Databáze českého amatérského divadla

Texty: RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998,.

BENEŠOV u Prahy

Ochotnická činnost v Benešově začala ve 3o letech minulého století ( písemné prameny v SOkA Benešov ). V roce s benešovskými divadelníky vystupoval i K.H. Mácha.
Ochotnický spolek Svatopluk Čech existuje od roku 1898, vznikl při Dělnické vzdělávací besedě. V letech 1925-1935, podle pamětníků a dokumentace jimi zachované, převzal ochot. divadelní činnost divadelní odbor TJ Sokol. V té době se hraje i loutkové divadlo pro děti. Činnost spolku Svatopluk Čech se oživuje v roce 1935. Z té doby je doloženo i členství v ÚMDOČ. Soubor působí až do roku 1970, kdy se pod vlivem politických událostí rozpadá. Řada členů přechází do venkovských spolků. Repertoár. převážně klasická a současná hra.
V roce 1988 zakládá někdejší člen souboru Svatopluk Čech Divadlo PaT ( Poesie a Theatrum). V sezóně 1996/97 vzniklo oddělením části jeho členů Komorní studio Ačko. Obě skupiny mají široký rozptyl své činnosti. (Rýdlová)
SOkA Benešov, kroniky

BYSTŘICE - o.Benešov
Od roku 1918 se kulturou v obci zabýval Sokol a tak i pokračoval v divadelní tradici. Od 50. let soubor pracoval pod různými zřizovateli. Svůj zájem rozšířil i na loutkové divadlo. V r. 1970 vznikl dětský recitační soubor Plameňáček.
Osobnosti loutkového divadla. Ladislav Jedlan, Frant. Havlíček. 5 x účast souboru na přehlídve Loutkařská Chrudim.
V r. 1960 vzniká v Bystřici Divadlo poezie - účast na soutěžích Wolkrův Prostějov.
Ochotnický divadelní soubor - účastník mnoha divadelních přehlídek ( Žleby, Želeč, Žebrák, Bakov n. J., Rakovník, 18 x Vysoké n. Jizerou ) má v současné době 17 členů a uvádí 1 premieru ročně.
Loutky - dětský divadelní soubor. (Rýdlová)
Obecní kronika, pamětníci


DOLNÍ KRALOVICE - o.Benešov
Ze záznamu z obecní kroniky vyplývá vznik divadelního spolku v roce 1895.
Hrálo se původně v hotelu U Smrčků. Od roku 1928 pak v nově postavené sokolovně. Hrají se převážně komedie a hry s národní tématikou. Nepomíjí se ani divadlo dětské( škola, Sokol). Činnost není přerušena ani za války. Od počátku 50 let je datována
pravidelná činnost souboru při ZŠ. V 70 letech, po výstavbě
kulturního domu, dochází k zastřešení obou souborů pod kulturním
zařízením. Oba kolektivy jsou častými účastníky okresních a
krajských přehlídek, soubor dospělých i národní přehlídky ve Vysokém n.J. Od roku 1978 jsou i spolupořadateli přehlídek Dny dětského divadla v Dolních Kralovicích.
V současné době probíhá přehlídka pod názvem Dolnokralovické hraní. Mezi nejvýznamější osobnosti patří režisér Gustav Bečvář.
(Rýdlová)
Kroniky, audiovizuální pořad KZ a knihovny 1989 Pod divadelní maskou.


