Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

V Y Š K O V o.Vyškov 23 111 obyvatel
————————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Vyškov
l.l Geografická situace: Město leží ve středu Moravy na pokraji
úrodné hanácké nížiny.SZ začíná Drahanská vrchovina. Městem protéká
říčka Haná.Nejbližší kulturní centrum je Brno (33 km). Město leží v
těsné blízkosti dálnice Brno - Olomouc. Hustá síť autobusových
místních i dálkových linek.

l.2 Demografické údaje: 23 111 obyvatel (91) žije v 82O6
domácnostech v 2928 domech. (Vývoj: l900: 12 tis., l93O: 12,4tis.,
1961: l4tis., l991: 23tis. obyvatel.) V průběhu 2O.století vzrostlo
město o 92 % obyvatel (výstavba v souvislosti s průmyslovým
rozvojem, ale též vlivem připojení nových dříve samostatných částí k
městu a rozšiřováním vojenské posádky). Z 12 tis. ekonomicky činných
obyvatel vyjíždí za prací 2459, tj. 2O % (v ČR je průměr 33 %).

l.3 Zástavba: Historické jádro města s typickým trojúhelníkovým
kompletně renovovaným náměstím, jehož dominantou je renesanční
radnice s přístupnou věží. Četné historické převážně renovované pa-
mátky:Původně arcibiskupský zámek přestaven renesančně. Okolní město
se vyvíjelo chaoticky podle výpadových silnic se zřejmou tendencí
přesunout centrum města směrem k Dědicím.Rozsáhlá panelová výstavba,
hotel v polích, Posádkový dům armády předimenzovaných rozměrů na
rozhraní města a vojenských objektů.Do vývoje zástavby zasáhly mění-
cí se přístupy k rozsahu vojenské posádky. Závody: REMAGG Vyškov
s výrobou psacích strojů a přístrojů automat.regulace, Rostex s vý-
robou kování, příborů apod.,Stavokonstrukce(ocelové výrobky), pivo-
var.

l.4 Kulturní vybavenost: Tradiční budova Besední dům se sálem,
býv.sokolovna (původně pouze kino) nově restaurovaná na víceúčelový
Sokolský dům s přednostním využitím jako kino, 2km od historického
centra všestranně vybavený Posádkový dům armády (s nejistou budouc-
ností pro potřeby kulturního využití), Muzeum Vyškovska v zámku
s výstavním sálem a výstavním pavilonem v Dědicích, Knihovna Karla
Dvořáčka, Základní umělecká škola. Vedle řady škol základních
a středních Vysoká vojenská škola pozemního vojska. Sdružený závodní
klub Rostex byl zrušen, z prostorů je skladiště.

l.5 Historie obce:Četné archeologické nálezy dokumentují existenci
osídlení v nejstarších dobách.První písemné zmínky z roku 1141.
Původně zeměpanské sídlo se stalo ve 13.stol. majetkem olomouckých
biskupů, zůstalo jím do poloviny l9.stol. Do vývoje města v
2.pol.2O.stol. výrazně zasáhlo budování nových průmyslových závodů a
rozšiřování vojenské posádky.

2 Tradice a vazba na ně
Vyškov
2.1 Výrobní: zemědělství, ječmen, pivovarnictví

2.2 Kulturní: Keramické výrobky (dokumentováno v muzeu).
Tradice spolků byla většinou přerušena, udržuje se Divadlo Haná a
obnovena byla činnost pěveckého sboru. Významných úspěchů dosáhlo
Volné pěvecké sdružení ve 2O.letech, kdy v čele stál sbormistr Jan
Šoupal. Dětský folkloristický soubor udržuje a obnovuje tradici
dříve pěstovanou živelně.


