Databáze českého amatérského divadla

Texty: Frýdek-Místek, Excerpce pro MČAD 1998-2002

FRÝDEK o.Frýdek-Místek
1956 se Třebíče zúčastnila malá smíšená umělecká skupina OÚNZ Frýdek.
OD 1956/10 s.225.
FRÝDEK-MÍSTEK viz též MÍSTEK o.Frýdek-Místek
FRÝDEK – do roku 1943 samostatné město
Jako první se ve Frýdku zapojila do ochotnické činnosti Občanská beseda, která 28. 10. 1884 uspořádala v Hostinci U zeleného stromu divadelní večer. Další zmínky: 1888, 1903, 1904, 1905, 1907, 1914 aj. Po roce 1918 hrávala převážně operety. V roce 1898 započal své působení Divadelní odbor Sokola. Od roku 1902 hrával nepřetržitě do roku 1938. Celkem 92 celovečerních her o 112 představeních, 17 aktovek a 10 operet o 40 představeních. Další spolky provozující příležitostně divadelní představení (výběr pouze těch významnějších): Frýdecká besídka (odbor Slezské Vesny) 1908-1912, 20 her o 27 představeních, 2 večery se 4 aktovkami; Odbor Matice osvěty lidové ojediněle 1907-1936; Spolek katolických tovaryšů 1894-1903 – německý vedený, avšak i česká představení.
Po roce 1918 nastal rozmach. Kromě Sokola začaly hrát i jiné tělovýchovné jednoty: DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). V letech 1920 až 1931 sehrála 31 her o 45 představeních, 8 aktovek a 3 operety; Jednota čs. Orla, hrávala hry převážně s náboženskou tematikou. Dále hrály divadlo i politické organizace soc-dem, KSČ, Svaz katolických žen a dívek, Chovanci sirotčince, sbor dobrovolných hasičů, školní děti, studenti aj.
MÍSTEK – do roku 1943 samostatné město
Přestože Občanská beseda dávala prostor k působení mnoha spolkům, vznikl první český ochotnický spolek pod názvem Družstvo českých divadelních ochotníků až v roce 1890 a to na popud tělovýchovné jednoty Sokol, která pro začátek poskytla i zálohu 60 zlatých. Centrem divadelního života se stal hostinec U Deutscherů. Od roku 1905 působil spolek pod tímtéž názvem samostatně na základě stanov. V letech 1952-1972 působili ochotníci pod hlavičkou závodního klubu n.p. OKD,
později Ostravských dřevařských závodů (ODZ), od září 1957 působili při Závodním klubu n.p. Slezan ve Frýdku-Místku. Od roku 1966 přebralo aktivitu i tradici Divadlo DUO, které pracuje dodnes.Vůdčími osobnostmi byli režiséři a herci Rudolf Vichnar, dr. Antonín Dostál, dr. Kvíčala, prof. Augustin Stýblo, Rudolf Kučera, Karel Dittler, Marie Čejková, Bohdan Horák, Emil Šlapeta a další. Druhým nejstarším spolkem byl loutkářský odbor TJ Sokol Místek (1931-1949), který v letech 1949-1966 působil a hrál pod názvem Loutkové divadlo Říše pohádek. Od 1.7.1966 působí jako Loutková scéna Divadla DUO dosud a má dvě tvůrčí skupiny: MADLO, vedené Aloisem Holáskem a STUDIO ATELIÉR, vedené Janem Krulikovským. V prosinci 1933 bylo ještě ustaveno Sdružení divadeních ochotníků pro Místek, Frýdek a okolí v čele s Josefem Kotrupčíkem a režisérem Zdeňkem Hapalou. V roce 1939 se toto sdružení sloučilo s již výše jmenovaným Družstvem divadelních ochotníků.

