Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit ve městě v roce 1996 , zpracoval Jiří Valenta

Bystřice u Benešova

3 803 obyvatel (l991) v hist.části 1869 obyvatel

SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení ŽL =živnost.list
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.


•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Občanská komise|
•—— ———————————————| •———————————————•
| | Obecní úřad |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •————— OkK —————• •—————ŽL———————•
•///Místní knihovna| |Dechová hudba |
| •———————————————• •——————————————•
|
| •————— ZO OÚ ———• •———————————————• •—————ŽL———————•
•——•Kulturní střed.•————•——•Divadelní soubor |Taneční orch. |
| •———————•———————• | •———————————————• •——————————————•
| | |
| | | •———————————————•
| | •——•Dětský div.soub.
| | •———————————————•
| |
| •———————•———————• •———————————————•
| |Hlas Bystřice •———————•Redakční rada |
| •———————————————• •———————————————•
|
| •——————ZO OÚ————•
•——•Kino |
| •———————————————•
|
| •———————ŠÚ——————• •———————————————•
•//•Z U Š pob. •———————•Soubory |
| •———————————————• •———————————————•
|
| •———————ŠÚ——————• •———————————————•
///|Z Š •———————•Kroužky,soubory|
•———————————————• •———————————————•Financování kultury -

v tis.Kč
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
| |Skuteč.|Rozpoč.| |
| Položky rozpočtu | | | |
| |1 9 9 5|1 9 9 6| |
•—————————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|VÝDAJE z kap.716 (neinv.) | | | |
| celkem : | 461,4 | 770 | |
•—•z toho:————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
•———•Knihovna | 36,7 | 25 | |
•———————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Kulturní středisko | 345 | 300 | |
•———————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Kino | 26,3 | 30 | |
•———————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Jiná zařízení (SPOZ)| 34,4 | 15 | |
•———————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Památky | 19 | 400 | |
•———————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
| Jiné výdaje | - | - | |
•————————————————————•———————•———————•——————————————————————•

•————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|Z jiných kap.rozpočtu | | | |
|celkem: | 242 | 242 | mzdy pracovníků v kult.
•————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•

•————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|Fin.vstupy státu: | 213 | 188 | | |
•———z toho:—————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
| Výdaje OkK na knih | 188 | 188 | |
| Výdaje na pob.ZUŠ | ? | ? | |
| Účelové dot.OkÚ | 25 | ? | |
| Grant Knihy a čtení| 7 | | |
•————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|VÝDAJE investiční: | | | |
|(pro účely kultury) | - | - | |
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|PŘÍJMY obce z kultury | | | |
|celkem: | 284,4 | 219 | |
•——•z toho:———————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Vstupné z kult.akcí, | | | |
| Kult.středisko | 155,2 | 150 | |
| Kino | 27,4 | - | |
|Knihovna | 4,8 | 4 | |
•——————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Poplatky ze vstupného | | | |
|dle místní vyhlášky | - | - | |
•——————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Pronájmy kult.zařízení | 10 | 10 | |
•——————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Vedlejší činnost KS | 25 | 25 | |
| | | | |
|Dary sponzorů | 30 | 30 | |
•——————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Příspěvky OkÚ, MK | 32 | ? | |
•———————————————————————•———————•———————•——————————————————————•


•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|Kultura:vydání bez příjmů | 703,4 | 1012 | |
•—————————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|VÝDAJE MĚSTA (obce) CELKEM|18 148 |28 449 | |
•—————————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Z toho % na kulturu | 3,9 | 3,6 | |
•—————————————————————————— ——————— ——————— ——————————————————————•
|Přepočet na l obyvatele Kč| 185 | 266 | |
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•

***


Srovnání s přístupem jiných podobně velikých obcí ( 2-5 tis):
% na kulturu Přepočet na 1 obyvatele Kč
95 96 95 96

Votice BN . 1,6 . 213
Vizovice ZN 2,2 1,9 163 206
Kosmonosy MB 3,1 3,4 328 454
Ivanovice VY 4,6 6,7 255 370
Kaznějov P-S 2,1 1,4 102 65
Sobotka JI 10,1 6,5 466 564Charakteristika činností:
PSČ:257 51
Obecní úřad - starosta Pavel Chlistovský (tel: O3O1/93218) vystřídal
v novém volebním období Ing.Václava Šimůnka, který se stal
přednostou Okresního úřadu v Benešově. Ten vypěstoval velmi vstřícný
vztah samosprávy k problematice místní kultury a nový starosta v něm
pokračuje. Záležitosti kultury projednává občanská komise současně s
problematikami školství a občanských záležitostí. Předsedkyní
komise je Marie Neradová, pracovnice obecního úřadu ve funkci vedoucí
kulturního střediska, vedoucí redaktorky zpravodaje, ale také
režisérka divadelního souboru, recitátorka a velmi schopná
iniciátorka a organizátorka místního kulturního dění.
Obec zajistila pro realizaci veškeré podmínky: jako zálohovanou
organizaci zřídila kulturní středisko, pro letní období kino,
současně se převádí knihovna, vybavila je vhodnými prostorami
v obecním majetku a sál v místním hostinci pronajala pro potřeby
kulturního střediska a kina. To vytvořilo předpoklad nenásilné
regulace výběru kulturních programů.
Údaje o financování kultury jsou velmi přehledně vedeny na
obecním úřadě, jehož finančním odborem procházejí všechny příjmy a
vydání (do 31.12.96 s výjimkou knihovny) těchto organizátorů
kultury. POZOR! Náklady na mzdy pracovníků kultury (1995 to bylo 242
tis.Kč) jsou skryty v jiných položkách rozpočtu. Finanční odbor
tel:O3O1/93217, pí Kramperová a Nápravníková.

