Databáze českého amatérského divadla

Texty: Horšovský Týn, Organizace kulturních aktivit ve městě v roce 1995 , zpracoval Jiří Valenta

H O R Š O V S K Ý T Ý N okres Domažlice
4970 obyvatel
——————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Horšovský Týn (DO)
l.l Malé město 4Okm západně od Plzně, lO km od Domažlic v podhůří
Českého lesa, v širokém údolí řeky Radbuzy.Leží na hlavním silničním
tahu Plzeň - Domažlice - Folmava, asi 2Okm od hraničních přechodů
Folmava a Lísková.Městská památková rezervace. Do r.l960 bylo
okresním městem. Původně zaměřeno na zemědělskou výrobu a malou
výrobu řemeslnou, dnes průmysl zpracování plastických hmot, výstavba
zemědělských staveb, výstavba silnic, výroba sportovního vybavení.
Do roku l945 převážně německé obyvatelstvo (viz l.2.).

l.2 Demografické údaje: 497O obyvatel (l99l) žije v l780 domácnos-
tech (O 2,8 obyv. v jedné domácnosti) v 84O domech (O 2,+ domácnosti
v l domě). Údaje jsou uvedeny společně s dalšími l9 připojenými
částmi. V převážné většině z nich žije řádově několik desítek
obyvatel. Srovnání se situací v r.l93O nelze provést vzhledem k
nestejnému územnímu vymezení obce.
Z 2766 ekonomicky činných obyvatel (tj.55,7 % z celkového počtu
obyvatel - v ČR 0 53 %) vyjíždí za prací 664 (tj.24 % - v ČR 0 33%).
Národnostní složení: l93O: něm:2521 čs:534 jiné:62
l99l: čm:4695 slov:l4O jiné:93
Náboženské vyznání: l93O: řk:2962 izrael:52 bez:43 ev:35 ost:25
l99l: bez:l986 řk:l8O5 nezj:lO5l

l.3 Zástavba, dominanty obce: Zachoval se zde skoro nedotčený
urbanistický soubor (od rané gotiky k pozdnímu baroku), zvláště
pozoruhodný svým vztahem k budově zámku a volutovými štíty se
štukovou ornamentikou. Zámek ve stylu severoitalské renesance
(Galli) s rozsáhlým parkem. Raně gotický kostel sv.Petra a Pavla
(zbarokizován) ve středu svažujícího se náměstí. Na něm
pův.renesanční budova radnice, přestavěná barokně. Novější zástavba
převážně na protilehlém břehu Radbuzy v okolí nádraží neruší
historický celek města.

l.4 Kulturní vybavenost: Po přestavbě kina (l99l) se mohou v jeho
prostorách (35O míst) pořádat divadelní představení - jeviště patří
k nejlépe vybaveným v celém regionu.V budově Městského kulturního
zařízení je sál (lOOmíst) a dvě klubovny (2O a 4O míst), v ZUŠ sálek
pro vystoupení žáků (3O míst). Zámecké prostory - zrcadlová síň,
kaple sv.Václava jsou důstojným prostředím pro koncerty.
Koncertuje se i v gotickém kostele sv.Petra a Pavla.
Společenské akce se realizují v sále (6OO míst) hotelu Šumava.
Ve městě je Střední zemědělská , Střední podnikatelská škola a
Integrovaná střední škola, Odborné učiliště pro absolventy zvláštní
školy a Specielní rodinná škola.

l.5 Základní údaje z historie obce: Při brodu přes Radbuzu vznikla
kupecká osada, v 2.pol.l2.stol.patřila krajina pražskému biskupovi,

od pol.l3.stol.sídlo panství, následovala výstavba hradu, v podhrádí
města.Po požáru v l6.stol.vystavěn velkorysý zámek, panství bohatlo,
v l8.stol.dovršena germanizace.Až do začátku 2O.stol.převládal
zemědělský charakter města. l945 německé obyvatelstvo vystěhováno.
Rekonstrukce městského centra v 2.pol.2O.stol.
Osobnosti: ve městě působil v 6O.letech l4.stol.Jan Milič z
Kroměříže, jako písař na zámku zde působil slovenský básník a huma-
nista Ján Sylván, město dětství Josefa Dobrovského, narodil se zde
Jan Jos.Littrow, vynálezce dialytického dalekohledu.
K 8OOletému výročí založení města vydal MěÚ publikaci o jeho
historii i současnosti.

