSICE o.Blansko
Čtenářsko pěvecký spolek Podhorák působil v Lysicích již před rokem 1870, Z jeho členů vzniklo v roce 1870 "Družstvo divadelních ochotníků", jehož prvním ředitelem byl Kajetán Vašíček, Prvním představením byl Moliérův Lakomec. Podle kroniky psané jednatelem družstva Janem Ev.C. Všianským měl spolek 37 pánů a 20 slečen. Hrálo se v hostinci na Labuti a ročně bylo i 12 premiér.
Koncem roku 1918 se "Družstvo" usneslo předat celý majetek TJ Sokol a vznikl Dramatický odbor Sokola. Sokolské divadlo však již hrálo od roku 1910. V čele DO Sokola je Gustav Meduna.
V roce 1930 byla otevřena Sokolovna hrou Jan Výrava. Sokol hrál aktivně až do roku 1941, kdy byl rozpuštěn. Za války divadlo pokračovalo pod hlavičkou Sportovního klubu.
Před 2. světovou válkou existoval ještě DS při Lidové straně, který hrál v Lidovém domě. V roce 1948 tento soubor zanikl.
V roce 1945 obnovil DO Sokola svoji činnost. Prvním představením byl Červený mlýn. V období let 1945 až 1948 existoval ještě třetí soubor při MO Čs.soc.demokracii.
Po únoru 1948 se divadelní činnosti ujala mládež organizovaná v ČSM. Do tohoto souboru postupně přešli členové z ostatních souborů.
V roce 1951 přešlo toto divadlo pod ROH při Dřevařských závodech. Po roce 1954 soubor opět přešel pod DO Sokol, v jehož čele stál Emil Škrobánek ml. Tento pak s dalšími mladými založil divadélko "Paleta" pod patronací JZD, aby se nakonec opět spojili v Sokole.
V padesátých a šedesátých letech se hrálo jen jedno divadlo ročně. V 70-tých letech se hrály hojně hry V a W a pořádaly Večery dobré pohody. Od roku 1995 nastává opět zlepšení činnosti. Zřizovatelem je i nadále Sokol, ale divadlo si dává název "KLYH" (Klub lysických herců) v čele s učitelkou Olgou Tejkalovou. Zúčastňují se přehlídky vesnických souborů v Němčicích na Hané (1998). (Bušina)

Jan Škrobánek - Výpis z kroniky Družstva divadelních ochotníků
Jan Ev.C.Všianský - Kronika Družstva divadelních ochotníků
Kronika dramatického odboru Sokola
Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 58 - 76

OLEŠNICE na Moravě o.Blansko
V roce 1859 ustavující schůze divadelního spolku s vlastními stanovami, Hrálo se v hostinci u Dobiášů. V roce 1879 otevřeno kamenné divadlo, po Brně druhé na Moravě. V roce 1938 byla budova zbourána. Podařilo se zachovat historickou oponu z tohoto divadla.
První divadelní hrou v roce 1859 byl Moliérův Lakomec. Do konce roku 1918 bylo sehráno celkem 13 divadelních her. V letech 1918 až 1938 hrály divadlo ochotnické soubory TJ Sokol a TJ Orel. Ve válce byla ochotnická činnost omezena. 1945 - 1957 sehráno 13 divadelních her.
V roce 1957 - 1967 divadelní kroužek Tyl - sehrál celkem 20 her (Strakonický dudák, Půlnoční vlak, Lucerna a další). V letech 1967 až 1983 divadelní činnost ustala.
Od roku 1983 hrál mládežnický divadelní kolektiv, zejména pohádky pro děti.
V současné době soubor nehraje.
V roce 1978 byla obnovena tradice loutkového divadla. (Bušina)

Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 77 - 84
H.Slavíčková - Počátky divadla v Olešnici
Historická opona a fotografie v archivu kronikáře
Augustin Neuman - Olešnice v minulém století

