Databáze českého amatérského divadla

Texty: Český Krumlov, Excerpce pro MČAD 1998–2002

ČESKÝ KRUMLOV o.Český Krumlov
CČAD s. 17, 26, 31
První zmínky o divadle z 80.let 15.století. Rožmberský kancléř Václav z Rovného opsal komedii Polixena /Leonardo Bruni/. 1497 uvedl na rožmberský dvůr humanistu Jakuba Cantera, napsal zde hru Rosa Rosensis, oslavující vladařský rod. 1586 - 1588 dal Vilém z Rožmberka postavit pro jezuity rozsáhlou budovu v dnešní Horní ulici - jezuitskou kolej. Při otevření hra Euripus. V 60.letech 17. st. jezuité využívali vedlejší budovu čp.153 jako gymnázium a pro divadelní účely. 1773 řád zrušen, budova v městské správě. Prostory tohoto divadla využívány jako Městské německé divadlo nejvíce pro kočující společnosti. Ale později také českými ochotníky Čtenářské besedy. 1675 stálá divadelní scéna v Jelením sále. 1680 samostatná divadelní budova na pátém nádvoří a angažování stálé divadelní skupiny. 1735 provizórní scéna v Zrcadlovém sále. 1745 ve Zlatém sále. 1765 - 1766 přestavěna samostatná divadelní budova na pátém nádvoří. Od počátku 19.st. divadlo pronajímáno kočovným společnostem a místním ochotníkům. 1896 zde hrál Vendelín Budil. Později budova z bezpečnostních důvodů uzavřena. 1919 zal. stálá Jihočeská divadelní scéna. Divadlo rekonstruováno a modernizováno. Zájezdy souboru. 1929 - 1930 např. 22 herců, 19 hudebníků a 15 techniků. Ročně několik desítek představení, včetně pro děti. Z repertoáru: 1923 R.U.R., 1929 Prodaná nevěsta. Hostování jiných společností. Česká společnost zde hrála jen výpravnější kusy, jinak v hotelu Růže /jezuitská kolej, 1888 zakoupeno Českou záložnou, zde Česká beseda/. Po 1938 česká činnost zcela zastavena. 1945 v městském divadle zal. ochotnický soubor dospělých, působící dosud. Zahájili Z českých mlýnů a Vojnarkou. Od toho roku člen ÚMDOČ. 1945 - 1971 hrál soubor v Městském divadle v Horní ulici, DS SSM Luna na Špičáku a na zájezdech. 1947 se hrálo divadlo i před Belariem, 1948 též na Kaskádové fontáně. Třetí ročník JDF až 1958. Téhož roku poprvé otáčivé hlediště /architekt Joan Brehms/, Lofter aneb Ztracená tvář /Weisenhorn/. 1959 hlediště rekonstrukcí zvětšeno. 1963 poprvé hra napsaná speciálně pro toto divadlo. V dalších letech hlediště opět zvětšeno. 1958 - 1966 v budově divadla inscenace Jihočeského divadla během Jihočeských divadelních slavností. Od 1966 toto divadlo zavřeno, restaurace objektu. Od 1963 se hrálo i v Maškarním sále, v Barokním sále, na nádvořích zámku, především pak v parku. Na otáčivém divadle letní představení profesionálů i amatérů, např. pravidelně českokrumlovská divadelní skupina Proradost. Tento soubor činný též při jiných slavnostních příležitostech. 1990 ke 45.výročí Českokrumlovské scény v jízdárně při stolovém zařízení kabaret Noční procházka Prahou. Od 1990 na druhém nádvoří každoročně Živý betlém. Zámek tvoří přirozenou kulisu také pro živé obrazy a divadelní představení Slavností pětilisté růže. /1968 - 1970/, režie A.Zwiefelhofer/.Od 1990 obnoveno. 