ČECHTICE - o.Benešov
Upřesnění a doplňky. uváděný rok zahájeni činnosti je 1867,
ale Nejedlý zmiňuje už rok 1836 o prázdninách,hráno za pobytu
B. Smetany v blízkých Růžkových Lhoticích- v Čechticích uváděn
"Lhář a jeho rod " od Klicpery.
V roce 1840 zmínka v kronice o školním pomocníkovi, který se školní mládeží provedl divadelní představení. Divadelní činnost s přestávkami až do roku 1970. Ochotníci
byli velmi činní - Sokol, Osvětová beseda, Klubové zařízení MNV. Dosud pracuje ochotnické divadlo dětí a mládeže.Uvádí jednu premieru do roka. (Rýdlová)
Kroniky
NEJEDLÝ,Zdeněk: Bedřich Smetana

ČERČANY - o.Benešov
1907 - první zjištěné představení ochotníků. Divadlo hráli také hasiči, Sokol, Mládež církce československé, Okrašlovací spolek, Čerčanský dorost, Osvětová beseda. Největšího významu dosáhl soubor Sázavan. Naposledy hrál v roce 1988. Pracoval
a stále pracuje divadelní soubor ZŠ. Každoročně uvádí jednu pohádkovou hru. Čerčanští často hostovali v okolí Chocerady, Týnec n. Sáz., Bystřice, Pyšely,
V Čerčanech hráli pohostinsky např. J.Marvan, K. Höger, V. Fabiánová, O Scheipflugová a pod. (Rýdlová)
kronika obecní
DIVIŠOV - o.Benešov
První ochot.představení 1852 v hostinci "Na koníčku" / dnešní sokolovna /, první hry byly "Prodaná láska", "Černý Petr". Knihy protokolů se ztratily, zbyla pouze kniha Zápisů
o schůzích z let 1889-1904, v roce 1867 založen Spolek div. ochotníků, 1894-1895 se nehrálo, 1896 - Stanovy Čtenářsko-ochotnické jednoty Divišov, poslední představení ČOJ v roce 1947, kdy k SO.výročí založení sehrány Svobodovy "Směry života", ČOJ se
poté rozešla. Po roce 1918 hrála v Divišově i FDTJ např. Gogolova Revizora, brzy zanikla. 1930-nová sokolovna s novým jevištěm, sokolské divadlo hrálo hodně ve 30.letech i za protektorátu. Od roku 1948 ochotníci v Divišově pokračují - Div.kroužek Sokol Divišov, v 60.až 80. letech divadlo stále funguje, účast na ckresních a krajských přehlídkách /např.1964/.
(Rýdlová)
HEŘMANIČKY - o.Benešov
První zmínka o ochotnickém divadle v r. 1923 v rámci založené Čtenářsko ochotnické besedě. V roce 1930 přejmenováno na Ochotnický spolek Jirásek. Při spolku založen pěvecký sbor " Sláva Tobě, velký slávy synu" a hudební dechový soubor " Chudí mniši".
V r. 195l musel být spolek na pokyn ONV začleněn do ROH při podniku Středočeské pily Heřmaničky. Název Jirásek mu byl ponechán. V roce 1959 přechází pod nového zřizovatele Osvětovou besedu. V roce 1963 na pokyn ONV činnost spolku ukončena.
V letech 1930 - 1963 bylo sehráno 69 představení. Spolek také pořádal plesy. Ze své činnosti přispíval na místní školu, finančně podpořil zřízení Poštovního úřadu a j. V r. 1990 se konal sjezd bývalých členů Spolku Jirásek. Zúčastnilo se 70 osob.
(Rýdlová)
Kronika spolku Jirásek - pí. Spálenková


