Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kosmonosy, organizace kulturních aktivit ve městě v roce 1995 , zpracoval Jiří Valenta

K O S M O N O S Y o.Mladá Boleslav 3338 obyvatel

1 Charakteristika obce
Kosmonosy (MB)

1.1 Malé město kdysi nedaleko okresního města,
dnes - po mohutné bytové výstavbě a rozšíření závodu "Škoda" v 70. a
80. letech - prakticky spojeno s Mladou Boleslaví.Správní spojení
realizované v 70. letech občanům nevyhovovalo a město se
osamostatnilo. Od té doby město prožívá renezanci.

1.2 Demografické údaje (l99l): 3 338 obyvatel žije v 1 202
domácnostech (0 2,8 obyv.= l domácnost) v 694 domech (0 l,7
domácnosti v l domě). V roce l93o 4 346 obyvatel v 5O5 domech, tedy
ubylo 33 % obyvatel, přibylo 37 % domů.
1 899 ekonom.činných obyvatel (tj. 57% z celk.počtu obyv.) vyjíždí
za prací 1 362 (72%). Valnou většinou do lkm vzdálené Ml.Boleslavi.
Národnostní složení:l93O: čs:3747 něm:555
l99l: čm:32O5 slov:69 jiné:33
l93O: řk:2781 bez:1OO7 ev:27O čs:25l
l99l: bez:l86O nezj:727 řk:674

1.3 Stavebními perlami jsou barokní zámek (Alliprandi) v něm je
umístěna základní škola a dům dětí a mládeže (jinak ale chátrá),
kostel sv. Kříže a klášter (v něm od r. 1869 je umístěn ústav
mentálně postižených), barokní fara (upravena a pronajata Kosmonoské
besedě a knihovně), Loreta a věž (opraveny z rozpočtu MěÚ nákladem
3,5 mil. Kč). Kino.

1.4 Zámek přes celkovou zpustlost exteriéru umožňuje ve výborně
akusticky upraveném sále pravidelný koncertní život. Pro kulturní
nabídku je určující propojenost s průmyslovým okresním městem,
vybaveným živě prosperujícím kulturním domem, divadlem, okresní
knihovnou, muzeem, kiny, výstavními síněmi a v současné motorizované
době malá vzdálenost od Prahy (54 km).


2 Tradice a vazba na ně
Kosmonosy (MB)

2.1 Město prožívalo období rozkvětu v období působení kláštera
piaristů (1650-1739) a v letech prosperity kartounky.

2.2 Vazba na tradici sochařské tvorby rodiny J.Jelínka není patrná.
Tradice kosmonoských poutí nebyla obnovena. S tradicemi města
seznamuje veřejnost historický klub (součást Kosmonoské besedy),
který pořádá dny kulturního dědictví, dny otevřených dveří v kosm.
památkách, kosmonoské spolky v minulosti, kosmonoská řemesla
a průmysl. Silná je tradice spolkového života. Jeho podobu
v minulosti zachytila výstava (1992). Dokumenty o činnosti spolků
jsou uchovány v archivu Kosmonoské besedy. Kulturní život
v posledním půlstoletí organizovala velmi aktivně Osvětová beseda

(koncerty, přednášky, besedy, výlety, výstavy, fotonoviny apod.)
Svým způsobem na tradici spolkového života v l.pol.20. století
navazuje, ale i pokračováním tradice osvětové práce v posledním
půlstoletí je práce Kosmonoské besedy.

3 Skupiny organizující kulturní život
Kosmonosy (MB)
a/ Kosmonoská beseda
3.1 Je sdružení spolků města,které koordinuje všechny kulturní
aktivity .Jeho činnost řídí patnáctičlenná rada KB v čele s
předsedou, který je tč. zástupcem starosty města.KB a její součásti
jsou spíše skupinami dobrovolných organizátorů kulturní práce.
Jsou to:
Kruh přátel hudby
Historický klub
Sbor pro občanské záležitosti
Turistický klub (s převahou důchodců)
Filmová kronika (zachyceno l5 let vývoje města)
Fotonoviny (25 let seznamují veřejnost s děním ve městě).