1993 pokus Antonína Zwiefelhofera /významná osobnost českokrumlovského divadelnictví/ oživit Českokrumlovskou scénu v novém Městském divadle na Horní bráně kabaretem Od šantánu k candrbálu.Soubor takto hraje dosud pro dospělé i děti. Zájezdy, přehlídky. V místě též činná Vlastenecko dobročinná obec baráčníků /1963 vojnarka, host J.Vojta, poslední 1972 Madlenka z kovárny/. 1973 zal. Divadlo poezie Růže MDK. Večery poezie. Od 1977 Jiří Krba zkvalitnil činnost a uváděl autorské scénáře /1979 Sbohem /na motivy Továrny na smrt O.Krause/, 1980 Džan /na motivy Vzkříšení A.Platonova/, 1981 Nechoď Vašku s pány na led /K.H.Borovský/. Téhož roku divadlo zřizovatelem zrušeno. 1987 - 1989 DS Kloktadlo OKS /Jaroslav Vlach/.Hráli Na dvorku v OKS. Malé jevištní formy pro dospělé a děti. Hostování. 1975 - 1982 Loutkový soubor OKS . Nevhodné podmínky, hostování, včetně Českých Budějovic a Strakonic. Významná spolupráce s místními výtvarníky. Po zrušení OKS 1991 loutky předány školám a Domu dětí. 1969 - 1984 Dětský divadelní soubor Klubíčko při ZŠ na Špičáku. Repertoár: pohádky a pásma /Jak si děti představují...-účast na národní přehlídce Tribuna nových a osvědčených forem KVČ. Účast na přehlídkách. 1976 - 1981 Dětský recitační soubor Růžička při ZŠ Za nádražím /Jiří Krba/, poslední rok při ODPM. Repertoár: Pohádka o veliké řepě /1977/, Vodník /Erben/ 1980/, Balada o snu /1981/. Účast na národních přehlídkách. Příležitostně i činnost dalších kolektivů na ZŠ, gymnáziu, ODPM, ZUŠ. 1988 - 1992 tvůrčí dílna Divadlo na dvorku, setkání amatérských divadelníků, účast DS z Čech. 1999 Kroužek dramatické výchovy ZŠ v Linecké ulici, Divadelní sdružení Proradost, volné sdružení mladých lidí, vystupuje při významnějších společenských akcích. Také inscenace v zámeckém parku v lednu /Mrazík /1997/, Sněhurka /1998/, Limonádový Joe /1999/. Pozoruhodností divadelního života města jsou i hry mimo jeviště, v prostorách města, např. městské slavnosti, poprvé zaznamenané 1909. /JM/
HORÁKOVÁ, Eva: s použitím kronik příslušných OS, časopiseckých zpráv a dokumentů, uložených ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově atd. Také rozsáhlý přehled pramenů a literatury. Rkp. 14 str. 1999. kART.SLAVKO, Pavel: Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Vydala Nadace barokního divadla na zámku Český Krumlov, 1995, 1997. Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově. Příloha deníku Bohemia, leden 1997, 1998, 1999. Sborník: Barokní zámecké divadlo Český Krumlov. Divadelní ústav, Památkový ústav 1993. Czech Theatre 7/1994. Praha Divadelní ústav. castle@ck.ipex.cz

Divadelní soubor Kloktadlo vznikl v r. 1987 odchodem J. Vlacha a V. Jakeše ze souboru Českokrumlovská scéna. Spolu s dalšími čtyřmi herci se orientovali na netradiční pojetí divadla orientovaného především na dětského diváka.
Zavřelová: s. 19.
Divadelní soubor Českokrumlovská scéna vznikl v r. 1945. inscenoval činohry, operety, kabarety, estrády, pásma, jednoaktovky i pohádky. Do r. 1970 soubor působil v prostorách Městského divadla v Horní ulici (do r. 1970) a od r. 1973 v nově upraveném sále v Horní bráně. Po r. 1983 činnost souboru stagnovala.