2 Tradice a vazba na ně
Horšovský Týn (DO)
2.l Výrobní: není známa vazba na výrobní tradice z období převážně
německého osídlení.

2.2 Kulturní: Prohlášení města za městskou památkovou rezervaci je
základem péče o obnovení nejvýznačnějších staveb města, zvláště na
náměstí.Vznikla půvabná kulisa,pro návštěvníka však minimálně vázaná
s historií města. Patrny jsou stopy nečitelných tabulí, plnících
kdysi tuto funkci.
Z tradičních slavností byla obnovena annenská pouť.Za kulturní
tradici posledního období lze považovat čtvrtstoletí pravidelné
práce amatérského divadelního souboru a dechové hudby.


3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Horšovský Týn (DO)
a/ Divadelní soubor -
3.l Charakteristika souboru: l5 členů (l7-55 let). Za sezónu
nastuduje l-2 premiéry, 2 představení pro město, další na zájezdech.
Soubor oceněn na národní přehlídce ve Vysokém n.J.,lx vystupoval na
Jiráskově Hronově. 25 let pravidelné práce. Vystupuje též při růz-
ných městských oslavách s drobnými výstupy (pouť na sv.Anně, předs-
tavení na náměstí apod.).Zkouší v kině.
3.2 Organizační princip: zřizovatel MěKZ
Vedoucí Václav Kuneš (od l994 starosta města)
Z veřejného prohlášení: Příznivci ochotnického divadla mě znají
z jeviště, a těm bych chtěl vzkázat, že i při plnění pracovních
povinností si na tohoto koníčka najdu čas./p Kuneš je předním hercem
a režisérem souboru 25 let/
3.3 Ohlas práce: Soubor se mnoho let zúčastní okresních,
regionálních přehlídek, zdravě soutěží se sousedními soubory.

3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky: Hospodaření souboru
zajišťuje zřizovatel. Roční příjmy ze vstupného zhruba pokrývají
potřebné náklady.Sami ochotníci projednávají a získávají sponzorské
dary zvláště v souvislosti s účastí na přehlídkách. S částkami však
hospodaří zřizovatel.Provozní podmínky jsou vynikající, když dle
potřeby má soubor k dispozici zkušebny, klubovny a znamenitě
zařízené jeviště. Organizační a finanční starosti nemá.

3.5 Hlavní překážky v práci: Nezjištěny

3.6 Vazba na vyšší org.celky:účast na přehlídkách v okrese
i regionu.Přátelské styky se soubory v okolí. Informace z Artamy
dostávají. Zúčastňují se pravidelně seminářů ve Vysokém.

b/ Ženský pěvecký sbor - neformalizované dobrovolné sdružení
starších dam - sbormistryně Anna Poláková (cca 85 let)- zkoušky
v bytě - zpívají převáženě na akcích Klubu společenských akcí MěÚ -
l-2 veřejná vystoupení ročně

c/ Dechová hudba Čerchovanka - Kapelník Karel Poklop,učitel ZUŠ
lO členů - neformalizovaná skupina samostatných hudebníků působící
zároveň jako taneční orchestr - individuelní vlastnictví nástrojů,
saamostatná daňová přiznání jednotlivých členů.- Soubor získal
dobrou pověst, dříve zprostředkováván Pragokoncertem do zahraničí.
Dnes vystupuje na požádání, často v nedalekém Německu za výhodných
finančních podmínek. Natočil kazetu Čerchovanka.

