Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chlumec nad Cidlinou, excerpce pro MČAD 1998-2002

CHLUMEC nad Cidlinou viz též LUČICE o.Hradec Králové *Zpracovává RF
CČAD s. 153,161, 290, 382
Klicperův Chlumec viz BČAD č.965
KLICPERŮV CHLUMEC 1957. Program. Chlumec n. C., T. J. Spartak, dramat. odbor Klicpera 1957. 11 s.

Významné centrum divadelního života. Uvádí se, že za dob Klicperových hráli studenti divadlo již kolem roku 1830 . Z iniciativy MUDr. Dlouhého bylo iniciováno založení SDO v roce 1861. Hrálo se ve škole, později v hoteli Liverpool. Činnost ochabuje a končí 1904. V témže roce se daří založit nový soubor SDO Klicpera a tento soubor pracuje dodnes. Do konce I.s.v. sehrál soubor na 50 představení. Soubor měl náročný repertoár: samozřejmě Klicpera,Kvapil, Wilde, Shakespeare ..troufli si na Vrcchlický - Fibich Antická trilogie, ale hrají i tvorbu vlastních členů O.E.Leska a A. Lauterbacha. V souboru se vystřídaly mimořádné osobnosti: učitel Šafránek, Vaníček, později Poupa, Klemens, dr. Makeš, dr. Kryže , Cón, Andrová, Vaňousová, dnes potom Jiř.Nováková . Spolek založil významnou tradici ochotnických přehlídek Klicperův Chlumec ; od r. 1937 již proběhl 51.. ročník. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA uložen kompletní archiv
Údaje pamětníků, dotazník Impulz Hradec Králové, 1998
LAUTERBACH, A: Dějiny och. divadla , Chlumecký zpravodaj 1985 a n.

1941 byl založen Sociální odbor církve československé a zároveň s ním i odbor divadelní. Jeho posláním byla sociální aktivita církve, ale i doplnění posláníi náboženské obce. Podle toho byl sestavován i repertoár divadelního souboru. Hrálo se v místě i v nejbližších farnostech. Do 1943 sehrál soubor 20 her při více reprízách. Měl 30 členů. ( JM )
Ve službách Thalie II. s.205.V době okupace 1938-45 se zde pořádal festival ochotnických souborů Klicperův Chlumec, měl národně uvědomovací charakter.(JM)
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995. kART
Ve třicátých letech 19.st. zde patrně hráli divadlo místní studenti a s nimi i V.K. Klicpera, dochované zprávy o tom nejsou. 1861 zal. Spolek divadelních ochotníků. Zahájili ihned činnost, ale ta během dalších let skoro zanikla. Oživit se ji podařilo 1874 a potom 1881. Dochoval se pouze soupis hraných her, několik plakátů, finanční výkazy. Mezi hranými tituly jsou např. i Veselohra na mostě, Rohovín čtverrohý /1874 při odhalení Klicperova pomníku/, Každý něco pro vlast, Blázinec v 1. poschodí, Prodaná láska. Většinou ale dobové hry. 1878 - 9 spolek činnost nevyvíjel. Zvolené nové vedení stálo v čele spolku 1885 - 1901. Pokus najít náhradu dosavadního sálu za sál v hotelu Radnice na obci neprošel. 1888 si postavili jeviště v hotelu Liverpool, to však brzy shořelo a bylo třeba postavit nové. Zde 1890 zahájili Dvěma vdovami /Malefiel/ a Zvíkovským raráškem. 1892 se ochotníci podíleli Rohovínem čtverrohým na velkolepých oslavách 100. narozenin Klicperových, za přítomnosti jeho manželky, delegace ND a Sokolské kapely z Kolína, řízené Fr.Kmochem. Ochotníci tehdy nastudovali Jana Výravu, Jedenácté přikázání, Vinu a Pomluvu /Šimáček/. Koncem 19.st. veškerá spolková činnost v městě ochabovala, takže 1902 bylo třeba všechny tři existující spolky Mužský zpěvácký spolek Klicpera, Dívčí zpěvácký spolek Cidlina a Spolek divadelních ochotníků sloučit v Pěvecko - ochotnickou jednotu Klicpera. V novém spolku přesto převládaly vnitřní rozbroje. 