Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Bozkov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BOZKOV (BOSKOV) o.Semily
Do roku 1777 hrály se v kostele hry náboženského rázu než farář Dušek hry v kostele zakázal. Pak se hrálo venku před kostelem. Po r. 1836 hrály se i hry světské většinou v hostincích. Záznamy chybí, doloženy jsou dvě hry z let 1847 a 1848.
Čtenářsko ochotnická beseda Tyl
Založena na ustavující valné hromadě 19.8.1888, stanovy schváleny 28.5.1888 - 28 členů. Hrálo se na provizorním jevišti, které bylo 1889 přebudováno. 1891 pořízeny nové dekorace a opona, kterou maloval J. Lev z Hrabačova podle Hynaisovy opony v pražském Národním divadle. Počty členů: v r. 1905/30, r. 1907/57, r. 1910/46. R. 1914 sehrána v přírodě hra V. Vlčka Lipany, v níž účinkovalo 60 osob, diváci se otáčeli za dějem. Po válce obnovil spolek svou činnost v prosinci 1918 sehráním dvou představení. Spolek ukončil činnost r. 1919 sloučením se Sokolem.
Dramatický odbor Sokola
Na valné hromadě 16.2.1919 byla rozhodnuto o sloučení Čtenářsko ochotnické besedy Tyl s TJ Sokol pod hlavičkou Dramatický odbor Sokola. Divadlo se přestěhovalo do vlastního stánku, sokolovny, kde zřízeno 1922 jeviště. R. 1923 sehráno 15 her. V r. 1941 činnost Sokola zastavena, obnovena po osvobození a pokračovala do r. 1951, kdy sloučením tělovýchovy zrušeny divadelní odbory. 1995 odbor Sokola obnoven.
Divadelní soubor Sboru dobrovolných hasičů
Založen 1925.Činnost zejména po zákazu Sokola r. 1941, kdy se všichni divadelní ochotníci sešli v tomto souboru, kde mohli hrát i nadále. V letech 1951-1955 se hrálo pod hlavičkou
ČSM Sokol - divadelní soubor Osvětové besedyustaven v roce 1955. Na repertoáru především světová klasika. V r. 1972 při přestavbě sokolovny zrušeno jeviště, které sloužilo 50 let. Na něm sehráno 211 her (400 představení).Divadelní činnost obnovena až 1983, ale na provizorním jevišti.
Za dobu trvání souboru, ať už měl jakýkoliv název, bylo do r. 1987 nastudováno 456 her a sehráno 705 představení. (Votoček)
Ouhrabka, Vratislav: Ochotnické divadlo v Bozkově, in: 100. výročí založení TJ Sokol Bozkov, 1987 pol. 18. st.: obřadní divadlo, hra o umučení Páně,
DČD I., s. 374
místo nálezu Komedie o umučení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, provozována zde ještě v 19. stol.
DČD I., s. 312
poč. 19. st.: lidové hry vánoční,
DČD I., s. 328
Bývala zde provozována hra o umučení Páně. Farář Dušek ji zamezil: "pro uvarování
zneuctění, neboť ženy dívající se i na oltáře stavěly dítky své, prach na varhany, oltářeatd. až na stýblo tloušky se usazovakl, takže napotom to dalo čištění mnoho, půjčené alby a rochety byly od barvy celé zčervenalé atd. a doložil, že "lépe bude beze škody, když místo hry některou neděli odpoledne bude "křížová cesta" s písní Již jsem dost pracoval, kázáním a litaniemi o nejsv. jménu Ježíš" (Štajnygr, str.80.)
V roce 1791 tu hráli pohostinsky své pašije železnobrodští sousedé. Někdo to udal. Bylo z toho vyšetřování a zákaz.
