Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: WOLKRŮV PROSTĚJOV 2021 - ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2021
_________________________________________________________________________

Základní údaje

Název:            Wolkrův Prostějov 2021
Podtitul:        64. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
Termín:        31. srpna – 4. září 2021
Místo konání:       Prostějov
Pořádá:    Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Statutární město Prostějov, oddělení Duha - Kulturní klub u hradeb  (nositel grantu MK Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit)
Spolupráce:        Městská knihovna v Prostějově, Městské divadlo v Prostějově, Národní
dům o.p.s.
Výše finančního příspěvku MK:     300 000 Kč
Finanční přispění:    Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, Magistrát města Prostějova 
Záštita:        Ministr kultury České republiky PhDr. Lubomír Zaorálek
hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek
primátor města Prostějova František Jura

I. SPLNĚNÍ ODBORNÉHO ÚČELU AKCE 

PROGRAM WP:

Oficiální zahájení 64. ročníku WP proběhlo večer na náměstí T.G. Masaryka, účastníkům festivalu byl předán symbolický klíč od města a spolu s Prostějovskými mohli shlédnout novocirkusové představení On The Road v podání uskupení CIrkus trochu jinak.

Festivalu se zúčastnilo 59 recitátorů sólistů (z krajských přehlídek postoupilo 69 a tři laureáti využili přímého postupu) ve třech kategoriích (27/21/11) a 5 divadelních  souborů (jeden další byl zařazen do programu, ale nakonec nemohl své představení kvůli části souboru v karanténě odehrát). Ve srovnání s loňským rokem to byl počet zúčastněných recitátorů srovnatelný, ale činil zhruba o 20 recitátorů méně než v době předcovidové. Výrazně složitější situace byla v divadlech poezie - opatření prakticky znemožnila dlouhodobou práci na představení, takže z krajských přehlídek bylo doporučeno méně souborů než obvykle a některá představení svou kvalitou neodpovídala národní přehlídce. Proto bylo nominováno jen šest představení.

Recitace sólistů
1.    Recitátoři recitovali jeden text.
2.    Recitace byla rozdělena do čtyř dnů podle kategorií, 1.kategorie byla na základě velkého počtu recitátorů rozdělena do dvou dnů.
3.    Byly dvě pětičlenné poroty – pro 1. kategorii a pro 2. a 3. kategorii. 
4.    Recitovalo se vždy dopoledne od 9.00 hodin.
5.    Časový harmonogram pro recitátory je koncipován následovně: 
Recitace 1. skupiny – 30 minut pauza – recitace 2. skupiny – 30 minut pauza.
6.    Rozborový seminář se konal po jednotlivých kategoriích vždy stejný den po recitaci. Čas a délka byla totožná s délkou ostatních seminářů (3 hodiny). 
7.    Rozborový seminář měl podobu řízené diskuse v plénu.
Hodnocení 1. kategorie:
Přestože byl uplynulý rok vzhledem k možnostem pedagogického vedení velmi problematický, na výkonech se ukazovalo, že si recitátoři a jejich pedagogové našli cestu, jak na přednesovém výkonu pracovat. Především vybavenost interpretačními dovednostmi se letos jevila nadprůměrně. Naproti tomu ale lektorský sbor konstatoval obecnější problém v neujasněnosti osobní výpovědi (ať už byl její příčinou stud nebo chaos ve výstavbě).
Dále porota ocenila zajímavou dramaturgii, prakticky se neobjevovaly tzv. evergreenové texty, ani texty text pod věk recitátora. Spíše jsme se setkali s opačným jevem - některé texty byly příliš “dospělé”, mladí recitátoři je nedokázali z podstaty věci dostatečně naplnit svými konkrétními představami a zkušenostmi. Se zajímavým a neotřelým výběrem ale souvisí i úskalí nedostatečné literární úrovně - v tom případě text interpretovi nedává dostatečný prostor pro individuální umělecké vyjádření.
V kategorii byli oceněni všichni ti, v jejichž interpretaci lze mluvit o tvůrčím činu, o jasném vkladu osobnosti do interpretace

