Databáze českého amatérského divadla

Texty: Boleradice, Organizace kulturních aktivit v obci v roce 1994 , zpracoval Jiří Valenta

B O L E R A D I C E o.Břeclav 784 obyvatel

————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 Charakteristika obce
Boleradice (BV)
1.1 Obec ve vinařské oblasti jižní Moravy, od kulturního centra
Brna vzdálená cca 35km, podobně vzdálené je okresní město Břeclav.
Blízká jsou městečka Hustopeče a Klobouky.

1.2 Demografické údaje: 784 obyvatel (l99l) žije v 295 domácnostech
(0 2,7 obyvatel v jedné domácnosti) v 254 domech (0 l,2 domácnosti v
jednom domě). V r.l93O 1376 obyvatel v 345 domech. Ubylo tedy 43 %
obyvatel a 26 % domů.
Z 37O ekonomicky činných obyvatel (47%) vyjíždí 229 (62%) za prací.
V obci je 21 objektů individuální rekreace.
Národnostní složení: l93O: čs:l375
l99l: čm:777 sl:5
Náboženské vyznání: l93O: řk:1363 ost:13
l991: řk:557 nezj:l47 bez:79

1.3 Kulturní život obce se odehrává v budově kina s jevištěm, nově
byla rekonstruována zkušebna a šatny (nevyřešeny jsou majetkoprávní
vztahy). Problémem je využití a udržování budovy kulturního domu s
velkým společenským sálem.(Reálné využití je l-2 folklorní akce ročně
l-2 plesy a lx za pět let sjezd rodáků.

2 Tradice a vazba na ně
Boleradice (BV)
2.1 Výrobní = vinařství.

2.2 Živá je folklorní tradice, hody se slaví tradičním způsobem v
krojích s průvodem, podobně vinobraní.Vše však pouze na úrovni
místní přirozené potřeby, nikoli pro vývoz nebo na obchod. 120 let
dlouhá je tradice divadelní, podobně pěvecká a chrámové hudby. Tyto
tradice nejvýrazněji a nejúspěšněji pěstuje divadelní soubor.

3. Skupiny organizující kulturní život
Boleradice (BV)
a/ Divadelní soubor
3.1 Jeden z nejlepších venkovských divadelních souborů v ČR,
několikanásobný účastník přehlídek venkovských souborů ve Vysokém
n.J., hostuje v širokém okolí, časté reprizování her, účastník
zahraničních zájezdů (Anglie, Švédsko). V čele souboru je l8 let
učitelka Alena Chalupová. V roce l994 na repertoáru 3 hry.

3.2 Organizační princip: "Zřizovatelem divadelního souboru je sice
osvětová beseda, ale to je také jediná její činnost. Naopak jedinou
činností divadelního souboru není divadlo, ale soubor se stává
zprostředkovatelem i jiných forem kultury pro obec. Třeba děvčata ze
souboru zpívají při svatebních obřadech, další pěstují hudbu v
pěveckém sboru." - "Při obsazování her se spíš vybírá z občanů než
z nějakého úzkého okruhu členů souboru."


3.3 Ohlas práce: Představení jsou vždy vyprodána. "U nás jsou
divadlachtiví občané." O inscenacích informuje regionální i odborný
tisk většinou v souvislosti s účastí na přehlídkách nebo se
zahraničním zájezdem. "To je vynikající reprezentace obce."

3.4 Financování: vede OB, ale s divadelním souborem je to jedno
a totéž".OB dostává dotaci od OÚ,příležitostně od OkÚ a z fondu
přednosty OkÚ, přijímá a hospodaří se sponzorskými dary a
s příspěvky na zahraniční zájezdy. Zahraniční sponzor -místní
podnikatel - přispívá ročně souboru 20 tis.Kč a věnoval i
věcné cenné dary. "Založil u nás provozovny, vytvořil řadu
pracovních příležitostí pro naše občany, prostě se mu u nás v obci
zalíbilo - a začalo to všechno návštěvou našeho divadla."

3.5 Hlavní překážky: nejsou žádné překážky.

3.6 Vazba na vyšší organizační celky: oborové: 3 individ.členové
SČDO (dříve kolektivní členství), regionální: účastníci okresních
přehlídek, centrální: odebírají dArtamana, "Místní kultura nám velmi
pomáhá".

b/ Cimbálová muzika Vonica (primáš ing.Fr.Koráb) - dle sdělení
ref.reg.rozv.OkÚ v Břeclavi (březen95) je soubor z Krumvíře -

c/ Pěvecký sbor (ved. Vlad.Horák) - nezjišťováno

4 Instituce
Boleradice (BV)
Osvětová beseda viz 3.2

Obecní knihovna - nezjišťováno

5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
Boleradice (BV)
Přístup zastupitelstva je neobvykle vstřícný a kladný. Z pěti členů
rady jsou čtyři členy divadelního souboru a pan starosta sám hraje
divadlo.(Na celostátní přehlídce dostal cenu za roli Karala IV.v
Noci na Karlštejně.)