V. Ron, Zákazy pašijových her, rkp.1996
(Na základě toho je vyloučené aby Petruška inscenoval ve Vysokém r.1793 pašije, když se v celé dicesi zakazují i v německých místech - kupř. Neuwald, Chrastava, Cvikov apod.)Z Bozkova také pochází krásná a v kompozici velmi zvláštní pašijová hra patrně z druhé
poloviny 18. století, která tu byla opsána Antonínem Farským. Tuším (jen tuším, že je to
právě ta nejstarší verse, kterou někde získal Jan Šourek pro Zásadu [1749]). Pašije se tu hrály asi do poloviny 30. let 19. stol. V jejich provozování byla jistě přestávka v posledním desetiletí 18. století a prvním deceniu 19. století. Známe obsazení asi z posledních bozkovských představení pašijí. Uveřejnil je F.Menčík v Úvodu k Velikonočním hrám své edice Prostonárodních her divadelních, vydaných ve vlastním nákladu v Holešově r. 1895. 1750 - 1777 se hrávala v kostele Komedie o umučení, po zákazu v přírodě před kostelem, kol 1836 uváděny též hry světské, 1847 Čech a Němec, 1848 Lhář a jeho rod, zájezdy do Turnova a Všeně. (Ron) 1750 - 1755 se zde hrávaly náboženské hry, v kostele do 1777, poté před kostelem. Obecenstvo docházelo až z Mnichova Hradiště. 1836 se hrály po domech světské hry, např. v čp. 69, 67, později v hostincích čp. 58 a 39 / v 80. letech 20. st. sokolovna a hostinec Farský/. 1847 se hrál Čech a Němec, 1848 Lhář a jeho rod, Zlý jelen, Zlý duch, ale i Lumpacius Vagabundus. Soubor podnikl i několik zájezdů po okolí. 1888 zal. Čtenářsko - ochotnická beseda Tyl. Měla 28 členů. Hráli Tyla, Klicperu, Stroupežnického.. 1889 přebudovali jeviště, dva roky poté si pořídili nové dekorace a oponu s kopií středu Hynaisovy opony ND. Dekorace sloužily ještě po 100 letech. 1914 sehráli v přírodě pod Skalkou Lipany /Vlček/. Účinkovalo 60 ochotníků. Během 1914 - 1918 byla činnost ochotníků utlumena a pokračovala pouze školní mládeží. 1918 ochotníci činnost obnovili, 1919 se beseda Tyl spojila s TJ Sokol jako Dramatický odbor Sokola. Téhož roku se přestěhovali k Farským. 1922 začali hrát ve vlastní sokolovně. 1923 zařadili do svého programu I.Vojnoviče Smrt matky Jugovičů. Výběr této hry byl zcela ojedinělý, a představení, které se poprvé hrálo v přítomnosti Jihoslovanského velvyslanectví, dosáhlo u obecenstva mimořádného úspěchu. Podobně jako jinde, těsně před německou okupací zařadili do repertoáru Bílou nemoc a Matku. 1941 byla činnost Sokola zakázána. Aby divadlo pokračovalo, přešel soubor do hasičského spolku. 1945 sokolští ochotníci pokračovali v činnosti. 1951 po sloučení tělovýchovných organizací se hrálo pod ČSM. 1955 zahájil Lazebníkem sevillským Sokol - divadelní soubor OB. 1957 byla obnovená činnost s mládeží, hrály se mj. Hrátky s čertem, Babička, Úklady a láska, Večer tříkrálový, Patnáct šňůr penízků /Ču Su Čen/, Revizor... vybraná dramaturgie neopomíjela ani současné autory. Chudák manžel bylo poslední představení v sokolovně 1972, došlo k její přestavbě, ale bez jeviště. Za 50 let na této scéně bylo provedeno 211 her ve cca 400 představeních, z toho 16 pohostinských. Rok českého divadla byl impulzem k nové aktivitě, byť na provizórním jevišti. Dramaturgie byla opět velmi náročná. 1888 - 1987 bylo sehráno 456 her a 705 představení, nejčastěji se hrála Lucerna, Vojnarka, Strakonický dudák, Pan Johanes. Nejaktivnější byli ochotníci 1923 /15 her/. Ve dvacátých letech hráli 10 - 12 her ročně. Sokolovna byla dobudovaná 1995, opět s jevištěm. Zároveň s tím byl obnoven Dramatický odbor Sokola, opět s náročným repertoárem. (JM)
Ouhrabka, Vratislav: Ochotnické divadlo v Bozkově. In: Bozkov, 100.výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol. Bozkov, TJ Sokol 1987. kART

1888 zal. Čtenářsko ochotnická beseda Tyl
1889 nové dekorace a opona (na ní střed Hynaisovy opony dle ND)
1914 v přírodě V.Vlčka Lipany (dvě scény, diváci se otáčeli za dějem)
za 1.sv.války hrály divadlo děti
1919 zal. Dramatický odbor Sokola
1922 vlastní jeviště v sokolovně
1925 zal. druhý soubor Sboru dobrovolných hasičů
1941 činnost Sokola zastavena, herci přešli do souboru hasičů
od 1951 pod hlavičkou ČSSM (Kutnohorští havíři)
1955 ustaven Sokol, divadelní soubor Osvětové besedy (Lazebník Sevilský)
1957 obnovena činnost mládežnického souboru (Babička, Hrátky s čertem)
uváděna světová klasika: Úklady a láska, Večer tříkrálový, Revizor, Tyl,Jirásek i hry současné (Jitřní paní)
1971 Chudák manžel - následovala přestavba sokolovny. Sehráno 211 her a 400 představení
1983 obnovena činnost: Ženichové, Mirandolina,
Za sto let sehráno celkem 456 her a 705 představení. (Lucerna a Vojnarka 4x,
Strakonický dudák a Pan Johanes 3x)
Nejaktivnější sezona 1923 - sehráno 15 her.
1987 - 1995 přestavba sokolovny - útlum divadelní činnosti.1995 obnoven Dramatický odbor Sokola (Chudák manžel, Pamfilo a spol., V tichém domě na Čertovce. (JV)
Ouhrabka, Vratislav: Ochotnické divadlo v Bozkově. In: Bozkov, 100.výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol. Bozkov, TJ Sokol 1987. kART
ÚMDOČ 1922: Dram. odb. těl. jed. Sokol
CČAD s. 33

Adresář 93: DS
Ve 3. ročníku soutěže Vesnice roku 1997, vyhlašované Spolkem pro obnovu venkova, za mimořádnou aktivitu ve spolkové činnosti, zejména v ochotnickém divadle. Tamní soubor nastuduje 2-3 inscenace ročně a hraje i na stálé loutkové scéně. Místní kultura, č.1-2, 1998
DS a loutkařský spolek při Sokol Bozkov (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.