Databáze českého amatérského divadla

Texty: JH 1998, závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení Jiráskova Hronova 1998

I. Základní údaje

Název akce: 68.Jiráskův Hronov, celostátní mezidruhová přehlídka amatérského
divadla s účastí zahraničních souborů
Místo konání: Hronov

Termín: 31.7. – 8.8.1998

Pořadatel: IPOS-ARTAMA a město Hronov z pověření a za finančního přispění MK ČR

Spolupořadatelé: Amatérská divadelní asociace
Česká sekce UNIMA
České středisko AITA/IATA
Klub přátel umění v ČR
Občanské sdružení Kruh Hronov
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Společnost Amatérské divadlo a svět
Svaz českých divadelních ochotníků
Volné sdružení východočeských divadelníků

Odborná spolupráce: ARTAMA Praha

Počet přímých účastníků: cca 75O

Počet dalších účastníků: cca 400 (bez místních návštěvníků)

Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
 náklady na ubytování a stravování (seminaristé a všichni,
 kdo nejsou členy hrajících divadelních souborů),
 náklady na ubytování a stravování členů hrajících souborů
 přesahující vymezený pobyt souborů pořadatelem (3 dny - 2 noci),
 náklady na vstupenky na představení
 náklady na dopravu (kromě hrajících souborů),
 náklady na zakoupení programových brožur a zpravodajů.

Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, vstupenky), ale hradí je účastníci. Minimální částka za pobyt při internátní formě ubytování činila v r. 1998 cca 3.300, Kč za osobu na celou přehlídku. Členové hrajících souborů platili 50,- Kč za l den účastnický poplatek (do příjmů JH).