Kosmonoská beseda v toku desetiletí vybudovala okruhy
pravidelných zájemců o pořádané akce. Koncerty Kruhu přátel hudby
jsou společenskou událostí města, nicméně jde o užší okruh speciali-
zovaných zájemců. Celková činnost je zaměřena především na zprost-
ředkovávání vystoupení pozvaných umělců nebo organizování přednášek
odborníků. Již z organizačního principu vyplývá,že činnost Kosmonoské
besedy velmi vlídně přijímá a výrazně podporuje městský úřad.
(Starosta města Petr Šíl je iniciátorem přístupu, který akcentuje
návaznost na tradice kosmonoského kulturního života.)


b/ Dětské zájmové sdružení Altamíra
Na pozemku města byl postaven objekt /klubovny a tábořiště/ péčí
odborové organizace mladoboleslavské Škodovky. V jednotlivých
oddílech se tam schází asi l5O dětí, věnujících se výrobním
praktikám praehistorických dob (tavicí pece, kování,
keramika,pletení, stavění, úly atp.)

c/ Pěvecký sbor základní školy - nezjišťováno.

K celku:

3.6 Místní vazba organizací a institucí je přesně vytvořena a
vyhovuje.
Patrná je také vazba na městské organizace v Mladé Boleslavi, což je
jednak následek bývalého připojení, jednak jsou to vazby oboustranně
výhodné (koncerty, Altamíra, knihovna).Vazba na oborové vyšší celky,
organizační pomoc z okresu nebo centra, není v žádném případě
patrna.


4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Kosmonosy (MB)
a/ Kino provozuje MěÚ - předpokládá se privatizace a přeměna
budovy kina na klub a sídlo Radio Regina, které má zajišťovat jako
protislužbu 15-20 min. denní vstup zpráv pro Kosmonosy.

b/ Knihovna (pobočka Okresní knihovny) - nezjišťováno

c/ Klub mládeže - provozuje mladoboleslavský Dům dětí a mládeže -
rozvíjí všestrannou zájmovou činnost dětí a mládeže
z činnosti: výtvarný víkend
pálení čarodějnic
výtvarná a fotograf. soutěž k Roku rodiny

d/ Kosmonoské noviny - vydává MěÚ- mimo jiné průběžně sledují
kulturní život města a práci jeho organizátorů. (Viz knihovna IPOS)


5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Kosmonosy (MB)
5.l Je to vztah velmi vstřícný zájmovým kulturním aktivitám(viz 3.l.).

5.2 Vytváření podmínek: Kosmonoská beseda má k dispozici spolu s
knihovnou budovu fary, sál zámku atp.

5.3 Financování kultury: Provoz fary odhadem stojí
6Otis.Kč,příspěvek na činnost Kosmonoské besedy je 3Otis.Kč.Dalšími
částkami MěÚ přispívá na činnost ostatních sdružení (hasiči,
baráčníci, svaz žen, včetně Altamíry).
Koncertní činnost je umožněna spoluprací s Kulturním střediskem Svět
v Mladé Boleslavi. KB dává zdarma k dispozici sál a organ.služby, KS
Svět honoráře umělcům.

6 Kulturní projekty
Kosmonosy (MB)
Připravuje se vydání historických pohledů z roku l885. - Realizováno
l994. Zakládá se sbírka historických fotografií (výzva občanům),
otiskovány jsou postupně v Kosmonoských novinách.

7 Podnikatelé
Kosmonosy (MB)
7.l Drobné sponzorské dary.
7.2 Úvahy o privatizaci kina, jinak nezaznamenáno.
Aktivní přístup akciové společnosti Galatea při zakládání
nadace (viz 8.).

8 Různé
Kosmonosy (MB)
V letech l99l-94 provedlo město z vlastních prostředků rekonstrukci
zvonice a objektu Lorety s kaplí sv.Martina. Dokončení úprav se
ujímá Nadace sv.Martina, zřízená r.l994 z iniciativy jednotlivců a
akc.spol.Galatea, budující ve městě aquacentrum. Nadace si vzala za
úkol také podporovat kulturní a společenský rozvoj regionu a řešit
otázku vhodného využívání areálu Lorety a jejího okolí.