CHOCERADY - o.Benešov
V roce 1904 daroval majitel Komorního Hrádku kníže KhevenhüllerMetch spolku OVJ Komenský a TJ Sokol Chocerady budovu, která byla oběma spolky využívána. Po různých úpravách je užívána dodnes. Významnou osobností spolku byl ve 40.-60. letech MUDr.Mirko Musil. Tradice a dobrá úroveň spolku trvá dodnes. Soubor uvádí 1-2 premiery v roce. Současnou významnou osobností je režisérka Mirka Cinkeisová. Při spolku zároveň působí dětský soubor. Uvádí 1 premieru v roce. Spolek Komenský se podílí na organizaci kulturního života v obci a okolí. Dětský soubor je pravidelným účastníkem okresní divadelní přehlídky v Dolních Kralovicích. (Rýdlová)
Mgr. M. Cinkeisová - režisérka
CHOT'ÝŠANY - o.Benešov
Nejstarší údaje o divadle sahají do padesátých let minulého století. Významné osobnosti té doby - učitelé František Hostomský a Jan Navrátil, Přičiněním učitele Navrátila bylo pořízeno i divadelní jeviště, které pak sloižilo ochotníkům až do roku
1923. Chotýšanský kronikář uvádí, že v roce 1875 sehráli ochotníci " Selské námluvy" ve které účinkovali o sousedé z Takonína. Hrálo se v hospodě " Na Staré", později "Na Kopečku". Spolek půsbil až do první světové války. V roce 923 vzniká nový Dramatický odbor" hasičského sboru. Uváděné tituly her Z českých mlýnů, Julinčiny vdavky, Lešetínský kovář a j. Významným mezníkem pro další ochotnickou činnost bylo ustavení Čtenářsko- ochotnické jednoty v Chotýšanech. Trvala do roku 1953. Za období svého trvání ochotníci sehráli 128 celovečerních her a uspořádali 166 dalších akcí. Divadlu s církevní tématikou se také věnovalo v letech 1926 - l939 Sdružení katilocké mládeže pro Chotýšany a okolí". Za zmínku stojí o krátké působení spolku Místní skupina republikánského dorostu ( L933 - 1938). Uváděné hry např. . Sokol -Tůma, Pasekáři - R. Branald,Muzikanti z české vesnice. K dovadelní činnosti patří i představení
školní mládeže o kterých hovoří kronika a publikace z minulého století. Nejstarší doklad - článek z Národních listů ze dne 15. ledna 1871. Poslední zmínky o divadle pocházejí z roku 1948. (Rýdlová)
Pamětní kniha obce Chotýšan, Pamětní kniha Čtenářsko- ochotnické jednoty, Památník naší vesnice
Školní kronika, Kniha protokolů Místní skupiny republikánského dorostu, Kniha protokolů Sboru dobrovolných hasičů
ŠIMEK,Josef : Stoleté jubileum divadelních ochotníků v Chotýšanech
Sborník vlastivědných prací Podblanicka 1966


KRHANICE - o.Benešov
1909 v kronice dobrovolných hasičů je zmíněno, že krhaničtí členové sboru hasičů se stávají zakládajícími členy kroužku divadelních ochotníků. 1923 ( z obecní kroniky) .... " místní osvětový sbor, škola, Sokol a Sbor dobrovolných hasičů uspořádali několik divadelních představení ( J.K. Tyl - Paličova dcera, Štolba - Na letním bytě, a další. Představení jsou v obecní kronice uváděna s malými odmlkami až do roku 1966. Jde o kvalitní klasický a současný repertoár. V roce 1966 soubor zaniká odchodem manželů Vitvarových, režisérů souboru a učitelů na místní ZŠ. Současně se hraje i
divadlo dětské a loutkové.
1970 - 1994 hraje Loutkové divadlo " Kvítko". Každý rok 4- 5 představení. (Rýdlová)
Kronika dobrovol. hasičů, kronika obecní


