Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1995. Zpracoval Jiří Valenta.

S E D L č A N Y o. Příbram 7163 (7959) obyv.
————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Charakteristika obce
Sedlčany (PB)
1.1 Bývalé královské horní město ležící v Sedlčanské pahorkatině ve
středním Povltaví, 6Okm jižně od Prahy, mimo hlavní dopravní tepny,
poměrně vzdálené od kulturních center. Do osudu města již dříve
zaostávajícího z důvodů této nevýhodné polohy velmi těžce zasáhla
nacistická okupace, když v r.l943 muselo opustit své domovy více než
22OO obyvatel. Teprve po osvobození zde postupně vyrůstal průmysl
mlékárenský, nožířský, dřevozpracující, hraček. V největší
průmyslový podnik vyrostl podnik strojírenský s výrobou vykladačů,
výsuvných plošin, stavebních výtahů, hliníkových profilů a panelů.
Prosperující průmysl podnítil početní růst obyvatel a rozsáhlou
výstavbu bytů.

l.2 Demografické údaje: 7l63 obyvatel (l99l) žije v 2543
domácnostech (0 2,8 obyv v jedné domácnosti) v 892 domech (0 2,9
domácnosti v l domě). V roce l93O 2431 obyvatel ve 432 domech.Počet
obyvatel tedy vzrostl od r.l93O o l95%, počet domů o lO6%. S
připojenými 9 částmi mělo město v r.l99l 7959 obyvatel v ll23
domech. Z 3845 ekonomicky činných obyvatel (tj.54% z celkového počtu
obyvatel - v ČR 0 53%) vyjíždí za prací 870 (tj.23% - v ČR 033%).
Národnostní složení: l93O: čs:24Ol, jiná: 3O
l99l: čm:7850, slov:78, jiné:l8
Náboženské vyznání: l93O: řk:l946, ev:253, bez:l2l, jiná:lll
l99l: řk:4201 bez:2443 nezj:1151 čs:75 ev:59

1.3 Přirozeným centrem města je svažující se náměstí s výraznými
budovami novorenesanční radnice (l9O3), staré radnice, bývalé
hospodářské záložny, s morovým sloupem a řadou měšťanských domů.
Poněkud neústrojně v něm působí nová budova obchodního domu, rušící
přirozený historický celek s druhou dominantou města, gotickým
kostelem sv.Martina a barokním děkanstvím. Nový obraz města tvoří
panelová sídliště a kulturní dům.

1.4 Základ kulturní vybavenosti tvoří rozsáhlá mnohoúčelová budova
kulturního domu, rekonstruovaná budova základní umělecké školy,
prostory městské knihovny v budově děkanství a hvězdárna na Cihelném
vrchu (lkm). Z novogotického zámku Červený Hrádek (lkm) bylo po
dohodě s majitelem vystěhováno městské muzeum, zatím uložené v
depozitářích.

2 Tradice a vazba na ně
Sedlčany (PB)
2.1 Výrobní tradice nezjištěny.
2.2 Kulturní tradice: 7OO let trvání města si občané v r.l994
připomněli oslavami, jejichž součástí byla mj.výstava městských
památek, program o historii města, historický průvod, středověké
trhy, filmy o Sedlčansku a rekonstrukce slavnosti Rosa (zrušené v
l8.stol.), připomínající údajné vítězství Sedlčanských nad vojskem

táboritů.- Od l6.stol. se připomíná výborná tradice školy. Po
literátském bratrstvu,věnujícímu se liturgickému zpěvu,se dochovaly
dva luminované kancionály. V l9.stol.sehrály výraznou roli spolky:
divadelní, pěvecký, hospodářský (osvětová činnost mezi zemědělci) i
místní noviny.U příležitosti l5O.výročí založení spolku vyšla
publikace "Ochotnické divadlo v Sedlčanech l84l-l99l".Tradice
činnosti divadelní nebyla přerušena, tradiční pěvecký spolek Záboj
byl obnoven v r.l993. Osobnost hudebního skladatele Josefa Suka,
rodáka z Křečovic, je zde připomínána pomníkem, pamětní deskou,
jménem v názvu kulturního domu a 3O let pořádaným hudebním
festivalem "Sukovy Sedlčany".