II. Splnění odborného účelu akce

a) Program přehlídky
 detailně viz příloha
 Základní program Jiráskova Hronova l998 – mezidruhové přehlídky amatérského divadla byl sestaven programovou radou na základě nominací a doporučení jednotlivých druhových národních přehlídek, návrhů zájmových divadelních organizací, Českého střediska AITA/IATA. Loutkářské inscenace byly nadto vybírány i na základě výsledků krajových přehlídek, vzhledem k termínu konání Loutkářské Chrudimi, nepříliš vzdálenému času Jiráskova Hronova (JH). Stejně tomu bylo s výběrem dětských divadelních souborů.Loutkářská Chrudim a Dětská scéna Ústí nad Orlicí měly tentokrát právo veta, tj, mohly předběžné návrhy zamítnout, potvrdit nebo doplnit.
 68.ročník JH, předznamenaný jako mezidruhová přehlídka, přinesl přepestrou paletu divadelních druhů, žánrů, stylů a poetik. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých, mládeže i dětí. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického. Stejně otevřenou byla i divácká adresa, od dětí až po seniory.
 Vedle devíti inscenací činoherního (hereckého) divadla pro dospělé byly na hronovských jevištích v základním programu uvedeny 4 loutkářské inscenace (z toho 3 pro dětské publikum), 4 inscenace dětských divadelních kolektivů (z toho l loutkářského), 3 inscenace pantomimy a pohybového divadla (z toho jedno představení bylo koncipováno z několika kratších vystoupení), 2 inscenace z oblasti netradičního divadla autorského typu. Dále byly v základním programu JH uvedeny po jedné inscenace divadla poezie, činoherního divadla pro děti, tanečního divadla a hra se zpěvy.
 Inscenace a vystoupení, uvedené v programu 68. JH, vycházely v 9 případech z textů dramatických autorů, v 5 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 10 inscenací a vystoupení vzniklo na základě původní autorské tvorby členů souborů. Představení komediálního typu byly v rovnováze s těmi, které se zabývaly závažnými společenskými tématy.
 V popisované části programu JH bylo uvedeno celkem 26 inscenací a vystoupení od 30 souborů v 47 představeních (některé „inscenace“ byly vytvořeny z několika samostatných vystoupení několika souborů).
 68.JH jako mezidruhová přehlídka nebyl určen k měření sil a známkování inscenací. Byl především příležitostí k poučení a inspiraci. V neposlední ředě pak k seznámení se se stavem českého amatérského divadla jako celku, k mnohapolnému vzájemnému osvojování prostředků, jimiž vládne divadlo ve svých nejrozmanitějších mutacích. Letošní ročník opětovně potvrdil správnost koncipování Jiráskova Hronova jako „scénické žatvy“. Souvisí s tím jeden základní fenomén – generační proměna účastníků přehlídky, ke které došlo v posledních ročnících JH. Hronovské auditorium celkově omládlo. V předchozích JH se na přehlídku počali navracet i zástupci střední a starší generace divadelníků. Tento návrat pokračoval i letos. Loňská návštěva, převyšující tisícovku účastníků, řádově zůstala zachována a nepatrně stoupla.
 Letošní JH se svou programovou skladbou, odrážející realitu českého divadla, se svými cca jedenácti až dvanácti sty převážně velice mladých divadelníků, v tom se 181 seminaristy Klubu (nejen) mladých divadelníků a 17 účastníky další samostatně organizované dílny a s průměrně 86 účastníky rozborového semináře – problémového
clubu (PC), byl mezidruhovou přehlídkou nejen programově, ale také fakticky. Promítlo se to v setrvalém zájmu amatérských divadelníků, orientovaných na různé druhy a oblasti amatérského divadla, v neutuchajícím zájmu o vzdělávací část JH, ale také v širokém rozpětí dramaturgie festivalu.
 Inscenační výsledky, které letos na JH soubory předvedly, byly vesměs vyrovnané a na velice dobré úrovni.Ačkoliv nebylo v programu uměleckých propadů, nelze na druhé straně hovořit ani o mimořádných počinech, které by bylo možné vnímat jako pilíře nových tendencí a trendů. To neznamená, že letošní JH nezaznamenal inscenace špičkové úrovně. Bylo jich hned několik. Mezi ně bezesporu náleží inscenace hry H.Pintera Narozeniny Divadla AHA! Z Lysé n.L., Brum-pohádka Ivany Faitlové a plzeňského Střípku,Etúdlování souboru IKDYŽ z Kolína, performance Ty, který lyžuješ Bílého divadla z Ostravy a vystoupení Vendulky Knopové ze ZUŠ Žamberk,nazvané Sluníčko a dva kamarádi.
 Vedle těchto inscenací je možné jmenovat řadu dalších, které byly z různých pohledů cennými příspěvky do programu JH nebo do diskuse o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti. Platí to bez ohledu na pořadí závažnosti, zejména o DS Krakonoš z Vysokého n.Jiz. a jeho inscenaci hry A. Ayckbourna Kdes to byl(a) v noci, o souboru Nejhodnější medvídci z Hradce Králové a jeho autorském počinu Kašpárek, četník koločavský, o Snu v noci svatojánské českolipského Divadelního klubu Jirásek,o ochotnickém divadelním spolku Filigrán z Litomyšle a jeho jevištním přepisu Váchalova Krvavého románu a o Pohybovém divadle Facka z Uherského Hradiště a jeho inscenaci Rumiště.


b) Vzdělávací část

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků – juniorů, byla i tentokráte otevřena všem bez ohledu na věk.
Přihlásilo se 234 zájemců, v Klubu jich pak pracovalo 181 v jedenácti seminářích a dílnách:

A – Dramatizace literárních předloh
s lektorem Silvesterem Lavríkem ze Slovenska

B – Psychologický loutkářský seminář s inspirací z díla Ladislava Klímy
- Marek Bečka

D – Prvky divadla ve výchově, především v té dramatické
- Mgr. Tomáš Doležal

F – Mluvené slovo jako prostředek divadelního výrazu
- Rudolf Felzman

KNR – Kurz nepraktické režie
- Petr Lébl

KPR – Kurz praktické režie
- Jarmila Černíková-Drobná, Rudolf Felzmann a Kateřina Fixová

L – Ještě jednou se vrátíme (k otázkám tvorby divadel poezie)
- Radovan Lipus

M – Kurz komediálního herectví
- Régis Duqué a Cédric Juliens s tlumočnicí Kateřinou Urbancovou

S – Realizace dramatické situace
- Mgr. Milan Schejbal

Z – Základní abeceda divadla
- PaedDr. František Zborník

PC – Problémový club
- samostatná práce probíhala v dopoledních hodinách za asistence Jany
Štefánkové a střídajících se lektorů;
- odpolední část, na níž měli přístup volně účastníci JH, měla zázemí v tomto lektorském týmu: prof. PhDr. Jan Císař, Csc., Mgr. Aleš Bergman, Mgr. Roman Černík, Akram Staněk, Mgr. Vladimír Zajíc.

