Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

V E L K É O P A T O V I C E o.Blansko
3608 (4211) obyv.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Velké Opatovice (BK)
l.l Město má vesnický charakter. Původně zemědělská obec, ve
2O.stol.postavena továrna na šamotové výrobky, postupně největší v
Evropě. V provozech zaměstnáno cca lOOO osob z celého okolí.Okrajová
oblast okresu Blansko, se spádovostí na okres Svitavy.

l.2 Demografické údaje (l99l): 36O8 obyvatel žije v l23O
domácnostech (0 2,9 obyv =l domácnost - 0ČR = 2,3 obyv.) v 514
domech (0 2,4 dom. v l domě). V roce l93O to bylo l468 obyvatel ve
273 domech - přibylo tedy l46% obyvatel a 88% domů. S připojenými 5
částmi má obec 4211 obyvatel.
Z l978 ekonomicky činných obyvatel (55% z celk.počtu obyvatel)
vyjíždí za prací 9OO (45%). Z ekonomicky činných pracuje l218 (62%)
v průmyslu.
Národnostní složení: l93O: čs:l446 jiné:22
l99l: čm:4158 slov:54 jiné:lO
Náboženské vyznání: l93O: řk:l28O čs:l49 jiné:39
l99l: řk:2379 bez:997 nezj:652 jiné:l45 čs:27

l.3 Dominantním objektem obce je barokní zámek (v majetku obce od
r.l923), jehož střední ást v roce l972 vyhořela.V současné době je
ve zbylé části umístěn MěÚ, městské středisko kulturních služeb,
stálá výstava akvaristů, městské muzeum, základní umělecká škola.
Další dominantou je kostel sv.Jiří s plastickým oltářním reliéfem.
l.4. Zámecký sál s kapacitou lOO osob je využíván jako kulturní
stánek (s možností využití prodeje občerstvení, s dobrou kuchyní).
(V roce l994 byl využit 262 dny v roce.)Sokolovna s jevištěm.

2 Tradice a vazba na ně
Velké Opatovice (BK)
2.1 Výrobní:Kromě šamotové a keramické výroby od l9.stol.výroba
dřevěných hraček a upomínkových předmětů s ruční svéráznou kresbou.
2.2 Kulturní:Osídlení kraje (říká se mu Malá Haná), doloženo
vykopávkami z nedalekého Hradiska 900 roků př.Kr.Postupně vznik
hanáckého folkloru. Kroje se dnes udržují jen v zájmových dětských
kroužcích.Před rokem l900 vzniklo ochotnické divadlo a pěvecký sbor
Hlahol.Obě skupiny po určitých obměnách pracují dodnes.Vazba na
tradice je patrná v činnosti dětských souborů mateřské školy,
základní školy, základní umělecké školy, učňovské školy a rodinné
školy. Na tradice navazuje práce divadelního souboru a kostelního
sboru.K dispozici je videofilm "Historie a vývoj Velkých Opatovic",
připravuje se "Církevní a sakrální památky velkoopatovicka".
2.3 Netradiční zájmy se projevují v každoročně pořádaném "Festivalu
alternativního umění" mezinárodního charakteru, pořadatelem je
Nadace pro rozvoj KOS".

3 Skupiny organizující kulturní a společenský život
Velké Opatovice (BK)
Všechny skupiny jsou organizačně vázány na Městské středisko
kulturních služeb zřizované městem (viz 4.a.)

a/ Divadelní soubor
3.1 20 stálých, 20 příležitostných členů, vede Frant.Petrželka,
2-3 premiéry ročně, průměrně 7 repriz, zájezdy.Impulzy dává vedoucí
souboru, jinak úkoly jsou přidělovány neformálně dle potřeby
připravované inscenace.

3.2 Začlenění k MSKS považují za ideální za předpokladu současného
pochopení členů zastupitelstva i vedoucího MSKS.

3.3 Ohlas inscenací je vřelý, soubor si váží zájmu mladých občanů,
kteří se přistěhovali do města za prací.Výrazem zájmu je také časté
zvaní k zájezdům do okolních obcí.

