Databáze českého amatérského divadla

Texty: Boskovice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BOSKOVICE o.Blansko
V roce 1853 založen Čtenářsko-zpěvácký spolek Slovanský "Velen". Divadelní činnost zahájil jednoaktovkou "Berounské koláče " od J.N.Štěpánka. Svou činnost ukončil v roce 1911.
Z dalších souborů působil ve městě Dělnicko vzdělávací spolek Beseda (1891 -1893), Studentský klub Bílka (1883 - 1904).
V roce 1897 vzniká divadelní odbor Sokola. Hrálo se v Záloženském domě. (Zvíkovský Rarášek, Noc na Karlštejně atd). V roce 1912 otevřena Sokolovna Prodanou nevěstou Bedřicha Smetany. Z dalších her to byla opera V studni, Jiráskova Lucerna atd. Hrálo se až do roku 1941 s krátkým přerušením v 1. světové válce. Sehráno celkem ? her.
Divadelní odbor Katolicko sociální besedy Svornost - později DO Orla. (1920 až 1941). Ročně hráno až 9 divadelních her. - Noc na Karlštejně, Babičku B.Němcové atd.
V roce 1945 se všechny soubory sloučily do Městského ochotnického divadla. Z významných osobností Rudolf Volf, Jaroslav Maňas, František Tázlar. Působilo do roku 1951 - pak přešlo pod ZK Kras a Minerva, později pod Sdružený klub pracujících a naposledy pod MKS. Pracuje dosud s přestávkou v letech 1970 až 1977.
Mimo tyto hlavní OD hrály divadlo i další organizace Divadelní spolek Vlastimil (1942 -1943), Dramatický kroužek Jednoty proletářské tělovýchovy (1919 -1938), Charitativní spolek Ludmila (1943 - 1945).
Dále se hrála divadelní představení v sále Makkabi v židovské čtvrti, za války Mládež národního souručenství a Sportovní klub Velen.
Neopominutelná jsou divadelní představení škol. Gymnázia (J.K.Tyl Fidlovačka 1939 a 1945), základní školy a střední školy. Hrály zejména pohádky.
Z významných inscenací - F.Hervé - Mamzelle Nitouche MOD 1954, Fr.Kožík - Meluzína - MOD 1947, N.Renčín - Nejkrásnější válka - OD 1989, (Bušina)
Ve službách Thalie II. - str.160
BUŠINA, Jiří: Boskovické divadlo, MKS 1994, 120 s. s fot.dok.
ÚMDOČ 1922 - Těl. jedn. Sokol
Divadelní archiv OD
Kroniky boskovických škol
Muzeum Boskovicka - originál spolkového praporu "Velena"
Okresní archiv Blansko - pobočka Boskovice
DS ZK Kras. Dobrý voják Švejk. OD1956/3,s.65
DS ZK Kras OD 1959/5, s.116.
1633: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
1942 ustaven Dramatický a hudebně pěvecký spolek "Vlastimil".Do roku 1943 neměl vlastní jeviště a potýkal se s ekonomickými i společenskými potížemi. Zahájil Lucernou a během roku připravil ještě jednu hru.Měl 40 členů,z toho 38 činných. (JM)
Ve službách Thalie II. s.160.
1863-1911 Čtenářsko zpěvácký a ochotnický spolek Velen
1891-1893 Dělnické vzdělávací spolek Beseda
1883-1904 Studentský klub Bílka
1898-1939 DO Sokola
1921-1938 Dělnické divadlo
1923-1940 DO Orla
1945-1951 sdružené soubory - Městské ochotnické divadlo
později pod ZK ROH Kras
později Ochotnické divadlo SKP
Zbořilová s.1
1863 zal. Čtenářský spolek v Boskovicích, v r. 1866 přejmenován na Čtenářsko zpěvácký spolek Velen. První divadelní představení se uskutečnilo v r. 1870 v místnosti U Františků (Štěpánek: Berounské koláče). V r. 1871 bylo již sehráno 10 div. her (Moličre, Tyl, Stroupežnický, Šamberk). Úspěšná byla v r. 1883 inscenace Blodkovy opery V studni (10 repríz). Hrávalo se v domě U františků, později v Panském domě a v zahradním sále hostince p. Melichara (pozdější Dělnický dům). koncem století nastává v činnosti Velenu útlum, div. představení provozují jiné spoky, činnost se obnovuje kolem r. 1911, ne však už v takovém rozsahu jako zpočátku.