RÁJEC - JESTŘEBÍ o.Blansko
V roce 1863 založen divadelní ochotnický soubor Beseda - do konce století sehráno 17 představení. Od roku 1908 divadelní kroužek při TJ Sokol. V 1. světové válce činnost ochabovala. Oživení nastalo ihned po válce až do roku 1951 s útlumem v letech 1941 až 1945. Sehráno celkem 8 her do roku 1913, do roku 1941 uvedeno 119 her, 120. Její Pastorkyně se neuskutečnila pro zastavení činnosti Sokola. Do roku 1951 dalších 17 her.
V letech 1905 až 1936 Dělnické divadlo při Soc. demokracii. Sehráno minimálně 17 divadelních her.
V letech 1921 - 1950 Ochotnický soubor TJ Orel. Sehrál 37 představení. Od roku 1950 se hrálo pod TJ "Delta", TJ Moravských keramických závodů, až do roku 1963 - sehráno 23 divadelních her.
Za 1.republiky hráli ještě DO Spolku katolické ženy a dívky, Všeodborový svaz křesťanského dělnictva, Národní jednota pro jihozápadní Moravu, Sbor dobrovolných hasičů a školní představení.
V letech 1963 -1972 útlum divadelní činnosti. Od roku 1972 DS OB, v roce 1990 DS MKS, nyní občanské sdružení Divadelní spolek v Rájci - Jestřebí. (Bušina)

Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 87 - 95

BUKOVINKA o.Blansko
V letech 1905 až 1940 působí v obci Čtenářský spolek Havlíček, jehož členové hrají také divadlo. Repertoár se nepodařilo zjistit. V roce 1940 činnost ukončena, aby se majetek nedostal do rukou Němcům. V letech 1919 až 1928 působí divadelní odbor TJ Sokol. 1949 - 1961 Divadelní spolek "Osvěta". Ročně sehrál jedno až dvě představení, Po roce 1958 se hrálo jen ojediněle, až spolek v roce 1961 zanikl. Největší úspěch v roce 1957 opereta "Sto dukátů za Juana".
Příležitostně také hráli členové Sdružení katolické omladiny, Orel a v letech 1940 až 1945 také Hasiči a Národní souručenství. Po válce také MO KSČ a SČM.
Od roku 1919 nacvičují jedno divadelní představení ročně žáci místní školy. V současné době OD nepracuje. (Bušina)

I. díl kroniky obce, str. 26, 149 až 151 (kopie přiložena)

SVITÁVKA, o.Blansko

Počátky OD se datují rokem 1871. Ve "Čtenářském spolku Chochol". Hlavní rozmach divadelní činnosti až vznikem Dělnického divadla při DTJ (1898 - 1937) a DO TJ Sokol (1908 - 1938). Dělnické divadlo pod vedením J.Jalového spolupracovalo s J.Werichem a uvedlo téměř všechny hry V a W. Hrálo se v hostinci "U labutě" a " U Pulců". DO Sokola hrál v upravené stodole a od roku 1927 v postavené sokolovně.
V letech 1938 až 45 hraje Dělnické divadlo pod hlavičkou Orla, Sboru dobrovolných hasičů nebo jako Divadelní spolek Svitávka. Od roku 1945 do roku 1952 Divadelní spolek Tyl při ZK ROH Vlněna Svitávka.
V letech 1945 - 52 působí také dramatický kroužek na škole. Hrají zejména pohádky - Jak mráz čaroval, Zakletá princezna Zlatohlávka a další. Po roce 1952 divadelní činnost ustala a již nebyla obnovena. (Bušina)

Emil Hejl - Divadlo našeho domova, str. 96 až 100
Pavel Krejcar - Ochotnická divadelní činnost ve Svitávce (v příloze)

LH0TA RAPOTINA o.Blansko
Divadelní představení se hrála již dříve, pod hlavičkou Hasičů i některých pol. organizací. Tato činnost však není doložena, Roku 1920 byla založena TJ Sokol, v jejímž dramatickém odboru se od roku 1923 rozvíjela ochotnická divadelní činnost. Na této činnosti měl největší zásluhu řídící učitel Jaroslav Fabiánek. Uvedli řadu her, z nichž jmenuji Maryšu, Lucernu, Okénko.
Po válce byla postavena sokolovna s dobře vybaveným jevištěm. V této době bylo sehráno několik divadelních představení, i když se nedosahovalo takového zájmu jako dříve. Na vedení divadelního souboru se podílel Jan Šípek. Postupně však činnost ustala.
Na divadelní činnosti se podíleli také žáci místní školy, kteří pod vedením učitele Františka Sedláka sehráli řadu divadelních představení.
V současné době divadelní činnost není. (Bušina)
Alois Kovář - Divadelní činnost ve Lhotě Rapotině (v příloze)