3.4 MSKS vede finanční stránku činnosti a zajišťuje krytí nákladů
dle reálnýých požadavků a návrhů souboru.

3.5 Překážky: bez nářků na ekonomickou situaci,bez nářků na
legislativní nedostatky,bez nářků na vlivy politikaření. Touha po
vlastní divadelní scéně

3.6 Vazby oborové: nejsou členy žádného sdružení.
regionální: bývalí pracovníci zrušeného odboru kultury
OkÚ a bývalého OKS rádi přijíždějí jako diváci
na představení.
centrální: zatím bez kontaktu, výměna místního Zpravodaje
za MíKu navržena.

b/ Ostatní skupiny (viz 4.l) nezjišťovány podrobnější údaje.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Velké Opatovice (BK)

a/ Městské středisko kulturních služeb
4.1. Zřizuje město, vede Zdeněk Budín s dalšími 2 pracovníky.
Realizuje kurzy, provozuje sál, v něm školení, besedy, přednášky,
výstavy, prodejní akce, společenské večery, ale i soukromé sešlosti,
setkání rodáků, spolužáků, svatby, pohřební hostiny (zlevněné služby
členům kroužků a klubů). Organizuje hostování souborů zřídka
agentážních (drahé), častěji amatérských. Pořádá výstavy amatérských
i profesionálních výtvarníků. Výběr z akcí l994: Konference
vlastivědných pracovníků Moravy, výstava fotografií "Člověk a kůň",
kurz "Jak zvládat stres", kurz "Co nevíte o Bibli" Vedlejší
činnosti MSKS provozuje na 6 živnostenských oprávnění.

Součástí MSKS jsou: Knihovna: 512 čtenářů, ll tis.výpůjček, fond
26tis.svazků, nákup knih za 4l tis.Kč, 573 nových svazků a 2o titulů
časopisů, 3 pobočky, literární kroužek
Kino: stálé(2OOmíst) a letní (8OO míst),nízká
návštěvnost, podprůměrná návštěva i v letním kině. Omezen provoz na
2 hrací večery v týdnu v letním kině.
Městské muzeum se stálou výstavou ak.mal.Otáhala
Stoletá fotodokumentace vývoje města. 896 návštěvníků,využíváno k
seminárním setkáním žáků škol v rámci výuky.
Nadace ak.mal.Hadlače

Kroužky: historicko-vlastivědný
Divadelní soubor (viz 3.)
Akvaristický se stálou výstavou
Klub chovatelů malamutů,
Klub sběratelů kuriozit,
Maňáskové divadlo (malá scéna),
Vydávání měsíčníku Zpravodaj (28 str.)a knižnice
Videopůjčovna a videotechnika:Natáčení reportáží
z kult. a sport. podniků, rodinných oslav, vyrobeny celovečerní
reportážní filmy "Dobývání hradu Cimburku","Prázdniny pod
Svojanovem", "Historie a vývoj Velkých Opatovic".

MSKS spolupracuje se skupinami na školách:
Dechová hudba mladých /ZUŠ/
Dechová hudba Kantoři /ZUŠ/
Dětský pěvecký sbor Hanáček (ZŠ)
Folklorní kroužek Malohanáček /MŠ/
Výtvarný kroužek mladých /MŠ/
Folklorní kroužek Vrabčáci /MŠ/
Kostelní pěvecký sbor
Kroužky na ZŠ:výtvarný,taneční, rec.-dramatický.
Výchovné hudební cykly a programové večery pro
dospělé "Sousedské posezení"
K dispozici je podrobná zpráva o činnosti Městského střediska
kulturních služeb v roce l994, dokumentující kulturní situaci obce.

4.2 Financování viz 5.3.

4.3 Patrná je snaha vytvořit pro práci zájmových skupin co nejlepší
podmínky.

5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Velké Opatovice (BK)
5.2 Vítá aktivitu souborů a prostřednictvím MSKS zajišťuje velmi
dobré pracovní podmínky všem skupinám.
MěÚ věnoval divadelnímu souboru zřizovanému MSKS starou budovu.
Členové souboru z ní vybudovali vlastními silami tzv.Barandov -
zkušebnu, klubovnu, malý bar, sklad kostýmů, dílnu, sklad kulis a
letní posezení. Materiál zajišťoval Sdružený klub, dnes MSKS. Toto
zařízení je využíváno celoročně i kostelním sborem a
dramaticko-recitační třídou ZUŠ. Finanční hospodaření zajišťuje a
vede MSKS.
5.3 Celkové vydání na kulturu v obci 2 465 tis.Kč
z toho vlastní příjmy l l56
dotace z rozpočtu města l 3O9
V příjmech jsou započítány finanční sponzorské dary 75 tis.od
místních podniků, řada materiálních darů není propočtena. (4km
vzdálené Jevíčko zrušilo kulturní středisko, někteří
podnikatelé pomáhají dary V.Opatovicím.
Z dotace města bylo hrazeno: oprava zámku 56O tis Kč
SPOZ 2O
opravy společ.domů
v míst.částech l3O
knihovna 210
kino 3O
činnost MKS 338 tis Kč

6 Projekty
Velké Opatovice (BK)
Film"Církevní a sakrální památky velkoopatovicka" "Historie němého
filmu o Velkých Opatovicích".

