Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

V Y S O K é nad Jizerou o.Semily 986 (1417)obyv.
————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Charakteristika obce
Vysoké n.J.(SM)
1.1 Horské městečko na rozhraní Jizerských hor a Krkonošského
podhůří (700 m n.m.) se značně nevýhodným spojením do kulturních
center (Liberec,Hradec Králové). Tradičně žije samostatným kulturním
životem, středisko turistiky, lyžaření, bohaté na rekreační
příležitosti. Bez průmyslu, s rodícím se místně podnikatelským
zázemím. Cit."Dlouhé zimy, spousty sněhu a závějí, čerstvé povětří,
velká vzdálenost od železnice a donedávna častá odříznutí od světa i
v silniční dopravě - to vše dalo městečku zvláštní ráz života jak
společenského, tak i kulturního."

l.2 Demografické údaje (l99l): 986 obyvatel žije v 369domácnostech
(02,7 obyv.= l deomácnost) v 218 domech (0 l,7 domác.= l dům). V
roce l93O: l3l6 obyvatel ve 24O domech tj.ubylo 25% obyvatel a 9%
domů. S připojenými 4 částmi má obec l4l7 obyvatel.
Z 516 ekonomicky činných obyvatel (52% z celkového počtu obyvatel)
vyjíždí za prací l55 (3O%).
Národnostní složení: l93O: čs:l256 něm:56 jiné:4
l991: čm:1384 slov:l5 jiné:l3
Náboženské vyznání: l93O: řk:576 čs:524 bez:l92 jiné:24
l99l: bez:542 řk:363 čs:248 nezj:247 jiné:l4

l.3 Zástavba je soustředěna kolem velkého náměstí se školou,
hotelem, obchody a kolem malého náměstí (kostel, divadlo,
muzeum).Další dominanty: nemocnice, sokolovna, lyžařský areál
Šachty, hotel Větrov.

1.4 Kulturní život se odehrává v prostorách divadla (majetek
spolku Krakonoš) a v sále hasičského sboru. Ve škole je umístěna
knihovna.Samostatná budova muzea s výstavním sálem se v r.1994
rozšiřuje o dostavěné prostory.

2 Tradice a vazba na ně
Vysoké n.J.(SM)
2.1 Výrobní tradice horácké malovýroby byla opuštěna.

2.2 Kulturní tradice jsou velmi bohaté.Dvěstěletá je tradice
divadelní.Po stopách míst pověstných působením divadelníků zbudoval
spolek Krakonoš naučnou stezku, muzeum bohatě dokládá činnost
místních divadelníků a muzikantů. Celkově je divadelní tradice města
dokumentována v publikaci "Divadlu vysockému na mnoho mil rovno
nebylo", vydané k 2OO.výročí souboru v r.1986 (Kruh,Hradec
Králové).Jako o tradiční lze hovořit již také o po čtvrt století
pořádané celostátní přehlídce venkovských divadelních souborů, jejíž
výsledky dokumentují další dvě vydané publikace.

3 Skupiny organizující kulturní život
Vysoké n.J.(SM)
a/ Divadelní spolek Krakonoš je organizátorem kulturně
společenského života města.Jiné skupiny ve městě nejsou.
3.l Spolek má řadu souborů: divadelní, hudební /Větrovanka/,
loutkářský, taneční, dětský taneční Vrabčáci a také chrámový sbor se
skládá z členů spolku.Divadelní studuje ročně 1 - 3 premiéry,
uskutečňuje loutková představení a příležitostná vystoupení
ostatních souborů.Je ale z komerčních důvodů nucen pořádat i folkové
koncerty, bály, taneční zábavy, pronajímat sál na svatby, srazy,
valné hromady apod. Tím je odváděn od tvůrčí práce. Ve svých
stanovách má zakotvenu i činnost reklamní pro sponzory, propagační,
obchodní (související s provozem divadla). Je pořadatelem přehlídky
venkovských divadelních souborů.

3.2 Spolek využil první příležitosti po přijetí zákona o sdružování
a jako první v tomto oboru se znovu registroval.V majetku mu zůstala
zachována budova divadla Krakonoš, kterou přechodně spravovala obec
a umístila v ní osvětovou besedu. Ovšem v ní přetrval - snad díky
odlehlosti- spolkařský duch, a tak zde vlastně nyní plynule
pokračuje divadelní spolek ve svém majetku v dobrovolné práci.

3.3 Ohlas práce díky tradici, ale hlavně díky velké obětavosti
kolektivu členů, díky poměrně vysoké úrovni tvůrčí práce, díky
pozornosti, kterou upoutává přehlídka, je značný. Větší pozornost
však je obrácena na přehlídku, menší na průběžnou činnost.