V roce 1949 bylo založeno Loutkové divadlo Sokola Frýdek, které pracovalo pod Závodním klubem Vůdčími osobnostmi byli: Antonín Výkruta, František Budínský, František Pajurek a František Vaněk. Od roku 1990 využívá budovu Divadla Čtyřlístek Frýdecko-místecké umělecké sdružení. V letech 1961-1963 hrával ve městě soubor DIMAFOR, jako vzorová scéna okresního Osvětového domu. Autorem a režisérem byl Radovan Ferebauer. 1962-1964 hrál ve městě soubor malých loutkářských forem RAPÍR při ZK Slezan. Protagonisté - Alois Holásek jako autor, režisér a výtvarník, Dana Ryšková-dramaturg a režisér. V letech 1962-1994 působil v Kulturním domě Válcoven plechu Dramatický kroužek ZK Válcoven plechu. Prvním předsedou kroužku byl V. Tesař, výtvarníkem Miloš později Domem kultury Slezan, od roku 1978 v samostatné budově pod názvem Divadlo Čtyřlístek. Fuchs, dramaturgem L. Sládek a režisérem Láďa Hloušek. K významným hercům starší generace patřili: L.Kalkusová, A. Dárek, M. Frébort, R. Bureš, L. Hloušek, L. Bezeg. Velmi významnou osobností, která působila v souboru od počátku do konce jeho činnosti, byla herečka, režisérka, výtvarnice, maskérka, autorka mnoha různých pásem - Alice Bichlerová. Soubor hrál pro dospělé i pro děti, v poslední době své činnosti se zaměřil hlavně na pohádky pro děti, hrál velmi mnoho také pro školy. K významným představitelům mužských rolí patřili Antonín Kobela a Jan Kukuczka. V roce 1976 založil Kukuczka u tohoto souboru novou skupinu netradičního autorského divadla - MAJEFOR . Od 1. 7. 1966 až doposud hraje ve městě Divadlo DUO, do r. 1990 pod DK Slezan, od r.1991 jako součást občanského sdružení FAMUS. Má dvě stálé scény - činoherní a loutkovou, příležitostně divadlo poezie a malé formy. Ročně sehraje průměrně pět premiér, celkem 80-90 představení, z toho dvě třetiny tvoří hry pro děti. Divadlo DUO je přímým nositelem tradic činoherního i loutkového divadla ve městě, svým působením nahrazuje chybějící profesionální scénu. Vůdčí osobností je již dlouhá léta Jan Krulikovský - zakladatel, umělecký vedoucí, dramaturg, režisér, výtvarník, dále Milan Pastor - výtvarník a režisér, Eva Pastorová - reřisérka, Radmila Filipová - režisérka a vedoucí dětského souboru. Od roku 1996 působí pod hlavičkou FAMUSU divadelní soubor Divadlo Šmíry, pod vedením Mariána Maskala. (Krulikovský, Michna)
Páté přes deváté. In: Památník TJ SOKOL Frýdek. Frýdek 1931, ss. 71-74
MIKOLÁŠ, J. L.: První divadelní představení ve Frýdku. Těšínsko, 1963, 6-7, s. 28
HORÁK, Bohdan: První česká divadelní představení v Místku. Těšínsko – vlastivědný zpravodaj, č. 9, 1959, ss. 6-8 HORÁK, Bohdan: Nejlepší divadelní soubor Frýdecko-Místecka. Těšínsko, 1959, 9, ss. 6-8
HORÁK, Bohdan: První české divadelní představení v Místku. Těšínsko, 1959,9,ss.6-8 ?
