Databáze českého amatérského divadla

Texty: FEMAD, DT 2002, závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení FEMADu Poděbrady / Divadelní Třebíče 2002

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce: XI. Národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč

Místo konání: Poděbrady a Třebíč

Termín: Poděbrady 9. – 12.5.2002, Třebíč 15. – 19.5.2002

Pořadatelé: IPOS-ARTAMA Praha a města Poděbrady a Třebíč z pověření a za finančního přispění MK ČR

Hlavní organizátoři: Poděbrady: Kulturní a informační středisko, s. r. o., Poděbrady
OS Divadelní soubor Jiří Poděbrady
Třebíč: Městské kulturní středisko Třebíč
OS Dramatický klub Třebíč

Spolupořadatelé: Poděbradské části: OS Divadelní spolek Vojan Libice n. C. Amatérská divadelní asociace
Svaz českých divadelních ochotníků
Třebíčské části: Okresní úřad v Třebíči
Svaz českých divadelních ochotníků

Odborná spolupráce: IPOS-ARTAMA Praha

Počet přímých účastníků: 310 (účinkující, seminaristé, realizační tým)

Počet dalších účastníků: 992 (návštěvníci vč. místních)

Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
■ Náklady na ubytování a stravování souborů přesahující 1 nocleh a 1 den pobytu.
■ Náklady na dopravu souborů přesahující stanovený limit.
■ Náklady na ubytování, stravování a dopravu (seminaristé a všichni, kdo nejsou členy hrajících souborů nebo členy realizačního týmu přehlídky).
Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, stravování), ale hradí si je účastníci ze svých prostředků.


II. SPLNĚNÍ ODBORNÉHO ÚČELU AKCE

a) Program přehlídky
- Detailně viz přílohy.
- V programu bylo uvedeno 21 soutěžních inscenací ve 21 představeních a 1 inscenace hostujícího ze ZUŠ Červený Kostelec. Celkem vystoupilo 22 souborů ve 22 představeních.

I v letošním roce bylo díky dvěma částem národní přehlídky porovnáno široké spektrum souborů a jejich inscenací. Tím také byla dána možnost pro podstatně větší dosah přehlídky z hlediska kultivace práce amatérských divadelních souborů. Tento pozitivní efekt byl nutně vyvážen efektem méně přínosným, neboť se na přehlídku dostaly některé v kvalitě problematičtější inscenace, které by ji při nižším počtu hracích míst minuly. Přehlídka tedy zaznamenala jak nebývalou možnost soustředěné prezentace, konfrontace a kritické reflexe inscenací, tak širší záběr v kvalitách inscenací.
Celek přehlídky lze z hlediska úrovně inscenací hodnotit jako průměrný až nadprůměrný, s jednotlivými přesahy nad vymezenou škálu hodnocení. Z hlediska výstupu přehlídky pro celostátní mezidruhovou přehlídku Jiráskův Hronov lze však hovořit o ročníku velice úspěšném, neboť 8 inscenací bylo nominováno a doporučeno na Jiráskův Hronov, přičemž 3 souborům byly uděleny ceny za inscenace (viz Výsledková listina).
Blíže o inscenacích a přehlídce viz detailní pojednání v několika článcích časopisu Amatérská scéna č. 3/2002.

b) Vzdělávací část

Rozborové semináře
K jednotlivým soutěžním inscenacím byly odbornou porotou uskutečněny rozborové semináře. Každé inscenaci byla věnována nejméně hodina, zpravidla po odehraném představení, někdy ke dvěma představením v odpoledních hodinách a k jednomu ve večerních hodinách. Pozitivním jevem bylo to, že se jich zúčastňovali všechny hrající soubory a zájemci z řad dalších souborů. Semináře měly konstruktivní ráz a vesměs příjemnou atmosféru.
Složení odborné poroty: předseda prof. PhDr. Jan Císař, CSc., členové Mgr. Aleš Bergman, PhD. (pouze FEMAD), Mgr. Alena Exnarová, Mgr. Pavel Harvánek (pouze DT), Petr Kracík (pouze DT), Doc. František Preisler, Mgr. Pavel Purkrábek a Mgr. Vladimír Zajíc Tajemníkem poroty byl Jan Strejcovský.