Dělnicko vzdělávací spolek Beseda
Vznikl asi v r. 1891, v témže roce uváděl krátké scénky na silvestrovském večeru, v r. 1893 sehráli tři div. hry. Činnost pokračovala i dále, ale žádné záznamy se o ní nedichovaly.
Studentský klub Bílka
Byl založen v r. 1883, sdružoval pokrokolvé studenty a absolventy. Z rep. např.: Mrštíkové: Maryša (1900), Tyl. sládova dcera (1889) atd.
Katolicko sociální beseda Svornost - později divadelní odbor Orla
V r. 1899 byl v Boskovicích postaven Katolický dům, v kterém byl i sál s jevištěm. Divadelní činnost organizoval A. Krajíček. velký rozmach div. činnosti Svornosti byl po I. sv. válce (v r. 1920 bylo uvedeno 9 her). V r. 1922 byl ustanoven divadelní odbor Orla, do něhož přešli všichni členové ze Svornosti. Ve 0. letech velmi aktivní, např. v r. 1925 uvedli 12 div. her, vesměs s náboženskou tématikou. V r. 1928 je v Katolickém domě zřízeno kino, jehož majitelem byla Katolická beseda Svornost. Následkem bylo omezení činnosti div. odboru Orla. Jediné představení (Páter Vojtěch) bylo uvedeno v r. 1931. v témže roce se režisérem divadla stává Alois Valtr. Od té doby se činnost orelských dobrovolníků opět aktivizuje; činnost pokračuje až do r. 1942, od konce r. 1940 opět pod hlevičkou Katolické besedy Svornost. Z rep. např.: Amor ve vojenské uniformě (1932), A. Branald: Veselí tři mušketýři (1933), J. Průcha: Pro tatíčka prezidenta (1937), Němcová: Babička (1938), Tyl: Paní Majránka, matka pluku (1940), Mrštíkové: Maryša (1940). Od r. 1933 uvádí divadelní představení také Orelské žactvo. V květnu 1942 odehrál divadelní soubor Svornosti svou poslední hru pod touto hlavičkou (fraška Firma Voves a Voříšek), jeho činost okračovala dále pod hlavičkou Charitativního spolku Ludmila.
Charitativní spolek Ludmila
Po zákazu Svornosti přešli téměř všichni její členové do Char. spolku Ludmila stejně jako členové div. odboru Sokola a DTJ. Prvním představením byla Vrchlického Noc na Karlštejně v dubnu 1943. Kromě této hry uvedl soubor v r. 1943 ještě tři další tituly, všechny byly několikrát reprízovány. V r. 1944 bylo uvedeno 6 představení, v rosinci 1945 se orelští ochotníci scházejí znovu pod hlavičkou Svornosti a od dubna 1946 hrají opět pod názvem Dramatický odbor Orla. Hrají např. calderónovo Velké divadlo světa nebo Čapkovo R.U.R.
Dramatický kroužek Jednoty proletářské tělovýchovy
Začal se seskupovat již oncem I. sv. v. kolem soc. dem. strany. Zpočátku nacvičovali krátké scénky, scházeli se v sále panského pivovaru. Sál nevyhovoval, v r. 1922 byl zřízen Dělnický dům. V něm se hrála skoro každý měsíc nová hra. Bohužel o této bohaté činnosti existuje minimum informací. z rep.: Sokol - Tůma: Soucit (1931), Šalda: Dítě (1931), V W: Caesar (1933), posledním představením byla v r. 1938 Langrova Dvaasedmdesátka.
Dramatický odbor Sokola
Sokol byl založen v r. 1892, od r. 1898 zahajuje i divadelní činnost. V r. 1900 bylo pořízeno v sokolské zahradě letní divadlo a hudební pavilon. V r. 1912 byla Smetanovou Prodanou nevěstou otevřena budova nové sokolovny. Představení sklidilo obrovský úspěch. Rep. např.: Gogol. Revizor (1909), jirásek. Lucerna (1912), Vrchlický. Noc na Karlštejně (1912), V. Blodek: V studni (opera, 1913), Hilbert. Vina (1913). Poslední inscenací před I. sv. válkou byla opera K. Bendla Starý ženich za hostování operní pěvkyně Heřmy Zinfellové s 80 členným orchestrem a 60 členným sborem. kroužek Jednoty proletářské tělovýchovy
Začal se seskupovat již oncem I. sv. v. kolem soc. dem. strany. Zpočátku nacvičovali krátké scénky, scházeli se v sále panského pivovaru. Sál nevyhovoval, v r. 1922 byl zřízen Dělnický dům. V něm se hrála skoro každý měsíc nová hra. Bohužel o této bohaté činnosti existuje minimum informací. z rep.: Sokol - Tůma: Soucit (1931), Šalda: Dítě (1931), V W: Caesar (1933), posledním představením byla v r. 1938 Langrova Dvaasedmdesátka.
