Databáze českého amatérského divadla

Texty: Karlovy Vary, Excerpce pro MČAD 1998-2002

KARLOVY VARY viz též BŘEZOVÁ, BOHATICE, DOUBÍ, STARÁ ROLE o.Karlovy Vary
CČAD s. 49, 56, 80,134, 235, 239, 250, 278, 367, 368, 377, 384, 397, 398, 400
Obr.CČAD s.220: Miloš Honsa, druhý místopředseda, režisér a scénograf Divadelního studia D 3 Karlovy Vary, člen prvního výboru Svazu českých divadelních ochotníků z roku 1969
Obr.CČAD s.248: Christian Morgenstern -Jiří Suchý: Noční rybí zpěv, Kapsa Karlovy Vary, na snímku Zuzana Jurčíková a Miki Jelínek,1967.
Obr.CČAD s.285: Jiří Hlávka ze souboru D3 Karlovy Vary, vícenásobný vítěz soutěže monologů O pohárek SČDO, v úspěšném pořadu z Bláznových zápisků N. V. Gogola,1988.1881 zal. Slovanská beseda,prvním představitelem byl kaplan ze Sedlce Vlad.Bečvář, od roku 1882 MUDr. Emanuel Engl, zemský a říšský poslanec, lázeňský lékař. 1920 zal.Dramatický odbor při tělovýchovné jednotě.Hlavním organizátorem byl Dobroslav Krejza, knihkupec. Hlavním centrem Čechů byla Slovanská beseda v dnešní Jaltské ulici čp.1107/14. Divadelní soubor po roce 1929 hrával šestkrát do roka v městském divadle, veselohry, frašky, po roce 1936 začaly inscenace burcovat do boje proti fašismu. Např. hra Františka Langra Jízdní hlídka nebo Čapkova Bílá nemoc" dokonce již 4.července 1937. Hrstka divadelních nadšenců, většišnou totálně nasazených na práci v Karlových Varech znovu začala s divadelní činnosti pod režii Dobroslava Krejzy. Pamětníci hovoří o roku 1944 a 1945 a operetce Moje zlatá holčička. Divadelní ochotníci se stali živnou půdou pro vznik ilegálního českého národního výboru.
Jednotný výbor divadelních ochotníků. Ustaveny byly odbory dramatický TYL, hudební, operetn:í a operní, pěvecký a zábavní.
Dramatický odbor Tyl - 1945 Stroupežnický Mikuláš Dačický z Heslova, Zvíkovský rarášek a Paní Mincmistrová", sídlil v hotelu Pošta, prostor dnešniho LD Termál.
Dramatický odbor Svazu české mládeže
1945 F.X.Svoboda "'Poslední muž". (Ondráček)
Divadelní studio D 3 .- zal.1961 při Závodním výboru ROH Okresního osvětového domu. 1962 Seifert Píseň o Viktorce. Od roku 1963 hostoval na scéně Divadla Vítězslava Nezvala, zde uvedl 39 představení. 1966 Divadelní studio D 3 Okresního kulturního střediska.1970 spolu s novou organizací SČDO organizuje v Divadle Vítězslava Nezvala první a poslední ročník festivalu amatérských souborii Karlovarské divadelní velikonoce. 1971 získává soubor vlastní scénu v K-klubu v Rybářích.1973 se soubor poprvé zúčastňuje 43.Jiráskova Hronova. 1973 se po Marii Honsové ujímá vedení souboru Vlastimil Ondráček. 1977 dochází ke sloučení se souborem Domu kultury ve Staré Roli. Jeffers "Pastýřka putující k dubnu (WP 1981). Jako kočující společnost Vagant s povozema koněm Bobíkem putuje po Domažlicku. 1984 mezinárodní divadelní festival v Sársku. 50..premiéra: Šotoly "Kuře na rožni" . 1991 75.premiéra uvádí Daněk - Burian "Škola hrou". 1991 je soubor nucen vystěhovat se z K-klubu a živoří. Část souboru zakládá nový soubor.