d/ Dechová hudba Stavovanka - neformalizovaná skupina 5 hudebníků
zkoušky v MěKZ - jako protislužba veřejné koncertování zdarma -ved.
Jar.Vrba
e/ Country Vysoká tráva - zkoušky a občasná vystoupení v MěKZ

f/ Country Faraon - 4členná skupina hrající převážně pro vlastní
potěšení, případné vystupování bez úplaty, vede uč.ZUŠ Lengálová,
vystupují v klubu důchodců - po ztrátě klubovny na nádraží
předpokládají možnost zkoušek v ZUŠ

g/ Rock Gremlins - zkoušky v MěKZ - 5 členů,ved.Radek Pittr

h/ Skupina histor.šermu Šlejfíři - vystupování na základě
živnostenského oprávnění - spolupráce s MěKZ - ved.Václav Kadera

i/ Literárně dramatický kroužek ZŠ ved.Jana Tomášková
tč.v klidu

j/ Literárně dramatický kroužek ZUŠ ved.Dana Žáková
tč.v klidu

k/ Sdružení Čechů z Volyně - důvěrník pro oblast Břetislav Vokáč
- v regionu ll3 členů, v místě l8 - uspořádána výstava o osudech
Volyňských Čechů ve vestibulu radnice (l994), každý rok pořádají
posvícenské posezení se zábavou a vzpomínáním, vydali publikaci
"Volyňáci na Horšovotýnsku" (předáno Regis, Dr.Rassmusenová).


4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Horšovský Týn (DO)
a/ Státní zámek Horšovský Týn
4.l Od r.l945 vlastní zámek stát. Bez restitučních problémů.Právo
hospodaření má Památkový ústav Plzeň.Nejvýznamnější, nejrozsáhlejší
a nejnavštěvovanější kulturní instituce ve městě, soustřeďující
pozornost turistů a zvláště v letních měsících významně ovlivňující
celkový život města.V roce l993 34tis.návštěvníků, v r.l994
navštívilo 3 prohlídkové okruhy 34tis.návštěvníků.

Prohlídkové trasy nabízejí: vstupní historická expozice, zámek
s ukázkami bydlení šlechty, hrad s ranně gotickou biskupskou kaplí,
kuchyně s historickým nádobím, zámecký park, hradní příkop s
medvědy.

4.2 Financování a personální obsazení: l7 zaměstnanců v čele se
správcem zámku. Náklady na provoz v r.l994 2,5mil.Kč a na obnovu
zámku 2,5milKč.

4.3 Vztahy k městu: Správa zámku ve spolupráci s MěKZ pořádá v
letním období v tanečním sále cyklus koncertů.Náklady na prostory a
energii hradí správa zámku, vystupování umělců MěKZ, výtěžky se dělí
na polovinu. Účinkují vynikající umělci, návštěvníci převážně z
širšího okolí, z města pouze asi lO (!). Větší zájem místní diváci
projevují o koncert u příležitosti Annenského posvícení. Správa
zámku připravuje projekt na veřejné využití erbovního sálu pro
obřady, kongresy atp.
Ke sporům s městem dochází v souvislosti s využitím a údržbou
zámeckého parku, který je veřejně přístupný.Správa zámku některými
opatřeními zamezujícími devastace podnítila úvahy o převod parku do
vlastnictví a pod péči města. S touto tendencí správa zámku
nesouhlasí.
Problémem zůstávají služby návštěvníkům zámku, které v jeho
areálu nelze zajistit (rozsáhlejší nabídka vhodného stravování
a ubytování, zásadní vyřešení zákazu parkování autobusů před zámkem,
které hyzdí nejpůvabnější partii města, nabídka služeb a drobného
občerstvení, která na náměstí zcela chybí).Tyto nedostatky např.
zabránily možnosti zařazení města do turistické trasy Burgenstrasse.
Je zřejmé, že základní situace tj.turistická přitažlivost zámku
a města jako památkové rezervace, by měla být základem úvah o dalším
vývoji služeb - byť časově omezených na turistickou sezónu.
Při správě zámku pracuje pobočka nadace Spisovatelé za práva
zvířat nazvaná Medvědi na zámku, zajišťující péči o dva medvědy
v hradním příkopu.V současné době péči zajišťují sponzorskými dary,
když úmysl získávat prostředky pořádáním tzv.medvědích slavností
nebyl úspěšný.