Kurz praktické režie
V obou částech přehlídky se konalo fakultativní soustředění posluchačů dlouhodobého Kurzu praktické režie. Program tohoto soustředění představoval návštěvu všech představení přehlídky a rozborových seminářů k nim. Zúčastnilo se jej 6 posluchačům, většina pouze v třebíčské části přehlídky.

c) Doplňkový program
Slavnostního zahájení obou částí přehlídky se v poděbradském Divadle Na kovárně zúčastnili starostové obou na pořádání přehlídky participujících měst. V zahajovací den přehlídky v Třebíči se uskutečnil průvod městem, zakončený na náměstí před radnicí, kde přehlídku zahájili ředitel přehlídky Mgr. Jaroslav Dejl se starostou města Třebíče a zástupci Ministerstva kultury ČR. A ani v letošním roce nechyběla divadelní múza.
V průběhu přehlídky zajišťovala ARTAMA nabídku a prodej odborných a repertoárových publikací.
Ve foyeru Národního domu byla instalována výstava představující činnost IPOS-ARTAMA.

d) Společenská část
Účastníkům přehlídky byli k dispozici dostatečné prostory v areálu Divadla Na kovárně v Poděbradech a v tzv. Národním domě v Třebíči. V těchto prostorách byla možnost občerstvení a příležitost k neformálním setkáním.
V poděbradské části přehlídky se dostalo zde hrajícím souborům již typického přivítání králem Jiřím z Poděbrad. Toto velice pěkné vítání souborů zajistili opět členové poděbradského divadelního souboru Jiří.
V zahajovací den třebíčské části přehlídky přijali představitelé města neformálním způsobem zástupce souborů a spolupořadatelů na půdě městské radnice, v tzv. malovaném domě. Stejně tak zde byly vítány soubory hrající v dalších dnech.
K společenské části přehlídky lze počítat i stejně neformálně vedené zakončení přehlídky s vyhlášením výsledků a oceněním nejlepších výkonů. V závěru přehlídky bylo ve foyeru rozestavěného Nového divadla uskutečněno společné setkání za přítomnosti organizátorů, zástupců souborů a členů odborné poroty.

e) Tiskoviny
Byly vydány programové plakáty a programové brožury společné pro obě části přehlídky.
V průběhu přehlídky vycházel zpravodaj FEMAD (4 čísla) a Divadelní Třebíč (6 čísel). Redakci zpravodaje tvořili v Poděbradech pracovníci KIC, s. r. o. a v Třebíči Mgr. Jaroslav Kodeš, Stanislava Štěpánková a Radim Svoboda. V obou místech byla svým způsobem členkou redakce Mgr. Alena Exnarová, která psala recenze na všechna soutěžní představení.
V obou částech národní přehlídky byla pořizována fotodokumentace fotografem Ivo Mičkalem a videozáznamy představení kameramanem Stanislavem Šmídem.

III. ORGANIZACE
Organizace jednotlivých částí byla celkově na velice dobré úrovni. V Třebíči proběhla již tradičně na výbornou. Organizátoři poděbradské části udrželi kvalitu nastolenou v loňském roce. Zároveň se jim k velké potěše hrajících souborů podařilo dovybavit černými samety forbínu Divadla Na kovárně. I letos se na průběhu přehlídky aktivně podílel poděbradský divadelní soubor Jiří, na jehož bedrech, krom jiného, byl i divadelní klub, ve kterém se konaly rozborové semináře. Ty byly bohužel mnohdy z nedostatku místa přeplněny. Dalším velkým kladem letošního ročníku je, že se podařilo zajistit jednotnost propagačních materiálů obou částí přehlídek.

IV. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně.

V. NÁVRHY A NÁMĚTY PRO DAKLŠÍ ROČNÍK

■ Pokusit se o zajištění větších prostor pro rozborové semináře v poděbradské části přehlídky.

Vypracoval: Jan Strejcovský

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':