Hodnocení 2. kategorie:
Navzdory covidové situace se ukázala úroveň 2. kategorie nadprůměrnou, svědčí o tom i vysoký počet oceněných (8 z 21). Dle slov lektorského sboru by v jiných letech mohl být kterýkoli oceněný cenou poroty laureátem. Na druhou stranu je ale nutné dodat, že se objevilo i několik špatných výkonů.
Dramaturgie byla rozporuplná - jevilo se to tak, že pokud vybírali recitátoři ze světové literatury, přinášeli texty nabízející zásadní témata, zatímco pokud sahali po původních českých textech, vybírali spíše banální, povrchní nebo prvoplánově zábavné historky.
Jako výraznější obecný problém porota konstatovala vysoký počet řečových a mluvních vad (problémy s výslovností jednotlivých hlásek, přízvuk na předložku, ráz). Výhledově by bylo vhodné nabídnout dílnu, která se bude věnovat nikoli tvorbě hlasu obecně, ale jeho korektivní výslovnosti.

Hodnocení 3. kategorie:
Úroveň třetí kategorie byla tradičně vysoká. V této zcela dospělé kategorii se potkáváme stadičně se stejnými tvářemi. Porota mluvila o zvládnuté dramaturgii, vyspělých technických prostředcích i dovednému přístupu k publiku. Jedinou výtkou bylo upozornění na to, že někteří vyspělí recitátoři se příliš věnují práci s detailem na úkor celkového vyznění myšlenky, přesto však jednotlivé výkony zůstávají výrazně nadstandardní.

Přehlídka divadel poezie
Rýžování - Hana Voříšková, Choceň
Soví zpěv - Všecky Barvy, Most
VIR TRIO - V.E.M. 3 ROHLÍKY, Karviná
Podučitel - Na břehu řeky Moravy, Uherské Hradiště
ckd - Osamocená, Hradec Králové
Zařazení do programu, nakonec nemohli hrát:
Zpívám - Mrož v krabici, Plzeň -

Inspirativní představení
ZAHRADNÍČEK/ Vše mé je tvé - Divadlo JEDL

Doplňkový program
V rámci hudebního programu jsme mohli vidět tyto produkce na nádvoří zámku:
1.    P/\ST
2.    DOTmy
3.    TVL
4. Vojtěch Kůrka

Vzdělávací program festivalu
Součástí přehlídky byly 3 semináře, které byly otevřeny na základě přihlášky všem – tzn. účastníkům WP i ostatním zájemcům. Maximální počet seminaristů si stanovuje lektor semináře. Semináře probíhaly od 1.9. 2020 – 4. 9. 2020 vždy po recitacích současně s rozborovým seminářem. 

MATERIÁL a PŘEDMĚT na jevišti jako METAFORA a PROSTŘEDEK sdělení literárního textu /účastníků: přihlášeno 13 (max. počet 14)/
Budeme si hrát a hrát… Budeme se snažit najít, pochopit, použít a využít, animovat, rozžít a uvěřit… Budeme nalezené ověřovat a slova trochu jinak sdělovat…
S sebou si prosím přivezte jeden nebo dva zajímavé předměty, které se vám vejdou do kufru, jsou z jakéhokoliv materiálu a které jsou pro vás něčím zajímavé. Třeba už něco pamatují nebo něco dovedou, jsou k potřebě, ne ke hraní. Prosím, dětské hračky nechte doma.
Lektor: Jarka Holasová (Jaroměř) – příležitostná loutkoherečka, režisérka, autorka a lektorka, vyučuje literárně dramatický obor, zaměřený na loutkářství a alternativní divadlo na ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.

Cestou hlasu /účastníků: přihlášeno 14 (max. počet 14)/
Hlas je přirozený projev naší osobnosti, je naším výrazovým prostředkem, zrcadlem našeho momentálního stavu. Hlas je také nejdokonalejším nástrojem ve smyslu dorozumění se a komunikace. Účastníci dílny budou mít možnost nahlédnout a zakusit počátky práce na technice mluveného projevu vedoucího ke kultivovanému hlasu. Budou pracovat s hlasem pomocí vyjadřovaných emocí a postupně se dostanou k rytmickému členění řeči, správnému dýchání, držení a postoji těla, pružnému hlasovému začátku a přizpůsobení hlasu prostoru
Lektorka: Mgr. Olga Strašáková (Uherské Hradiště) – učitelka literárně dramatického oboru v ZUŠ Uherské Hradiště s hlavním zaměřením na hlasovou pedagogiku, také pracuje jako lektorka seminářů hlasové průpravy pro dospělé i děti a učí zpěv pro “nezpěváky”.