Původně nabízený seminář H – Analytický seminář pro (nejen) budoucí porotce s lektorem Mgr. Jiřím Hraše byl odvolán pro velice malý zájem.
Pro práci seminářů byly vytvořeny v rámci možností odpovídající podmínky, zvláště
pokud jde o prostory pro výuku. Organizační vedoucí K(a)MD byla Jana Pazderníková, její asistentkou Mgr. Marie Poesová.

Samostatně organizovaná dílna
- Dílna pro studenty SpgŠ Beroun byla tradičně vedena učitelem dramatické výchovy této školy Romanem Musilem. Zúčastnilo se jí dalších l7 seminaristů.

Poznámka:
Problémový club se konal, počínaje nedělí 2.8., každodenně k jednotlivým inscenacím JH. Akcent byl především na analýze inscenací, jako materiálu, umožňujícímu pojmenování divadelních zákonitostí i jevových stránek amatérské divadelní tvorby, kultivaci této tvorby a kultivaci myšlení o divadle vůbec. V neposlední řadě pak byl PC věnován uvažování nad souvztažnostmi mezidruhového charakteru a zdroji inspirace. Upozaděna byla funkce kritického hodnocení. Problémový club (někdejší diskusní klub či rozborový seminář) měl i tentokrát své kmenové posluchače, kteří na svých schůzkách diskutovali o inscenacích, formulovali otázky, problémy, teze a s nimi přicházeli na tu část semináře, která byla otevřena všem zájemcům z řad účastníků JH. To umožnilo a vyvolalo okamžité zapojení dalších návštěvníků, přičemž lektoři mohli navázat zcela konkrétními příspěvky na navozená a diskutovaná témata. Problémového clubu se v průběhu JH zúčastňovalo kromě 5 stálých posluchačů K(n)MD výhradně do něj přihlášených, průměrně 8l posluchačů z řad návštěvníků JH. Byl hodnocen jako přínosný s tím, že by tato forma měla být zachována i pro následný ročník. Na 68. JH byl učiněn pokus otevřít PC v době závěrečného ohňostroje k posledním inscenacím JH. Překvapivě se ho zúčastnilo 32 zájemců.

Kurs praktické režie, podobně jako problémový club pojatý do K(n)MD, měl na 68. JH své 10.soustředění. Bylo věnováno především kritickému hodnocení inscenací. Výuka se konala formou praktických cvičení na vybraných inscenacích z programu JH. Na cvičení byli přizváni členové hrajících souborů. Doplňkem výuky byly seminář Mluvené slovo jako prostředek divadelního výrazu a přednáška Úvod do estetiky dramatického umění.
Soustředění se zúčastnilo 16 posluchačů.
S výjimkou samostatně organizované dílny, byl hlavním organizátorem vzdělávací části JH Milan Strotzer. Reakce posluchačů i jejich počty vypovídají o tom, že se vzdělávací část podařilo připravit i realizovat smysluplně.


c) Doplňkový program

Základní divadelní program JH byl doplněn o 6 divadelních inscenací (celkem 7 představení): v předvečer zahájení JH byla uvedena dvě absolventská představení Kurzu praktické režie – Jana Strejcovského s Divadlem hudby Nymburk (Jan Řehounek: Useknuté ucho) a Tomáše Hradila s DS Velká Bystřice (John Patrick: Rajčatům se letos nedaří), 4.8. sehrálo divadlo Propadlo z Broumova hru Pavla Fialy Manévry, 5.8. se představil Lieder Theatre z Goulburn (New South Wales, Austrálie) s inscenací Ahoj kamaráde! a Moot House Players z Harlow (Anglie) s lidovou hrou Legenda o svatém Jiřím. 6.8. uvedl na hronovském náměstí Teatro Prawdziwy z Bielavy (Polsko) atrakci s názvem Poslední pochod. Dále vystoupilo 11 hudebních a pěveckých těles. Součástí doplňkového programu bylo i vystoupení čtyř seminárních skupin K(n)MD v závěru přehlídky, v nichž předvedly výsledky své práce.