3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Vyškov
a/ Vyškovský smíšený pěvecký sbor - obnovil r.l984 tradici sborového
zpěvu.Často řešil problém střídajících se sbormistrů.Nejdéle stál v
čele sboru Dr Antonín Jíša. V současné době je sbormistrem Filip
Macek, posluchač brněnské JAMU. Soubor zřizuje MěKS. Realizuje ročně
prům.3 koncerty ve městě a 7 na zájezdech.

b/ Ženský pěvecký sbor - ved.Miluše Obdržálková (1915) - pracuje od
r.1957, spolupracuje s SPOZ

c/ Velký taneční a jazzový orchestr "Vyškovský Big-band" -soubor
MěKS. Vedoucí Tomáš Dorazil, l8 členů, častá vystoupení ve městě i
na zájezdech, nahrávky v rozhlase i televizi, účastní se festivalů.
Byl organizátorem festivalů amatérských big-bandů l992,l994.

d/ Klebetníček - dětský folkloristický soubor, 5O dětí, oslavil 25
let činnosti, vede uč.Pachtová - soubor MěKS a PDA

e/ Vyškovská desítka - účinkuje na komerční základně, několik
vystoupení pro Čes.rozhlas

f/ Rockové skupiny, nejznámější je skupina HERE

g/ Divadlo Haná- tradiční amatérský divadelní soubor s 125letou
činností - studuje průměrně 2 inscenace ročně - soubor MěKS

h/ Videostudio MěKS (původně okresní studio amatérského filmu OSAF)
lO členů se zabývá tvorbou dokumentárních záběrů - zřizuje MěKS

i/ Divadelní soubor NETRDLO - soubor PDA s civilními členy studuje
netradiční inscenace, účastník armádních přehlídek.
Vede náčelník PDA pplk.Zdeněk Řehka

j/ Kroužky Klubu Vysoké vojenské školy - nezjišťováno

k/ Orchestry a seskupení základní umělecké školy - podrobně
nezjišťováno.

l/ Esteticko výchovné kroužky Domu dětí a mládeže - podrobně
nezjišťováno

m/ TRNKA - národopisný soubor písní a tanců při Vysoké vojenské
škole pozemního vojska - vznikl 1975 - obnovuje a rozvíjí tradiční

lidové umění Hané a Vyškovska - 3O-4O členů - uměl.vedoucí a
choreografkou od založení je Mgr.Zdeňka Rotreklová - vystupuje na
akcích v okrese, na přehlídkách, 2x na Strážnici - v říjnu 95
oslavil 20 let činnosti -

Nebyly získány informace o činnosti registrovaných občanských
sdruženích:

l/ F-klub Smetanovy sady - spory o majetnictví budovy, dnes pře-
vážně v pronájmu - občasné diskotéky

2/ PUEBLO - centrum ekologické výchovy a kultury Smetanovy sady -
spory o majetnictví budovy -

3/ Katolický dům - Dědice - nezjištěno

ad a/ - m/:

3.1
Zaměření - převážná orientace: Činnost zájmových seskupení se roz-
víjí většinou jako součásti MěKS, kam postupně přecházejí i skupiny
dříve působící v PDA, který se postupně likviduje a po zrušení Sdru-
ženého závodního klubu a Střediska kulturních služeb (býv.OKS) se
pravděpodobně stane MěKS jediným zařízením poskytujícím péči zájmo-
vým kulturním aktivitám.

3.2
Organizační princip: Činné soubory jsou zřizovány MěKS, které jim
vytváří dobré podmínky. Občanská sdružení nevyvíjejí činnost nebo
informátoři o ní nevědí.

3.3
Ohlas práce: Největší ohlas veřejnosti získává zřejmě Velký taneční
orchestr a v souvislosti s oslavami výročí Klebetníček. Soubor Ne-
trdlo oceňují spíše divadelní odborníci.

3.4
Finanční zdroje - provozní podmínky: Financování souborů i provozní
podmínky zajišťuje MěKS a pro nejbližší období (do září95) PDA.
Školská a vojenská sdružení zajišťují zřizovatelé. Nejasná je situa-
ce a budoucnost práce občanských sdružení. (Nevyjasněné majetnické
vztahy.)