ÚSOBRNO o.Blansko
V roce 1886 založen čtenářský a vzdělávací spolek Břetislav - nacvičovaly se jen krátké divadelní výstupy. Od roku 1900 hrána již představení celovečerní. Pod režisérem J.Jaškem sehráli zejména hry Maryša, Psohlavci, Lucerna a j.
Od roku 1909 přešla divadelní činnost na TJ Sokol. Od roku 1911 hrály divadlo také školy, první uvedená hra byl "Štědrý den".
Světová válka činnost oslabila. Ihned po válce obnovena činnost dramatického odboru Sokola. Z uvedených her do byla Guyana, Divotvorný klobouk a další hry. DO Sokola hrál až do roku 1938.
V roce 1920 založen DO DTJ, který sehrál 27 her, z nich uvádím Pacient 113, Maryša, Psohlavci a další. Některé hry hráli v přírodě. V letech 1931 až 1939 DS Orla sehrál celkem 8 her.
Ve válce divadelní činnost ustala. V roce 1945 obnovil činnost DO TJ Sokol. Po postavení kulturního domu ZK ROH Skláren se činnost přestěhovala ze sokolovny tam. Kulturní dům otvírali hrou "Noc na Karlštejně". Sehráli také 2 hry místního autora ze života skláren. Soubor se zúčastnil 3 okresních přehlídek konaných v jejich divadle (1968, 1969 a 1973).
Od roku 1911 hrály divadlo také školy - až dosud. Sehráno celkem 23 divadelních her.
(Bušina)
Jaroslav Pinkava - Úsobrno v minulosti a současnosti - MNV Úsobrno 1973 - str. 109 - 112
Emil Hejl - Divadlo našeho domova

VELKÉ OPATOVICE o.Blansko
V roce 1894 vzniká divadelní kroužek při pěveckém sdružení "Hlahol". Hrály se jednoaktovky a různé scénky. Do roku 1919 se hrálo jen velmi málo. V roce 1919 založena Dělnická tělocvičná jednota Sokol a současně vzniká i konkurenční DO TJ Orel. Mimo to vzniká další divadlo "Feriální studentský kroužek ochotníků" (hrávali o prázdninách).
Sokol hrál divadlo v pekárně a později v hostinci na Kocourku. V roce 1933 byla otevřena nová sokolovna s moderním jevištěm a jako první hra uvedena Jiráskova Lucerna. Následovala Čapkova Bílá nemoc, Vojnarka a další.
V září roku 1922 otevřen divadelní sál Lidového domu, kde hrál DO Orla.
V době okupace po rozpuštění těl. organizací se hrálo pod záštitou sportovního klubu a Katolické charity. Všichni ochotníci se spojili do jednoho souboru a sehráli a hráli zejména vlastenecky zaměřené hry. Po osvobození v roce 1945 se divadlo opět rozdělilo na DO Sokola a Orla. U obou nebyla divadelní činnost pravidelná.
Mimořádnou pozornost zaslouží školní divadelní představení, z nichž první nacvičila učitelka Helena Hadlačová. Hrálo se minimálně 1x za 2 roky.
Po roce 1960 působí OD pod Osvětovou besedou, která v roce 1986 přešla pod SKP a v roce 1992 pod Městské středisko kulturních služeb.
Od roku 1960 hraje soubor pravidelně a zúčastňuje se různých přehlídek. Z významných uvedených her to byla Maryša, Nebe na zemi, Sto dukátů za Juana a další. Vyvrcholením 100-leté divadelní činnosti byl úspěch se hrou "Motýli" na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.
(Bušina)
Emil Hejl - Divadlo našeho domova - str. 102 - 105
Zdeněk Budín - 100 let ochotnického divadla - Zpravodaj V.Opatovic 1993
Dějiny Velkých Opatovic - vydal MSKS V.Opatovice 1990
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':