Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

T Ř E B E N I C E o.Litoměřice 1396 obyv.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Třebenice (LT)
1.1 Malé město na jihu Českého středohoří ležící v ovocnářské
oblasti 6km jihozápadně od Lovosic.Vzdálenost od kulturních center:
Litoměřice l7km, Ústí n.L. 3Okm, Praha 67km.Chráněná krajinná oblast
České středohoří.Obyvatelé jsou kovozemědělci pěstující ovoce,
převážně vyjíždějící za prací (viz l.2.). V místě je pouze
konzervárna ovoce (lOO zam.), obchodní podnik (lOO zam.) a drobné
živnosti. V okolí naleziště českých granátů.

1.2 Demografické údaje: l396 obyvatel (l99l) žije v 547
domácnostech (O 2,6 obyv.v jedné domácnosti) v 386 domech (O l,4 do-
mácnosti v jednom domě). V roce l93O to bylo 2035 obyvatel v 359 do-
mech. Ubylo tedy 33 % obyvatel a 7 % domů v souvislosti se změnou
osídlení po vystěhování Němců.
Z 727 ekonomicky činných obyvatel v historické části (tj.52 % z
celkového počtu obyvatel - v ČR 0 53 %) vyjíždí za prací 52O
(tj.71,6 % - v ČR 0 33 %). Pracovních příležitostí v místě je tedy
neobvykle málo.

1.3 Zástavba, dominanty obce: Nad městem na vrcholu příkré skály
zřícenina hradu Košťálov, pustého od třicetileté války. V kotlině
mezi vrchy městečko s dvěma náměstími. Na dolním obdélníkovém
náměstí goticko-renesanční kostel Narození P.Marie
(l7.stol.),radnice,školy, pomník MUDr.V.Paříka, na horním náměstí
kino. U hřbitova kaple sv.Trojice renovovaná jako obřadní síň,
zvonice, v bývalém luteránském kostele (l9O2) Muzeum českého
granátu. Na okraji města nejstarší severočeská konzervárna (l895).
Městečko má dvě nádraží (původně jedno české, druhé německé).

1.4 Kulturní vybavenost: Sokolovna s pódiem (diskotéky), v budově
radnice dvě zasedací síně (přednášky, schůze), budova kina
(maj.města) se sálem (l5O),v budově umístěna knihovna. Pro koncerty
a obřady se využívá prostoru Muzea českého granátu, vybaveného var-
hanami.

1.5 Základní údaje z historie obce: Původně trhová ves
svatojiřského kláštera (v jeho majetku do l8.stol.), od
l4.stol.označována jako městečko.Drobní řemeslníci, vinaři,
ovocnáři.l9.a l.pol.2O.stol.naplněna národnostními třenicemi.
Základní osobností novodobého vývoje byl MUDr.Václav Pařík
(l839-l9Ol), lékař, který zasvětil život vítězství české národnosti
v tomto městečku ležícím na jazykové hranici. Výrazně ovlivnil vývoj
českého školství, obecní správy, výstavby města, založil české
místní spolky Sokol, okrašlovací, Besedu "spolek ku společné zábavě
a ku vzdělání" (divadlo, zpěv, přednášky), založil knihovnu, muzeum
za situace velmi ostrých sporů se zde žijícími Němci. V jeho době
žily Třebenice bohatým kulturním životem

2 Tradice a vazba na ně
Třebenice (LT)
2.1 Výrobní: ovocnářství a konzervárenství

2.2 Kulturní:Graduál třebenického literátského bratrstva z r.l574
(37kg, 47O pergamenových listů iluminovaných písní pro celý církevní
rok (restaurován) dokumentuje činnost bratrstva v l6.l7.a l8.stol.
(maj.města). Město má tradici trhů a poutí.Kulturní život spjatý s
působením a inspiracemi MUDr.V.Paříka v 2.pol.l9.stol. Tato tradice
se udržela ještě v poválečné době pořádáním slavností květů (5O.a
6O.léta), přeměnou luteránského kostela v muzeum českého granátu a
zvláště pak bohatou koncertní činností, uvádějící desítky
nejpřednějších našich sólistů a hudebních těles.