3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Sedlčany (PB)
a/ Spolek divadelních ochotníků

3.1 Kontinuita činnosti spolku (s přestávkami uprostřed válek) trvá
l5O let. Jeho vývoj s podrobnou dokumentací studovaných her a s
komentáři k jednotlivým obdobím činnosti obsahuje tisk "Ochotnické
divadlo v Sedlčanech l84l-l99l". V současné době má spolek 88 členů,
z nichž je asi polovina aktivních. Svá představení reprizuje 6-llx
na jevišti Kulturního domu, s nímž má velmi úzký pracovní kontakt.
(Ředitel KD je aktivním členem spolku.) Spolek studuje 2-3 premiéry
ročně. Loutkářská část spolku se rozpadla, odtrhla se skupina
pracující s dětmi.

3.2 Spolek je od r.l992 registrovaným občanským sdružením.Navazuje
na činnost realizovanou jako soubor zřizovaný Kulturním domem.
Vnitřní život je formalizován ve smyslu stanov, koná valné hromady,
volí funkcionáře. Vedle zkoušek pořádá shromáždění k životním
výročím svých členů.

3.3 Řada repriz dokládá velký divácký ohlas nastudovaných
představení.Spolek uvádí svá představení v seriálu ve městě, po
špatných zkušenostech s působením porot v soutěžích a přehlídkách
prezentuje výsledky své práce pouze svému publiku.

3.4 Díky diváckému ohlasu je činnost spolku finančně zajištěna ze
vstupného. Provozní zajištění kulturním domem tj.možnosti zkoušek v
prostorách KD, půjčování sálu, zajištění výroby kulis, propagace,
zajištění technických služeb, vytvářejí velmi dobré podmínky práce
spolku. Z výnosů divadelních předstvení pořádá spolek občas pro své
členy zájezdy do pražských divadel. Vlastní rozsáhlý fundus kulis a
nábytku. Majetek mu byl po registraci Kulturním domem,tj.bývalým
zřizovatelem, převeden bezúplatně. Spolek je dobře situován, uvažuje
o možnosti pozvat ke spolupráci na své inscenaci profesionálního
režiséra nebo o pohostinském vystoupení profesionálního umělce.

3.5 Za hlavní překážku považuje malý zájem mladých o divadelní
práci.

3.6 Vazby oborové: spolek není členem žádné divadelní organizace,
regionální: nejsou organizovány, centrální: o působení Artamy
(IPOS) nebyl informován.

b/ Sdružení rodáků a přátel Sedlčanska

3.1 Bylo založeno r.l99O a jeho posláním je podporovat, organizovat
a koordinovat regionální historické a vlastivědné bádání a šířit
jeho výsledky.Největší aktivitu projevovalo v období příprav
7OO.výročí založení města, kdy uspořádalo sérii besed a
spolupracovalo na výstavách.

3.2 V čele sdružení stojí regionální historik Ing.Kundrlík,
místopředsedou je ředitel Městského muzea Jiří Páv a jednatelkou
knihovnice pí Tauberová. Sdružení má 2O členů, ale jako o skutečně
aktivních lze hovořit jen o uvedených třech členech výboru.
Jednatelka je unavena řadou funkcí, chybí organizátor - praktik.
Součástí sdružení je pěvecký sbor "Záboj" (viz 3.c).

c/ Pěvecký sbor "Záboj"

3.1 Po l5 letech nečinnosti byl obnoven tradiční sedlčanský sbor.
Čtyři roky příležitostně byla s okruhem zájemců nastudována Rybova
mše, až v roce l994 začalo pracovat 2O žen v průběhu celého roku
pod vedením učitelky ZUŠ.Uspořádáno 8 koncertů ve městě i v okolí.

3.2 Sbor je součástí Sdružení rodáků a přátel Sedlčanska, má
zkoušky v ZUŠ.

3.3 Zvláště vánoční koncerty jsou velmi úspěšné u domácího
publika.Jinak zatím bez ohlasu a bez odborných kontaktů.

3.4 Soubor hospodaří společně se Sdružením. Na koncertech v kostele
se dobrovolné vstupné nechává ve prospěch kostela. MěÚ věnoval
8tis.Kč na nákup látek pro jednotné oblečení členek. Sponzor (z pří-
buzenstva) zajišťuje rozmnožování notového materiálu.

3.5 Překážky: V úvodní fázi práce sboru nebyly vyřešeny vztahy
mezi farní radou, varhaníkem a sborem.Paralelně byl ve městě
vyhlášen nábor do nově zakládaného dalšího sboru.