Klobrouk. 1994 další dvě členky zakládají Divadlo buďAnebo. 1995 soubory hrají na Komorní scéně DVN MOTÝL, ale jen do roku 1996,. kdy je tato scéna zrušena. l998 nová možnost uvádět inscenace v Divadélku KAPSA v Drahovicích v zařízení DVN.
(Ondráček)
Divadlo KAPSA. vzniklo l959 na tehdejši jedenáctíleté střední škole Antonína Zápotockého pod názvem " ŠTYCHÁČEK", pod vedením profesora českého jazyka Vratislava Bartůňka. V prvním pořadu se uvedl jako autor, ale i herec Ruda Křest'an a Zeno Kaprál. Do pořadu byly ale použity i texty Ivana Wernische a Lud'ka Šneppa - prostě autorů, kteří tady v kraji působili a kteří hovořili k problematice mládeže. Když se otevřela nová Střeání všeobecné vzdélávací škola, později Gymnázium v Drahovicích, hledal soubor útočiště a našel ho v drahovické Osvětové besedě, nynější KAPSE. Vytvářel autorská představení: Posvit'me si na sebe, Na garmošku zahráli, Bílá lod', Hledá se muž s dekou, SOS, Byl jednou jeden jeden, Skandál s čikuli, Každý z nás čestně tavil kov, Oprýskané nebe, Tři K v Kapse, Večer pro vás, Večer o vás, Já ne - to ty, Hele človék, Prostě znovu, Plamen v Kapse, Ameriko, Ameriko, Blues o lidech, Nebudu zpívat o hrdinech, Leacockovy Literární poklesky, Co jsem viděl v trávě, Noční rybí zpěv, Prostě znovu, Nevracej se sám, No a co, Jugoslávská poesie, Aškenázi - Človíček, Čapkovy apokryfy a jiné ...
Souborem prošlo mnoho mladých lidí , např.: Rudolf Křest'an - redaktor TV, Zeno Kaprál - básník, Dana Kolářová - herečka, Radka Fidlerová - herečka, Václav Kasík - muzikant, Petr Jandl - novinář, Jiří Linhart - novinář, Miki Jelínek - muzikant a další
KAPSA se stala také útočištěm jiných, mladých, amatérských souborů jako například divadlo " Známí - neznámí", " Existence", " Riziko" a kočovná společnost Kočka".
1968 v rámci " normalizace" byla KAPSA zlikvidována. Z divadelních prostorů se stalo agitační středisko.
Karlovarský Harlekýn KOTISOVÁ, Majka: Divadlo Kapsa ze vzpomínek. Rkp. pro Místopis 1998. kART
SOUBOR KAPSA, Karlovy Vary: O souboru. BARTůNĚK, Vratislav: Prostě znovu, pásmo z veršů Fr.Gellnera a J.Hanzlíka. ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: O pořadu. Ed.Umělecký přednes. Rozmnož. Praha, ÚDLUT 1965. 28 s.

Divadélko JEN TAK - 1988 zal. jako studentský a učňovský soubor strojírenského průmyslu.Proč bychom se netopili", podle knihy Zdenka Šmída. Tomuto karlovarskému prozaikovi zůstal soubor věrný několik let. 1989 Jak se chodí po horách. 1990 Ekokabaret " Krásný vzhled je na ten boží svět ". Vybudoval si vlastní malou amatérskou scénu v Osvětové besedě v Drahovicfch, vprostorách někdejšího studentského dívadla KAPSA. l99l souborem Okresni knihovny. Franta Robinson (ŠP), Amorem střelení (JH). Účast na festivalu v SRN v Bautzenu, pozvání od presidenta indického National THEATRE k jednomoěsíčnímu turné po Indii. (neuskutečněno pro vysoké náklady). Inscenace Operetka, Faust, Markéta, služka a já, Vteřinu ticha, prosim a Eloa,Účast na celostátních přehlídkách, hostování v mnoha městech České republiky . Vedle celovečerních inscenací divadelních uváděl soubor také večery poesie, na nichž pod názvem " Zkus věřit slovům" presentoval mimo jiné i texty karlovarských autorů: Zdenka Šmída, Karla Frona, Jindry Konečného, Jakuba Mráze a další mladé, začínající autory soustředěné v klubu PEGAS. 1996 Okresní knihovna z ekonomických důvodů své zřizovatelství divadélku " JEN TAK" zrušila. 1997 se téměř všichni členové divadélka " JEN TAK" - jen tak rozešli do života, nebo po maturitách na vysoké školy.