b/ Městské kulturní zařízení

4.l Zřizovatel - okruh činnosti:přísp.org. MěÚ - zajišťuje měsíčně
2 představení pro dospělé (divadlo nebo koncert), 2-3 představení
pro děti, o prázdninách lx týdně koncerty v zámku. 4x v týdnu
(popřípadě celý týden) zajišťuje provoz kina.
Vydává měsíčník Zpravodaj města Horšovský Týn (náklad 7OOks,
cena 2Kč), pohlednice města, plakát propagující město. Provozuje
informační centrum na náměstí od l.3.l994 ve společné místnosti
s cestovní kanceláří, podává informace všeho druhu,vybaveno
počítačem,zajímá se o vhodné programy, je členem Asociace
inf.středisek, spolupracuje s inf.střediskem v Domažlicích.
MěKZ pečuje též o depozitář městského muzea, pro něž připravuje nové
umístění a instalaci expozic.Muzeum po vystěhování z objektu zámku
je od l.9.l99l mimo provoz, zatím nemá budovu.V rekonstrukci je dům
v sousedství MěKZ, uvažuje se o umístění do rozsáhlé budovy sýpky .
Přístup k úkolu zatím není opřen o projekt a spolupráci s odborníky.
MěKZ organizuje taneční kurzy, angličtiny pro děti a němčiny pro

dospělé.Pořádá v MěKZ také diskotéky - zatím bez jinde obvyklých
problémů pořádkového charakteru.

4.2 Financování, personální obsazení a vybavení.MěKZ má k dispozici
budovu (maj.MěÚ) a kina (maj.MěÚ).Objekt "kina" zaslouží po
rekonstrukci adekvátnější označení. 8 přepočt.zaměstnanců, z toho
3 nespecializovaní odborní pracovníci.
Celkový rozpočet l994 78Otis.Kč. (Z toho 55Otis.Kč mzdy.) Příjem ze
vstupného 58Otis.Kč, sponzorské dary asi 98tis.Kče. Schodky vznikají
zvláště při koncertech v zámku.Schodek vyrovnávají místní
podnikatelé a MěÚ. Pro rok l994 MěKZ získalo od MK na podporu
neprofesionálních aktivit 29tis.Kč.

4.3 Vztah ke skupinám zájmových kulturních aktivit: Městské kulturní
zařízení je nejen manažerem pro pořádání akcí, ale všem místním
zájmovým kulturním skupinám umožňuje ve vhodném prostředí činnost
tak, aby poplatky za pronájmy neohrožovaly jejich činnost
a existenci.


c/ Městská knihovna

4.l Zřizovatel - okruh činnosti: Zřizovatelem je MěÚ (zajišťuje
provoz knihovny), ale mzdy 2 knihovnic hradí Okresní knihovna v
Domažlicích, právětak jako nákup knih (l994:3ltis.Kč).Pro l2
vesnických knihoven plní funkci střediskové knihovny, jimž zajišťuje
knižní soubory. Má 562 čtenářů tj.ll% obyvatel. V roce l994
uspořádala knihovna 44 besed pro školy, spolupracuje s Klubem
společenských akcí MěÚ.

4.2 Financování,personální obsazení a vybavení:Umístěna v budově
sousedící s MěKZ (maj.MěÚ).Náklady MěÚ na provoz knihovny činily
v roce l994 Kč 67 tis.Kč.
Městská rada l994 schválila 5tis.Kč jako posílení na nákup knih.
MěÚ se stal zakladatelem nadace Městské knihovny (vložil lOOOKč), po
vyhlášení se vyskytl jeden anonymní dárce s vkladem 34OOOKč. Částka
bude pravděpodobně využita na nákup počítače.

d/ Základní umělecká škola

4.l Zřizovatelem je MěÚ - přispívá na provoz školy l2Otis.Kč(l994).
Platy l2 učitelů zajišťuje školský úřad - l8O žáků navštěvuje
obory:výtvarný,hudební a literárnědramatický. Žáci platili školné na
půl roku hudební 55OKč, lit.dram.33OKč, výtvarné:44OKč.
Pro veřejnost pořádá ZUŠ koncerty žáků v sálku školy, spoluúčinkují
při akcích Klubu společenských akcí a pořádají vystoupení pro žáky
ostatních škol. Pouze 4 učitelé bydlí v městě - ti jsou činní ve
veřejném hudebním životě jako vedoucí souborů.