3.4 Financování:Základní jistinu na činnost získal spolek vypsáním
možnosti stát se zakládajícím členem při daru nejméně 1OO Kč.Bylo
získáno 2O tis.Kč:řádnými členy spolku se stalo llO občanů (tj.lO %
obyvatel).Platí příspěvky ročně 5O Kč (důchodci 2O Kč). V prvních
letech městské zastupitelstvo uvolňovalo částky na údržbu divadla
(5O tis.Kč), postupem let příspěvek klesal až na 5 tis.Kč v r.1994
(účelově určeno na dětská představení a provoz kina). Znamená to, že
veškerá péče o budovu přešla výlučně na občanské sdružení bez
podpory města.Přesto se stav budovy každý rok vylepšuje.Všechny
úpravy zajišťují svépomocí členové spolku za sousedské výpomoci i
materiálové pomoci občanů.
Všechny výše jmenované soubory hospodaří společně. V jiné rovině se
zde opakuje situace: Při vzniku skupiny mladých (hráli na Písku) se
objevila tendence k samostatnému hospodaření. Spolek souhlasil za
podmínky účtování nájemného.Návrh se neuskutečnil.
Financování celostátní přehlídky je vedeno zvláště. O náklady (v
r.1994 3O5 tis.Kč) se dělí v pořadí výše příspěvku Ministerstvo
kultury, sponzoři, vstupné, OkÚ Semily,MěÚ Vysoké a Svaz českých
divadelních ochotníků (SČDO). Vzdělávací část financuje IPOS/Artama.
3.5 Hlavní překážky: Má-li spolek plnit funkci jediného kulturního
zařízení ve městě a má k domu k dispozici vhodné zařízení, potřebuje
finanční podporu samosprávy. Odpovědnost za údržbu budovy a její
provoz nutně vede ke komercionalizaci činnosti spolku na úkor
samotné tvůrčí práce.
3.6 Vazba na vyšší organizační celky:
Oborové: průběžně spolek spolupracuje se Svazem českých
divadelních ochotníků, který je vyhlašovatelem přehlídky vesnických
souborů a s Artamou, která zajišťuje její odbornou část.. V průběhu

přehlídky se ze stálých účastníků vytvořil spolek Vobskočák, který
zajímavě doplňuje její program.
Regionální: Prostřednictvím Jana Hejrala, člena spolku a
zároveň pracovníka ref.kultury je realizována vazba na OkÚ.
Centrální: Průběžný pracovní styk s IPOS/Artama.Zvláště si váží
spolupráce S Dr.Strotzerem a J.Mikešovou..Oceňují participaci na
přehlídce výběrem představení, zajišťováním seminářů, porotců,
lektorů.

4 Instituce organizující kulturní život
Vysoké n.J.(SM)
a/ Divadelní spolek Krakonoš viz 3.
b/ Městská knihovna nezjišťováno
c/ Vlastivědné muzeum nezjišťováno

5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
Vysoké n.J.(SM)
5.1 Město s tisícem obyvatel je zřizovatelem velmi dobře vybavené
knihovny a muzea s celoročním provozem, v r.l994 byla realizována
dostavba budovy.
5.2 Zájem o vytváření podmínek pro ostatní kulturní a společenský
život města opadá s postupnou jistotou, že spolek Krakonoš
zajišťuje velmi spolehlivě tyto činnosti ve vlastní budově. Viz
3.4.
5.3 Financování knihovny a muzea nezjišťováno.Příspěvěk spolku
Krakonoš viz 3.4.

6 Projekty
Vysoké n.J.(SM)
Krakonošův divadelní podzim tj.přehlídku venkovských souborů hodlá
pořádat spolek Krakonoš i v příštích letech.

7 Podnikatelé
Vysoké n.J.(SM)
7.l Nejvýrazněji se podpora sponzorů projevuje při pořádání
Krakonošova divadelního podzimu (58 5OO Kč) a Dětského dne.
7.2 Vstup soukromých podnikatelů do sféry kultury nezjištěn.


8 Různé
Vysoké n.J.(SM)
Přístup členů spolku Krakonoš k organizaci kulturního a
společenského života obce je zcela výjimečný. Bezpochyby je ovlivněn
nepřerušenou spolkovou tradicí, ale i majetnictvím vlastní
budovy.Průběh každoročních přehlídek venkovských souborů je
dokladem obětavé aktivity dobrovolných pracovníků nejen při
organizaci účasti souborů.Zajišťují totiž všechny služby od
technickýchg na jevišti a v sále po obsluhu hostů v klubovnách, až
po vytváření přátelského ovzduší.

9 Anotace

VYSOKÉ NAD JIZEROU o.Semily 986 obyv., s částmi l4l7

Vedle dvou specializovaných zařízení (knihovna,muzeum)
organizuje v malém horském městečku kulturní život divadelní spolek
Krakonoš (reg.občanské sdružení), který je majitelem divadelní
budovy.V ní zajišťuje v průběhu roku provoz převážně činností svých
souborů s minimální podporou města.25 let je pořadatelem Krakonošova
divadelního podzimu, celostátní přehlídky venkovských divadelních
souborů. Tu zajišťuje organizačně za finanční podpory řady
institucí.Město je zcela výjimečným příkladem obětavé kulturní
aktivity dobrovolných pracovníků.

lO Informace
Svatava Hejralová, předsedkyně přípravného výboru
přehlídky a čl.div.spolku
51211 Vysoké nad Jizerou

Adresy: Městský úřad 512211 Tel:0432/94301, Fax: 0432/94268

Zaznamenal Jiří Valenta - IPOS/Regis l5.lO.l994
SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

V Y S O K É nad Jizerou o.Semily
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
OS = občanské sdružení•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| 986 obyvatel
•——+———————————————• •———————————————•
| | MěÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •———————————————•
•——•Měst.knihovna |
| •———————————————•
|
| •———————————————•
•——•Vlast.muzeum |
•———————————————•

•———————————————• •———————————————•
OS |Krakonoš •————•——•Divadelní soub.|
•———————————————• | •———————————————•
| •———————————————•
•——•Loutkářský s. |
| •———————————————•
|
| •———————————————•
•——•Hud.Větrovanka |
| •———————————————•
|
| •———————————————•
•——•Taneční soubor |
| •———————————————•
|
| •———————————————•
•——•Vrabčáci,dět.t.|
•———————————————•

•———————————————•
|Chrámový sbor |
•———————————————•

jv - 9. 2.1995
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':