3.5
Hlavní překážky: Změny v organizační struktuře kulturních zařízení
neprospívají činnosti skupin. Po finanční stránce chybí zájem spon-
zorů, když prostředky města na kulturu jsou omezeny a možnosti pod-
pory státem jsou minimální.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Vyškov
a/ Knihovna Karla Dvořáčka - je příspěvkovou organizací Okresního
úřadu. Ředitel Dr Vladislav Raška,l4 pracovníků, z toho l2 odborných.
l994: 83 tis.knihovních jednotek, l48 tis. výpůjček, 3313 čtenářů, z
toho 756 do l4 let.

4.1 Okruh činnosti:Do r.l99l byl uplatňován střediskový systém
zahrnující a financující 99 knihoven, z toho 9 profesionálních a 90
neprofesionálních.(Z toho okresní knihovna se 7 pobočkami). V
průběhu let l991-l994 byly knihovny delimitovány městům a obcím.
Okresní knihovna má v r.l995 5 poboček ve městě a s dalšími 5O
obcemi uzavřela smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti doplňování a
zpracovávání knihovního fondu a poradenské činnosti. OÚ poukazují
zálohy na nákup knih. Okresní knihovna nakupuje knihy s množstevní
slevou. O její alikvotní část povyšuje nákup knih pro obce a provádí
ke konci roku vyúčtování poskytnutých záloh. Zpracování knih,
katalogizaci, balení a dodání je hrazeno v rámci regionální činnosti
z rozpočtu. Tuto nabídku nepřijalo 29 obcí. Převážná část činnosti
knihovny je realizována pro město Vyškov.

4.2 Financování
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
| | l991 | 1992 | l993 | l994 | Rl995 |
•————————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————•
|Celk.neinvest.výdaje | 2585,5| 2666,5|3346,8 | 3OO7,7|3654,- |
|Celk.invest.výdaje 1/ | 23 | 247 | 236,3 | 5O2,1| l80 |
|Příspěvek zřiz.na inv. | - | l77 | l38 | 34O | - |
|Příspěvek neinvestiční | 2496,5| 2443 |2998 | 2529,5|32OO |
|Jiné dotace z veř.rozp.2/ - | - | 219,2 | 263,8| 255 |
|Vlast.příjmy za zákl.č. | 147,6| l66,5| l25,l | l36,4| l6l |
|Vlastní příjmy z vedl.č.|3/ 42,2| 5O,8| 27,6 | 39,l| 34 |
|Vlastní příjmy - dary | - | - | - | - | - |
|Jiné příjmy 4/ | l9 | l9,6| 2,6 | 86,4| 4 |
|% soběstačnosti | 8,4| 7,9| 4,8 | 9,4| 5,8 |
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
1/Investice na automatizaci knihov.činností,l994 nákup
automobilu
2/Zálohy obecních a městských úřadů na nákup knih
3/V roce l99l-l993 náklady i výnosy jazykových kurzů i
prodej zahrnovány do rozpočtu, nebyly vedeny ve vedlejší
činnosti.Od l994 živnost.oprávnění na prodej knih a
uměleckých předmětů a na jazykové kurzy.
4/Úroky, prodej automobilu.
Na financování knihovny se město Vyškov nijak neúčastní.
4.3 Vztah ke skupinám: Spolupráce se školami.

b/ Muzeum Vyškovska je příspěvkovou organizací Okresního úřadu.
Ředitel PhDr.František Jordán.
4.1 Okruh činnosti: Expozice, výstavní síň a ředitelství jsou
umístěny v prostorách zámku. Stálé expozice: národopis, příroda,
lidová keramika, orientalista A.Musil, dějiny Vyškova a okolí, hrad
Melice, pravěk, středověk. Ve výstavní síni a v pavilonu v Dědicích
příležitostné výstavy. Pobočka se stálou expozicí a přílež.výstavami
v Bučovicích (zámek).
l994: l9 výstav, 2O tis.návštěvníků, z toho l6 tis. ve školních

výpravách, 52,5 tis.evid.předmětů.