Dramatický odbor Sokola
Sokol byl založen v r. 1892, od r. 1898 zahajuje i divadelní činnost. V r. 1900 bylo pořízeno v sokolské zahradě letní divadlo a hudební pavilon. V r. 1912 byla Smetanovou Prodanou nevěstou otevřena budova nové sokolovny. Představení sklidilo obrovský úspěch. Rep. např.: Gogol. Revizor (1909), jirásek. Lucerna (1912), Vrchlický. Noc na Karlštejně (1912), V. Blodek: V studni (opera, 1913), Hilbert. Vina (1913). Poslední inscenací před I. sv. válkou byla opera K. Bendla Starý ženich za hostování operní pěvkyně Heřmy Zinfellové s 80 členným orchestrem a 60 členným sborem. Představení sklidilo obrovský úspěch, kterým navázalo na obě předchozí úspěšné operní inscenace. S vypuknutím I. sv. války byla činnost souboru přerušena. Znovu se dramatický odbor sokola ustavuje v r. 1920 a v témže roce odehraje Mahenova Jánošíka. v r. 1924 je s velkým úspěchem inscenivána Prodaná nevěsta. Organizátorem operních představení je František Linda; ve dvacátých letech dále uvedl Křičkovu komickou operu Ogaři, Smetanovu Hubičku, Dalibora, Blodkovu operu V studni ad. Stejně aktivní byli sokolští ochotníci i na poli činoherním: Preissová. Jaro v podzámčí (1930), Šrámek: Léto (1931), Langer: Jízdní hlídka (1936), Medek: Plukovník Švec (1938), Šrámek: Měsíc nad řekou Divé Báry B. Němcové.
Divadlo po zrušení Sokola
Za války, po zrušení Sokola, hráli ochotníci pod hlavičkou Národního souručenství (Jirásek: Vojnarka, Drda: Jakož i my odpouštíme), od tohoto zřizovatele se však ochotníci brzy distancují a zakládají divadelní spolek Vlastimil, který je činnný až do konce války (celkem 5 inscenací).
Městské ochotnické divadlo
31. 5. 1945 se schází ustavující schůze přípravného výboru Městského ochotnického divadla v Boskovicích. Činnost byla zahájena 29. 9. 1945 obnovenou premiérou komedie Viléma Wernera Červený mlýn, 28. října byl odehrán Tylův Strakonický dudák. V r. 1946 jsou provedeny čtyři a v r. 1947 šest premiér; nejúspěšnější byla hra F. Kožíka Meluzína. V dalších letech soubor uvádí 7 - 8 inscenací ročně. Od r. 1951 vstupuje Městské och. divadlo do závodního klubu KRAS, pod jehož názvem nadále vystupuje dalších 10 let. Vůdčí osobností byl Jaroslav Maňas. Uváděli 2 - 3 premiéry ročně, např: Lope de Vega: Vzbouření na vsi, V W: Nebe an zemi, goldoni: Lhář, Jelínek. Skandál v obrazárně, Hikmet. Legenda o lásce, Langer. Dvaasedmdesátka ad.
Divadlo sdruženého klubu pracujících ROH
V r. 1960 byl ustaven Sdružený klub pracujících, do kterého přešlo i Divadlo Kras. V 1. pol. 60. let se orientovali také na současný repertoár (Blažek. Příliš štědrý večer, Daněk: Pohled do očí, Steelfordův objev, Svatba sňatkového podvodníka). Po r. 1966 práce souboru stagnuje, první inscenací po 3 letech je opereta Tobise - Špilara a J. Beneše Na tý louce zelený, která, ač velmi úspěšná, se stala poslední na dalších devět let.