Kulturní středisko - vede Marie Neradová, spiritus agens místní
kultury, (tel: O3O1/93253) O,7 úvazku ekonomky
Prostorové předpoklady: - malý sál s loutkovým divadlem
- útulná klubovna s krbem a občerstvením
- pronajatý sál s jevištěm
- výstavní prostor
- zasedací síň obecního úřadu
- kancelář
- prostory KS souvisejíí s místní knihovnou
- umístění v centru obce
Tyto prostory jsou pravidelně využívány bohatou škálou činností:
- programy pro děti (literární, koncerty, divadelní) řadí do cyklů,
výběr dle nabídek agentur a dle zkušeností,výjimečně do ceny 5
tis.Kč, pořádají se vždy dvě představení, vstupné 8-lO Kč.Velmi
úzká spolupráce s ZŠ.

- programy pro dospělé nepravidelné, spíše zábavného charakteru dle
nabídky agentur, nákladnější programy v rámci Podblanického
hudebního podzimu jsou podpořeny účelovou dotací OkÚ, podobně jako
Dny loutkového divadla
Ze zábavných pořadů má značný ohlas místní akce Pohádkový les a
pouťová a posvícenská zábava.
- pravidelné (lx měsíčně) zájezdy do pražských divadel (široký výběr
scén, náklady vstupenka 5O Kč na dopravu, 2x ročně zájezdy rodičů
s dětmi)
- kurzy a besedy (angličtina, školení řidičů
- výstavy (právě probíhala výstava prací výtvarného kroužku ZŠ)
- realizace klubu důchodců nezískala dostatečně široký okruh zájemců
- pronájmy prostor

- činnost divadelního souboru (představení 1x ročně, režie ved.KS)
- činnost dětského divadelního a loutkářského souboru
- zajišťování programu při společenských událostech
- redakce a vydávání Hlasu Bystřice
- jako vedlejší činnost - prodej knih
- provoz občerstvení

Úvaha o finančních zdrojích na tuto činnost je velmi obtížná,
zavedené podvojné účetnictví OÚ neskýtá operativní přehled o
hospodaření. Nicméně jsme se pokusili o propočet podílu finančních
zdrojů na činnost Kulturního střediska - obec 61 %
- OkÚ-stát 5 %
- sponzoři 6 %
- prodej knih 4 %
- pronájmy 2 %
- zisk ze vstup. l %
- inzeráty l %

Kino - zálohovaná organizace obce - v provozu pouze v létě, l - 2
představení týdně. Zatím maximální návštěva byla 45 diváků, průměrně
10 - 15 diváků. (náklady 3O tis. mzda správce kina nájem sálu
soukromníkovi).

Místní knihovna - zatím funguje jako středisková knihovna
financovaná Okresní knihovnou s ročními náklady 188 tis.Kč. Obecní
úřad byl seznámen s touto částkou, kterou pro rok 97 bude nutno
zajistit v rozpočtu. Provoz zajišťuje jedna knihovnice (Marie
Krausová), knihovna je velmi přehledně uspořádána , má
specializované dětské oddělení. Je umístěna ve společných prostorách
s kulturním střediskem a také činnost se velmi často prolíná.

Hlas Bystřice - zpravodaj vydává obecní úřad, kulturní středisko
nákladem l500 ks,16 str. A5. Redaktorka Marie Neradová, redakční
rada je spíše formální, ale oporou jsou dopisovatelé z některých
místních částí. Pravidelně otiskuje úvodníky p.starosty, vedle
místních zpráv věnuje pozornost historii místních částí.


Souhrn: Díky cílevědomému postupu obce, vybudovaným tradicím
místního kulturního života mohou profesionální pracovníci místní
kultury předkládat průběžně velikosti obce úměrnou nabídku.
Důležitými předpoklady jsou: dostatek prostorových možností, které
jsou buď v majetku obce, nebo obec zajišťuje jejich nájem. Podstatná
je míra finančního zajištění a v neposlední řadě iniciativní
organizátorka v čele Kulturního střediska.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':