4.2 Financování:
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
| | l991 | 1992 | l993 | l994 | Rl995 |
•————————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————•
|Celk.neinvest.výdaje | 2247 | 25O5 | 2352 | 332O | . |
|Celk.invest.výdaje | - | 63 | 70 | 83 | . |
|Příspěvek zřiz.na inv. | - | - | - | - | . |
|Příspěvek neinvestiční | 2333 | 2424 | 2330 | 2765 | . |
|Jiné dotace z veř.rozp. | - | - | - | - | . |
|Vlast.příjmy za zákl.č. | 95 | 93 | 104 | 88 | . |
|Vlastní příjmy z vedl.č.| . | . | . | 22 | . |
|Vlastní příjmy - dary1/ | - | 13 | 2O | 21 | . |
|Jiné příjmy 2/ | - | - | - | 480 | . |
|% soběstačnosti | 4,l| 4,4| 5,3| 4,7| |
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
1/Dary na restaurování obrazů,sborník lOO.let muzea,plakát
od ČS,KB,zbrojovky,pivovaru,pojišťovny.
2/Vlastní finanční zdroje z fondu reprodukce na GO budovy.
Na financování muzea se žádnou částkou nepodílí město Vyškov.

4.3 Vztah ke skupinám: Spolupráce se školami.

c/ Městské kulturní středisko je vedle zanikajícího PDA (viz f/)
jediným zařízením klubového typu. Je příspěvkovou organizací města.

4.l Okruh činnosti: agentážní činnost (organizuje asi 5 zájezdů
divadel ročně, provoz kina, organizuje práci skupin zájmových
aktivit, je pořadatelem koncertů spolu se ZUŠ, organizázorem
výchovných koncertů pro školy, organizuje školu společenského tance,
kroužky esperanta, šachů, kurzy, je vydavatelem měsíčníku Zpravodaj
města Vyškova (vyznačujícího se stereotypem a nezajímavostí formální
i obsahovou).
Činnost organizuje v centru historického města v Besedním domě
(sál), v rekonstruovaném Sokolském domě (kino), Dům služeb a kultury
byl pronajat, ve videostudiu, kulturní domy v Rychtářově a
Opatovicích byly pronajaty.

4.2 Financování
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
| | l991 | 1992 | l993 | l994 | Rl995 |
•————————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————•
|Celk.neinvest.výdaje | 2157 | 2872 | 2748 |1/7472 | 46OO |
|Celk.invest.výdaje | - | - | - | 1OOO | - |
|Příspěvek zřiz.na inv. | - | - | - | 1000 | - |
|Příspěvek neinvestiční | 1527 | 1966 | 1629 |2/5322 | 26OO |
|Jiné dotace z veř.rozp. | - | - | - | - | - |
|Vlast.příjmy za zákl.č. | 639 | 94O | 1O89 | 369 | 295 |
|Vlastní příjmy z vedl.č.| - | - | - |3/1963 | 17O5 |
|Vlastní příjmy - dary | - | - | 68 | 33 | - |
|Jiné příjmy |4/ 57 | - |5/ 2O |5/ 27 | - |
|% soběstačnosti | 45,6| 47,8| 72,3| 44,9| 76,9|
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
1/ z toho kino 1337 2/ z toho MK ČR 3O + 3,
3/ z toho kino 859 4/ z rezerv.fondu
5/ ostatní výnosy


4.3. Vztah ke skupinám zájmových kulturních aktivit: V rámci
reálných možností vstřícné (nekonzultováno s vedoucími skupin).

d/ Dům dětí a mládeže - rozpočtová organizace školského úřadu.
(Činnost nezjišťována.)