Vypravěčské dovednosti /účastníků: přihlášeno 16 (max. počet 16)/
Jak zaujmout posluchače, jak ovládnout mimiku, gestiku, posturiku.
Jak se stát vypravěčem?
Improvizace spojená s danými okolnostmi našeho vystoupení a vědomá spontaneita, to jsou často dovednosti, které nám významně pomáhají udržet divákovu pozornost.
V dílně budeme pracovat na schopnosti vnímat diváka jako partnera našeho vystoupení. Zaměříme se na kontakt s posluchačem. Budeme se zabývat významem živého očního kontaktu i autenticitou našeho projevu. To vše velmi prakticky na improvizovaném vyprávění, i na vyprávění konkrétních textů.

Lektorka: MgA. Jana Machalíková (Praha) – recitátorka, vypravěčka, herečka, improvizátorka a klaunka. Tyto své koníčky propojuje v práci pedagogické: Ped. fak. UK, KVD DAMU, lektorské: NG Veletržní palác, recitační přehlídky a herecko- klaunské: skupina Improvize, skupina No A, o.p.s. Zdravotní klaun a divadelní projekty pro děti i dospělé.

Hlasové rozcvičky
Tradiční hlasové rozcvičky, určené nejen recitátorům sólistům, probíhaly v přednáškovém sále Národního domu pod vedením Olgy Strašákové, pedagožky LDO ZUŠ Uherské Hradiště. 


Rozborový seminář lektorského sboru s recitátory sólisty
I v letošním roce probíhaly rozborové semináře sólistů ve stejném čase, jako ostatní semináře WP. Rozborový seminář recitátorů se konal po jednotlivých kategoriích vždy tentýž den, probíhaly v širokém plénu, lektoři dbali na to, aby stihli i v omezeném čase promluvit ke všem výkonům, diskuse byla stručná, věcná a konstruktivní. 
   
Rozbor a diskuse o představeních divadel poezie
Během každého dne si mohli diváci, účinkující a porota popovídat o shlédnutých představeních. 

Lektoři recitátorů:

1. kategorie
Jiřina Lhotská, Apolena Veldová, Ema Zámečníková, Andrej Drbohlav, Libor Vacek
Tajemnice: Dagmar Cásková, Romana Cásková

2. a 3. kategorie
Vladimíra Bezdíčková, Martina Longinová, Josef Kačmarčík, Vít Roleček, Aleš Vrzák
Tajemnice: Dagmar Cásková, Romsna Cásková

Lektoři divadel poezie: 
Vojtěch Bárta, Vít Malota, Ivo Kristián Kubák, Ivo Kristian Kubák, Jitka Šotkovská
vedení diskuzí při rozborech představení: Jan Mrázek
Tajemnice: Dagmar Cásková, Romana Cásková

Závěrečný večer
V závěrečném večeru účinkovali novopečení laureáti či držitelé čestných uznání, zvukový a hudební doprovod obstarali účastníci festivalu (recitátoři, lektoři - kdo co uměl) a účastníci semináře Cesta hlasu.  Režie závěrečného večera se  ujali Vít Malota a Jan Mrázek. Závěrečný večer začal na ulici před Duhou, oživil park a vše se z epidemických důvodů zakončilo u Kotěry na zahrádce, kde byla předána Cena Ministerstva kultury za neprofesionální divadelní a slovesné aktivity panu Ivanu Němcovi. O laudatio se postaral David Kroča. Cenu MK předávala ministerský rada Mgr. Jitka Ferbarová. Ocenění účatníkům festivalu předávala Mgr. Ing. Milada Sokolová, která jako zástupkyně města a vždy někdo ze zástupců lektorského sboru.