KŘIVSOUDOV - o.Benešov
Historie divadelnictví v Křivsoudově sahá do 70 let minulého století. První zmínka v roce 1860. Hrálo se v hospodách. Po roce 1900 - div. sál v nově postavené radnici, později po roce 1945 v sále kina. Repertoár - oblíbené jednoaktovky a vlastenecké hry. Spoluúčast učitelů z okolních vsí- Strojetice, Studené, kde se také potom až do padesátých let divadlo hrálo. Od roku 1910 se hraje pod hlavičkou Sokola. V roce 1928 se začalo hrát divadlo v nově postavené sokolovně se stálým jevištěm a šatnami. V znamné osobnosti té doby - učitelé Bělka, Sůra a Doležal. Činnost spolku byla
přerušena za okupace zákazem. Po roce 1945 se činnost obnovuje. Hrají se až dvě hry za rok. S malými odmlkami hraje soubor dodnes. Pouze po roce 1978, až na malé výjimky, se dramaturgie přeorientovala převážně na hry pro děti a mládež. (Rýdlová)
Obecní kronikaLOUŇOVICE p. Blaníkem - o.Benešov
První zmínka o ochotnickém divadle pochází z roku 1847
za působení učitele Kapka. Další zprávy se v kronice nena-
cházejí. Až v roce 1919 - divadlo pod vedením p. Čeňka
hrají v hostinci " U gtojánků" na provizorním jevišti.
V roce 1921, po ustavení Sokola přecházejí divadelníci
pod jeho zastřešení. Sokol zakoupil budovu zámku v obci
a divadelníci si tam vybudovali jeviště. Soubor působí
až do roku 1937.
Uváděné hry. Naši furianti, Kolébka, Vojnarka, Otec,
Radúz a Mahulena, Lucerna, Hrobčický z Hrobčic
Ve.stejné době kromě Sokolů hrají divadlo ještě hasiči.
Připravují hry pro dospělé i děti. Hrají v hostinci " U Ně-
mečků". Jejich činnost končí také v r. 1937.0ba spolky
obnovují činnost až po válce. Jiráskovou Lucernou končí
divadelní činnost Sokola v roce 1958.
Uváděné hry. ert a Káča, Otec, Vojnarka, Poslední muž,
Hrátky s čertem, Dalskabáty aj.
V roce 1957 hasoči zakončili divadelní činnost hrou Maryša.
Uváděné hry. Kačena dědí miliony, Paní Marjánka matka pluku
V letech 1987 a 88 ve spolupráci se školou vznikla dětská
představení " Tři princezny na vdávání a " Sněhurka, zvířátka
a sedm mužíčků"
(Rýdlová)
Prameny. obecní kronika

MARŠOVICE - o.Benešov1883 - založena Ochotnicko čtenářská jednota Kolár
1932 transformace Kolára v divadelní odbor tehdy vzniklého

Sokola

1962 poslední představení

1996 vznik dětského divadla pod nadací Šafrán

1997 představení ze tří pohádek H. Ch. Andersena
1998 Kainar Zlatovláska

1997 ZORNICE, divadelní soubor dospělých

1998 pohádka o líném království
(Rýdlová)
Prameny. kroniky- obecní, Sokol
obecní zpravodaj Maršovická louka

MARŠOVICE - o.Benešov1883 - založena Ochotnicko čtenářská jednota Kolár
1932 transformace Kolára v divadelní odbor tehdy vzniklého

Sokola

1962 poslední představení

1996 vznik dětského divadla pod nadací Šafrán

1997 představení ze tří pohádek H. Ch. Andersena
1998 Kainar Zlatovláska

1997 ZORNICE, divadelní soubor dospělých

1998 pohádka o líném království
(Rýdlová)
Prameny. kroniky- obecní, Sokol
obecní zpravodaj Maršovická louka

MILIČfN - o.Benešov


MII,IČÍN

Dokumenty: Stanovy spol
ku div.ochotníků v Miličíně, ?4.5.1877 /kopie/

Zápis v l.pamětní knize města Miličína z roku 192? o divadelním spolku -
popisuje valnou hromadu spolku z roku 1887 i potíže spolku za l.světové
války. Další valná hromada byla 7.1.19?3, staré jeviště prodáno do Jivan
u Jičína, pořízeno nové jeviště, na kterém sehráno ?9.4. a 1.5..1923 zahajovací
představení "Psohlavci" od Ant.Fencla.

V roce 19?5 si upravili občané na hoře Kalvárü přírodní ťiivadlo, několik her zahráli také
ochotníci na prostranství u bývalého zámku. V 50.-60.letech ?O.stol. režíroval divadlo p.
Kubíček. V roce 1975 byl založen na ZŠ recitačně dramatický kroužék.