9 Anotace

K O S M O N O S Y o.Mladá Boleslav 3.5OO obyv

Malé město splývající s okresním městem vytvořilo pro koordinaci
kulturních aktivit dobrovolné sdružení spolků "Kosmonoská beseda",
navazující na dlouholetou tradici práce Osvětové besedy. Vedle
koordinace aktivit rozvíjí některé vlastní činnosti. Dochází zde k
propojení zájmů aktivistů se zájmy samosprávy, když zástupce
starosty je předsedou neregistrovaného sdružení. Pozoruhodné jsou
aktivity dětského zájmového sdružení Altamíra /reg.MV/, pořádání dnů
kulturního dědictví, filmová kronika města, fotonoviny a koncertní
činnost a zvláště péče města o úpravu památek z vlastních zdrojů i
péče o jejich využití prostřednictvím založené nadace.

(Viz záznam rozhovoru o zájmových kulturních aktivitách - Jiří
Valenta - Regis - květen l994)

Témata: MÍSTNÍ KULTURA - KULTURNÍ AKTIVITY - SDRUŽENÍ - SAMOSPRÁVA -
OBCE - PAMÁTKY - NADACE
Klíčová slova: Amatérský film - Fotografie

lO Informace podali
předseda Kosmonoské besedy Vladimír Dlouhý
starosta města Petr Šíl
emer.předseda Kosm.besedy Josef Pažout

Adresa: Městský úřad 29306 Kosmonosy - tel: O326/22376

Zaznamenal Jiří Valenta - Regis - květen l994.
K náhledu zasláno MěÚ - bez připomínek - doplněno 22. 2.1995SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

K O S M O N O S Y o.Ml.Boleslav
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ----- = zajištění provozních podmínek
..... = zastupitelské koordinační vztahy OS = občanské sdružení
•———————————————•
•———————————————• |Komise | 3338 obyvatel
| Zastupitelstvo•———————•———————————————•
•———————————————• •———————————————• •———————————————•
•—• MěÚ •———————•Kosmonoská beseda |Nadace sv.Mart.|
| •———————————————• ....•———————————————• | •———————————————•
| . |
| Kult.služby . Zájmové skupiny |
| •———————————————• . •———————————————• |
•—•Kino (zrušeno) |.... |Klub př.hudby •—•
| •———————————————• . •———————————————• |
•—•Kosmon.noviny |.... |Turist.klub •—•
/ •———————————————• . •———————————————•
/ .
/ •———————————————• .
//|Pob.okr.knihovny....
•———————————————• .
.
•———————————————•.... •———————————————•
|Klub mládeže MB•———.———•Řada kroužků |
•———————————————• . •———————————————•
.
. •———————————————•
....|Pěvecký sbor ZŠ|
. •———————————————•
.
. •———————————————•
....|Altamira | OS
•———————————————•


jv - 22. 2.1995


Následné záznamy:

Ad 5.l : l/95 ustaveny komise: školská a mládežnická, pro životní
prostředí, pro údržbu historických a kulturních památek, pro
občanské a zájmové spolky a regionální spolupráci.

Ad 6 : l/95 městský architekt oznámil záměr zbudovat na rozhraní
katastrů Ml.Boleslavi a Kosmonos velké zábavní a sportovní centrum.

Ad l.5 : Stručná historie připojené obce Horní Stakory v čl. Ještě
já se podívám k těm stakorským zahradám v Kosmonoských novinách 9/95
Řezbáři a sochaři Jelínkové (-"-)
9/95 uspořádána výstava Archeologické a historické památky
na území Kosmonos a Horních Stakor (návštěvnost 700)

Ad 1.4 : 9/95 zahájena přestavba kina Máj: zůstáva v majetku města,
pronajato firmě ŠMAK, ta provádí rekonstrukci. Vznikne obchodně
společenské centrum, učňovské středisko pro obor řezník-uzenář,
restaurace, kinosál bude přeměněn na víceúčelové zařízení (sál s
parketem, stylová restaurace - náves s dubovými stoly, Ladovými
obrázky ), jeviště zůstane zachováno, předpokládá se videoprojekce,
řada salonků. (ex Boleslavský deník 12.10.95)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':