Propagace, tiskoviny, publikace
Autorkou plakátu WP, ilustrací na vnějších listech skládačky a butonů byla MgA. Soňa Popová. 

Redakce zpravodaje přehlídky
Festivalový zpravodaj WP2021 letos tvořili  Martin Kuncl, Monika Němečková, Kateřina Prášilová, Barbora Maksymovová, Vít Marušák, Nikola Beková, Jakub Maksymov. 
Fotodokumentaci zabezpečil Marek Gerhard.

KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY
Do celostátní přehlídky byli recitátoři nominováni a doporučeni z 9 prezenčních a 2 distančních krajských  postupových přehlídek WP 2021 (soubory byly z těchto přehlídek doporučeny),1 soubor zaslal záznam. K postupu bylo z krajských přehlídek navrženo 69 sólových recitátorů (34/25/10) a 7 souborů divadla poezie. Tři loňští laureáti využili možnost přímého postupu.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - Pražský kalich
19. - 20. června,  Divadlo D21, Záhřebská 21, Praha 2
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 14, II. kategorie: 11, III. kategorie: 9, soubory: -
Počet doporučení: 4 / 5 / 3// -

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora - Ten verš si tiše říkám...
22. května 2021 – Malá scéna Tylova divadla
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 1, II. kategorie: 3, III. kategorie:2, soubory: 0
Počet doporučení: 0 / 1 / 2// 0

JIHOČESKÝ KRAJ - zrušeno
Třeboň - Třeboň poetická

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Poezie na rynku
5. června – Plzeň, Moving station
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 7, II. kategorie: 2, III. kategorie: 0, soubory: 2
Počet doporučení: 5/ 2 / 0// 1

ÚSTECKÝ KRAJ - zrušeno
Louny - Louny, Poeticky!

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec 
28.-29. června, Kino Varšava, Liberec 
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie 9, II. kategorie: 4, III. kategorie: 1, soubory:1
Počet doporučení: 4 / 1 / 1// 1

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
25. května, Divadlo Jesličky (sólisté)
22.–23. května, Divadlo Drak (soubory) – přehlídka AUDIMAFOR
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 8, II. kategorie: 5, III. kategorie: 1, soubory: 3
Počet doporučení: 3 / 1 / 1// 2

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice (sólisté)
29. června, Divadlo 29
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 3, II. kategorie: 4, III. kategorie:1
Počet doporučení: 2 / 3 / 1//-

Svitavy, Svitavský Fanda (soubory)
žádný přihlášený soubor aspirující na postup na WP

KRAJ VYSOČINA - prezenčně zrušeno
Pelhřimovský poetikon
nabídnuta možnost zaslání záznamu recitačního vystoupení
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 2, II. kategorie: 0,  III. kategorie: 0, soubory: -
Počet doporučení: 1 / 0 / 0// -
OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov
19. června, DUHA - kulturní klub U hradeb
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 11, II. kategorie:3, III. kategorie:1, soubory: -
Počet doporučení: 7 / 2 / 0// -

JIHOMORAVSKÝ KRAJ  - prezenčně zrušeno, proběhlo online
Brno (ŠPÍL-BERG)
28. května
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 3, II. kategorie: 7,  III. kategorie: 0, soubory: -
Počet doporučení:0 / 1 / 0// -

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Karviná
6. června
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 17, II. kategorie: 10, III. kategorie: 2, soubory: 1
Počet doporučení:5 / 1 / 1// 1

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
5. června, ZUŠ Uherské Hradiště
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 15, II. kategorie: 9, III. kategorie: 1, soubory:2
Počet doporučení:3 / 7 / 1// 2

II. ORGANIZACE 

Recitace a některá představení se odehrávala na jevišti Městského divadla Prostějov, porota zasedala v salóncích Národního domu, tamtéž se konaly i semináře. V Kulturním klubu DUHA sídlila redakce zpravodaje i lektorský sbor divadel poezie. Své prostory zapůjčila na seminář i knihovna. Doplňkový program se odehrával na zámeckém nádvoří.
Program spoluvytvářela programová rada při NIPOS-ARTAMA Praha a oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb. Vlastní průběh přehlídky sólistů i divadel poezie zabezpečovali pracovníci oddělení DUHA; včetně pořadatelského servisu, který zahrnoval ubytování účastníků, ekonomické zajištění, zadání, zpracování a výrobu propagačních tiskovin, informační servis po celou dobu přehlídky, činnost tajemníků porot, týmu hostesek a pomocných pořadatelů z řad studentů. Technickou stránku přehlídky realizovali zaměstnanci oddělení DUHA a F. O. H..

III. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 

Grant MK             300.000,00 Kč
Olomoucký kraj    98.580,00 Kč
Město Prostějov  606.219,02 Kč

IV. ZÁVĚR

Výsledky 64. ročníku přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie:

RECITÁTOŘI SÓLISTÉ - 1. Kategorie

Titul LAUREÁT 64. WP získávají
Luisa Marie Marešová - Agatha Christie/Marta Staňková: úryvek z Vlastního životopisu
Anna Opartyová - Eberhard Hauptbahnhof: Furiant odvážný školačky

Cena  poroty: 
Ráchel Kellerová - Peter Bichsel/Petra Koryčánková: Zachar nechává pozdravovat
Anna Orálková - František Tichý: Transport za večnost
Agáta Mašková - Zuzana Brabcová: Iniciace

RECITÁTOŘI SÓLISTÉ - 2. kategorie 

Titul LAUREÁT 64. WP získávají
Ester Gracerová - Ivan Wernisch: Čaroděj
Daniel Klouda - Ephraim Kishon/Miloš Veselý: Rikejte mi Kaminský
Noemi Fritzová - Zinaida Gippiusová, Dmitrij Merežkovskij /Josef Bečka: Obrazy z revolučního Ruska
Nicole Haismanová - Anton Pavlovič Čechov/Libor Dvořák: Život v otázkách a zvoláních

Cena poroty:
Karolina Novotná - Ivan Wernisch: Starý havran
Anna Kravchuk - Isabel Allende: Z hlíny je každý z nás
Jan Kosejk - Slawomir Mrožek/Helena Stachová: Pamětní deska
Alexander Koukol - Charles Bukowski/Robert Hýsek: Lidi

RECITÁTOŘI SÓLISTÉ - 3. kategorie

Titul LAUREÁT 64. WP získává
Denisa Švandová - Jhumpa Lahiriová/ Dana Hábová: Dočasná záležitost
Gabriela Zelená Sittová - Etgar Keret/Magdaléna Křížová: Přiběh o řidiči autobusu, který se chtěl stát bohem
František Kaska - Slawomir Mrožek/Otakar Bartoš: Zločin a trest

Cena poroty:
Stanislav Nemrava - František Gellner: Ožeň se bratře - montáž
Vítězslav Adamec - Petr Šťovíček: Dobrý architekt
Martina Mašková - Kenneth Rexroth/Antonín Přidal: Z MATKY HUSY

DIVADLA POEZIE

Cena Jana Roubala 
Přesýpaní - Hana Voříšková, Choceň

Cena poroty 
Veronice Majerové, Magdaléně Pukowiecové, Elišce Pukowiecové a Radce Veselé za práci na inscenaci VIR TRIO
Aneta Belejová - za herecký výkon v inscenaci Soví zpěv

Cena diváka: 
VIR TRIO - V.E.M. 3 ROHLÍKY, Karviná

Letošní Wolkrův Prostějov byl kvůli korona krizi přesunut na netradiční podzimní datum. Poznamenán byl především průběh krajských postupových přehlídek, deset se jich konalo, dvě nabídly svým účastníkům možnost online účasti a tři byly zrušeny. Přes všechny komplikace v průběhu příprav nakonec celostátní přehlídka proběhla v celkem normálním režimu, včetně doprovodného programu a seminářů, i když s nižším počtem účastníků, než bylo běžné v minulých letech. Úroveň a kvalita přehlídky recitátorů nebyla dotčena vůbec, divadelní část byla poněkud menšího rozsahu. Na divadelní práci se pandemie podepsala výrazněji.

Zpracovala Ivana Lubinová
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2021
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.