Zavřelová: s. 20.
Hru o sv. Václavu tu připravil v roce 1614 jesuita Mikuláš Salius - Čech. Zda byla hra
hrána česky, jak je to možné u Salia předpokládat, nejsme si v tomto případě jisti. V letopisech je zapsána německým titulem, Wenzel der Heilige von Böhmen. V té době
tu byla velká česká obec. (Ron)kostel sv. Jošta, ?: společná akce jezuitů a františkánů.
DČD I., s. 350
1588 - 1739: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 134, 350
obřadní divadlo,
DČD I., s. 298
1614: Hra o sv. Dorotě,
DČD I., s. 317
1639, 1689: zpráva o pohyblivém jevišti (dekoraci)
DČD I., s. 175
Divadelní činnost v Č.K. je pevně spjata s historií dvou divadel - Městského divadla a divadla zámeckého. Městské divadlo je nejstarší divadelní budova ve střední Evropě. Dům byl postaven 1588 a za další tři léta byl přizpůsoben divadelním potřebám. Postupné přestavby nebyly tak výrazné, aby nezůstal zachován původní půdorys a rozsah.
1591 zde hráli žáci latinské školy /vedlejší budova,hotel/ náboženské hry podle potřeb jezuitského řádu.1773 po zrušení jezuitského řádu zde hráli laici. Z té doby není mnoho historických dokumentů. Od 1789 zde hrály různé německé kočující společnosti. V polovině 19.st.zde působil německý ochotnický spolek a různé kočující společnosti. 1914-38 byl vytvořen spolek "Südböhmische
Schaubühne".Za německé okupace do
1945 bylo divadlo včleněno do svazu městských divadel Gau Oberdonau. Po tomto roce bylo divadlo české.
1675 bylo ve Zlatém sále zámku zařízeno dnes nejstarší zámecké divadlo ve střední Evropě.1680 bylo vybudováno ve zvláštní dřevěné budově za hradním příkopem divadlo nové. Zámecké divadlo se dochovalo v podstatě v původním stavu, včetně vybavení. (JM)
Javorin s. 41-44)
LL1945 založen ochotnický soubor
DS ZK MNV zahájil 1945. Repertoár:Vojnarka, Pekelník, Můj syn /S.Gergély/, Lakomec, Pozdní láska, Ruská otázka, Inteligenti... Nyní Profesor Mamlock /Wolf/, 60.premiéra nyní Věc Makropulos, dále Otec, Cesta lososů /Stanislav/. OD 1958/6, s.140.
HILMERA, Jiří: Zámecké divadlo v Českém Krumlově. 1958 KK
Loutkové divadlo:
Loutkový soubor OKS byl založen v r. 1975. Jeho činnost se rozvíjela ve špatných technických podmínkách, hrálo se s loutkami vypůjčenými z Malého divadla Č. Budějovice v provizorních prostorách. Díky spolupráci s řadou českokrumlovských výtvarníků ale soubor nastudoval několik, po výtvarné stránce původních a vtipně řešených inscenací.
Zavřelová, loutky: s. 4.
1998 putovní výstava České loutkové divadlo, zapůjčená Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi. Představuje historii a současnost českého loutkářství jak prostřednictvím tradičních českých marionet lidových loutkářů, ukázek sériové výroby loutek pro Spolková divadla, loutek Loutkového divadla feriálních osad v Plzni, tak současné tvorby profesionálních divadel. Expozice je doplněna dekoracemi a plakáty lidových loutkářů a plakáty současných profesionálních loutkových divadel. Ze sbírkového
fondu muzea je uspořádána výstava Loutky Karla Kroba z Vyššího Brodu.
M-měsíčník, č.5, 1998
Loutkové divadlo hostuje 1999 v Benátkách nad Jizerou se Šípkovou Růženkou.
VOJTĚCH, František: 1924 - 1999. 75 let loutkového divadla v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 5/99, s.14-17.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':