ŠKUTA, Vl.: Divadlo v Místku před sto lety. Těšínsko 1969, 1, SS. 23-24
KUKUCZKA, Jan: Sto let zasvěcených divadelní múze ve FM. Těšínsko, 1991, 3, ss. 17-19
SOkA Frýdek-Místek: Pozůstalost Bohdana Horáka, č. 12
V r. 1890 vzniklo při Občanské besedě Družstvo divadelních ochotníků. Od r. 1905 je samostatným spolkem až do ledna 1952. V letech 1952-1972 působili ochotníci pod hlavičkou závodních klubu OKD, později Ostravských dřevařských závodů (ODZ). Později přešli pod ZK SLEZAN. Od r. 1966 aktivitu i tradici přebralo Divadlo DUO, které pracuje dodnes. Vůdčí osobnosti: režiséři: Rudolf Vichnar, dr. Antonín Dostál, dr. Kvíčala (1. starosta), prof. Augustin Stýblo, Rudolf Kučera, Karel Dittler, Marie Čejková, Bohdan Horák, Emil Šlapeta (poslední starosta) aj. Druhým nejstarším spolkem byl loutkářský odbor TJ Sokol Místek (1931-1949). V letech 1949-1966 působil tento spolek pod názvem Loutkové divadlo Říše pohádek, a to nejdříve pod ZK ODZ, poté od 1960 pod ZK Slezan. Od 1. 7. 1966 působí jako loutková scéna Divadla DUO dosud, má dvě tvůrčí skupiny: MADLO - vedené Aloisem Holáskem - a Studio Ateliér - vedené Janem Krulikovským. V prosinci 1933 bylo ustaveno Sdružení divadelních ochotníků pro Místek, Frýdek a okolí v čele s Josefem Kotrupčíkem, režisérem byl Zdeněk Hapala (pozdější zakladatel ostravského profesionálního loutkového divadla). R. 1939 se toto sdružení sloučilo s již výš jmenovaným Družstvem divadelních ochotníků. V letech 1946-1948 ve městě působil Ochotnický spolek Sokola Místek pod vedením Zdenka Hapaly a Marie Čejkové. Členové byli zároveň členy DDO. Od r. 1950 byl spolek sloučen s DDO. V r. 1949 bylo založeno Loutkové divadlo Sokola Frýdek, od 1950 do 1990 pracoval pod ZK, později Domem kultury Slezan. Vůdčí osobnosti: Antonín Výkruta, František Budínský, František Pajurek a František Vaněk. Od r. 1978 pracoval pod názvem Divadlo Čtyřlístek. Od r. 1990 budovu tohoto divadla užívá Frýdecko-Místecké umělecké sdružení. V letech 1961-63 hrával ve městě soubor DIMAFOR, jako vzorová scéna okresního osvětového domu pro malé formy. Autorem a režisérem byl Radovan Ferebauer. V letech 1962-1964 působil soubor malých loutkářských forem Rapír při ZK Slezan. Protagonisté: Alois Holásek - výtvarník, autor a režisér; Dana Ryšková - dramaturg a režisér. V letech 1962-1994 v nové Kulturním domě Válcoven plechů působil Dramatický kroužek ZK Válcoven plechů. Hrál pro dospělé i pro děti 1-2 inscenace ročně. Součástí byl v 80. letech estrádní soubor MAJEFOR pod vedením Janem Kukuczky. Vůdčí osobnosti: Ladislav Hloušek, Tesař, Alice Bichlerová a Antonín Kobela. Od 1. 7. 1966 až doposud hraje ve městě Divadlo DUO, a to do r. 1990 pod DK SLEZAN. od r. 1991 jako součást občanského sdružení FAMUS. Jeho součástí jsou 2 stále scény: činoherní a loutková, příležitostně divadlo poezie a malé formy. Průměrný roční počet premiér je 5, představení 80-90; 2/3 tvoří produkce pro děti, zbytek pro mládež a dospělé. V programech pro děti nahrazuje chybějící profesionální soubor, hraje každou sobotu pro veřejnost, pro školy apod. Do r. 1993 mělo vlastní scénu v Místku. Po restituci budovy divadla působí v Divadle Čtyřlístek ve Frýdku a v Národním domě v Místku. Je přímým nositelem tradic jak činoherního, tak i loutkového divadla ve městě. Vůdčí osobnosti: Jan Krulikovský - zakladatel, umělecký vedoucí, dramaturg, režisér a výtvarník; Milan Pastor - režisér a výtvarník; Eva Pastorová - režisérka; Radmila Filipová - režisérka dětského souboru; Alois Holásek - výtvarník, režisér a umělecký vedoucí loutkářské skupiny MADLO aj. V r. 1967 vznikla skupina hudebního divadla Amfora pod vedením MUDr. Ivo Wozelky. Na jaře 1968 se osamostatnila. Po srpnových událostech Dr. Wozelka emigroval a soubor se rozpadl. Přesto z jeho řad vzešla řada vynikajících hudebníků, nyní profesionálů. Od r. 1996 působí pod hlavičkou FAMUSU divadelní soubor Divadlo Šmíry. Vůdčí osobnost: Marián Maskal - umělecký vedoucí. (Krulikovský)

1864 v Místku německá kočovná společnost, jejímž členem byl František Krumlovský, hrála poprvé česky. 1865 zal. Občanská beseda. M.j. zvala k hostování české divadelní společnosti, od 1869 pravidelně. V tu dobu byly v městě dva sály s jevištěm: U Hrachovce /později hotel Přerov/, v městské
střelnici restaurace V sadech /později Český dům/. Pro české divadlo pronájem odmítali. Provizorně se hrálo v Tržní 22, kde zchátralou místnost upravila beseda. Po úspěchu hostování pronajali Muškově společnosti místnost hostince. Tato společnost měla výjimečné zásluhy o rozvoj české kultury ve slezských pohraničních oblastech. 1890 zal. Český ochotnický spolek, zásluhou Sokola. Zahájili U Deutscherů v Ostravské ulici jednoaktovkami Francinovy námluvy /A.C.Paul/ a Půl hodiny knížetem /P.Janke/. Za prvních 10 let sehráli 46 představení. 1894 zal. družstvo pro postavení Národního domu. 1900 v něm zahájili Veselohrou na mostě a živým obrazem Genius žehná českému národu. Na repertoáru byl potom Šamberk, Svoboda, Štolba, Štech, Stroupežnický, Klicpera, Tyl... 1905 se osamostatnili jako Družstvo českých divadelních ochotníků, hráli ovšem dále v Národním domě. Aktivita poklesla objektivním stavem válečných let. Teprve 1918 se začínají opět objevovat české hry. Hráli Psohlavce. Válkou přerušené kontakty vyvolaly zájem o zahraniční autory, ruské, francouzské, anglické. Kolem 1920 jsou zmínky o loutkovém divadle Emila Diringera. 1929 - 1938 stagnace činnosti družstva ochotníků. 1931 vznikl Loutkářský odbor Sokola. Od 1932 hráli v sokolském pavilonu ve Smetanových sadech. Tehdy to bylo jedno z nejmodernějších loutkových divadel v republice. 1933 v Místku zal. další Sdružení divadelních ochotníků. Za 5 let sehráli 34 představení a různých zábavných akcí. 1939 pod tlakem politických událostí se oba spolky sjednotily pod starým názvem. Nový soubor pořádal více zájezdy do okolí, vzrostla reprízovost, zvýšila se účast studentů. Pořádali odborná školení. 1940 bylo celé zařízení loutkového divadla Němci zkonfiskováno a funkcionáři zatčeni. 1942 německé okupační úřady zabraly Národní dům a činnost ochotníků byla do osvobození přerušená. 1945 obnovili činnost. Během války se zabavené loutkové divadlo ilegálně dostalo postupně zpět do rukou vlastníků, takže 1945 mohli začít znovu hrát. Hráli U Deutscherů, 1946 se vrátili do pavilonu. 1949 se přejmenovali na Říše pohádek. 1951 soubor ochudil o studenty a část herců odešla do profesionálního divadla v Ostravě. 