Databáze českého amatérského divadla

Texty: Závěrečné hodnocení FEMAD Poděbrady, 1998

Závěrečné hodnocení FEMAD l998


I. Základní údaje
Název akce: FEMAD, festival a dílna divadla pro děti
Místo konání: Libice nad Cidlinou
Termín: l8. – 2O. a 25. – 27.9.l998
Pořadatelé: IPOS-ARTAMA Praha a obec Libice n.C.z pověření a za finančního přispění MK ČR
Spolupořadatelé: Divadelní spolek Vojan Libice n.C.
Okresní úřad v Nymburce
Městský úřad v Poděbradech
Obecní úřad v Libici n.C.
České středisko ASSITEJ
Amatérská divadelní asociace
Svaz českých divadelních ochotníků
Odborná spolupráce: ARTAMA Praha
Počet přímých účastníků: 340
Počet dalších účastníků: cca 70
Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
- náklady na ubytování (pozorovatelé 100%, seminaristé 50%);
- náklady na stravování (kromě dětských divadelních souborů);
- náklady na dopravu (kromě hrajících souborů);
- náklady na zakoupení zpravodajů přehlídky;
- náklady na účastnické poplatky (kromě členů hrajících souborů).

Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, účastnické poplatky), ale hradí je účastníci.


II. Splnění odborného účelu akce
a) Program přehlídky
 Detailně viz příloha (program FEMAD´98).
 V programu bylo uvedeno 18 divadelních inscenací od 16 souborů v 17 představeních (kratší vystoupení byla spojena do jednoho představení).
 Výběr inscenací byl proveden se záměrem vytvořit takovou dramaturgii přehlídky, která by přinesla co nejrozmanitější paletu možností divadla pro děti a umožnila konfrontaci nejzajímavějších inscenačních výsledků. Především však byl veden se záměrem umožnit co nejbarvitější zdroj inspirace a poučení tvůrcům divadla pro děti a mládež. Programová skladba tyto záměry splňovala a byla
účastníky přijata pozitivně, a to i přes to, že došlo ke změnám z důvodů onemocnění a pod.. Původně stanovená programová skladba utrpěla výpadkem pěti inscenací: Bystroušky, lišky R.Těsnohlídka inscenované loutkářským souborem C ze Svitav, Čarovné rybí kostičky Charlese Dickense a Ivy Peřinové v nastudování Naivního divadla Liberec, Malého pralesa Giny-Ruck Pauquetové inscenované souborem ZUŠ Žamberk, Tří zlatých vlasů děda vševěda v dramatizaci Ivy Peřinové a v provedení královéhradeckého Draku a Pána prstenů J,R.R.Tolkiena v jevištním přepisu Hudebního divadla ze Svitav. Tři z těchto výpadků se sice podařilo obratem vyplnit náhradníky (Kejklíř Praha – Luděk Richter uvedl svou inscenaci Kejklíř, Divadlo Studna Hosín přijelo se Sněhurkou a 7 trpaslíky, Naivní divadlo Liberec přivezlo náhradní představení Alína aneb Petřín v jiném dílu světa), leč inspirativnost titulů byla ta tam, o kvalitě inscenací nemluvě. Obava, vyjádřená Alenou Urbanovou v loňském závěrečném femadském resumování, že totiž “pod sebranou smetanou, která se v programu FEMADu olizuje, je vákuum”, se znovu potvrdila.

