Databáze českého amatérského divadla

Texty: FEMAD 2000, závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení 28. ročníku FEMAD
V Libici nad Cidlinou 2000

I. Základní údaje
Název akce: FEMAD, festival a dílna divadla pro děti a mladé
Místo konání: Libice nad Cidlinou
Termín: 22. – 24.9. a 29.9. – 1.10.2000
Pořadatelé: IPOS-ARTAMA Praha a obec Libice n.C. z pověření a za finančního přispění MK ČR
Spolupořadatelé: Divadelní spolek Vojan Libice n.C.
Okresní úřad v Nymburce
Městský úřad v Poděbradech
Obecní úřad v Libici n.C.
České středisko ASSITEJ
Amatérská divadelní asociace
Svaz českých divadelních ochotníků
Odborná spolupráce: IPOS-ARTAMA Praha
Počet přímých účastníků: 335
Počet dalších účastníků: cca 70
Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
- náklady na ubytování (pozorovatelé a seminaristé );
- náklady na stravování (kromě dětských divadelních souborů);
- náklady na dopravu (kromě hrajících souborů);
- náklady na zakoupení zpravodajů přehlídky;
- náklady na účastnické poplatky (kromě členů hrajících souborů).

Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, účastnické poplatky), ale hradí je účastníci.


II. Splnění odborného účelu akce
a) Program přehlídky
 Detailně viz příloha (program FEMAD 2000).
 V programu bylo uvedeno 14 divadelních inscenací od 14 souborů ve 14 představeních.
 Výběr inscenací byl proveden se záměrem vytvořit takovou dramaturgii přehlídky, která by přinesla co nejrozmanitější paletu možností divadla pro děti a mladé diváky a umožnila konfrontaci nejzajímavějších inscenačních výsledků. Především však byl veden se záměrem umožnit co nejbarvitější zdroj inspirace a poučení tvůrcům divadla pro děti a mládež. Záměrně byly do programu zařazeny inscenace, které byly zacíleny na publikum od 15 do 18 let. Záměrem bylo ověřit schopnost mladého publika vnímat obsahové sdělení a akceptovat inscenace budované různými inscenačními postupy. Zařazení těchto inscenací zároveň umožňovalo opakovaně zkoumat apercepce dětského diváka a míru platnosti konvencionalizovaných názorů na obsahová sdělení prostředky divadla dětskému publiku, vycházejících z obecných rezultátů vývojové psychologie. Programová skladba tyto záměry splňovala a byla účastníky přijata pozitivně. Zamýšlené programové směřování poněkud oslabil výpadek Divadla Alfa z Plzně s inscenací Jéminkote, Psohlavci a jeho nahrazení inscenací Červená Karkulka „v A dur“. Méně či v podstatě vůbec nenarušila programové zacílení další změna, tj. po odvolání dvou kratičkých inscenací DDS ZUŠ Žamberk (Na tom našem dvoře a Jak Franta na čerchmanty vyzrál) zařazení náhradní inscenace Pletené pohádky loutkářského souboru Čmukaři z Turnova
b) Vzdělávací část
Neodmyslitelnou součástí programu byly semináře k inscenacím a semináře pro dětské účastníky festivalu. Semináře k inscenacím jsou jakousi školou přemýšlení o divadle, o jeho možnostech. Jejich smyslem je poskytovat zcela praktické poznání a ponaučení pro vlastní dramaturgickou a inscenační praxi těm, kdo se zabývají divadlem pro děti. Tentokrát seminaristé pracovali v jedné společné skupině, jejíž odborné zázemí tvořil lektorský sbor ve složení Mgr. Michal Čundrle (1. víkend), PhD. Aleš Bergman (2. víkend), Mgr. Milan Schejbal a PaedDr. František Zborník. Vstupy, přinášející podle předem stanoveného rozvrhu reflexe z několika skupin dětí, měly na starosti psychologové, arteterapeuti a pedagogové. V semináři A pracovaly děti ve věku 6 – 11 let po oba víkendy pod lektorským dohledem Mgr. Ireny Zimové a Evy Kodešové st. s asistentkou pro tzv. chléb a hry Evou Kodešovou ml., k níž v 2. víkendu přibyla Pavlína Tůmová. V seminářích B 1 s lektory Bedřichem Čermákem a Mgr. Hanou Vojtíškovou, B 2 s lektory PhDr. Pavlem Vackem a Mgr. Marií Poesovou, se společnou asistentkou pro chléb a hry Hanou Hronovou a v semináři B+ s lektorem Mgr. Jaroslavem Kodešem v 1. víkendu pracovaly děti ve věku 11 – 15 let. Stejná věková skupina absolvovala v 2. víkendu semináře: B vedený Mgr. Marií Poesovou a Mgr. Hanou Vojtíškovou a asistentkou pro chléb a hry Hanou Hronovou a B+ vedený Mgr. Hanou Lichtenbergovou. Mládež v rozmezí od 15 do 20 let pracovala v 1. víkendu v jedné skupině C, kterou vedly lektorky PhDr. Ivana Veltrubská a Mgr. Jana Wardová, ve 2. víkendu ve skupinách C 1, jejímiž lektory byli Bedřich Čermák a Mgr. Jiřina Lhotská a C 2 s letory Mgr. Jaroslavem Kodešem a Mgr. Janou Wardovou. Po oba víkendy organizačně asistoval Martin Strotzer.
Seminářů dospělých se zúčastňovalo průměrně 30 posluchačů. Seminářů dětí se zúčastňovalo 70 zájemců ve věku od 7 do 19 let. Resumé ze seminárních rozprav by bylo možné v zjednodušené podobě formulovat takto: Pokud divadelní inscenace vypovídá o člověku, o všeobecně platných lidských vlastnostech a vztazích, není z hlediska divácké adresy podstatný obsah výpovědi. Z hlediska dětského diváka je klíčová forma, jakou se tato výpověď uskutečňuje. Děti nadšeně přijaly a rozuměly inscenacím Červená Karkulka „v A dur“, Dárečci, Z deníku kocoura Modroočka, Tvé tělo, tvůj hrad, Pletené pohádky, ale také inscenaci hry Johna Patricka Kamarádi McLachlena, kterou by sotva kdo považoval za hru pro děti. Mladí diváci ve věku 15 – 19 let favorizovali Rodinné album Thorntona Wildera, Černošskou pohádku a shodně některé tituly jako děti. Lektorský tým označil jako nejzajímavější inscenace Kamarádi McLachlena, Pletené pohádky, Černošské pohádky a Rodinné album; v dalším sledu pak Pokojíček J.A. Pitínského, Havrane z kamene, Červenou Karkulku „v A dur“ a z Deníku kocoura Modroočka.
Programovou část FEMAD řídil PhDr.Milan Strotzer. Celkový počet seminaristů a jednotlivých návštěvníků FEMAD zaznamenal pokles oproti loňskému rekordním počtu. Vlastních seminaristů bylo ve všech skupinách také o poznání méně, cca 100, přičemž neměnný zůstal zájem dětí.