KOTISOVÁ, Majka: Divadélko Jen tak . Rkp. pro Místopis 1998. 2 s. kART
Divadlo buďAnebo . zal.1994,zaměřuje své inscenace na dě tského dlváka, vystupuje hlavně v mateřských školkách a základních školách.Přešel na poloprofesionální bázi. Čertova medicina,, Pohádka ze zoo.
Divadelní soubor MIM Březová- Pantomimický soubor vedený Ántonínem Neumayerem se krátce po založení zprofesionalizoval a i po smrti jeho zakladatele se věnuje loutkovému divadlu. Zal.1963.
Divadelní soubor Pedagogického institutu SVIŠŤ - 1964 Akce H aneb Město má žízeň.
Divadelní soubor ZK Železničářů - pracoval v 50.letech na scéně ve Varšavské ul.
Divadelní soubor Prvního českého gymnázia NADRÁTKÁCH - 1997 a 1998 Slunce je vejce pštrosa sa EMU a REPRE-DEPRE. (Ondráček)192O Dramatický odbor při tělocvičné jednotě
1936 spojení souborů i z okolí (Jízdní hlídka, Bílá nemoc)
činnost i v letech 1944 a 1945
1945 Jednotný výbor divadelních ochotníků
Dramatický odbor SČM
1961 Divadelní soubor D3
od r. 1985 festivaly Karlovarský harlekýn.
1959 studentské divadlo KAPSA (působili v něm: Daniela Kolářová, Rudolf
Křesťan, Miki Jelínek....)
Divadélka: Pytlík, Jen tak, Znovu jen tak, Klobrouk
Lázňovská

První zprávy o divadle jsou zde ze 17.století.
1787 se hrálo v prkenné boudě na Staré louce "Za alejí".
1788 bylo otevřené městské divadlo Figarovou svatbou.
1886 byla tato budova zbořená a postavená nynější.Větší architektonické změny byly provedeny 1948-9. (JM)
Javorin s. 85 1881 zal. Slovanská beseda, při níž se uvažovalo o divadle. Sídlila v dnes už neexistujícím domě Slavia, č.p. 484/22. Počátky českého ochotnického divadla jsou teprve kolem 1920. Šlo o dramatický odbor při tělovýchovné jednotě. Měl 20 členů, z toho 8 žen. V příštích letech členů přibývalo, spolek však zápasil s potížemi všeho druhu a překonával je osobní obětavou prací lidí i z okolních vesnic, podporováni byli Krejzovým knihkupectvím /v přízemí Vojenského lázeňského ústavu/ a Železničním konzumním družstvem v Rybářích. Hráli porůznu, centrem byla Slovanská beseda v Jaltské ulici /11O7/14/, místo českých lázeňských hostů a místní české menšiny. Od 1929 radnice povolila hrát 6x do roka v městském divadle. Teprve 1937 počet termínů ředitel divadla zvětšil, protože Němci divadlo bojkotovali /byl Žid/. Nabídka nebyla využita, neboť čeští ochotníci na to nestačili. Původní dramaturie frašek a veseloher se 1936 změnila spojením dvou ochotnických spolků. Přibyla i hudební představení a operetky, činohra doznala větší podíl národní politické aktualizace. Hrálo se i v Sokolově, v Lubenci, v Lokti, v Chodově, v Jáchymově /Jízdní hlídka, 1937 Bílá nemoc/. Výtěžek byl dáván do fondu "Na obranu vlasti". Hostovali zde Zd. Hilarová - Baldová, Arno Krumphansl, Vlasta Burian. Během fašistické okupace společně s totálně nasazenými v činnosti pokračovali a připravovali půdu pro ilegální český národní výbor. V červnu 1945 zal. Jednotný výbor divadelních ochotníků se samostatnými odbory - dramatický Tyl, hudební, operní a operetní, pěvecký, zábavní. Nejproduktivnější byl Tyl v hotelu Pošta /zbourán, v prostoru Thermalu/, Na repertoáru byl Mikuláš Dačický z Heslova, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová. Dramatický odbor Svazu české mládeže sehrál Posledního muže, ochotníci v Březové Poupě a Tyl Bohatice Maryšu. 