e/ Základní umělecká škola - rozpočtová organizace školského úřadu.
(Činnost nezjišťována.)

f/ Posádkový dům armády
4.l Původně rozpočtová organizace MO, zařízení 2.armádního sboru,
nyní Vysoké vojenské školy pozemních vojsk, která ohlásila likvidaci
zařízení k l.lO.l995.
Zařízení umístěné asi 2 km za hist.městem, organizovalo bohatou
nabídku kulturních programů vysoké úrovně, kino, kurzy, zábavu,
celou svou činnost nabízelo zároveň městu. Organizátor ASUT 94.
4.2 V roce l994 byl zajištěn provoz budovy zhruba částkou l,4 mil.Kč
a mzdy pracovníkům (2 důstojníci+ 2 civil.zaměstnanci + 2 údržbáři
+ 2 uklizečky) částkou 85O tis.Kč. Příspěvek na programovou činnost
nebyl žádný.

4.3 Vztah ke skupinám zájmových kulturních aktivit: V minulkosti byl
velmi kladný, náčelník byl dlouholetým amatérským divadelním
pracovníkem a v činnosti vhodně spojoval potřeby armády s
příležitostmi pro civilní zájemce. Budoucnost závisí na formě
vyřešení funkce PDA.

g/ Posádková hudba Vyškov- Profesionální velký dechový orchestr
zřizovaný Ministerstvem obrany. Orchestr pravidelně v letním období
lx měsíčně koncertuje na vyškovském náměstí.(První koncert v roce
l995 byl bez předchozí propagace a proběhl bez zájmu kolemjdoucích.)

h/ Klub Vysoké vojenské školy rozpočtová org.MO- převážně působí ve
vojenských objektech, neuzavírá se však veřejnosti.

5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Vyškov
5.l Obecně - práce kulturní komise:
Okresní úřad a Vysoká vojenská škola pozemních vojsk s posádkou
zajišťovaly v minulosti značnou část kulturních služeb. Potřeba
vstupu městských orgánů nebyla velká. Situace se však zřejmě rychle
mění. Ustavení kulturní komise a její činnost nezjištěny.

5.2 Vytváření podmínek pro práci zájmových kulturních skupin:
Péče města se soustřeďuje převážně na rekonstrukci objektů zvláště v
historickém středu města, z kulturních zařízení na činnost MěKS,
které vytváří podmínky pro činnost skupin. Bez vstupu orgánů města
pracují okresní muzeum a knihovna.Překvapivě nízké částky jsou na
kulturu rozpočtovány na rok l995. V minulých letech byly uvolňovány
prostředky na velké opravy, především Sokolského domu, Besedního
domu a bývalé kapucínské kaple na hřbitově. Pro rok 1995 tak
nákladné opravy v kultuře nejsou plánovány. Počítá se však s tím, že
na kap.716 dochází k navýšení proti plánu, protože kultura je
pravidelně dofinancovávána až na základě vývoje hospodaření města.
Z vyjádření ved.referátu kultury OkÚ: "Není to ideální, ale jsme
vděčni i za tento přístup."


5.3 Financování kultury:
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•———————•
| | l99l | l992 | l993 | l994 | Rl995 |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————+———————•
| Výdaje města celkem v Kč |64992 | 84018 |172667 |162765 |190OOO |
| Z toho výdaje na kulturu | 495O | 9928 | 12775 | 13029 | 353O |
| w/ podíl v % | 7,6 | 11,8 | 7,4 | 8,- | 1,9 |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————+———————•
| Z toho MKS | 1527 | 1966 | 1629 | 6322 | 26OO |
| přísp. OkÚ | 330 | 87 | 47 | 1O62 | - |
| kino | 35 | - | - | - | - |
| přísp-OkÚ | - | 2OO | - | - | - |
| Sdruž.záv.klub | 100 | - | - | - | - |
| OB v obcích | 3 | - | - | - | - |
| Památky | 749 | 249 | 47 | 79 | 8OO |
| přísp.OkÚ | 5O | - | 5O | - | - |
| Rekonstr.kina | 2447 | 5655 | 102O2 | 5493 | - |
| Rekonstr.kostela| - | 1664 | 782 | 1O41 | - |
| Mates | - | 100 | 100 | - | - |
| SPOZ aj. | 89 | 394 | 115 | 94 | 13O |
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•———————• |
Zdroj údajů:fin.odb.MěÚ
l994 : MK:regenerace památkových zón 41O
MK-ORNK: festival big-beat 3O