5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Horšovský Týn (DO)
5.l Obecně: Evidentní jsou výsledky o odborné poradce opřené péče
o městskou památkovou rezervaci.Do jisté míry však překvapuje menší
úspěch v budování zázemí pro služby souvisící s turistickým ruchem,
nesporně největší podnikatelskou nadějí města.K takovému využití se
nabízí zatím chátrající dům na nároží pod zvonicí a jeho terasy.

5.2 Pro kulturní aktivity místních obyvatel vytváří město relativně
velmi dobré podmínky.
Po rekonstrukci kina na záviděníhodnou divadelní budovu s možností
všestranného využití, po rekonstrukci základní umělecké školy a
vytvoření slušných podmínek pro práci knihovny a kulturního
zařízení,jakéhosi koordinátora kulturních aktivit, se dá hovořit o
vytvoření vstřícného vztahu ke kultuře.

5.3 Financování kultury l994 plán l994 skutečnost návrhl995

Památky - město 4l7 387 4l7 387 l2O OOO
stát 938 6OO 938 6OO

MěKZ - město 78O OOO l,l47 296 2,l54 OOO
stát 29 OOO 29 OOO 4OO OOO
sponzoři 7O OOO 7O OOO 7O OOO
výnosy 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO

Knihovna - město 67 665 67 665 58 000

ZUŠ - město 4lO 754 4lO 754 l5O OOO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Celkem - město l,675 8O7 2,O43 lO3 2,482 OOO
stát 967 6OO 967 6OO 4OO OOO
sponzoři 7O OOO 7O OOO 7O OOO
výnosy 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO

Z celkové částky rozpočtu města je to 5,5 % .

6 Projekty
Horšovský Týn (DO)

l994: Rozvoj vzdělávacích aktivit dětí a mládeže (MěKZ) Konkurs MK
l995: Dětský filmový festival
l995: Zřízení muzea
Projekt využití erbovního sálu v zámku


7 Podnikatelé
Horšovský Týn (DO)
7.l Mecenáši: drobné služby zdarma, 34tis.anonymní dar nadaci
knihovny. Sponzoři akcí : Annenská pouť, Dětský filmový
festival,koncertů na zámku, divadelního souboru.

7.2 Organizátoři kultury
2 knihkupectví,2 videopůjčovny,


8 Různé
Horšovský Týn (DO)
Velmi úzká je spolupráce s německými sousedy, zejména s městy, kam
byli odsunuti starousedlíci z Horšovského Týna. Ve Wolfrshansenu se
udržuje historie Horšovského Týna, jsou tam tři ulice
Bischofteinitz. l992: Sudetoněmecká mládež z Mnichova zde uspořádala
Německo-české dny kultury mládeže. l994:Každý měsíc se uskutečňuje
setkání občanů německé národnosti (MěKZ)

l994: místní autorka učitelka M.Špačková vydala v Chodském naklada-
telství knihu O zlém Volfovi Dobrohostovi a jiné pověsti.

l994: jako příprava na Program obnovy vesnice rozeslány dotazníky
obyvatelům (sběr leden 95)

MěKZ postrádá nabídku možností služeb agentur. Doporučuje publikovat
v Místní kultuře.

ARTAMA: Soubor vítá zásilky dArtamana a žádá o praktické rady o
způsobu získávání novinek, dříve na objednávku zasílaných Dilií.