d) Společenská část

V sobotu l.srpna bylo provedeno oficiální zahájení 68. JH. Provedl je starosta města ing. M. Houštěk. Jeho zahajování bylo zcizeno výstupem paní, která oznámila, že je v divadle uložena bomba. Zahájení byl aktivně přítomen ministr kultury ČR Pavel Dostál. Tradičně byly vítány hrající soubory na schodech Jiráskova divadla. Ve foyeru divadla byla otevřena výstava Divadlo objektivem Ivo Mičkala. Společenské milieu dotvářela vystoupení hudebních skupin, přispěl k němu i tradiční akt, demonstrující přátelství divadelníků, v předvečer dne zahájení, a ohňostroj, který učinil tečku za 68. JH.
JH má, díky své větší dimenzi oproti jiným přehlídkám, určitý handicap v tom, že se jeho účastníci nemohou setkávat za účelem společenského vyžití soustředěně v jednom místě, neboť v Hronově nejsou k dispozici prostory, které by to umožňovaly. Společenský život byl opětovně rozprostřen do několika lokalit, které město skýtá. V zásadě to není až tak bolestivá újma pro neformální setkávání účastníků JH. Problém v této souvislosti trvá stále u hrajících souborů, které v čase, kdy odvedou svou práci, by měly mít možnost splynout s ostatními účastníky. K tomu zatím Hronov nevytvořil optimální podmínky, ba dokonce ty někdejší, jakkoli byly v tomto ohledu problematické, opustil (večery s patrony) a nenahradil je novými. Letos byla také silně pociťována absence aktu poděkování souborům za jejich vystoupení a rozloučení se s nimi.

e) Tiskoviny

 Byl vydán programový plakát a programová brožura.
 V průběhu přehlídky vycházel Zpravodaj 68. JH (10 čísel).
Složení redakce:
Šéfredaktorkou byla dr.Jaroslava Suchomelová, redakci tvořili: Vladimír Mikulka, A.Tichý, fotograf Ivo Mičkal a technický redaktor M.Zhibo. Svým způsobem redakci tvořili i členové lektorského sboru rozborového semináře (Císař, Zajíc, Bergman, Staněk, Černík), kteří byli recenzenty inscenací, uvedených v programu JH. O recenze se s nimi podělili i někteří další lektoři K(n)MD.
Redakci se podařilo naplnit předurčenou koncepci Zpravodaje, který byl i letos přehlednou tiskovinou, přinášející potřebné informace a dokumentující dění na JH, včetně seriózních reflexí uvedených inscenací. Zazněly hlasy, volající po rozšíření části, která by mapovala mimodivadelní dění.


III. Organizace

V průběhu JH se každoročně scházel k řešení aktuálních problémů organizační štáb.
Na začátku a na konci přehlídky se sešel festivalový výbor JH.
I přes značný počet účastníků JH, včetně účastníků K(n)MD, a technickou a
organizační náročnost zvládnutí tak velkého počtu hrajících souborů, nevznikly žádné zásadní problémy. Dalo by se říci, že 68. JH byl z organizačního hlediska na velmi dobré úrovni. Problémem zůstává péče o hrající soubory, počínaje ubytováním a konče rozloučením a poděkováním za vystoupení.


IV. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně.


V. Návrhy a náměty pro další ročník

Z hlediska programu:
 Vytvářet i nadále takové podmínky, aby byly realizovány národní přehlídky ve všech druzích divadla a dalších druzích scénického umění a staly se základem fundovaného výběru inscenací do programu 68. JH. S tím souvisí i realizace krajových přehlídek.
 Zachovat charakter JH i nadále jako celostátní nesoutěžní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla s mezinárodní účastí.
 Klást důraz na vzájemnou mezidruhovou inspiraci a setkání amatérských divadelníků z různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Tyto premisy uplatňovat ve všech programových složkách: při výběru inscenací, při organizaci vzdělávací části a rovněž ve společenské části programu JH.
 Zachovat zásady výběru souborů ve znění souhlasném s propozicemi 68. ročníku JH.