1956 vzniklo z popudu herce Karlovarského oblastního divadla Jiřího Roye a ředitele karlovarské knihovny Oldřicha Drlíka Divadlo poezie Karlovy Vary. Hráli v sále knihovny. Za rok uvedli 20 premiér ve spolupráci s Vítězslavem Nezvalem, Františkem Kožíkem, Jaroslavem Seifertem... 1959 vznik studentského kolektivu KAPSA /kabaret, poezie, satira/, původní název Štycháček/ Z tohoto souboru vyšli např. Daniela Kolářová, Radka Fidlerová, Rudolf Křesťan, Jan Honsa, Miki Jelínek. 1970 - 1990 byla činnost souboru úředně zastavena. 1961 zal. Divadelní soubor D3 ZK ROH Okresního osvětového domu v Karlových Varech. Tento soubor existoval trvale ještě v 90. letech. 1962 první představení Píseň o Viktorce /Seifert/ na toužimském jevišti. I další repertoár byl umělecky vybraný /př. Čapek, Candoni, Gascar, Zeyer, Lawler, Heyermans/ účast na JH 1973/, Vampilov, Bajdžijev, Arbuzov, Majakovskij .../. 1975 hrají pod zřizovatelem OKS. 1977 se slučují se souborem Domu kultury ve Staré Roli pod názvem Divadelní studio D3 OKS v Karlových Varech. Hrají Baladu z hadrů a Ze života hmyzu, ale i Jefferse, Nepila a středověkou lidovou hru. 1970 organizovali první ročník Karlovarských divadelních velikonoc za účasti ochotníků z Čech a z Moravy. V dalších letech výzva společenských problémů uvádí na scénu texty Jana Schmidta Třináct vůní /účast na JH 1982/, Olbrachta O smutných očích Hany Karadžičové, Šotolovo Kuře na rožni, dramatizaci pověstí Zd. Šmída Mezi dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění /Strašidla a krásné panny /ŠP 1984/, Majakovského Horkou lázeň a Šaltenise Utíkej, smrtko, utíkej... Pro děti uvedli 31 premiér. 1963 hrají v Divadle Vítězslava Nezvala. 1971 dostali vlastní jeviště v K-klubu v Rybářích, 1979 i další technické zázemí. Cílevědomost dramaturgie a umělecká náročnost přivedly soubor mezi nejlepší v českých zemích, získávají ocenění v soutěžích, jsou účastníky festivalů, včetně JH, ale také pravidelně s monology a s dialogy O pohárek SČDO, Národních přehlídek divadla jednoho herce / Jiří Hlávka - Bláznovy zápisky/,soubor se účastní i přehlídek jednoaktovek v Želči /Čapek: Jak se dělá divadlo/, WP, ŠP. 1984 účast na festivalu v Auersmacher, SRN/. Ve své tradici obnovili hraní divadla kočujících společností s vozem po venkově /od 1980/. Z prostředí souboru vzešli i někteří pozdější profesionální divadelníci. Aktivity Divadelního studia D3 a KAPSy nahradilo později Divadlo poezie Karlovy Vary. 1985 se Karlovarské divadelní velikonoce přejmenovaly na Karlovarský Harlekýn. V následujících letech nastal rozmach ochotnického i profesionálního divadelnictví osamostatněním jednotlivých aktérů, ovšem na úkor pozoruhodného výsledku. Nové síly představují mladé školní kolektivy. Postupně se představily soubory Pytlík, Jen tak /řada ocenění/, 1992 Klobouk, buď/Anebo, Karlovarské hudební divadlo rocková opera/, DIVADLO DAGMAR, Středoevropské lázeňské divadlo /především profesionální herci, vícejazyčné/. Soubory hrály v komorní scéně Motýl, v divadélku Kapsa, v F-klubu, v galerii Alfa Omega na Zámeckém vrchu, v Ondřejské kapli, v budově divadla Vítězslava Nezvala, na Mlýnské kolonádě, pod Chebským mostem, v divadle Dagmar, v kině Drahomíra,, v ústavu Tosca, ale i mimo město. Dramaturgie všech souborů, zejména pak Divadelního studia D3 byla v 70.