1953 ukončil činnost. Kontinuitu tradice udržel pouze E.Pešat, jeden z prvních vyznamenaných Zlatým odznakem Matěje Kopeckého a několik žáků ZŠ. 1952 likvidoval spolek ochotníků a byl začleněn pod Dřevařské závody Místek, později pod Okresní osvětový dům a nakonec pod ZK ROH n.p. Slezan jako divadelní odbor. Dětský loutkářský soubor se rozšířil o další žáky a 1954 předvedli dvě hry. Pešat nemohl s žákovským souborem udržet pravidelnost představení a činnost ukončil. Část mladých si však pořídila jiné vybavení s paravanem a dvě sezóny hráli v zadním traktu v domě u Bílků, za příznivého počasí v městských parcích. Nová dohoda s Pešatem znamenala obnovení Říše pohádek představením Staroměstský vodník. Po dalších dvou sezónách nastoupila do vedení nová generace a dostavují se i nové úspěchy na přehlídkách. Ochotnickému souboru se ve Slezanu dařilo. Přišla řada nových mladých lidí. Umělecká úroveň vynesla soubor na přední místo v kraji, s účastí na festivalech ve Frenštátě, Svitavách, Krnově, Pardubicích... 1960 uspořádali k 70. výročí výstavu a hráli Stromy umírají vstoje. 1965 mimořádný úspěch s Lucernou. 1966 část souboru odešla do Říše pohádek a tím pomohla odstranit nebezpečí zániku této scény. Odtud se vytvořil nový činoherní soubor, hrající pro děti. 1966 se Říše pohádek změnila na Divadlo DUO /Divadlo U Ostravice/. Téhož roku přibyl soubor malých forem, který se 1967 osamostatnil pod názvem Amfora. 1967 zahájilo i divadlo poezie. Čtvrtá scéna - kabaretní - vznikla téhož roku. V DUO později pracovaly dva soubory - soubor dospělých a mládeže s činoherními pohádkami, loutkovými a kabaretními hrami a inscenacemi činoher, kabaretů a muzikálů pro dospělé. Druhý soubor byl dětské studio, které bylo současně pionýrským zájmovým oddílem a hrálo činohru a loutkové divadlo. Oba soubory připravily převážně pro dětského diváka do 1986 76 premiér za 582 představení. Pro dospělé uvedli 50 premiér a sehráli 223 představení. V 80. letech měly úspěch zejména muzikály a kabarety. Hráli na vlastní scéně v sokolském pavilonu, pořádali zájezdy do okolí. S úspěchem hráli např. Čechova, Soloviče, Vampilova, Renčína, Švanderlíka. Tuto aktivitu podpořila i hostování profesionálních herců. Ročně hráli 4 hry pro děti, jednu pro dospělé a kabaret příležitostně. Účastnili se nejrůznějších přehlídek. Brzy soubor patřil mezi přední v republice. Nejúspěšnějšími léty loutkářů byla patrně 70. a 80. léta. Získávali řadu ocenění, zúčastnili se 30. LCH. Na X. bábkárské Žilině získali 1. cenu. Z významných osobností souboru lze uvést Milana Pastora a Jana Krulikovského. Politické proměny 1989 se v činnosti Divadla DUO neprojevily příznivě. 1993 museli opustit prostředí, kde hráli. Provizorně hráli v divadélku X v Národním domě a v 2. pol. 90. let v budově frýdeckého Aj divadla Na Slezské. 1996 oslavil soubor 30 let. Za tu dobu sehráli 170 premiér v 1173 představeních. 65. výročí loutkového divadla oslavili výstavou a 6 premiérami v 76 představeních. 1997 byl pro soubor DUO příznivý. Na čtyřech krajových přehlídkách získali tři vítězství. V monologu a dialogu postoupili do národní přehlídky v Přerově. Loutkáři se zúčastnili přehlídky v Hovězím a v Rakovníku. Doma pořádali pravidelná představení v Aj divadle a v divadélku X, různé jiné kulturní akce.(JM)
KUKUCZKA, Jan: Sto let zasvěcených diivadelní múze ve Frýdku - Místku. In: Těšínsko 3/1991 s.17 - 19. kART
KUKUCZKA, Jan: Dvacet let DUO . In: Divadelní zpravodaj OV SČDO Frýdek-Místek č.5 1986.kART.KUKUCZKA, Jan ml., Šatánková, Radana: Z historie jednoho divadla (LO Sokola , Divadlo DUO Místek) In: Časopis regionální tvorby č.2. 1997 kART206206
Ročenka 1996, 1997. Vydává Frýdeckomístecké umělecké sdružení. Frýdek - Místek, Kalý Koloredov 820.