Fotky a plakáty /či jejich kopie/: Z div. her z let 19?4-1969, ZŠ Miličín-kroužek 1975-1993,
Dramatický odbor OB Miličín

Dramatický kroužek Výboru žen v Miličíně
Div.soubor TJ Sokol Miličín
(Rýdlová)V roce 1996 činnost spolku obnovena.

-MRAČ - o.Benešov
Z činnosti div.souboru v Mrači:

19?3-založení, sehrány 3 aktovky /jeviště vypůjčeno z Poříčí/, 19?4-na vlastním jevišti
zakoupeném od Sokola Čerčany za 100 tisíc Kč, nepřetržitá činnost ve ?O.a 30. letech,
v r.l936 sehráno pět div.her, roky 1937-1949 nepodchyceny, 1950-"Vojnarka", v 50.
letech opět bohatá činnost,1960-l.div.představení,1964-l.div.představení a maškarní
průvod, 1965-maškarní průvod. č.p.14-jeviště mnoha div.her postaveno v r.19?4, zbouráno

v r.1978. (Rýdlová)

NAČERADEC - o.Benešov


Obecní kronika ..... " v červnu roku 1889 se konala v Načeradci
velkolepá oslava " Tři století lidového divadla a 50 let od zalo-
žení 6chotnického vzdělávacího spolku Rubeš ( na svátek Petra
a Pavla).
28. května 1914 končí hrou A. Jiráska " Lucerna" ochotnický
divadelní spolek " Rubeš" svou činnost. Zakládá se divadelní
odbor Sokol Načeradec. Zákaz činnosti Sokola v l. svět. válce.
Zahájení činnosti až v roce 1919.
Uváděné hry. A. Jirásek " Lucerna, F.F. Šamberk " Jedenácté
přokázání, " Blázinec v prvním poschodí", Stroupežnický " Naši
furianti, Vrchlický " Noc na KArlštejně", J. K. Tyl " Strakonic-
ký dudák" a j..
R.řl939 - zákaz Smkola. Divadelníci pokračují ve své činnosti
pod názvem Ochotnický soubor Načeradec. Do této doby se hrálo
v hostinci. U LVA. Po skončení 2. svět. války se hraje v sále
hostince NA NOVÉ. V roce 1949 se ruší Sokol. Divadelníci působí
pod zastřešením místní knihovny, posléze pod ZK ROH Cihelna
Načeradec.
Uváděné hry. Maryša, Radúz a Mahulena, myších a lidech
Vojnarka a j.
V 60. letech se soubor stěhuje na jeviště do nově vybudované
skolovny. Veškeré náklady s vybudováním jeviště si hradil
soubor ze svých prostředků.

Uváděné hry. Lakomec, Příliš šřtědrý večer, Krisýna, Lucerna

a

Soubor s malými přestávkami stále pracuje.
chotnické divadlo se hrálo nejen v Načeradci, ale i ve
vesničkách patřísích dnes po obec Načeradec. Od devadesátých
let minulého století se divadlo hrálo až do konce 2. svět. války
ve Slavětíně, Pravěticích, v Křížově se hrálo až do roku 1948,
v Daměnicích hráli hlavně zpěvohry a operety,činnost zakončili
v roce 1948. V Horní Lhotě se hrálo ještě v 50. letech.
(Rýdlová)

Prameny. obecní a sl.ková kronika
Mistr Fr. Matějovský, materiál získán od PhDr. Otakara
Roubínka, šefdramaturga ND