3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Třebenice (LT)

Bohaté tradice zájmové kulturní činnosti nenacházejí v obci pokra-
čovatele. Iniciátorem a pořadatelem kulturních akcí je MěÚ a jeho
školská a kulturní komise. Její činnost (viz 4.1). Regionálně
koncipovaná činnost občanského sdružení Český granát (se sídlem v
Podsedicích) se výrazně v Třebenicích neprojevovala.

a/ Český granát

3.1 Charakteristika působnosti:Regionální nepolitické sdružení
občanů západní části Českého středohoří má ve svém programu
iniciovat návrhy a podporovat programy v oblasti životního
prostředí, zdravotnictví, vzdělanosti a kultury, obchodu, služeb,
cestovního ruchu a turistiky. Z úvodního prohlášení:"aby svět
bezprostředně kolem nás byl zdravější a hezčí, aby žil kulturně a
lákal k návštěvám, aby inspiroval umělce a dokázal být domovem i pro
ty, kdo přijdou po nás." Skutečná činnost se projevuje v oblasti
kulturně vzdělávací (70 %) a pořádáním výstav, výjimečně výletů.
Vydává čtvrtletník Český granát (viz knihovna IPOS) převážně
obsahující historické pohledy na jednotlivé obce nebo historii
jednotlivých oblastí a působení osobností.Řídí tříčlenná redakční
rada, náklad l5Oks, 5Kč, členům zdarma.
Činnost v Třebenicích organizuje převážně Jos.Otradovec, který
zřídil informační středisko ve svém knihařství a prodejně na
náměstí.
Sdružení pořádá besedy, přednášky (např.Třebenicko-třeblívská
mluva, utváření krajiny,česká šlechta), vždy obsazené předními
odborníky, výlety s dětmi ve spolupráci se ZUŠ, organizuje sběr
historických fotografií, pohlednic a tiskovin v obci, spolupracuje
se soukromou ZUŠ.

3.2 Organizační princip: občanské sdružení reg.MV od r.l99l,
členský příspěvek min.5O Kč, při založení lOO členů z regionu,
členské shromáždění volí 9čl.předsednictvo, jeho schůzí se
zúčastňují zástupci obcí. Sídlo v Podsedicích č.l37, předsedou a
iniciátorem vzniku sdružení je JUDr.Květ.Janoušek. Postupně počet
členů klesl na 48. Činnost rozvíjí v oblasti lO sousedících obcí.

V průběhu práce vznikla pro sdružení špatná situace v místě sídla
sdružení v Podsedicích. Předsednictvo odolávalo snaze zpolitizovat
práci sdružení, čehož následkem bylo vystoupení podsedických členů,
takže ve svém sídle činnost prakticky nerealizuje.

3.3 Ohlas práce v jednotlivých obcích je různý. Návštěvnost kolísá.
Podněty sdružení projednávají členové předsednictva nebo členové z
příslušných obcí se starosty. Např.v Dlažkovicích byl realizován
podnět renovovat sochu sv.Barbory a umístit ji před kostel
(starostka Jana Koutná je místopředsedkyní sdružení).

3.4 Finanční zdroje:Základem jsou drobné příspěvky obcí a členské
příspěvky, v roce l994 celkem 8 tis.Kč.OkÚ ref.kultury na základě
smlouvy o sdružení přispívá na vydávání čtvrtletníku 5tis.Kč.V
posledním roce se zvyšuje počet drobných sponzorských podpor v
podobě služeb nebo jejich zlevnění. Dar počítače,zdarma tisk apod.

3.5 Hlavní překážky - V sídelní obci měl tlak na zpolitizování
práce (soc.dem.zaměření) výše uvedené následky. Finanční podpora OkÚ
je poskytována sdružení prostřednictvím účtu OÚ v Podsedicích.
Celkově se snižuje zájem o dobrovolnou práci v kultuře. Projevuje se
nezájem učitelů (s čestnými výjimkami).