- 9O. letech na velmi vysoké úrovni, na scénách bylo možné shlédnout klasické české i světové autory, ale nikdy nechyběly poslední novinky divadelního světa a zastoupení nejrůznějších hledání atraktivních a moderních námětů a jejich forem vyjádření. Od tohoto trendu nebyly soubory odrazeny ani negativními dopady ekonomických přeměn, které doba přinášela. 1991 Divadelní studio D3 oslavilo 30 let. 1992 část členů zakládá nový soubor

OBROUK. Původní soubor hraje v ARTFORu v domě Paderewski a stává se občanským sdružením. 1993 se J.Hlávka účastní soutěže monologů Krysařem. Za 2 roky v Paderewském uspořádali 80 premiér /např. pásmo Já jsem Hubert, reprízovány jsou několikrát Bláznovy zápisky /Jiří Hlávka/. Téhož roku se účastní Radnického dráčka. 1994 premiéra Nepila Noc a skála, kdy nedostatek herců pro komparz nahrazují loutky. Úspěšný je soubor se hrami pro děti, s monology a s dialogy / zejména Venušin vrch/, scénická pásma /např. Zpěvy sladké Francie/. Polovina 90. let je ve znamení velmi zdařilé, často novátorské dramaturgie, oceňovaných hereckých výkonů a hledání nových možností v inscenaci, jak to vyžadovala mj. i značně nepříznivá ekonomická situace a nejistota vlastní scény.(JM)
ONDRÁČEK, Vlastimil-Jáchymovský, Vlastimil:Divadelní studio d3 Karlovy Vary 1961-1996
Karlovy Vary,Div.studio d3 1996. 4O s. Soupis 89 inscenací. kART
1930 SDO.
THESPIDOVA kára Jana Pivce. Praha, Odeon 1985. s.59
Asi 60.léta DS KAPSA,vedl prof. Bartůněk.
HOŘEC,Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994. s.87
Ondráček, Vlastimil: K třiceti pěti letům karlovarského Déčka. Amatérská scéna. Roč. 33 (Ochotnické divadlo 42), č.6, 22.11.1996, s. 16-17. BibDÚ
ÚMDOČ 1923: Slov. beseda
DS Klobrouk (vojenský)
Dětský dramatický soubor ZK Slavoj. O rošťáčkovi /Horal/, účast v KCH. OD 1959/10, s.231.
DS "D3" (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1973: Divadelní studio D3: Heyermans: Loď jménem Naděje
FEMAD 1982 a JH 1982: Schmid: Třináct vůní
JH 1983: Šotola - Potužil: Kuře na rožni
JH 1985: Šaltenis: Utíkej, smrtko, utíkej!
JH 1990: Fischerová: Hodina mezi psem a vlkem
JH 1991: Daněk, Burian: Škola hrou
FEMAD 1992: Křepelková: Filuta Pepíno
DT 92, JH 1992: Divadélko Jen tak OK: Nestroy, Tyl: Amorem střelení aneb Všechno vyjde najevo
DT 93: Vyskočil-Suchý: Faust, Markéta, služka a já
DT 94, JH 1994: Aškenazy: Cipakování aneb Vteřinu ticha, prosím
JH 1995: DS Klobrouk VÚ: Vaněk: V.R.B.
FEMAD 1996: Divadlo Dagmar: Franková: Bylo nebylo aneb Co slýchati při hoře Krudumu
DT 96, JH 1996: Divadélko znovu Jen tak: Vrchlický: Mythus Eloa
FEMAD 1997: Šmíd, Bendová: Mezipřistání na Andělské hoře
DT 97: Divadelní studio D3: Daněk: Kulhavý mezek
JH 1997: Anderson: Já jsem Herbert
DT 98: Daněk: Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko
WP 1962, 1967, 1969: Soubor Kapsa SVVŠ
WP 1969, 1970: Poetické studio Riziko
WP 1981: Divadelní studio D3 OKS
WP 1996: Divadélko "Znovu jen tak" Kapsa
JH98: Jiří Hlávka (Divadelní studio D3): Lukianos: Menippos v rouše Ikarově aneb Cesta nad oblaky
Loutkové divadlo:
LCH 1986: Divadélko Pod Rourou