1905 - 1913 nové vedení zorganizovalo 50 divadelních představení. Od 1905 se hrálo v novém Okresním domě. Repertoár tvořily náročné hry Štolbovy, Šamberkovy, Tylovy, Jiráskovy, Šimáčkovy, Wilda, Klicpery, Svobody, Čechova. 1914 ochotnická činnost ustala. 1919 jednota projevila zájem činnost obnovit, ale to se zdařilo pouze při jednom představení. Navíc v městě existovala řada jiných spolků s vlastními zájmy. Divadlo hrál i Sokol, Lidumil, Svornost, Sdružení chlumeckých studujících, Církev československá, Lidová akademie, mládežnické spolky, školní mládež, hrálo i loutkové divadlo. Navíc navštěvovaly město početné divadelní společnosti. V polovině 20. let se zdálo, že se situace lepší, ročně se hrálo až 9 představení. Po dvě sezóny se hrálo v Sokolovně, potom po nezbytných stavebních úpravách opět v Dělnickém domě / zahajovací představení 1931 - Piskáček: Tulák/. V tomto roce nastudovali celkem 8 premiér s 5 reprízami /4 operety, 3 činohry, 1 pohádku/. Ekonomické problémy vedly jednotu k repertoárovému zájmu o operetu, disponovali potřebnými hudebními tělesy. V krátké době veřejnosti nabídli Careviče, Hraběnku Maricu, Masopustní vílu, Madame Pompadour /Falla/, Její výsost primadonu /Balling/, Tuláka, Děvčátko, neříkej ne, Polskou krev. Sál byl zaplněn. Nová móda ze zahraničí - revue - našla také obecenstvo /A little country - mikroskopem, Chlumec včera a dnes, Chlumec v revoluci aneb bomba do Cidliny/. 1936 vyvrcholily vnitřní rozpory ve spolku, nové vedení. 1937 zahájena tradice Klicperova Chlumce. 1921 - 1938 členové jednoty inscenovali 145 her s dobrým autorským výběrem - Kvapil, Klicpera, Šrámek, Langer, Kalmán, Piskáček, Havelka, Nedbal, Wilde, Shakespeare, Čapek, O° Neill. Doba německé okupace vyvolala velký zájem o české divadlo. 1938 jednota hrála 15x, 1939 17x, 1940 35x, 1941 44x, 1942 33x, 1943 36x, v dalších letech byl pokles způsoben dohledem okupačních úřadů. Situace vyvolala velký zájem místní mládeže i jiných, vystěhovaných z pohraničí, takže 1940 zahájilo studio mladých /200 členů/. Rozšířil se i počet režizérů, výtvarníků atd. Repertoár tyto vlastenecké tendence zohledňoval. 1940 nastudovali Námpluvy Pelopovy, s nimiž se zúčastnili X.JH a hostovali v řadě míst. Klavírní doprovod - Jan Panenka. Během okupačních let dosahovaly umělecké výkony pozoruhodné úrovně, rovněž repertoár byl pečlivě vybírán, část návrhů nebyla povolená k realizaci. Z autorů lze uvést Šaldu /hostoval E.Kohout/, Fibich / Vrchlický /Smír Tantalův, Hippodamie, hostující Zd. Hrnčířová/, D.C.Faltis... 1941 byla činnost spolků úředně zastavena. 1945 zahájili v sokolovně Matkou. Jednota se podílela i na rozměrné estrádě při rozloučení se sovětskou posádkou. Aktéry byli i zahraniční artisté ze zlikvidovaného cirkusu Kludský, Holanďané, Japonky. Pod sokolovnou jednota společně se SČM a se Sdružením chlumeckých studujících provedli Zeyerovu Šárku. Komparz čítal přes 70 lidí. 1946 po čtyřleté přestávce obnovil Klicperův Chlumec. 1948 hostovali v řadě míst, včetně účasti na přehlídce ochotníků venkova na Slovanské výstavě v Praze. Zde získali druhé místo. Téhož roku uspořádali oslavy 100. výročí zrušení roboty za účasti 1000 dětí a účastníků v 5000 krojích dramatické pásmo Český rok na vsi /Lauterbach/Lesk/. Hrálo se v postavené vesničce pod sokolovnou. V tomto roce provedli 35 představení a byli pozváni k účasti na XVIII.JH. Politické poměry počátku 50. let činnost jednoty přivedly ke stagnaci. Repertoár byl sice opět vybraný /Klicpera, Němcová, Sofokles/, ale s obtížemi se zvládal zájem publika na mnoha jiných, i vzdálenějších místech, kam byli zváni. 