Databáze českého amatérského divadla

Texty: JH 1999, závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení Jiráskova Hronova 1999

I. Základní údaje

Název akce: 69.Jiráskův Hronov, celostátní mezidruhová přehlídka amatérského
divadla s účastí zahraničních souborů
Místo konání: Hronov

Termín: 5.8. – 14.8.1999

Pořadatel: IPOS-ARTAMA a město Hronov z pověření a za finančního přispění MK ČR

Spolupořadatelé: Amatérská divadelní asociace
Česká sekce UNIMA
České středisko AITA/IATA
Klub přátel umění v ČR
Občanské sdružení Kruh Hronov
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Společnost Amatérské divadlo a svět
Svaz českých divadelních ochotníků
Volné sdružení východočeských divadelníků

Odborná spolupráce: IPOS-ARTAMA Praha

Počet přímých účastníků: cca 950 (hlavní program 330, doplňkový program 390,
vzdělávací část vč. lektorů 230)

Počet dalších účastníků: cca 400 (bez místních návštěvníků)

Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
 náklady na ubytování a stravování (seminaristé a všichni,
kdo nejsou členy hrajících divadelních souborů),
 náklady na ubytování a stravování členů hrajících souborů
přesahující vymezený pobyt souborů pořadatelem (3 dny - 2 noci),
 náklady na vstupenky na představení
 náklady na dopravu (kromě hrajících souborů),
 náklady na zakoupení programových brožur a zpravodajů.

Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, vstupenky), ale hradí je účastníci. Minimální částka za pobyt při internátní formě ubytování činila v r. 1998 cca 2.600, Kč za osobu na celou přehlídku. Členové hrajících souborů platili 50,- Kč za l den účastnický poplatek (do příjmů JH).


II. Splnění odborného účelu akce

a) Program přehlídky
 detailně viz příloha
 Základní program Jiráskova Hronova l999 – mezidruhové přehlídky amatérského divadla byl sestaven programovou radou na základě nominací a doporučení jednotlivých druhových národních přehlídek, návrhů zájmových divadelních organizací, Českého střediska AITA/IATA. Loutkářské inscenace byly nadto vybírány i na základě výsledků krajových přehlídek, vzhledem k termínu konání Loutkářské Chrudimi, nepříliš vzdálenému času Jiráskova Hronova (JH). Stejně tomu bylo s výběrem dětských divadelních souborů a divadel poezie. Loutkářská Chrudim, Dětská scéna v Zábřehu na Moravě a Wolkrův Prostějov měly právo veta, tj, mohly předběžné návrhy zamítnout, potvrdit nebo doplnit.
 69.ročník JH, předznamenaný jako mezidruhová přehlídka, přinesl přepestrou paletu divadelních druhů, žánrů, stylů a poetik. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých, mládeže i dětí. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického. Stejně otevřenou byla i divácká adresa, od dětí až po seniory.
 Vedle osmi inscenací činoherního (hereckého) divadla pro dospělé byly na hronovských jevištích v základním programu uvedeny 3 loutkářské inscenace, 2 inscenace dětských divadelních kolektivů (z toho l divadlo poezie), 2 inscenace pantomimy a pohybového divadla, 3 inscenace z oblasti netradičního divadla autorského typu (z toho 2 divadla poezie). Dále byly v základním programu JH uvedeny po jedné inscenace hudebního divadla, tanečního divadla a komponovaný program divadelních monologů, dialogů a individuálního vystoupení s loutkou..
 Inscenace a vystoupení, uvedené v programu 69. JH, vycházely v 9 případech z textů dramatických autorů (2x českých, po jednom ruském, americkém, německém, francouzském, polském a maďarském), v 7 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 5 inscenací a vystoupení vzniklo na základě původní autorské tvorby členů souborů. Představení komediálního typu byly tentokrát v menšině proti těm, které se zabývaly závažnými společenskými tématy, byť se tak dělo v některých případech komediální formou.
 V popisované části programu JH bylo uvedeno celkem 21 inscenací a vystoupení od 22 souborů v 37 představeních (některé „inscenace“ byly vytvořeny z několika samostatných vystoupení několika souborů).
 69. JH jako mezidruhová přehlídka nebyl určen k měření sil a známkování inscenací. Byl především příležitostí k poučení a inspiraci. V neposlední ředě pak k seznámení se se stavem českého amatérského divadla jako celku, k mnohapolnému vzájemnému osvojování prostředků, jimiž vládne divadlo ve svých nejrozmanitějších mutacích. Letošní ročník opětovně potvrdil správnost koncipování Jiráskova Hronova jako „scénické žatvy“. Souvisí s tím jeden základní fenomén – generační proměna účastníků přehlídky, ke které došlo v 90. letech. Hronovské auditorium celkově omládlo. V předchozích ročnících JH se na přehlídku počali navracet i zástupci střední a starší generace divadelníků. Tento návrat pokračoval i letos. Loňská návštěva, převyšující tisícovku účastníků, zůstala řádově zachována. Celkový počet účastníků byl vyšší o cca 1/6. Tento nárust však vyvstal především vlivem vyššího počtu účinkujících v doplňkovém programu.