3.6 Vazby na oborové, regionální ani centrální organizace a
instituce zatím nemá vybudovány. (Zprostředkován UČPS a FOS.) Sbor-
mistryně, absolventka konzervatoře oboru lidové nástroje má v úmyslu
vytvořit folklorní soubor.

d/ Klub Velká Kobra

3.1 Několik mladých nadšenců začalo organizovat asi před lO lety
všestranně zaměřený klubový život: od rekreačního sportu, přes
divadelní pořady, recesní setkání a pochody, přes besedy, literární
a výtvarné soutěže, společné dovolené, víkendy až po práci s dětmi v
tzv.Malé Kobře. Nejpopulárnějším se stal Pohádkový les na Červeném
Hrádku se l8O účinkujícími, s účastí více než 2OOO lidí, mikulášské
nadílky v MŠ, dětské maškarní reje atp. Klub spolupracuje se školami
(soutěže), s divadelním spolkem, jeho program je všestrannost,
spolupráce s každým, zábava. Oblíbené jsou komponované programy,
jejichž autorkou je již lO let Ivana Dvořáková.

3.2 Klub je registrovaným občanským sdružením, má l6 členů, kteří
organizují činnost pro veřejnost. Pro jednotlivé počiny jsou

nabalováni další účinkující. Hlavními organizátory jsou Jar.Repetný
a Vl.Boštík.Klub byl účastníkem zbraslavského setkání spolků
(IPOS).

3.4 Významnou pomocí je skutečnost, že prostory pro klubovou práci
i propagaci podniků zajišťuje Kulturní dům.Základem finančního
hospodaření je vstupné a členské příspěvky (ročně 3OO Kč).

e/ Studio mladých

3.1 Skupina původně pracující jako součást Spolku divadelních
ochotníků se osamostatnila pod vedením V.Zemanové a při ZŠ l.
připravuje pravidelně inscenace pro děti. (V prosinci 94 uváděla
7 představení pohádky Kráska a zvíře pro školy.)

3.2 Zřizovatelem souboru je Základní škola l. Důvodem odtržení byla
údajně touha po samostatném finančním hospodaření.

3.3 Finanční zdroje = vstupné. Kulturní dům dává k dispozici
prostory pro zkoušky, sál na 6 představení, techniku, výrobu kulis,
propagaci. Výtěžek sedmého představení je určen Kulturnímu domu.

f/ Spolek přátel města Taverny

3.1 Sdružení zabývající se organizací přátelských styků města
Sedlčany s francouzským městem Taverny. Postupně představuje řešení
jednotlivých oblastí v partnerských městech: soc.péče, školství,
kultury. V říjnu 94 pro0ěhla v Taverny výstava "Sedlčany - historie
jednoho českého města".

3.2 Registrované občanské sdružení - presidentem spolku je ředitel
ZŠ Pavel Pína.

3.4 Město Taverny věnovalo mj.Městské knihovně knižní dar v ceně 5
tis.franků. Na zájezdech do Taverny se finančně podílí MěÚ.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb

Sedlčany (PB)
a/ Kulturní dům Josefa Suka

4.1 Čtyřicet let slouží jako základní kulturní zařízení města.
Rozměrná reprezentační budova má velký divadelní sál,společenský
sál, koncertní sál s varhanami, malý (disko)sál, kinosál a provozní
místnosti ředitelství. Prostory, které nebylo rentabilní provozovat
byly pronajaty. Jinak ostatní prostory jsou využívány k bohayté
programové činnosti, kterou organizuje KD nebo jsou dávány k
dispozici občanským sdružením (Viz 3.)
Okruh pořadatelských činností: koncerty hudebních skupin a zpěváků,
divadelní představení,koncerty vážné hudby (3O ročníků hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany), výchovné koncerty pro mládež, výstavy
obrazů apod.,propůjčování prostor pro představení a setkávání
občanských sdružení, nájmy na plesy, zábavy, konference, taneční
kurzy atp.,cestopisné přednášky,promenádní koncerty dechových hudeb
z regionu na náměstí,s výjimkou kurzu šití se KD nezabývá
vzděláváním. V současné době kryjí požadavky občanů kurzy pořádané
školami.

KD provozuje: Městské informační středisko v přízemí budovy
radnice na živnostenské oprávnění: předprodej vstupenek, informace o
programech, vydán Katalog služeb pro návštěvníky města,
zprostředkování hlášení v místním rozhlase, propagace podniků,
prodej publikací, drobných upomínkových předmětů.

Lidová hvězdárna je součástí KD, který zajišťuje
její provoz a financování. Je přístupná veřejnosti v sobotních
večerních hodinách nebo pro ohlášené hromadné návštěvy dle dohody.
Činný je zde kroužek zapojený do celosvětové sítě sledování zákrytů
hvězd Měsícem a planetkami.(Dle statistiky v r.l993 486 návštěvníků
na 24 akcích.) Práci hvězdárny zajišťuje v dohodě o pracovní
činnosti O,5 pracovníka.
KD vydává:
Kulturní kalendář (zpravodaj města Sedlčan)
lx měsíčně shrnuje informace o pořadech a
činnosti KD
KD je příspěvkovou organizací zřizovanou městem.