Divadlo DUO
DSZMO (Pracná)
DS ZK Slezan Místek Taková láska. Postup na národní přehlídku. OD 1958/5, s.101. OD 1958/8, s.180 - 181.
DS ZK Slezan Místek,Člověk hledá radost /Rozov/, účast na 4.festivalu divadelních ochotníků Ostravského kraje ve Frenštátě, účast v Pardubicích 1959. OD 1959/6, s.143. OD 1959/9, s.207.
DS Aj divadlo - účastník přehlídky Brušperk 96
1996 Severomoravský a slezský festival amatérského divadla . Vystoupilo tu 9 souborů. Hlavním organizátorem bylo Divadelní centrum Podbeskydí. (Amatérská scéna, č.2, 1996)
Divadlo na Moravě 3., s.55
Adresář 93: LS Čtyřlístek, Divadlo poezie DUO, Dívčí soubor DUO, DS DUO, LS DUO,
ÚMDOČ 1922: Druž.čsl. d.o. Místek
SČDO, sídlo OV: vydával Divadelní zpravodaj 1985-86 ..... kART
1997 Divadelní centrum Pobeskydí připravilo 3. ročník Krajového festivalu tradičního divadla neprofesionálních souborů - přizváno 7 nejlepších souborů ze severní Moravy a Slezska.
Moravský den, 20.03.1997 1997 Členové Aj, divadla zajišťují rekonstrukci budovy, dokončili Di-klub. Loutková scéna divadla DUO pokračuje v řadě pohádek. Nový soubor Divadelní studio Ateliér, který spolupracuje i se studenty. Připravuje loutkovou pohádku, která bude spojena se vzdělávacím programem, umožňujícím dětem prohlédnout si loutky a také si s nimi zahrát. Ve Frýdku-Místku, který nemá divadelní budovu, působí Nadace Pro divadlo ve FM.
Region-Frýdecko-Místecko, č.3, 1998
1998 7. ročník soutěže Pohárek, zaměřující se na divadelní monology, dialogy a individuální výstupy s loutkou, a 3. ročník krajové soutěžní přehlídky jednoaktových her Aktovka.
Svoboda-Severomoravský deník, 19.02.1998
1998 5. ročník Krajového divadelního festivalu Frýdek - Místek '98 vyhlášeného Divadelním centrem Pobeskydí. Přehlídky se zúčastnilo 9 souborů ze severní Moravy, z toho 3 studenské.
Svoboda-Severomoravský deník, 27.03.1998
FRÝDEK-MÍSTEK (62 tis. obyv.): Ve Frýdku-Místku připravili na 20.2. 1999 již 8. ročník soutěže Pohárek 99 - oblastního kola divadelních monologů a výstupů s loutkou. K účasti se přihlásili divadelníci z okresů Opava, Karviná, Ostrava, Olomouc a Kroměříž. (Svoboda-Středomoravský deník, 18.02.1999)

Loutkové divadlo:
Loutkové divadlo Říše pohádek TJ Sokol
Říše pohádek vznikla v r. 1931 při místeckém Sokole. Hrálo se v malém sále Národního domu s nenáročným vybavením. V roce 1953 se soubor rozpadl, neboť mládež se rozešla na studie. Nově Novák, s. 64-65
Frýdecký Rapír - Proměny (Čsl. loutkář, roč. XI/čís. 11,listopad 1961)
V. Blažková: Zápas s Donem Šajnem (Čsl. loutkář, roč. XIII/ čís. 12, prosinec 1963)
Divadlo DUO v Místku (almanach , SKP ROH Slezan, Frýdek-Místek 1981)
1997 Divadelní centrum Podbeskydí připravilo 3. ročník Regionální přehlídky loutkových divadel pod názvem Loutka '97.
Region-Frýdecko-Místecko, č.46, 1997 vznikající soubormá převážně dětské a později mládežnické složení a tak je to dodnes. (HS)

LCH 1952, 1959, 1961, 1962, 1965,...ZK Slezan
LCH 1981: Divadlo DUO Sdruženéhé klubu pracujících ROH Slezan
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':