 Letošní JH se svou programovou skladbou, odrážející realitu českého divadla, se svými cca jedenácti až dvanácti sty převážně velice mladých divadelníků, v tom se 176 seminaristy Klubu (nejen) mladých divadelníků a 20 účastníky dalšího samostatně organizovaného semináře a s průměrně 95 účastníky rozborového semináře – problémového clubu (PC), byl mezidruhovou přehlídkou nejen programově, ale také fakticky. Promítlo se to v setrvalém zájmu amatérských divadelníků, orientovaných na různé druhy a oblasti amatérského divadla, v neutuchajícím zájmu o vzdělávací část JH, ale také v širokém rozpětí dramaturgie festivalu.
 Inscenační výsledky, které letos na JH soubory předvedly, byly vesměs vyrovnané a na velice dobré úrovni.Ačkoliv nebylo v programu uměleckých propadů, nelze na druhé straně hovořit ani o mimořádných počinech, které by bylo možné vnímat jako pilíře nových tendencí a trendů. To neznamená, že letošní JH nezaznamenal inscenace špičkové úrovně. Bylo jich hned několik. Mezi ně bezesporu náleží inscenace Studia Dům Brno Odpady (I. část: Stárnutí), Maryša bří Mrštíků DS Trdla Vyškov, Robinson podle D. Defoa D-Dílny Studia Dům Brno, Tři sestry A.P. Čechova Divadelního klubu Jirásek z České Lípy, Služky J. Geneta a Tango S. Mrożka Divadla AHA! Lysá nad Labem, A Ježíšek už dávno... podle předlohy I. Bergmana Rádobydivadla Klapý, Kašpárek chodí pěšky loutkářského souboru Čmukaři z Turnova, v neposlední řadě inscenace muzikálu Dana Gogina Jeptišky v provedení DS DK Kroměříž.
 Vedle těchto inscenací je možné jmenovat řadu dalších, které byly z různých pohledů cennými příspěvky do programu JH nebo do diskuse o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti. Platí to bez ohledu na pořadí závažnosti, zejména o Divadelním združeniu Partizánske a jeho uvedení Babelovy Prvé jazdecké, o DS Stopa Podještědského gymnázia Liberec a jeho inscenaci hry bří Čapků Ze života hmyzu, o loutkářském souboru Bifule ZUŠ Na Střezině Hradec Králové a jeho inscenaci Bio Desilusion, o Experimentálním dividýlku 12 opic z Litomyšle a inscenaci na motivy Paula Klea Pseudologia phantastica, platí to ale i o dalších.

¦ Závěrem lze konstatovat, že se 69. ročník JH zapsal do historie jako jeden z nejzdařilejších a v období po listopadu 1989 jako nejzdařilejší vůbec. Toto shodně konstatovali nejen řadoví účastníci a organizátoři JH, ale toto stanovisko odeznělo i v médiích (zvláště v tisku). Sdílela jej i odborná veřejnost, která byla JH přítomna. Prof. Císař označil úroveň 69. JH jako přímku s drobnými výkyvy, která je výrazem kvality, společného sdílení jeviště a hlediště a zklidnění v současném vývoji českého amatérského divadla. Své vývody uzavřel těmito slovy o příčině onoho zklidnění: „... samo sdílení lidských osudů si vyžaduje ponoru, který se může zrodit zřejmě jenom z velkého soustředění. Jestliže odtud nahlížím 69. Jiráskův Hronov a onu přímku, která graficky může vyjadřovat celkovou úroveň této celostátní mezidruhové přehlídky, pak myslím, že je to přímka, jejíž smysl je pozitivní.“


b) Vzdělávací část

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků – juniorů, byla i tentokráte otevřena všem bez ohledu na věk.
Navzdory třetinovému zvýšení účastnického poplatku zájem o vzdělávací část JH řádově nepoklesl. Přihlásilo se 221 zájemců, v Klubu jich pak pracovalo 176 v jedenácti seminářích a dílnách:

A (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla
s lektorem Václavem Špiritem ze SRN

D (jako Dramaturgie) – Dramaturgický seminář
- Kateřina Fixová

I (jako Inscenace) – Příprava divadelní inscenace
- PaedDr. František Zborník

L (jako Loutky) – Romeo a Julie na loutkovém divadle podle W. Shakespeara a
paměti
- Marek Bečka

M (jako Mluva) – Mluvené slovo jako prostředek divadelního výrazu
- Rudolf Felzmann

N (jako Nnapětí) –Divadlo jako „situace situací o situaci“
- PhD. Aleš Bergman

O (jako Objevování) – Tělo - výraz; Prostor - situace; Téma - interpretace
- Peter Janků

PC – Problémový club
- samostatná práce probíhala v dopoledních hodinách za asistence Jany
Štefánkové a střídajících se lektorů;
- odpolední část, na níž měli přístup volně účastníci JH, měla zázemí v tomto lektorském týmu: prof. PhDr. Jan Císař, Csc., Mgr. Alexandr Gregar, Karol Horváth, doc. Mgr. Ján Zavarský a Mgr. Vladimír Zajíc.

R (jako Režie) – Kurz nepraktické režie
- Petr Lébl

S (jako Situace) – Jevištní realizace dramatické situace
- Mgr. Milan Schejbal a asistentka Denisa Nová

T (jako Tělo) – Možnosti těla jako prostředku divadelního výrazu
- Régis Duqué a Cédric Juliens s tlumočnicemi Kateřinou Urbancovou a Kristýnou Poesovou.

Původně nabízený seminář V (jako Výchova) – Dramatická výchova - divadlo s lektorem Mgr. Jiřím Pokorným byl odvolán pro velice malý zájem.
Pro práci seminářů byly vytvořeny v rámci možností odpovídající podmínky, zvláště
pokud jde o prostory pro výuku. Organizační vedoucí K(n)MD byla Jana Pazderníková, její asistentkou Mgr. Marie Poesová.

Samostatně organizovaný seminář
- Rozborový seminář organizovaný SČDO s lektorem Jiřím Hrašem a asistentem ing. Dušanem Zakopalem. Zúčastnňovalo se jej průměrně 20 seminaristů.

Poznámka:
Problémový club se konal, počínaje nedělí 8.8., každodenně k jednotlivým inscenacím JH. Akcent byl především na analýze inscenací, jako materiálu, umožňujícímu pojmenování divadelních zákonitostí i jevových stránek amatérské divadelní tvorby, kultivaci této tvorby a kultivaci myšlení o divadle vůbec. V neposlední řadě pak byl PC věnován uvažování nad souvztažnostmi mezidruhového charakteru a zdroji inspirace. Upozaděna byla funkce kritického hodnocení. Problémový club (někdejší diskusní klub či rozborový seminář) měl i tentokrát své kmenové posluchače, kteří na svých schůzkách diskutovali o inscenacích, formulovali otázky, problémy, teze a s nimi přicházeli na tu část semináře, která byla otevřena všem zájemcům z řad účastníků JH. To umožnilo a vyvolalo okamžité zapojení dalších návštěvníků, přičemž lektoři mohli navázat zcela konkrétními příspěvky na navozená a diskutovaná témata. Problémového clubu se v průběhu JH zúčastňovalo kromě 5 stálých posluchačů K(n)MD výhradně do něj přihlášených, průměrně 95 posluchačů z řad návštěvníků JH. Byl hodnocen jako přínosný s tím, že by tato forma měla být zachována i pro následný ročník.

S výjimkou samostatně organizovaného semináře, byl hlavním organizátorem vzdělávací části JH PhDr. Milan Strotzer. Reakce posluchačů i jejich počty vypovídají o tom, že se vzdělávací část podařilo připravit i realizovat smysluplně.