4.2 Provoz zajišťují 4 odborní pracovníci - manažeři a provozní
zaměstnanci. V roce l994 dociluje KD obrat 3,275 mil.Kč. Na jeho
krytí se podílí ze 75% příspěvek města,zbývajících 25% je hrazeno z
příjmů za vstupné (2/3) a nájmy (l/3).
Příspěvek je určen - na provoz budovy a mzdy pracovníků,
- na podporu neatraktivních kulturních
programů (koncerty),
- jako podpora činnosti občanských
sdružení v kultuře,
- jako příspěvek na činnost hvězdárny,
- jako příspěvek na činnost Městského
informačního střediska.

4.3 Vztah ke skupinám zájmových kulturních aktivit.
Činnost KD je zřetelně rozdělena na manažerské zajišťování
kulturních programů KD a výraznou všestrannou pomoc zájmovým
skupinám zabývajícím se kulturní tvorbou. Tato pomoc je podmínkou
udělování příspěvku. Za umožnění činnosti v prostorách KD, za
pomoc technickou,propagační dávají soubory při opakujících se akcích
za vstupné příjem z jednoho představení k dispozici KD.

b/ Městská knihovna - činnost nebyla zjišťována - rozpočt.org.

c/ Městské muzeum

4.1 Zřizovatelem je město.Muzeum nemůže v současné době plnit své
poslání, protože nemá vlastní prostory pro expozici, když bylo
nuceno se vystěhovat ze zámku Červený Hrádek. Předpokládá se, že po
rekonstrukci staré radnice získá prostory pro výstavní účely i pro
depozitář. Zatím je provizorně uskladněno na několika místech. Ve
spolupráci se spolky realizovalo výstavy "Lidé bez domova" k
5O.výročí vystěhování města, "Vánoční zvyky", "Městské památky" k
7OO.výročí města a "Sedlčany - historie jednoho českého města" pro
francouzské město Taverny. Rozpočt.org.města.

d/ Základní umělecká škola
má obory hudební, výtvarný, lit.dramatický, taneční. Učí zde l2
učitelů (z poloviny bez kvalifikace), nicméně jsou výrazně činní v
kulturním životě města. MěÚ rekonstruoval pro ZUŠ budovu, v níž ZUŠ
rozvíjí svoji činnost.Rozpočt.org.města.

e/ Kino
provozuje město v kinosále KD. Do r.l994 provoz nebyl prodělečný.
(Programování: listopad 94: 6x USA, 3x ČR, prosinec 94: 5x USA, lx
ČR, leden 95: 9x USA)

f/ Sedlčanský kraj - týdeník vydávaný soukromým vydavatelem
(Z.Kolář, nám.TGM 34) - vyprodáno - nezískáno - výměna
nepravděpodobná.


5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Sedlčany (PB)
5.1 Z výše uvedeného vyplývá (viz l.- 4.),že město přistupuje k
řešení otázek kultury velmi odpovědně. Představitelé města
jsou přijímáni jako podporovatelé kultury. (Např. Po premiérách
Spolku divadelních ochotníků přichází starosta s květinou na jeviště
poděkovat.) Zájmové kulturní aktivity zřetelně radnice podporuje.
Rada města je složena profesně.Ředitel Kult.domu je jejím
členem.Kulturní komisi rada nemá, ani na MěÚ není odpovědný
pracovník pro tento úsek.
Voliči jsou zřejmě i jinak spokojeni s prací starosty, když dostal
ve volbách l994 největší počet hlasů, podobně jako jeho náměstek.

5.2 Základní podmínky pro rozvoj kultury jsou ve městě vytvořeny
(kult.dům, kino, ZUŠ, hvězdárna, knihovna) zajištěním vhodného
prostředí dostupného všem zájemcům. Bolavý je problém umístění
muzea.

5.3 Financování:

x/ Z městského rozpočtu bylo věnováno na kulturu:
l993 8,2 % tj.3832 tis.Kč, tj. na jednoho obyvatele 48l Kč
l994 6,3 % 4O87 tis.Kč 514 Kč
l995 7,l % 4900 tis.Kč 616 Kč
Index l993 x l995 je l28,l %

6 Projekty
Sedlčany (PB)
Přízemí radnice bude rekonstruováno, vznikne výstavní síň, v níž je
plánována výstava lOO let muzea. Pokračovat budou hudební festivaly
Sukovy Sedlčany.