 Omezit počet inscenací na 16, maximálně 20 v případě mimořádně vysokého počtu výjimečných inscenací, které přinese následná divadelní sezóna. Současně počítat s redukovanou variantou pro případ ekonomické nedostatečnosti.
 Klást na programovou radu JH požadavek, aby při svém rozhodování o programu vycházela z inscenačních výsledků divadelní sezóny a stanovila program relevantní poslání JH. Klást na ni tudíž požadavek výběru kvalitních a inspirativních inscenací a pečlivého zvažování při zařazování představení z oblasti divadlu příbuzných druhů scénických umění. Dbát na složení programové rady z hlediska schopnosti referovat a porovnávat.
 Pověřit České středisko AITA/IATA gescí nad výběrem zahraniční účasti souborů – max. 2 soubory (přednostně slovenský).
 Zachovat koncepci K(n)MD z 68.ročníku JH.
 Koncipovat problémový club tak, jak byl realizován v r. l998.
 Nepověřovat lektorský tým psaním recenzí na představení v doplňkovém programu a zajistit reflexi představení redakcí.
 Nezavádět udělování oficiálních cen.
 Zachovat stávající rozsah trvání přehlídky, pokud to dovolí ekonomická situace.
 Program v předvečer přehlídky finančně oddělit od rozpočtu JH a jeho dramaturgii ponechat plně v kompetenci města.
 Rozšířit tu část doplňkového programu, která má ambice zapojovat místní obyvatele do festivalového dění (na vlastní náklady souborů).
 Neakceptovat návrhy některých lektorů na prolongaci jejich seminářů do dalšího ročníku, pokud by nebyly semináře programově koncipovány do více jak jednoho soustředění.


Z hlediska organizace:
 Věnovat neutuchající pozornost zabezpečení pečovatelské služby pro hrající soubory po celou dobu jejich pobytu, tj. od jejich příjezdů do Hronova a oficiálního přivítání, až po oficiální rozloučení při skončení pobytu.
 Věnovat pozornost vyhledávání optimálních možností, aby se hrající soubory mohly po skončení svých představení kontaktovat jednak vzájemně, jednak s dalšími účastníky JH při neformálních společenských setkáních. Tj. aby měly na jedné straně soubory zajištěnou faktickou možnost vstoupit do společenského festivalového dění, z druhé strany pak, aby další zájemci z řad účastníků JH měli možnost bezprostředního kontaktu s hrajícími soubory v tom kterém přehlídkovém dni, aby zkrátka bylo jakési zavedené místo, centrum neformálního setkání. Oba tyto požadavky lze řešit v přístavbě Jiráskova divadla, která by měla být v r. 1999 zprovozněna pro potřeby festivalu.
 V případě uvádění inscenací pro děti zabezpečit částečnou návštěvu dětského publika, odpovídající věkové adrese avizované souborem.
 Realizovat jednání s potencionálními sponzory pro posílení finančních zdrojů přehlídky.
 Zajistit kvalitní tisk fotografií v programové brožuře JH a uvádět minutáže představení.
 Ponechat vymezení podmínek, za kterých se soubory JH zúčastní, na smlouvách o vystoupení. V propozicích nečinit v tomto ohledu žádné předznamenání.
 Zajistit revizi smluv o vystoupení z hlediska obsahového a právního.
 Zřídit funkci tiskového mluvčího JH.
 Dávat přednost při plnění objednávek na ubytování a vstupenky těm, kteří se hlásí dříve.
 Zpřístupnit festivalové dění ubytovaným mimo Hronov zavedením svozových autobusů.
 Rozšířit Zpravodaj JH o l list věnovaný společenskému festivalovému dění a odlehčením oficiální podoby Zpravodaje.
 Věnovat péči vybavenosti redakce a tiskového střediska tak, aby bylo docíleno úrovně, odpovídající významu JH.
 Zvýšit účastnické poplatky posluchačů K(n)MD.
 Zakotvit vyvstalé změny do organizačního řádu (statutu) JH.
 Povýšit v rozpočtu JH položku OON tak, aby odměny lektorů byly relevantní s požadovanými výkony.Vyhotovil: dr. Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':