c) Doplňkový program

Základní divadelní program JH byl doplněn o 6 divadelních inscenací. V předvečer zahájení JH byla uvedena dvě: Carlo Goldoni: Poprask na laguně (Soubor Jiráskova divadla Hronov) a Jacques Offenbach: Panenské jablíčko (DS Les Oranges Bleues, Les Ulis, Francie). V průběhu JH pak byly uvedeny tyto další inscenace: Marcela Benoniová: Komedianti přijeli aneb Blázny živí Bůh (Dětská kočovná společnost Molière Praha), Otakar Fejfar: Feťáci (Haškova divadelní společnost Jiráskova gymnázia Náchod), koláž lidového vyprávění z Podkrkonoší: Vysocký šíšata (Slávka Hubačíková z DS Krakonoš Vysoké nad Jiz.) a v závěru JH Oskar Nedbal: Polská krev (soubor Gaudeamus a Operetní orchestr Světlá nad Sázavou). Dále vystoupilo 9 hudebních a pěveckých těles ve 12 produkcích. Součástí doplňkového programu bylo i vystoupení pěti seminárních skupin K(n)MD v závěru přehlídky, v nichž předvedly výsledky své práce v cca dvouapůlhodinovém programu.

d) Společenská část

V sobotu 7.srpna bylo provedeno oficiální zahájení festivalu. Letos JH zahájila starostka města Hana Nedvědová. Její zahajování bylo zcizeno výstupem kněžky Thálie věštící úspěch a přízeň bohů houfu herců - nyjících starců v bílých řízách s vavřínovými věnci na hlavách. Zahájení byl aktivně přítomen náměstek ministra kultury ČR ing. Zdeněk Novák. Tradičně byly vítány hrající soubory na schodech Jiráskova divadla. Ve výstavní hale Jiráskova divadla byla otevřena výstava „Hronov v proměnách staletí (K 640 výročí první písemné zprávy o Hronově)“. V zahradě v ulici K Milířům byla realizována výstava „Hronovský kraj v kresbách a obrazech Karla Šafáře“. Obě výstavy byly zahájeny vernisážemi.. Společenské milieu dotvářela vystoupení hudebních skupin, přispěl k němu i tradiční akt, demonstrující přátelství divadelníků, v předvečer dne zahájení, a ohňostroj, který učinil tečku za 69. JH.
JH má, díky své větší dimenzi oproti jiným přehlídkám, handicap v tom, že se jeho účastníci nemohou setkávat za účelem společenského vyžití soustředěně v jednom místě, neboť v Hronově nejsou k dispozici prostory, které by to umožňovaly. Společenský život byl opětovně rozprostřen do několika lokalit, které město skýtá. Určitý posun k lepšímu však nastal díky nově otevřenému sálu Josefa Čapka, jehož foyer byl dán k dispozici každý den po skončení představení účastníkům JH. Byla tím vyřešena zejména stará bolest - soubory po odvedení své práce neměly možnost získat potřebný počet míst a splynout s ostatními účastníky JH


e) Tiskoviny

 Byl vydán programový plakát a programová brožura.
 V průběhu přehlídky vycházel Zpravodaj 69. JH (10 čísel).
Složení redakce:
Šéfredaktorem byl doc. PhDr. Jiří Štefanides, redakci tvořili: PhDr.Jaroslava Suchomelová, Mgr. Petr Cekota, fotograf Ivo Mičkal a technický redaktor M.Zhibo. Svým způsobem redakci tvořili i členové lektorského sboru rozborového semináře (Císař, Gregar, Horváth, Zajíc a Zavarský), kteří byli recenzenty inscenací, uvedených v programu JH. O recenze se s nimi podělili i někteří další lektoři K(n)MD.
Redakci se podařilo naplnit předurčenou koncepci Zpravodaje jen zčásti. Byť byl i letos Zpravodaj přehlednou tiskovinou, přinášející potřebné informace a dokumentující dění na JH, včetně seriózních reflexí uvedených inscenací, neuskutečnil se záměr rozšíření části, která by mapovala ve větším záběru a atraktivnějším způsobem mimodivadelní dění.


III. Organizace

V průběhu JH se každoročně scházel k řešení aktuálních problémů organizační štáb.
Na začátku a na konci přehlídky se sešel festivalový výbor JH.
I přes značný počet účastníků JH, včetně účastníků K(n)MD, a technickou a
organizační náročnost zvládnutí tak velkého počtu hrajících souborů, nevznikly žádné zásadní