1992 DS Jen tak:Amorem střelení aneb všechno vyjde najevo, rež. Marie Kotisová
1992 DS gymnázia Pytlík: Aškenazy: Milenci z bedny rež.Vratislav Bartůněk.
1993 DS Pytlík: K. Čapek. Sedm apokryfů. Rež. V. Bartůněk./
1994 DS Jen tak: Hra L. Aškenázyho Cipakování aneb vteřinu ticha prosím
1994 D3 Noc a skála
1994 A. de Saint-Exupéry: Malý princ DS Klobrouk
KABÍČEK, Jaroslav: Aktivita Klubu amatérských scénografů. /Výstava členů Klubu
amatérských scénografů SČDO, Karlovy Vary./ Přisp. Miloš Honsa. AS 1982, č.11, s.10-11.
(ref): Karlovarský Hrlekýn 87. /Festival amatérských divadelních souborů./ Svobodné slovo
26. 5. 1987.
urb-: D 3 na zájezdu v NSR. /Divadelní studio D 3 na 3. mezinárodním divadelním festivalu
amatérských souborů v NSR./ Lázeňský časopis,1984, říjen, č.10, s.15.
URBAN, Jindřich: Karlovarští na přehlídce v NSR. /Divadelní studio D 3 na 3. Mezinárodním festivalu amatérských souboru v NSR./ AS,1984, č.10, s.1 l.
MAŠEK, Stanislav: Poprvé Karlovarský harlekýn. /Přehlídka vyspělých amatérských
divadelních souborů pořádaná OKS Karlovy Vary./ Lázeňský časopis,1985, č. 5, s. 5.
URBAN, Jindřich: Karlovarští na přehlídce v NSR. /Divadelní studio D 3./ AS,1984, č.10, s.11. -1 obr.
(vok): Karlovarské "déčko" pětadvacetileté. /Divadelní studium D 3 OKS Karlovy Vary./ Pravda, 8.12.1986.
KOČÍ, Pavel: Léta hledání a nalézání. /20 let činnosti Divadelního studia D3 působícího při
OKS./ Pravda, 30.11.1982.
FIDLEROVÁ, Anna: Nic nevznikne samo. /O práci souboru Jen tak v divadélku Kapsa a jeho
principláky a režisérky Majky Koudelové-Kotisové./ Nová Pravda, 21.3.1991.
(af): Kapsa opět žije! /Obnovení činnosti divadélka./ Nová Pravda,29. 5. 1990.
DOSTÁL, František: D 3 dvacetileté. /Ochotnický soubor./ Lázeňský časopis, 1982, únor, s.
7.KAČKOVÁ, Ivana: Divadelní studio D 3 Karlovy Vary. Diplomová práce. Plzeň 1987
Pedagogická fakulta v Plzni.
BENEŠ, J.: Život divadlu aneb Marie a Bohumil Honsovi. /Mj. zakladatelé karlovarského
amatérského souboru Divadelní studio D 3./ AS, 1977, č. l, s. 16-17. – 4 fotogr.
ONDRÁČEK, Vlastimil: Patnáct let karlovarského Déčka. /Amatérský soubor Divadelní
studio D 3 Okresního kulturního střediska v Karlových Varech./ AS, 1977, č. 4, s.19. - 2 fotogr.
ZÁPISNÍK. Karlovy Vary. /Hra V. Vampilova 20 minut s andělem nastudovaná Divadelním
studiem D 3 z Karlových Varů. Režie V. Ondráček./ AS,1976, č. 7, s. 20.
ZÁPISNÍK. Karlovy Vary. /Činnost amatérského souboru Divadelní studio D 3./ AS, 1975, č. 4, s.18.
MALÁ scéna ve vědomí diváků. /Činnost amatérského souboru Divadelní studio D 3 z
Karlových Varů./ Stráž míru, 21.8.1979.