3.6 Sdružení se zúčastnilo expozicí výstavy Lidi lidem v Praze l995
Vyměňuje svůj časopis za Místní kulturu.

b/ Sokol
vstupuje okrajově vedle své hlavní činnosti do organizace
společenského života, zvl.mládeže, pořádáním diskoték, které mu
přinášejí finanční zisk, ale projevy účastníků jsou předmětem časté
kritiky.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Třebenice (LT)
a/ Školská a kulturní komise MěÚ
4.l ŠKK přebírá ve městě spolu s pracovnicemi MěÚ (zvláště tajemnicí
Jaroslavou Stýblovou) za pomoci rodinných příslušníků pořadatelskou
funkci kulturních akcí, nejčastěji pro důchodce, pro děti,ale i pro
širokou veřejnost.
Nejvýraznější akcí je Třebenické hudební léto (cyklus koncertů
vážné hudby s vynikajícími interprety, pořádané od r.l986 pravidelně
v prostorách Muzea českého granátu. Hlavním organizátorem je Jiří
Stýblo.

4.2 Financování: Na kulturní činnost tohoto typu rozpočtovalo město
v r.l993 2Otis.Kč (skutečnost 23tis.Kč). Vzhledem k regionálnímu
významu Třebenického hudebního léta přispěl OkÚ 5tis.Kč.
Financování akcí provádí MěÚ bez prostředníků, organizování bez
vyčleněných pracovníků nebo zřízených organizací. Hlavní pozornost
města byla soustředěna na výstavbu města a rekonstrukci silnice.

4.3 Předpokládá se, že nově (l995) ustavená školská a kulturní
komise v čele s PaeDr Mart.Patrovskou navrhne k otázkám kulturních
služeb ve městě řešení.

b/ Městská knihovna

4.l Je umístěna v budově kina (maj.města), má lOO čtenářů,
3tis.výpůjček ročně. Půjčuje 2x týdně.

4.2 Mzdu knihovnici a obměnu knih zajišťuje okresní knihovna v
Litoměřicích. MěÚ zajišťuje prostory a nákup časopisů.

c/ Kino

4.1 Budova v majetku města, hraje 3 dny v týdnu po dvou
představeních (V lednu 95 z lO filmů 8 amer.,l ital.,l franc.)

4.2 Provozuje město. V roce l993 plánována ztráta 229tis.Kč,
skutečnost 327tis.Kč, tj.9O % celkové částky vydané na kulturu.
V roce l994 to bylo 550 tis.Kč.

4.3 ŠKK již v minulosti tuto situaci řešila, v provozu kina vidí
jediné průběžně fungující kulturní zařízení, navíc svázané společnou
budovou a vytápěním s knihovnou.(Zpřesnění této situce se nepodařilo
získat.)

d/ Muzeum českého granátu

4.1 Muzeum v Třebenicích vzniklo v r.l872 (bylo mezi prvními 6
českými městy, mimo Prahu,Brno a Opavu, která měla muzea), rozrostlo
se natolik, že vystavovalo na Jubilejní výstavě v Praze l89l a na
Národopisné výstavě l895 mělo svou expozici a Třebenice svůj den
(graduál, granáty, vinařství, ovocnářství).Od r.l957 sbírky přešly
pod správu okresního muzea a v Třebenicích bylo otevřeno
specializované Muzeum českého granátu a umístěno bylo v
býv.luteránském kostele. Dnes je pobočkou Okresního vlastivědného
muzea v Litoměřicích, kde jsou uloženy také jeho depozitní fondy
(s výjimkou graduálu). Nová expozice z r .l986 "podává ucelený obraz
přírodních poměrů, historie a přítomnosti granátového kraje".
Publikaci "Muzeum českého granátu v Třebenicích" vydalo
Okres.vlast.muzeum v Litoměřicích l989 (viz knihovna IPOS).

4.2 Financování: Budovu kostela spravuje MěÚ, prostory vybavil
židlemi pro potřeby koncertů a obřadů. Jinak činnost muzea zajišťuje
Okr.vlast.muzeum. Otevřeno pouze od dubna do října.
Návštěvnost nezjištěna.

4.3 Předpokládané vazby muzea a stejnojmenného sdružení nezjištěny.

e/ Soukromá základní umělecká škola STOPA

4.1 Vyučuje ve dvou odděleních (hudební, výtvarné).
Ředitelkou školy je Jitka Otradovcová.
4.2 Škola byla zřízena v r.l99l. Město dalo k dispozici zdarma
místnosti a úvodní dotaci 3Otis.Kč. V současné době majitelka buduje
specializovanou třídu pro keramické práce. Školský úřad v
Litoměřicích dotuje průběžně činnost školy. Vstupy sponzorů
zprostředkovává obč.sdružení Český granát, které se stalo patronem
školy.