c) Doplňkové pořady
V průběhu FEMADu IPOS-ARTAMA zajišťoval prodej odborných a repertoárových publikací.
d) Společenská část
byla realizována neorganizovaně vždy cca mezi 22.00 hod. – 01.30 hod. v příjemném prostředí divadelního klubu místního divadelního souboru Vojan.
e) Tiskoviny
Byla vydána programová brožura, obsahující obvyklé informace pro účastníky FEMAD. V průběhu festivalu vyšlo 6 čísel zpravodaje přehlídky FEMAĎÁČEK, jehož redakci zajišťovali šéfredaktor Mgr. Vladimír Zajíc, Marie Kotisová, Simona Bezoušková, Lada Dostálová – Bečková a technický redaktor Jaroslav Vondruška ml. Zpravodaj tentokrát nedosáhl obsahové úrovně z ročníku předchozího a bude zapotřebí věnovat se jeho nové koncepci.


III. Organizace akce
Z organizačního hlediska proběhl FEMAD bez závad. Na zabezpečení organizace se, kromě jediné pracovnice obecního úřadu, podílí především divadelní spolek Vojan za vedení ing. Jaroslava Vondrušky. Jeden z hracích prostorů zabezpečuje technicky ADA prostřednictvím Pavla Hurycha. Na zabezpečení organizace, zvláště druhého hracího prostoru v sokolovně, včetně stavby hlediště, se tradičně podíleli brigádně amatérští divadelníci – účastníci FEMAD, dtto na jeho likvidaci (členové DS Tyl Rakovník).
Podobně jako v minulých ročnících byla zajištěna pečovatelská služba o děti ze seminářů. Tuto zajišťovala Renáta Dejlová. Dílčí organizační úkoly zajišťoval Jan Strejcovský.


IV. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně.

V. Návrhy a náměty pro další ročník
Z hlediska programu:
V zásadě zachovat stávající model programové skladby FEMAD. Vycházet přitom z aktuální nabídky nejkvalitnějších a nejinspirativnějších inscenací.

Z hlediska organizace:
 Zachovat stávající organizační model.


Vypracoval: PhDr. Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':