b) Vzdělávací část
Neodmyslitelnou součástí programu jsou semináře k inscenacím, semináře pedagogů a semináře pro dětské účastníky festivalu. Semináře k inscenacím jsou jakousi školou přemýšlení o divadle, o jeho možnostech. Jejich smyslem je poskytovat zcela praktické poznání a ponaučení pro vlastní dramaturgickou a inscenační praxi těm, kdo se zabývají divadlem pro děti. Tentokrát seminaristé pracovali ve dvou skupinách, jejichž odborné zázemí tvořil lektorský sbor ve složení Mgr.Aleš Bergman, Dita Nacházelová, Mgr. Milan Schejbal, PhDr.Josef Valenta, Alena Urbanová, Mgr. Vladimír Zajíc a PaedDr.František Zborník. Vstupy přinášející reflexe dětí z tzv. průzkumné skupiny, měly na starosti Marie Poesová a Eva Kodešová. Seminář pedagogů se pod vedením Romana Musila zabýval otázkami efektivního využití divadelních představení pro děti ve výchovném a vzdělávacím procesu. Jeho účastníci se seznámili s metodami práce, které mohou i z hromadné, organizované návštěvy divadelního představení učinit sváteční příležitost, napomoci vytváření pozitivních vztahů dětí k umění a v neposlední řadě rozvíjet jejich schopnosti vnímání a komunikace. Seminářů dospělých se v prvním víkendu zúčastňovalo 10-l5 seminaristů, ve druhém víkendu 25-30, tj. scházely se v přijatelném početním seskupení. Semináře dětí, s výjimkou pevně stanoveného složení patnáctičlenné průzkumné skupiny dětí, trpěly nerovnoměrnými počty účastníků. Byly realizovány ve třech skupinách podle věku dětí. Vedení seminářů dětí bylo svěřeno Mgr.Jaroslovu Kodešovi, Mgr.Petře Rychecké a asistentkám ze souboru Brnkadla Brno.
Programovou část FEMAD řídil PhDr.Milan Strotzer. Celkový počet seminaristů a jednotlivých návštěvníků FEMAD i v letošním roce o něco vzrostl, a to navzdory tomu, že po loňské zkušenosti nebyly mezi dětské seminaristy zařazovány děti z Libice n.C.
V letošním roce byla řádově nižší početnost členů hrajících souborů, což v celkovém počtu všech účastníků znamenalo pokles o cca 80 osob. Vlastních seminaristů bylo ve všech sedmi skupinách ke 120.

c) Doplňkové pořady
V průběhu FEMADu ARTAMA zajišťovala prodej odborných a repertoárových publikací.
d) Společenská část
byla realizována neorganizovaně vždy cca mezi 22.00 hod. – 01.30 hod. v příjemném prostředí divadelního klubu místního divadelního souboru Vojan.
e) Tiskoviny
Byla vydána programová brožura, obsahující obvyklé informace pro účastníky FEMAD. V průběhu festivalu vyšlo 6 čísel zpravodaje přehlídky FEMAĎÁČEK, jehož redakci zajišťovali Vlastimil Ondráček, Jiří Hlávka, Štěpánka Mikešová a Jaroslav Vondruška ml. Kromě potřebných informací organizačního rázu, zpravodaj zprostředkovával zejména informace o průběhu a obsahu seminářů k inscenacím tak, aby se odděleně pracující semináře vzájemně dozvěděly o čem se hovořilo a k jakým poznatkům ten který seminář dospěl.


III. Organizace akce
Z organizačního hlediska proběhl FEMAD bez závad. Na zabezpečení organizace se, kromě jediné pracovnice obecního úřadu, podílí především divadelní spolek Vojan za vedení ing. Jaroslava Vondrušky. Jeden z hracích prostorů zabezpečuje technicky ADA prostřednictvím Pavla Hurycha. Na zabezpečení organizace, zvláště druhého hracího prostoru v sokolovně, včetně stavby hlediště, se tradičně podíleli brigádně amatérští divadelníci – účastníci FEMAD, dtto na jeho likvidaci (členové DS Tyl Rakovník). Tento tým techniků letos připravil a realizoval projekt na nové uspořádání hracího prostoru a hlediště v objektu sokolovny, což ve svém výsledku přineslo více míst pro diváky a lepší podmínky pro hrající soubory.
Podobně jako v minulých ročnících byla zajištěna pečovatelská služba o děti ze seminářů. Tuto zajišťovaly pí Renáta Dejlová a Hana Dřízhalová.


IV. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně.