NEVEKLOV - o.Benešov
První písemná zpráva z obecní kroniky a kroniky Sokola je
z roku 1909. Podle doložených kopií plakátů z roku 1883 se
zde divadlo hrálo mnohem dříve. Z plakátu vyčteme, že se tak
dělo v místnostech radnice a uvedeny byly tři veseloherní
aktovky ( Klín klínem, On nesmí na cesty, Třicátý listopad).
Kopie plakátů pocházejí ze soukromých sbírek.Údaje v kronikách
chybí id roku 1916 do roku 1945. Dá se však předpokládat, že
se divadlo pod zastřešením Sokola hrálo mimo válečné období,
kdy Neveklovsko bylo vystěhováno a stalo se cvičištěm SS, stále.
Po vybudování sokolovny se hrálo v sokolovně. V roce 1947
je založeno loutkové divadlo Sokola. V padesátých a šedesátých
letech lze v obci zaznamenat bouřlivý rozvoj ochotnického
divadla a dalších kulturních aktivit s ním souvisejících.
Po delší pauze pak následuje zmínka o divadle až v roce
1980. Hovoří se o divadelním souboru založeném při Klubovém
kulturním zařízení. Poslední představení se konalo v roce
1988.
V kronikách, včetně školní je doloženo, že současně už
v období první republiky působil dětský divadelní soubor
při základní škole. Poslední školní představení je datováno
rokem 1991.
(Rýdlová)Prameny. obecní kronika
kronika Sokola
školní kronika
TÝNEC n. Sáz. - o.Benešov
Počátky ochotnického divadla v Týnci nad Sázavou se datují do roku 1899, kdy zde
vzniká Sbor dobrovolných hasičů spojených obcí Týnice, Brodce a Podělusy a pri něm 1899 dramatický spolek.První vystoupení se uskutečnilo na Mikulášské zábavě 2. prosince 1899. Bylo sehráno "Palečkovo dobrodruž.stvi" - komedie o I jednání a sólový výstup "Štavitel z Brázikcr"
a "Praž.ský Véna ".

Divadlo se hrálo v hóstinci u Korbelů až do začátku l. světové války, kdy většina
členů narukovala a činnost spolků téměř zanikla. Dramatický spolek dobrovolných hasičů
uvedl např. hry: Drama čtyř stěn, Í ájemstvi myslivray, .lizdli hlidka.

Další divadelní spolek vznikl při Sokolské jednotě v r. 1906, kdy pořádá první
šibřinky a v divadelní i loutkářské činnosti pokračuje až do roku 1914, kdy tato činnost zaniká
a jsou o ní zmínky až ve dvacátých létech - v r. 1921 jsou uváděny hry: Kostnické plameriy,
Jedeuicté přikázáni, K. Havliček Borovský, v r. 1922 - Hrobčický z Hrobčic, Románek za
horách a v r. 1923 .5štcrré hřichy, lodiri druž.stvo.

Dalším spolkem, který se v Týnci věnoval divadlu, bylo Sdružení studujících, které
vzniká na počátku 1. světové války a působí až do r.1922.

Poměrně velmi bohatá divadelní činnost je v Týnci v létech 2. světové války při místní
osvětové besedě. Utváří se zde v roce 1941 dramatický odbor a zvyšuje se i úroveň divadelní
ochotnické práce. Začíná se hrou F. Šamberka J. K. Íýl a v témže roce jsou ještě uvedeny
hry: - J. Verner: Bohatý chudák a Z. Štěpánek: NezbedrTý bakcrlář.

V r. 1942 byl utvořen loutkový odbor. Hrálo se nejprve s malými loutkami a později
zásluhou ředitelství Zbrojovky získány loutky 65 cm vysoké s moderně zařízeným
divadélkem.