ŘEŠETÁŘOVÁ, Jana: Letos oslaví osmnáctiny. /Amatérský soubor Divadelní studio D 3 z
Karlových Varů./ Stráž míru, 27.2.1979.
ONDRÁČEK, Vlastimil: Narozeniny oslavují divadelní přehlídkou. /20 Iet amatérského
souboru Divadelní studio D 3 z Karlových Varů./ Stráž míru, 20.10.1981, č. 42, s. 3.
FRANKOVÁ, Anna: Z receptáře Divadelního studia D 3 Karlovy Vary. /Amatérský
divadelní soubor./ AS,1981, č. 11, s.17. -1 obr.
(cz): Scénografie v Karlových Varech. /Výstava čs. jevištní amatérské scénografie./ Lidová
demokracie, 2.9.1982.-vb-: Kapsa žije, jen tak dál! /Obnovení amatérského divadélka Kapsa, původně souboru
karlovarské SVVŠ Štycháček./ Karlovarské noviny, 45,1990, č. 46, s. 3.
DIVADÉLKO jede dáI! /Činnost amatérského Divadelního studia D 3 Okresního kulturního
střediska v Karlových Varech./ Stráž míru, 13.11.1984.
Z domova. Karlovy Vary. /Setkání mladých dramatických umělců s představiteli státních a
stranických orgánů a dělníků v Karlových Varech./ AS,1974, č. 5, s. 21.
(af): Pytlík má v kapse reprízu. /Karel Čapek: Apokryfy. Inscenace amatérského divadelního
souboru Pytlík z Karlových Varů. Režie Vratislav Bartůněk./ Deník Karlovarské noviny, 3,
1993, 25.III., č. 70, s.11. -1 obr.
KARLOVARSKÉ divadelní velikonoce. /l. roč. festivalu amatérských divadelních souborů./
AS,1970, č. 6, s. 6-7. - 3 fotogr.
BOŠEK, P.: Kočka na cestách. /Činnost amatérského kabaretu Kočka z Karlových Varů./
AS,1967, č.1 l, s.15. - 3 fotogr.
KRÁTCE odevšad. S vlastní maringotkou a traktorem... /Z činnosti amatérského kočovného
kabaretu Kočka z Karlových Varů./ AS,1966, č.11, s. 22.
BOŠEK, P.: Amfórum. /2. roč. setkání amatérských souborů malých jevištních forem v
Karlových Varech./ AS,1967, č. 8, s.12-13. -10 fotogr.
KRÁTCE odevšad. Tři želízka... /Repertoár amatérského divadelního souboru Kapsa z
Karlových Varů./ AS,1966, č. 4, s. 23.GARGULA, Milan: Doušky z karlovarského pramene. /I. Amfórum - přehlídka malých
amatérských divadélek pořádaná v Karlových Varech./ AS,1966, č. 9, s.17.
BARTŮNĚK, Vratislav: A tak jsme si udělali Amfórum. /I. Amfórum - přehlídka malých
amatérských divadélek pořádaná v Karlových Varech./ AS,1966, č. 9, s. 16. 2 fotogr.
UŽ sedmou sezónu... /Amatérský divadelní soubor KAPSA z Karlových Varů./ AS,1965, č.12, s. 23.
V Karlových Varech... /Zahájení činnosti amatérského souboru D 3./ AS 1965, č.12, s. 23.
vv: Byl jednou jeden. /Amatérský divadelní soubor Kapsa z Karlových Varů./ AS, 1965, č. 2, s.17. - 3 fotogr.
(lht): Ahoj ! Umíte česky? /Hra Ahoj ! Umíte česky? nastudovaná karlovarským amatérským
divadelním souborem Klobrouk. Text a režie Zdeněk Daněk. / Karlovarské noviny, 14. 11.1995.
BRAUN, Viktor - ŠPERL, Martin: Herci Klobrouku jsou proti všemu. /Hra Nejlepší přítel -
není problém uvedená karlovarským amatérským divadelním souborem Klobrouk v Plzni. Z
činnosti souboru. Plzeňský deník, 18. 6. 1996.
(šd): Harlekýnovy dny. /7. div. festival amatérských souborů Karlovarský harlekýn 1991./ Deník Nová Pravda, 25. 6. 1991.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':