V. Návrhy a náměty pro další ročník
Z hlediska programu:
V zásadě zachovat stávající model programové skladby FEMAD, tj. především:
 Zachovat takový počet inscenací, aby zbývalo dostatek prostoru pro práci v seminářích – v zásadě snížit celkový počet inscenací.
 Realizovat semináře pro dospělé účastníky – divadelníky s odbornými lektory pro divadlo a s lektory s jinou odborností. Jeden z lektorů by měl mít úkol moderovat diskusi po jejím předurčeném smyslu, což si vyžádá realizaci přípravy lektorského týmu na schůzkách před každým seminářem. Semináře organizovat jako společné, nedělit je do skupin.
 Pokusit se o podstatnou proměnu složení lektorského týmu.
 Realizovat 2 pracovní průzkumné skupiny dětí, pracující vždy se 2 lektory, které by získávaly reflexe o všech představeních FEMADu (každá skupina cca o 1/2 a tyto zprostředkovávaly v úvodní části toho kterého semináře dospělých účastníků. Složení skupin utvářet z hlediska sociometrických potřeb,
 V seminářích dospělých vytvořit podmínky pro to, aby byl čas na zpětnou vazbu ve vztahu k reflexím dětí, tj. vrátit se v závěru semináře k tomu, proč děti reagují tak či onak.
 Realizovat dle potřeby další semináře dětí a zprostředkovávat jejich reflexe do zpravodaje FEMAD. Omezit opět masovou účast místních dětí v seminářích tím, že budou do semináře přijaty pouze děti, které se přihlásí k trvalé účasti na všech organizovaných seminářích.

Z hlediska organizace:
 Zachovat stávající organizační model.
 V rámci náboru účastníků opět oslovit pořadatele divadelních představení pro děti a pokračovat v programovém prosazování další funkce přehlídky, tj. jejího pojetí jako výběrové burzy nejlepších inscenací.
 Informovat o FEMADu pedagogické pracovníky prostřednictvím pedagogických center.


Vypracoval: PhDr. Milan Strotzer

Programová skladba XXVI. ročníku FEMAD
Libice nad Cidlinou 18.-20. a 25.-27.9.1998

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

pátek 18.9.
Kuk. 19:30-19:40 Zahájení FEMAD
Kuk. 19:40-20:50 Divadélko Na peróně Praha
Julius Zeyer - Radúz a Mahulena
Sok. 2l:10-22:25 Divadlo Oblázek Ostrava
podle Roarka Bradforda - Černošský pán Bůh,
Starej Zákon a proroci

sobota 19.9.
8:10 odjezd z Poděbrad
8:30- 9:00 s n í d a n ě
Sok. 9:00- 9:40 ZUŠ Žamberk
Jiří Kahoun - Sluníčko a dva kamarádi
Pouze pro dospělé Vladimír Sutějev - Kdo řekl mňau
seminaristy a děti Divadlo HUDRADLO Zliv
z Libice n.C. Miroslav Slavík - Stopět

Vin., ZŠ 10:00-11:30 SEMINÁŘ K INSCENACÍM (Radúz a
Mahulena, Černošský pán Bůh...)
Od 11:00 reflexe dětí
ZŠ 10:00-11:30 SEMINÁŘ PEDAGOGŮ
Kuk. 11:45-13:00 Divadlo Rozmanitostí Most
Matteo Bandello, William Shakespeare, Georges
Bizet - Něžné tragédie (Romeo a Julie, Carmen)
13:00-14:30 o b ě d
Vin., ZŠ 14:30-16:45 SEMINÁŘ K INSCENACÍM (Sluníčko..., Kdo
řekl mňau, Stopět)
Od 16:15 reflexe dětí
ZŠ 14:30-16:45 SEMINÁŘ PEDAGOGŮ
Kuk. 17:00-17:55 Naivní divadlo Liberec
Iva Peřinová – Alína aneb Petřín v jiném dílu světa
17:55-19:15 v e č e ř e