7 Podnikatelé
Sedlčany (PB)
7.1 Mecenáši: Jako sponzoři jsou podnikatelé oslovováni u
příležitosti akcí jako 7OO.let města, Sukovy Sedlčany apod. Uvolněné
částky nejsou výrazné.
7.2 Organizátoři kultury:Soukromě jsou provozovány: taneční škola,
klub Manhattan v KD, vydávání novin, 2 knihkupci.
Na Červeném Hrádku pořádá několik let přehlídku plenérového divadla
agentura Koráb.

8 Různé:
Sedlčany (PB)
IPOS, útvar Regis realizoval v prosinci l994 anketu sledující
spokojenost občanů s úrovní služeb a s řešením problémů města. Z ní
vyplynulo, že nabídka kultury je v pořadí na 4.místě po vyjádření
spokojenosti se zásobováním, úrovní obchodů a předškolními
zařízeními. Velmi pozitivně byla hodnocena občany veřejně
prezentovaná činnost spolků a sdružení (7.místo) a úroveň tradičních
oslav a svátků (9.místo). Na otázku "Čeho si v Sedlčanech nejvíce
vážíte a ceníte" odpovědělo l7 % dotázaných - nabídky kultury. Podle
ankety (vzorek 426 domácností) jsou v 54 % domácností členové
místních spolků nebo sdružení.

9 Anotace

S E D L Č A N Y o.Příbram 7 l63 obyv.

Město mimo hlavních komunikací, vzdálené kulturním střediskům
vytvořilo systém pro organizování kulturního života na základě dělby
funkcí: manažerskou činnost rozvíjí Kulturní dům, místní vstupy
organizují a tvoří občanská sdružení, jimž zajišťuje podmínky pro
práci Kulturní dům.Organizací nabídky vzdělávacích služeb se
zabývají školy. Anketou ověřena spokojenost občanů s úrovní
kulturních služeb.

lO Informace podali
Sedlčany (PB)
PSČ: 264 Ol Směr.č.tel.:O3O4

Jaroslav Mrvka, předseda Spolku divadelních ochotníků, Komenského877
tel: 22128
pí Tauberová, jednatelka Sdružení rodáků a přátel Sedlčanska,
knihovnice, Městská knihovna, Komenského 5O
tel: 2ll86
Vlad.Severová, ved.pěv.sboru Záboj, učitelka ZUŠ,Víta Nejedlého358
tel.22357
Jar.Repetný, ved.Klubu Velká Kobra, Sedlčany 617
tel: 21271
Jar.Kolský, ředitel Kulturního domu Jos.Suka, Havlíčkova 514
tel: 21480
Další adresy: Městské informační středisko, nám.TGM - radnice
tel: 21158
Městské muzeum, správce Jiří Páv, nám.TGM-radnice
tel: 22742 l.122
Městský úřad, nám.TGM
tel: 22742

Zaznamenal Jiří Valenta - IPOS/Regis - 29.ll.l994

K ověření zasláno: Městský úřad Sedlčany 7.l2.94SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

S E D L Č A N Y o.PŘÍBRAM
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy

•———————————————•
| Zastupitelstvo|
•———————————————| 7l63 obyvatel
•——• MěÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •———————————————• •———————————————• •———————————————•
•——•Kulturní dům |///////|Spol.div.ochot.|OS |Sedlč.kraj |
| •——•————————————•———• / •———————————————• •———————————————•
| |Měst.inf.střed. | /
| •————————————————• / •———————————————• •———————————————•
| |Lidová hvězdárna| //|Studio mladých |ZŠ |Klub Manhattan |
| •————————————————• / •———————————————• •———————————————•
| /
| / •———————————————• •———————————————•
| //|Velká kobra |OS |l.knihkupec |
| / •———————————————• •———————————————•
| /
| / •———————————————• •———————————————•
| //|Spolek Taverny |OS |2.knihkupec |
| •———————————————• •———————————————•
|
| •———————————————• •———————————————•
•——• Měst.muzeum |///////|Sdruž.rodáků...|OS
| •———————————————• •——•————————————•
| |Pěv.sbor |
| •———————————————////////////————————————•
•——• Zákl.um.škola |
| •———————————————•
|
| •———————————————•
•——• Kino |
•———————————————•

jv - 26. 1.1995

Publikováno: čl.pro S95, Am.scéna l/95, část prac.textu kursu Regis
Místní kultura 6/95
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.