Ochotnické divadlo se hrálo v Týnci po celá léta až do r. 1989 (jak je patrno
z přiloženého seznamu).
(Rýdlová)
VLAŠIM - o.Benešov
Vlašimská ochotnická společnost má více jak stoletou tradici. Nelze sice z dostupných pramenů zjistit, kyd se ve Vlašimi hrálo poprvé, ale bylo to dávno před rokem 1848, neboť jak v té době uvádí místopisec Slavík " ... divadlo trvalo dále působíc uvědomění národnímu a k účelům dobročinným". Nejprve se hrálo a Žižkově náměstí v čp. 130, pak v hostinci Na Poště. Roku 1882 vznikl Spolek divadelních ochotníků vlašimských. Spolek převzal i knihovnu a inventář býv. spolku. V hostinci U Karla IV. byla nová divadel. scéna. Spolek hrál pravidelně, často k dobročinným účelům. Divadelní spolek působí ve Vlašimi dodnes. Po různých změnách názvu zřizovatelů 1998 jako Divadelní soubor KD Blaník. Poslední premiera se konala v roce 1997. Soubor byl účastníkem okresních přehlídek. V jeho repertoáru se kromě klasických a současných her vyskytovaly i operety.
Od roku 1957 poznamenal výrazně kulturní život ve městě divadelní
dětský soubor. Poslední představení v roce 1971.
Loutkové divadlo 1962 - 1980. Za působení obou souborů bylo ve Vlašimi sehráno 112 veřejných představení pro školy. (Rýdlová)
Kroniky, dochované plakáty řVOTICE - o.Benešov
Červenec 1862: Spolek votických studujících - první divadelní spolek, první představení 23.srpna 1863 Klicperův Rohovín Čtverrohý.
1870 Divadelní ochotnický spolek pokračovatel studentského spolku
1886 sloučení divadelního spolku se zpěváckým v Pěvecko-ochotnickou jednotu Kašpar Kaplíř ze Sulevic, zánik 1952, když členstvo odmítlo nařízené sloučení s Hospodářským družstvem
Ochotnická činnost však pokračovala dále pod Sokolem,potom pod Osvětovou besedou a Sdruženým kulturním střediskem. Repertoár: např.činohry /R.U.R./, operety /Polská krev/,opery /V studni,Prodaná nevěsta/. V 2.polovině 80.let divadelní činnost ustala.
Pamětní kniha "Kaplíře"-dokumenty od 1862 /v soukroméaí srchivu P.Pavlovského/
Kronika Sokola + sokol.archiv
Divadelní kronika - Městský klub
PAVLOVSKÝ, P.: Votice-III. část, Zakládání prvních spolků /1990/
Po 1.svět.válce hrály nepravidelně i spolky: Sokol,Orel, Svat.Čech, hasiči.

1905 vzniklo sokolské loutkové divadlo,které zaniklo až ve 2..pol.padesátých let.Mělo 53 loutek vyřezávaných místním řezbářem, 50cm vysokých.
(Rýdlová)VRCHOTOVY JANOVICE - o.Benešov
1906 zal. Čtenářsko ochotnická beseda Havlíček. 1923 hry - Chytrák krajánek, Páni, Pro víru a Zvony. 1928 hrála i školní mládež, Sokol, hasiči a Dělnická tělovýchovná jednota. 1930 společná schůze spolků " Havlíček" a " Sokol" při které byla přítomna
komise pro vybudování nového jeviště. Sehrány hry. Palackého třída 27 a Radostná událost. 1934 při škole loutkové divadlo. V roce 1936 se v repertoáru Sokola objevují první operety. DTJ uvádí hru ze selského života Tomšovic grunt" a operetu " Dítě cirku.
Válka způsobila odmlku. První zpráva o divadle je z roku 1949.
Hrají žáci základní školy hru od J. Průchy " Trampoty mistra
Konipáska", pražský kroužek rodáků z Vrchotových Janovic a okolí
hru D.C. Faltise Mraky na nebesích a členové TJ Sokol hru se zpěvy Podskalák. ·“ jeviště v sále špýcharu bylo vybaveno kruhovým horizontem, jevištním osvětlením a oponou ..“
V roce 1951 připravili místní ochotníci hru se zpěvy od Goldoniho Komedie o vějíři. Spolupráce nově zřízeného pěveckého a recitačního kroužku při přípravě divadelního představení. " Ale před dokončením přípravy bylo v sále na Špýchaře uskladněno obilí ...." To je poslední zmínka o divadle v obecní kronice. (Rýdlová)
Obecní kronika