9 Anotace

H O R Š O V S K Ý T Ý N o.Domažlice 5OOO obyvatel

Pohraniční dříve převážně německé město, vzdálené od kulturních
center, městská památková rezervace, jíž dominuje zámek, který je
přitažlivým cílem turistů. Jejich pobytu zatím město málo využívá.
Místní kulturu organizuje a koordinuje Městské kulturní zařízení,
jehož prostory jsou zdarma k dispozici všem zájmovým kulturním
skupinám. Tradiční je činnost divadelního souboru, jehož vedoucí se
stal r.l994 starostou obce. Čilá je také činnost hudebních souborů,
zvl.dechové hudby, která často vyjíždí do Německa. Zajímavá je
aktivita skupiny v městě a okolí žijících Němců a Volyňských Čechů.
lO Informace podali
Horšovský Týn (DO)
PSČ: 346 Ol Směr.tel.č. Ol88

Městský úřad starosta Václav Kuneš Nám.Republiky tel:23OO
Městské kulturní zařízení Jana Tauerová -"- lO5 2247
Informační centrum Jiř.Příbková -"- lO7 2438
Městská knihovna ved.M.Baxová -"- lO5 2572
Základní umělecká škola Bezručova lOl
Státní zámek Nám.Republiky l 3111
Sdružení Čechů z Volyně Břet.Vokáč Vančurova 233 2216Na základě inf.materiálů,podkladů J.Štefánkové(Artama) a rozhovorů
l8.a l9.ledna l995 v Horšovském Týně zaznamenal Jiří Valenta,
IPOS/Regis 20. 1.1995

Ověřeno MěÚ (V.Kuneš) 10. 2.1995


Práce s materiálem:

PC:Disk:Aktivity l: HORSOTYN.TXT

Publikováno: část.Amatérská scéna l/95
Místní kultura 3/95

Ad inf:Řed, CIK, Artama, Red.zMK, MěÚ l3.2.95, OkÚ 22.2.95
2O.5.l995 Součást souboru Zájmové kulturní aktivity I.
ad inf. nám.min.Svoboda

Záznam 20. 1.1995 Opr: 10. 2.1995 29. 5.1995


Následné záznamy:


Domažlicko 2.3.95: Zpochybněna byla na jednání městského
zastupitelstva otázka umístění městského muzea,když město prodalo
"spořitelně tak lukrativní dům na náměstí za facku "a hrozí
nebezpečí, že po úpravách bude spořitelna vyžadovat neúnosně vysoký
nájem.


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

v obci H O R Š O V S K Ý T Ý N o.Domažlice
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek


•———————————————• 497O obyvatel
| Zastupitelstvo|
•—+———————————————|
| | MěÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •———————————————• •———————————————• •———————————————•
•—•Měst.kult.zař. •———————•Divadelní soub.| |l.knihkupec | |
| •———————————————• / •———————————————• •———————————————•
| |Zpravodaj | / |2.knihkupec | |
| •———————————————• / •———————————————• •———————————————•
| |Kino | / |Žen.pěv.sbor | |l.videopůjč. |
| •———————————————• / •———————————————• •———————————————•
| |Muzeum | ////|Stavovanka | |2.videopůjč. |
| •———————————————• / •———————————————• •———————————————•
| |Inform.středisk| ////|Country Vys.tr.|
| •———————————————• / •———————————————•
| ////|Rock Gremlins |
| •———————————————• / •———————————————•
•—•Měst.knihovna | ////|Šerm Šlejfíři |
| •———————————————• / •———————————————•
| ////|Sdr.Češi z Vol.|
| •———————————————•
|
| •———————————————• •———————————————•
•—•Zákl.um.škola |///////|Čerchovanka |
| •———————————————•——•/ •———————————————•
| |////|Country Faraon |

| | •———————————————•
| •————•Lit.dram.krouž.|
| •———————————————•
|
| •———————————————• •———————————————•
•—•Základní škola •———————•Lit.dram.krouž.|
•———————————————• •———————————————•

•———————————————•
|Státní zámek |
•———————————————•
jv 23. 1.1995
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':