w/ Částky na nákladnou rekonstrukci kina (Sokolský dům) výrazně
ovlivnily podíl na výdajích na kulturu

V rozpočtovaných položkách na výdaje na kulturu l995 ve městě není
promítnuta situace: a/ likvidace Posádkového domu armády, plnícího
dosud výrazně kulturní funkce ve všech oblastech
b/ příspěvky na místní výraznou funkci knihovny
a muzea.


6 Projekty
Vyškov
Nezjištěno.


7 Podnikatelé
Vyškov

Knihkupectví
Závěry z rozhovorů: Proti r.l991 se počet prodaných knih snížil
asi o l/3.
Důvody: Kupní síla obyvatelstva klesla. Okres má údajně nejnižší
průměrné platy v ČR. Stánkový prodej odčerpává obrat zvláště
komerčně výhodných titulů. Klesá zájem rodičů o nákupy knih dětem.
Sortiment knih vzhledem k počtu vydávaných titulů nemůže být
úplný.(Zákazník nenajde zvolený titul.) Obrat v prodejních galeriích
výtv. děl, spojených s knihkupectvím není žádný. Majitelé
knihkupectví se střídají.

Kina - videopůjčovny
Spol.s r.o. REAVIFI, která pro smluvní strany zajišťuje:
l.Programování stálých kin i školních představení
2.Kompletní zpracování mezd a odvodů, hlášení, odvody
korunového příplatku,statistické výkazy.
3.Kontrolu mazet a měsíčních výkazů, kontroly a školení PO a
BP, kompletní účetnictví.
4.Společnost jedná za kina v právních otázkách a zastupuje je
při jednání s úřady.
5.Zajišťuje tisk plakátů, revizi a opravy kinotechniky.
6.Zajišťuje provoz videopůjčovny ve Vyškově.
7.Pro sedm poboček zajišťuje dodávky a výměny videokazet, mzdy
a odvody, veškerou agendu s distributory.

Ztráta správy se rozpočítává dle klíče: ztráta děleno počtem
představení v kině = úhrada jednotlivých obcí.
Pozitivní hospodářské výsledky přináší video a letní kino.

K dispozici jsou přehledy výnosů a společenská smlouva REAVIFI s
partnery.

Vyškovské noviny - týdeník - vydává soukr.společnost MINT
Šéfredaktor Josef Špidla

Region - noviny vyškovského okresu - vydává Respol s.s r.o.
Šéfredaktor PhDr Hana Hašová

8 Různé
Vyškov
K úvaze: l/ MěÚ : Zvážit celkovou situaci nabídky kulturních akcí
po reorganizačních opatřeních v PDA.
2/ MěÚ : V dohodě s ref.kult.OkÚ posoudit možnost podílu na
zajišťování provozu okresních kulturních zařízení sloužících
obyvatelům města.
3/ MěKS: Po provedení rozboru a porovnání s přístupy jiných
měst uvážit změny obsahové i grafické podoby Zpravodaje města
Vyškova.