1951 jednota začala hrát pod názvem názvem Dramatický odbor Klicpera ZK ROH Mira, n.p. Neočekávalo se, že v tomto roce v nových podmínkách činnost souboru skončí u jednoho představení. Rovněž Klicperův Chlumec se ani v příštích letech nekonal. Teprve 1953 se začala ochotnická činnost opět rozvíjet, soubor hostoval a také zval k hostování. Pomohli v renovaci sálu ZK ROH, takže 1955 zde zahájil opět Klicperův Chlumec. 1957 přešel soubor pod TJ Spartak. Do souboru přišli noví mladí členové. Repertoár: Balzac: Eugenie Grandetová, Hast: Třicet stříbrných, Rohovín čtverrohý. Velmi úspěšná Hrubínova Sněhurka. S ní se zúčastnili přehlídky v Krnově. 1959 se ochotníci podíleli na XIII.KCH a 100. oslavách narození Klicpery. Mezi hostujícími českými a slovenskými soubory bylo pozoruhodné představení D34 s Každý něco pro vlast, za přítomnosti režizéra představení E.F.Buriana. I příští ročníky KCH měly dobrou úroveň a početnou účast, i když se nekonal každý rok. Velmi bohatá byla hostování známých profesionálních herců. V dramatickém odboru Klicpera došlo 1964 ke generačnímu rozkolu, který se vyřešil až novou aktivitou v 70. letech. Ta se však jak v dramatickém odboru, tak v kroužku mládeže zaměřovala zejména na vystoupení na KCH. S nacvičeným představením soubor zajížděl do okolí. V repertoáru obou v 70. letech byly nejúspěšnější a nejčastější pohádky a hry pro děti, několik operet. V 80. letech v takovém repertoáru pokračovali. Aktivita se zvýšila, ale dosáhla 1983 nanejvýše 3 premiéry a 12 repríz, i když vedle toho byla bohatá zájezdová činnost a byla několikrát oceněna umělecká úroveň. Operetu doplňovaly soudobé činoherní novinky. Politické proměny 1989 odvedly na čas divadelníkům obecenstvo. 1992 se ochotníci podíleli na rozsáhlých oslavách 200.výročí narození V.K.Klicpery. (JM)
LAUTERBACH, A.: Ochotnické divadlo v Chlumci n.C. Soubor článků otiskovaných v Chlumeckých listech v 90. letech. 51 s. kART
Asi 1813 ochotnické divadlo.Hrálo se vzámku Karlova Koruna, studenti hrají Honzu Kolohnáta z Přelouče a Jaroslav a Blažena aneb Hrad Kunětice, v hospodě hrají Rohovína Čtverrohého.
KOVÁŘÍK,Vladimír: Otec české Thalie. Praha, SNDK 1960. s.67,69,70-74,77-78
1958 Zdejší DS poprvé v národní přehlídce v Krnově se Sněhurkou /Hrubín/. OD 1958/7, s. 149.
Kolem 1811 hrával v zámeckém kruhovém sále se svým bratrem Františkem a dalšími studenty V.K.Klicpera, německy pro panstvo, česky pro ostatní v 1.patře besedy /tehdy "Ressource"-ul.B.Němcové/.
DS KlicperaTJ Spartak Tři zlaté vlasy děda Vševěda, účast v Pardubicích 1959. V přípravě Poslední prázdniny /Klicpera/, lterární a hudební večery. OD 1959/9, s.207. OD 1959/10, s.231.
KLICPERŮV CHLUMEC 1957. Program. Chlumec n. C., T. J. Spartak, dramat. odbor Klicpera 1957. 11 s.
KLICPERŮV CHLUMEC OD 1959/5, s.101. OD 1959/10, s.230.
1997 50. ročník festivalu ochotnických divadel Klicperův Chlumec.Hradecké noviny, 17.05.1997
1998 51. ročník přehlídky amatérského divadla Klicperův Chlumec s účastí 4 souborů (kromě domácího souboru divadelníci z Neratovic, Hořic a Náchoda). Akce je nesoutěžní přehlídkou, o nejúspěšnějších představeních rozhodují prostřednictvím ankety sami diváci.
Hradecké noviny, 16.05.1998
DS Klicpera (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1940: Pěvecko - ochotnická jednota Klicpera: Vrchlický: Námluvy Pelopovy
JH 1948: Lesk: Peldramové

Loutkové divadlo
LCH 1993, 1998: soubor ZUŠ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':