Vin., ZŠ 19:15-20:45 SEMINÁŘ K INSCENACÍM (Něžné tragédie, Alína)
Od 20:15 reflexe dětí
ZŠ 19:15-20:45 SEMINÁŘ PEDAGOGŮ
Kuk. 21:00-22:15 Loutkové divadlo RADOST Brno
Vladimír Zajíc - Dostavník z Lordsburgu

neděle 20.9.
8:10 odjezd z Poděbrad
8:30- 9:00 s n í d a n ě
Vin., ZŠ 9:00-10:00 SEMINÁŘ K INSCENACÍM (Dostavník...) Od 9:30 reflexe dětí
ZŠ 9:00-10:00 SEMINÁŘ PEDAGOGŮ
Sok. 10:20-11:05 Divadelní společnost KEJKLÍŘ Praha
Luděk Richter podle starých českých pohádek
Stolečku, prostři se !
Sok. 11:25-11:40 Divadélko AŤSI ZUŠ Na Střezině Hradec
Králové
Jiří Polehňa, Zdeněk Tesař - Bleší cirkus
Vin. 12:00-13:30 SPOLEČNÝ SEMINÁŘ K INSCENACÍM
(Stolečku..., Bleší cirkus)
Od 13:00 reflexe dětí
Vin. 13:30-14:00 POLOČASOVÉ RESUMOVÁNÍ

II.část FEMAD ’98 - PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

pátek 25.9.
Sok. 19:30-19:35 Zahájení II. Části FEMAD
Sok. 19:35-20:25 Divadlo Studna Hosín
Vítězslav Marčík – Sněhurka a 7 trpaslíků
Plenér 20:35-21:05 Divadlo Brno - Improvizace - Červená, Bez názvu
Sok 21:15-21:55 Divadlo HUDRADLO Zliv
Miroslav Slavík - Doupě

sobota 26.9.
8:10 odjezd z Poděbrad
8:30- 9:00 s n í d a n ě
Vin. ZŠ 9:00-10:30 SEMINÁŘ K INSCENACÍM (Sněhurka; Doupě)
Od 10:00 reflexe dětí

ZŠ 9:00-10:30 SEMINÁŘ PEDAGOGŮ
Sok. 10:45-11:45 IV. ročník studentů výchovné dramatiky
DAMU Praha (absolventské představení)
Miloš Macourek - Jedničky má papoušek
Kuk. 12:15-13:15 Divadlo Kejklíř Praha
Luděk Richter - Kejklíř
13:15-14:30 o b ě d
Sok. 14:30-15:30 Loutkové divadlo STŘÍPEK Plzeň
Ivana Faitlová - Modrý Mauricius
Vin., ZŠ 15:45-17:45 SEMINÁŘ K INSCENACÍM (Jedničky má
papoušek, Kejklíř, Modrý Mauricius)
Od 17:15 reflexe dětí
ZŠ 15:45-17:45 SEMINÁŘ PEDAGOGŮ
Sok. 18:00-18:45 IV. ročník studentů výchovné dramatiky
DAMU Praha (absolventské představení)
Tomáš Pěkný - Havrane z kamene
18:45-20:15 v e č e ř e
Sok. 20:15-21:10 Divadelní společnost ELF Praha
Jan Prokeš podle textu lidových loutkářů
- Johanes, doktor Faust

neděle 27.9.
8:10 Odjezd z Poděbrad
8:30- 9:00 s n í d a n ě
Vin. ZŠ 9:00-11:00 SEMINÁŘ K INSCENACÍM (Havrane
z kamene; Johanes, doktor Faust)
Od 10:30 reflexe dětí
Kuk. 11:15-12:00 Loutkové divadlo V BOUDĚ Plzeň
Ivan Nesveda a Vladimír Pech podle vlámské
pověsti - Gambrinus, král piva
Vin. 12:15-13:00 SPOLEČNÝ SEMINÁŘ K INSCENACI
(Gambrinus, král piva)
Od 12:45 reflexe dětí
Vin. 13:00-14:00 ZÁVĚREČNÉ RESUMOVÁNÍ
Vyhlášení výsledků divácké ankety a zakončení
FEMAD ´98