7 Podnikatelé
Velké Opatovice (BK)

Zpráva o činnosti MSKS uvádí výčet podniků a firem podporujících
kulturní činnost v obci. Podnikatelé využívají sálu MSKS k
nabídkovým jednodenním či vícedenním akcím. Vystavují a prodávají
své výrobky(v r.l994 l9x).Nejúspěšnější byly ucelený malý veletrh
podnikatelů "Parmarketing Velké Opatovice l994".

8 Různé
Velké Opatovice (BK)
Zpráva o činnosti MSKS l994 je k dispozici v Regis/Valenta.

9 Anotace

V E L K É O P A T O V I C E o.Blansko 36O8 obyv.s přip.4OO7ob.

Kulturní život v městečku organizuje Městské středisko kulturních
služeb, jehož součástí je městská knihovna, kino, videopůjčovna,
místní muzeum, a nadace. Vedle organizátorské činnosti zajišťované
profesionálními pracovníky zřizuje MSKS řadu zájmových skupin.
Jejich činnost zajišťuje i ekonomicky. Divadelnímu souboru a
kroužku akvaristů dalo město k dispozici staré budovy, které si
jejich členové přestavěli na vybavené základny pro svoji činnost.
Kolektivy za vlídné pomoci městského kulturního zařízení rozvíjejí
bohatou kulturní činnost a proto necítí potřebu formovat se jako
občanská sdružení. Soubory škol a kostela doplňují, s ohledem na
velikost místa, širokou škálu zájmových kulturních činností.
Kulturní zařízení spolupracuje s místními podnikateli, kteří
podporují jeho činnost. Samo MSKS realizuje vedlejší činnost na 6
živnostenských oprávnění.

lO Informace podali
Velké Opatovice (BL)
Iva Petrželková, bývalá matrikářka MěÚ, členka div.souboru,
Jarmila Kučerová, členka div.souboru

doplnil řed. MSKS Zdeněk Budín tel.5O1O/95487
679 63 Velké Opatovice

doplněno ze zprávy o činnosti MSKS l994

Zapsal Jiří Valenta - IPOS- Regis- l4.lO.l994 u příležitosti
vystoupení na 25.celostátní přehlídce venkovských divadelních
souborů ve Vysokém n.J.


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

V e l k é O p a t o v i c e o.Blansko
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
OS = občanské sdružení

•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| 36OO obyvatel
•——+———————————————| •———————————————•
/|//| MěÚ |
/| •———————————————•
/|
/| Kult.služby Zájmové skupiny
/| •———————————————• •———————————————•
/•——•Mě.stř.k.služeb•———•———•Divad.soubor |
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ | |
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ |Zpravodaj | •———•Akvarist.krouž.|
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ | |
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ |Knihovna | •———•Chov.malamutů |
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ | |
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ |Kino | •———•Klub sběr.kurios
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ | |
/ •———————•———————• | •———————————————•
/ |Videopůjč. | •———•Maňás.divadlo |
/ •———————•———————• •———————————————•
/ |
/ •———————•———————• •———————————————•
/ |Muzeum •———————•Hist.vlast.kr. |
/ •———————————————• •———————————————•
/
/ •———————————————• •————————————————•
/ |Nadace ak.mal. | |Dět.pěv.Hanáček |
/ •———————————————• •————————————————•
/
/ •———————————————• •———————————————• •————————————————•
////| Z U Š •———•———•Dech.hudba ml. | |3 kroužky MŠ |
•———————————————• | •———————————————• •————————————————•
|
| •———————————————• •————————————————•
•———•Dech.Kantoři | |Kostel.pěv.sb. |
•———————————————• •————————————————•

jv - 9. 2.1995

Práce s materiálem:

Publikováno: /část/ Místní kultura 9/94
/část/ Amatérská scéna l/95

Následné záznamy:

l995: natočena videokazeta o historii města a regionu

4O let natáčejí filmovou kroniku města, zpracovávají do
ucelených videoreportáží,
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':