6 Projekty
Boleradice (BV)
Program obnovy vesnice realizují jako jedni z prvních v
okrese.Dvanáctičlenná skupina zpracovala 35 stran rozboru a návrhů
na další postup. Spolupracují s MZ a s Ateliérem obnovy vesnice v
Brně. Zpracování bylo vysoce hodnoceno. Obdrželi dotaci 364 tis.Kč.


7 Podnikatelé
Boleradice (BV)
7.1 Mecenáši viz 3.4
8 Různé:
Boleradice (BV)
Citace z informací p.starosty (pův.povoláním montér):
- "Mám řadu odpůrců, kteří mi vyčítají, proč tak podporuji
divadlo.Já jim vždycky říkám: Až budete mít takové úspěchy jako má
divadlo, až budete tak aktivní, dostanete také."
-"Kde berete čas na zkoušky? "Já to dělám proto, abych si zachoval
duševní zdraví."

- Dotaz režisérce souboru: Kde jste vzali takový poklad -
starostu? "Jasné, vychovali jsme si ho divadlem."
- Poznámka režisérky: "Ale nemyslete, že naše zastupitelstvo drží
jen na kulturu. U nás jde dopředu i výstavba."

- Z dopisu listopad l994:"Ve volbách dostala naše volební strana
(KDU-ČSL a nezávislí) 80% hlasů voličů a tedy kontinuita kladného a
všestranného přístupu ke kultuře v naší obci bude zachována."


9 Anotace:

B O L E R A D I C E o.Břeclav 784 obyv.

Kulturní život jihomoravské vesnice organizují především
členové divadelního souboru, který je formálně zřizován osvětovou
besedou -jinak neaktivní. Soubor se vypracoval za vedení místní
učitelky na vynikající úroveň, získal uznání na přehlídkách i na
zahraničních zájezdech .Bez řešení formalit (členství, volby)
tvoří a organizuje za obdivuhodné spolupráce obecního zastupitelstva
místní kulturní život vycházející z dlouhé tradice. Je také
prostředníkem prospěšného vztahu zahraničního podnikatele k obci.
Přístup k Programu obnovy vesnice dokazuje, že zastupitelstvo stejně
progresivně řeší i ostatní otázky vývoje obce.

(Viz záznam rozhovoru o zájmových kulturních aktivitách - Jiří
Valenta - Regis - l5.lO.l994)

Témata: MÍSTNÍ KULTURA - KULTURNÍ AKTIVITY - SOUBORY - SAMOSPRÁVA -
OBCE

Klíč.slova: Amatérská divadla - Sponzorování - Program obnovy
vesnice - Kulturní domy


lO Informace podali:
Boleradice (BV)
Jan Koráb, starosta obce Boleradice
(tel.domů O626/952198)
Alena Chalupová, režisérka divadelního souboru
Adresa:
Obecní úřad 691 12 Boleradice
tel. O626/952185

Zaznamenal Jiří Valenta, IPOS/Regis, l5.lO.l994 u příležitosti
25.celostátní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém
n.J.

23.ll.94 konzultováno se starostou obce , připomínky OkÚ březen 95
Práce s materiálem:

PC:Disk:Aktivity l.: BOLERAD.TXT

Ad inf:listopad 94: Artama,red zMK, CIK
22. 2.1995 ref.kult.OkÚ 2O.2.95 ČT2
2O.5.l995 Součást souboru Zájmové kulturní aktivity I.
ad inf.nám.min.Svoboda

Publikováno: /část/ Místní kultura 9/94
Amatérská scéna l/95
Radio Collegium 21.2.1995

Data úprav: 21.11.1994 1.12.1994 22. 2.1995 26. 5.1995
23.11.1995


Následné záznamy:
SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

v obci B o l e r a d i c e o.Břeclav
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek

•———————————————•
| Zastupitelstvo| 784 obyvatel
•———————————————|
•—• OÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny
| •————————————OÚ—• •———————————————•
•—•Osvětová beseda•———————•Divadelní soub.|
| •———————————————• / •———————————————•
| /
| •————————————OÚ—• / •———————————————•
•—•Obecní knihovna| ///?|Pěvecký sbor |
•———————————————• •———————————————•
jv - 23. 1.1995 23.11.1995
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':