9 Anotace
V Y Š K O V o.Vyškov 23 tis.obyvatel
Okresní město ve středu Moravy nedaleko kulturního centra Brna.
Nejvýrazněji ovlivnil vývoj města prudký vývoj průmyslu a budování
vojenské posádky. Současné změny ve struktuře kulturních zařízení
ukazují, že centrálním organizátorem zájmových kulturních aktivit
zůstane pravděpodobně Městské kulturní středisko, umožňující mj.
rozvoj zájmových kulturních aktivit (založená občanská sdružení jsou
pasivní) a odborná zařízení zřizovaná OkÚ: Muzeum Vyškovska a
Knihovna Karla Dvořáčka. Obraz kulturního života města výrazně
ovlivňují zařízení státní správy a armády.

lO Informace podali
Vyškov
PSČ: 68201 Směr.č.tel.: 0507
Knihovna Karla Dvořáčka - řed.Vladislav Raška tel: 21141,22324
Nádražní l fax: 23849
Muzeum Vyškovska - řed.PhDr.František Jordán tel: 21040
Čs.armády 2
Městské kulturní středisko - řed.Jiří Čepán tel: 21O4O,21809
J.Šoupala 4
Městský úřad - ved.odb.kult.,škol.,soc.věcí a zdrav.
Božena Večeřová tel: 22821
fax: 21060
Posádkový dům armády - náč.pplk.Zd.Řehka tel: 2112O,21123
Dědická
REAVIFI s.s r.o. - vedoucí J.Hudcová
Tyršova 2
Ved.knihkupectví
Okresní úřad, ved.ref.kultury PhDr.Frant.Korvas tel: 41120
fax: 21600


Záznam: Jiří Valenta, IPOS/Regis 29. 6.1995

Ověřeno: PhDr.Frant.Korvas 2. 8.1995 "..text dobře postihuje
stávající situaci."


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT
a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou
V Y Š K O V okres Vyškov
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.
•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| 23 111 obyvatel
•—+———————————————• •———————————————•
| | MěÚ |
| •———————————————•
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •———————————————PO OkÚ •———————————————•
| | Knihovna K.Dv.| |Knihkupectví |
| •———————————————• •———————————————•
| |Galerie prod. |
| •———————————————PO OkÚ •———————————————•
| | Muzeum Vyškov |
| •———————————————• •———————————————•
| | Výstav.síň | |2 videopůjčovny|
| •———————————————• •———————————————•
| | Síň Dědice |
| •———————————————• •———————————————•
| |Vyškovské nov. |
| •———————————————PO •———————————————• •———————————————•
•—• MěKS •—————•—•Pěvecký sbor | •———————————————•
/ •———————————————• | •———————————————• |Region okres.n.|
/ | Kino | | •———————————————•
/ •———————————————• | •———————————————• •———————————————•
/ | Zpravodaj | •—•Vyš.big-band | |REAVIFI s.r.o. |
/ •———————————————• | •———————————————• •———————————————•
/ | •———————————————•
/ •—•Klebetníček |
/ | •———————————————• Pokrač.zájm.skup.
/ | •———————————————• •———————————————•
/ •—•Divadlo Haná | |Vyškovská des. |
/ | •———————————————• •———————————————•
/ | •———————————————• •———————————————•
/ •—•Filmový klub | |Rocková skup. |
/ •———————————————• •———————————————•
/ •———————————————RO ŠÚ •———————————————• OS ——————————————•
//| D D M •———————•est.vých.krouž.| |F - klub |
/ •———————————————• •———————————————• •———————————————•
/ •———————————————RO ŠÚ •———————————————• OS———————————————•
//| Z U Š •———————•orchestry a sk.| |PUEBLO |
•———————————————• •———————————————• •———————————————•
•———————————————RO MO •———————————————• OS———————————————•
| Pos.dům.arm. •—————•—•Div.Netrdlo | |Katol.dům | |
•———————————————• | •———————————————• •———————————————•
•———————————————RO MO | •———————————————•
| Posádková hudb| •—•Orchestr |
•———————————————• •———————————————•
•———————————————RO MO •———————————————•
| Klub V V Š •———————•Kroužky,výtv,h.|
•———————————————• •———————————————•

jv - 29. 6.1995
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':