PROGRAM PRO DĚTI

pátek 18.9.
Vin. 18:00-19:00 Schůzka dětí průzkumné a seminárních skupin
Kuk. 19:30-19:40 Zahájení FEMAD
Kuk. 19:40-20:50 představení Radúz a Mahulena
Sok. 21:10-22:25 představení Černošský pán Bůh, Starej zákon
a proroci

sobota 19.8.
7:30 Odjezd z Poděbrad
8:00- 8:30 s n í d a n ě
Klub. 8:30-10:00 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Radúz a
Mahulena, Černošský pán Bůh...)
MŠ 8:30-10:00 SEMINÁŘE dětí (Radúz a Mahulena,
Černošský pán Bůh...)
Sok. 10:15-10:55 představení Sluníčko a dva kamarádi
Kdo řekl mňau
Stopět
Pouze pro děti z průzkumné a seminárních skupin a dospělé mimo
seminaristů
Kuk 11:45-13:00 představení Něžné tragédie
13:00-14:00 o b ě d
Klub. 14:30-16:00 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Stopět, Něžné
tragédie)
MŠ 14:30-16:30 SEMINÁŘE dětí (Sluníčko..., Kdo řekl mňau,
Stopět, Něžné tragédie)
Kuk. 17:00-17:55 představení Alína aneb Petřín v jiném dílu světa
17:55-19:15 v e č e ř e
Klub. 19:15-20:15 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Alína)
MŠ 19:15-20:15 SEMINÁŘE dětí (Alína)
Kuk. 21:00-22:15 představení Dostavník z Lordsburgu

neděle 20.9.
7:30 Odjezd z Poděbrad
8:00- 8:30 s n í d a n ě
Klub. 8:30-.9:30 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Dostavník...)
MŠ 8:30-10:00 SEMINÁŘE dětí (Dostavník s Lordsburgu) Sok. 10:20-11:05 představení Stolečku, prostři se !
Sok. 11:25-11:40 představení Bleší cirkus
Klub. 12:00-13:00 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Stolečku,
prostři se !, Bleší cirkus)

MŠ 12:00-13:30 SEMINÁŘE dětí (Stolečku, prostři se !,
Bleší cirkus)

13:30-14:00 o b ě d


II. Část FEMAD ´98 - PROGRAM PRO DĚTI

pátek 25.9.
Vin. 18:00-19:00 Schůzka dětí průzkumné a seminárních skupin
Sok. 19:30-19:35 Zahájení II. části FEMAD
Sok. 19:35-20:25 představení Sněhurka a 7 trpaslíků
Plenér 20:35-21:05 představení Improvizace
Sok. 21:15-21:55 představení Doupě

sobota 26.9.
7:30 Odjezd z Poděbrad
8:00-8:30 s n í d a n ě
Klub. 8:30-10:00 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Sněhurka)
MŠ 8:30-10:30 SEMINÁŘE dětí (Sněhurka, Doupě)
Sok. 10:45-11:45 představení Jedničky má papoušek
Kuk. 12:15-13:15 představení Kejklíř
13:15-14:30 o b ě d
Sok. 14:30-15:30 představení Modrý Mauricius
Klub. 15:45-17:15 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Kejklíř, Modrý Mauricius)
MŠ 15:45-17:45 SEMINÁŘE dětí (Jedničky má papoušek, Kejklíř, Modrý
Mauricius)
Sok. 18:00-18:45 představení Havrane z kamene
18:45-20:15 v e č e ř e
Sok. 20:15-21:10 představení Johanes, doktor Faust


neděle 27.9.
7:30 Odjezd z Poděbrad
8:00- 8:30 s n í d a n ě
Klub. 8:30-10:30 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Havrane
z kamene; Johanes, doktor Faust)
MŠ 8:30-10:30 SEMINÁŘE dětí (Havrane z kamene; Johanes,
doktor Faust)
Kuk. 11:15-12:00 představení Gambrinus, král piva
Klub. 12:15-12:45 SCHŮZKA průzkumné skupiny (Gambrinus...)
MŠ 12:15-13:00 SEMINÁŘE dětí (Gambrinus, král piva)
13:00-14:00 o b ě d

* * *

Legenda: Kuk. - sál kulturního domu
Sok. - sokolovna
Plenér - venkovní prostor v ulici od sokolovny k hřišti
Vin. - vinárna v 1. patře kulturního domu
Klub. - klubovna v 1. patře kulturního domu
ZŠ - základní škola
MŠ - mateřská škola
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':