5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Třebenice (LT)
5.1 Přístup městského zastupitelstva ke kultuře je vstřícný,
kulturním tradicím obce však neodpovídající. Jeho školská a kulturní
komise spíše plnila organizátorské úkoly.

5.2 Podmínky pro realizaci kulturního a společenského života:
chybí veřejně přístupně společenské prostředí s určitou
úrovní.Nevyřešena je otázka průběžného informativního styku zastupi-
telstva s obyvateli např. prostřednictvím vydávání zpravodaje.

5.3 Financování kultury: V roce l993 z celkových skutečných nákladů
obce (75O7tis.Kč) bylo věnováno na kulturní účely 365tis. tj.4,9 %,
tedy nemalá částka. Odečteme-li náklady na provoz kina (viz 4.c) v
situaci možnosti příjmu 5 programů TV (v obci je zavedena kabelová
televize), potom částka 38tis.věnovaná ostatním prostředkům kultury
činí O,5 % z celkových nákladů !

6 Projekty
Třebenice (LT)
Třebenické hudební léto
Pokus o obnovu Slavnosti květů

7 Podnikatelé
Třebenice (LT)
7.1 Mecenáši - sponzoři: drobné sponzorské vstupy do činnosti
obč.sdružení Český granát (dar počítač) a na činnost Soukromé ZUŠ.

7.2 Organizátoři kultury: Knihařství, knihkupectví a antikvariát
Jos.Otradovce je zároveň informačním střediskem obč.sdruž.Český
granát.
Masarykovo knihkupectví.

8 Různé
Třebenice (LT)
Kronika obce vedena od r.1836 průběžně s posledním zápisem z r.1994.

9 Anotace

T Ř E B E N I C E o.Litoměřice l4OO obyv.

Malé městečko v Českém středohoří v ovocnářské oblasti, s bohatou
minulostí všestranně organizovaného kulturně společenského života,
rozvíjejícího se v situaci národnostních sporů. Život města dnes
zřejmě negativně ovlivňuje neobvykle vysoké procento občanů
vyjíždějících z města za zaměstnáním. Současný kulturní život
organizují školská a kulturní komise a pracovníci MěÚ. Nejvýraznější
akcí je Třebenické hudební léto. Širokou veřejnost zasahuje v létě
Muzeum českého granátu, svými vzdělávacími akcemi sem vstupuje
regionální občanské sdružení Český granát. Uměleckou výchovu
zajišťuje soukromá základní umělecká škola.Nicméně v zájmových
kulturních skupinách se občané nesdružují.

lO Informace podali
Třebenice (LT)
PSČ: 4ll l3 Směr.telef.č.: O4l9

Městský úřad starosta Dalibor Preiss 94485 - 943Ol
tajemnice Jar.Stýblová 94475
Obč.sdružení Český granát př.JUDrKvět.Janoušek
Podsedice l37 p.Třebenice
Inf.středisko Čes.granátu J.Otradovec 94231

Na základě rozhovorů 27.l.l995 v Třebenicích a Podsedicích a dle
inf.materiálů zpracoval Jiří Valenta, IPOS/Regis 31. 1.1995

K ověření zasláno MěÚ 31. 1.1995 - Upraveno dle připomínek 2.3.95
Doplňující finanční údaje nebyly získány.


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

T Ř E B E N I C E o.Litoměřice
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
"""""" = spoluprac. vazby OS = občanské sdružení•———————————————•
| Zastupitelstvo|
•——+———————————————• l 4OO obyv.
| | MěÚ |/////////////////////////////
| •———————————————• / /
| / /
| Kult.služby / Zájmové skupiny / Podnikatelé
| •———————————————• / •———————————————• / •———————————————•
•——• Š K K | ////|Český granát |OS ////|Soukr. ZUŠ |
| •———————————————• •———————————————•""""""""•———————————————•
| "
| •———————————————• •———————————————• " •———————————————•
•——• Kino | |Sokol (disko) |OS """"|Knihařství |
/ •———————————————• •———————————————• •———————————————•
/
/ •———————————————• •———————————————•
///| Měst.knihovna | |Knihkupectví |
/ •———————————————• •———————————————•
/
/ •———————————————•
///| Muzeum pob.OM |
•———————————————•

jv - 31. 1.1995
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':