problémy. Dalo by se říci, že 69. JH byl z organizačního hlediska na velmi dobré úrovni. Zlepšila se péče o hrající soubory, počínaje ubytováním a konče rozloučením a poděkováním za vystoupení. K tomu přispělo mj. získání kvalitních ubytovacích kapacit v Náchodě a zřízení festivalové autobusové kyvadlové dopravy mezi Hronovem a Náchodem.
Nejvýraznějším počinem pro zlepšení organizace a technických podmínek pro hrající soubory i pro pohodlí diváků bylo dokončení a otevření nového sálu Josefa Čapka v přístavbě Jiráskova divadla. Byl tak získán důstojný variabilní hrací prostor, umožňující elevaci hlediště a nepoměrně kvalitnější technické vybavení světelného parku a zvukového zařízení. Tento hrací prostor měl na 69. JH svou premiéru a v průběhu festivalu byly v praxi ověřovány jeho přednosti i úskalí. Tato zjištění se stala impulsem k dalšímu technickému vylepšování, zejména pokud jde o zajištění možností rychlých proměn uspořádání jeviště a hlediště.


IV. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně.


V. Návrhy a náměty pro další ročník

Z hlediska programu:
 Vytvářet i nadále takové podmínky, aby byly realizovány národní přehlídky ve všech druzích divadla a dalších druzích scénického umění a staly se základem fundovaného výběru inscenací do programu 69. JH. S tím souvisí i realizace krajových přehlídek.
 Následný 70. ročník realizovat jako mezinárodní, tj. jako Festival Středoevropské sekce AITA/IATA. Současně s tím, byť z hlediska počtu souborů v omezené míře, zachovat charakter JH i nadále jako celostátní nesoutěžní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla.
 Klást důraz na vzájemnou mezidruhovou inspiraci a setkání amatérských divadelníků z různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Tyto premisy uplatňovat ve všech programových složkách: při výběru inscenací, při organizaci vzdělávací části a rovněž ve společenské části programu JH.
 Zachovat zásady výběru souborů ve znění souhlasném s propozicemi 69. ročníku JH.
 Klást na programovou radu JH požadavek, aby při svém rozhodování o programu vycházela z inscenačních výsledků divadelní sezóny a stanovila program relevantní poslání JH. Klást na ni tudíž požadavek výběru kvalitních a inspirativních inscenací a pečlivého zvažování při zařazování představení z oblasti divadlu příbuzných druhů scénických umění. Dbát na složení programové rady z hlediska schopnosti referovat a porovnávat.
 Zachovat koncepci K(n)MD z 69.ročníku JH a rozšířit K(n)MD o semináře pro zahraniční účastníky.
 Koncipovat problémový club tak, jak byl realizován v r. l998 a 1999 a vedle něj vytvořit obdobu pro zahraniční účastníky..
 Nepověřovat lektorský tým psaním recenzí na představení v doplňkovém programu a zajistit reflexi představení redakcí.
 Zachovat stávající rozsah trvání přehlídky, pokud to dovolí ekonomická situace.
 Rozšířit tu část doplňkového programu, která má ambice zapojovat místní obyvatele do festivalového dění (na vlastní náklady souborů).

Z hlediska organizace:
 Věnovat neutuchající pozornost zabezpečení pečovatelské služby pro hrající soubory po celou dobu jejich pobytu, tj. od jejich příjezdů do Hronova a oficiálního přivítání, až po oficiální rozloučení při skončení pobytu.
 V případě uvádění inscenací pro děti zabezpečit částečnou návštěvu dětského publika, odpovídající věkové adrese avizované souborem.
 Realizovat jednání s potencionálními sponzory pro posílení finančních zdrojů přehlídky.
 Zajistit kvalitní tisk fotografií v programové brožuře JH a uvádět minutáže představení.
 Pokud jde o tuzemské soubory, ponechat vymezení podmínek, za kterých se soubory JH zúčastní, na smlouvách o vystoupení. V propozicích nečinit v tomto ohledu žádné předznamenání.
 Rozšířit Zpravodaj JH o l list věnovaný společenskému festivalovému dění a odlehčením oficiální podoby Zpravodaje. Vyřešit otázku jazykových mutací.
 Věnovat péči technické i personální vybavenosti redakce Zpravodaje JH a tiskového střediska tak, aby bylo docíleno úrovně, odpovídající významu JH.
 Zlepšit zásadním způsobem výtvarnou a grafickou stránku propagačních materiálů a tiskovin.
 Zakotvit vyvstalé změny do organizačního řádu (statutu) JH.
 Vzhledem k stanovenému rozsahu inscenací 70. JH v základním programu na 10 zahraničních a 10 tuzemských rezignovat na praxi tzv. předvečerů zahájení JH a festival zahájit v pátek 11. 8. 2000 představením zařazeným do základního programu.Vyhotovil: dr. Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':