První inscenací po dlouhé přestávce v práci souboru bylo Nebe na zemi (2. 3. 1978). V dalších letech jsou uváděny 1 - 2 premiéry do roka.
Ochotnické divadlo MKSOd roku 1991 přechází ochotnické divadlo do Městského kulturního střediska, v r. 1992 uvádí Nestroyovu hru lumpacivagabundus. Od r. 1992 je och. divadlo spolupořadatelem krajské soutěže Monology a dialogy.
Divadlo na školách
První zmínka o dětském představení je z r. 1872 (provedeno 10. 8., název neznámý). V letech 1892, 1893 a 1896 uvádělo žactvo měšťanských škol vánoční hry (vždy 26. 12.). Další zmínka je až z r. 1914, kdy byla provedena pohádková hra Sněhurka (autor Plumlovský). Ve 20. letech hrávají žáci různá představení, nepravidelně, většinou při příležitosti různých slavností či besídek, maximálně jednu hru ročně. V r. 1932 bylo pro školu pořízeno vlastní jeviště. Hráno bylo jednou až dvakrát ročně, většinou pohádky (např. Princezna Pampeliška). 15. 6. 1939 uvedlo reálné gymnázium Tylovu Fidlovačku, v r. 1940 Strakonického dudáka a v témže roce hru J. Průchy Krakonošova medicína. to bylo poslední válečné představení. 16. 6. 1945 byla uvedena obnovená premiéra Fidlovačky. V 2. pol. 40. a počátkem 50. let je divadelně aktivní hlavně Dívčí měšťanská škola. V r. 1955 nacvičila prof. Klosová s žáky tehdy už rozdělených škol balet O. Nedbala Z pohádky do pohádky (70 účinkujících). V dalších letech byly uváděny pohádky, většinou v činoherně - tanečním provedení.
Úspěšné byly inscenace gymnazistů, Fidlovačka v r. 1963 a Lucerna v r. 1965. Od r. 1966 bylo dětské či studentské divadlo hráváno zřídka a to jen základní školou na Palackého nám: Perníková chaloupka (1966), Sněženka (1979), Broučci (1989), Pohádka o zlatém klíči a živé vodě (1992), Jak princezna hádala, až prohádala (1992). V roce 1989 nacvičili pohádku bratří Grimmů Bubáci také žáci Zvláštní internátní školy v Boskoévicích. Koncem 60. let nacvičovali dramatizaci Karafiátových mladých SKP Boskovice. (OS)
BUŠINA, Jiří: Boskovické divadlo. Boskovice, Městské kulturní středisko 1994. 120 s.fot.dok. kART
Divadelní archiv sdruženého klubu pracujících a MKS
Divadelní archiv Sokola
PAVLŮ, Jana: Divadlo našeho domova
Kronika Čs. Orla v Boskovicích
Kronika Ochotnického divadla Sdruženého klubu pracujících a Městského kulturního střediska (1977 - 1993)
ÚMDOČ 1922: Těl. jed. Sokol
DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 199)
Adresář 93: DS
Divadlo na Moravě 3., s.25
CČAD s. 99
HEJL, Emil – PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. OKS Blansko 1986. S. 23 - 31.
Bušina tuto publikaci neuvádí vždycky přesně. Necháme to tak? Opravuj!
Ochotnické divadlo (Dotazník ÚLK 1999.)

Loutkové divadlo:
Zde jedno z nejstarší LD v okrese. Čtenářsko – zpěvácký spolek Velen hrával na náměstí U Františků, čp.15, potom v Panském domě (později hotel Záložna). Taktéž v zahradě SKP v nízkém traktu čítárna s Loutkovým divadlem. Dřevěné jeviště 1907. Pro tuto scénku vyřezával loutky a dekorace Otakar Kubín, také Vladimír Tichý apod. 1912 na krajinské výstavě se hrálo pod stanem u gymnázia na Palackého náměstí. Divadlo též v obecné škole Arnošt Švestka. Na zahradách hráli bratři Vaňkové. Velkou scénu, která zvítězila v celostátní sletové soutěži vytvořil Leopold Schmid. 1979 zal. učitelky mateřských škol LS. Hrály v místě, Blansku, Doubravici, Drnovicích, Velkých Opatovicích, Letovicích, na Suchém...

HEJL, Emil – PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. OKS Blansko 1986. S. 110.
JM

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':