Prameny. čerpáno z obecní kronikyZDISLAVICE - o.Benešov
Počátky divadelní ochotnické činnosti se traduji do konce 19. století, kdy se podle dochovaných zvěstí hrály převážně jednoaktovky. Nejstarší dochovaný doklad pochází z roku 1914, kdy byla sehrána hra Lešetinský kovář ( kopie plakátu kART). Divadelníci se sdružovali v odboru Národní jednoty Pošumavské. Během první republiky se začalo hrát divadlo pod hlavičkou Sokola. Mezi nejvýznamější osobnosti patřil režisér Jelínek.
V jednom roce byly uváděny i tři premiery. Hrálo se i za okupace. Např. Lucerna, Z českých mlýnů, Mistr ostrého meče a j. . Hrálo se v sále hostince pana Antonína Nováka. Po 2. světové válce opět pod hlavičkou Sokola byly sehrány hry jako. Čapkova Matka, Šamberkovo Jedenácté přikázání a Na letním bytě, Preisové Její pastorkyňa a j.
Poslední představení bylo sehráno v roce 1960. (Rýdlová)

xJÍROVICE m.č. obce Bystřice u Benešova o.Benešov
V roce 1918 - po vzniku samostatného státu se hrálo divadlo. (Rýdlová)

xTVORŠOVICE m.č. obce Bystřice u Benešova o.Benešov
V roce 1918 - po vzniku samostatného státu se hrálo divadlo. (Rýdlová)

MOKRÁ LHOTA m.č. obce Bystřice u Benešova o.Benešov
V roce 1918 - po vzniku samostatného státu se hrálo divadlo. (Rýdlová)

LIBČICE m.č. obce Dolní Kralovice o.Benešov
Pod vlivem založení divadelního spolku v Dolních Kralovicích v roce 1895 vznikala řada dalších spolků v okolních obcích, také zde. (Rýdlová)

xZAHRÁDČICE m.č. obce Dolní Kralovice o.Benešov
Pod vlivem založení divadelního spolku v Dolních Kralovicích v roce 1895 vznikala řada dalších spolků v okolních obcích, také zde. (Rýdlová)TOMICE m.č. obce Dolní Kralovice o.Benešov
Pod vlivem založení divadelního spolku v Dolních Kralovicích v roce 1895 vznikala řada dalších spolků v okolních obcích, také zde. (Rýdlová)BOROVSKO m.č. obce Dolní Kralovice o.Benešov
Pod vlivem založení divadelního spolku v Dolních Kralovicích v roce 1895 vznikala řada dalších spolků v okolních obcích, také zde. (Rýdlová)xVŠEBOŘICE m.č. obce Dolní Kralovice o.Benešov
Pod vlivem založení divadelního spolku v Dolních Kralovicích v roce 1895 vznikala řada dalších spolků v okolních obcích, také zde. (Rýdlová)


JANKOV o.Benešov
Velmi činní ochotníci. (Rýdlová)

JITRA (JITRO?) o.Benešov
Sokolský divadelní soubor pod vedením Leo Felcmana z Jiter hrál i několikrát do roka. Hrálo zde i loutkové divadlo.(Rýdlová)

HEŘMANIČKY o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

xVELKÉ HEŘMANICE o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

xSMILKOV o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

BUDENÍN o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

MARTINICE o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

NEUSTUPOV o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

OUBĚNICE o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

OLBRAMOVICE o.Benešov
Hrál zde ochotnický soubor. (Rýdlová)

Týnec P.S.: V roce 1936 vzniká v přilehlé obci Pecerady divadelní odbor při DTJ, je činný až do r.
1943 a znovu jsou záznamy o jeho činnosti v r. 1946. (Rýdlová)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':