Databáze českého amatérského divadla

Texty: Orel, Disertační práce Mgr. Stanislav Vejvar, Ph.D. UK, Ústav českých dějin, 2014

Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909-1948
Trvalý odkaz na tuto stránku: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104086/

Detail práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909-1948
Název v angličtině:
History of sports organization Orel in Bohemia between 1909-1948
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Stanislav Vejvar, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Id práce:
104086
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Orel, orelstvo, tělovýchova, sport, branná výchova, slet, župa, katolická církev, katolicismus, křesťanství, Československá strana lidová
Klíčová slova v angličtině:
The Eagle organization, physical education, sport, civil defence education, sporting festival, regional organization, the Catholic Church, Catholicism, Christian religion, Czechoslovak people´s party
Abstrakt:
Historie tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909 – 1948 V roce 1909 vznikla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tělovýchovná organizace Orel. Sjednotila organizace, které pro katolíky organizovaly tělocvičné aktivity. Jejími předky byly svatojosefské jednoty, katoličtí tovaryši a křesťanskosociální tělocvičné odbory. Orlové měli za vzor slovinského katolického Orla, jehož zakladatelem ve Slovinsku byl na začátku 20. století kněz a politik Jan Evangelista Krek. Organizace Orla vznikla za rakousko-uherské monarchie, v časech Československé republiky 1918 - 1938 značně zesílila na celém území státu, roku 1935 dosáhla přes 160 tisíc členů. Celoživotním starostou Orla byl Msgre. Jan Šrámek, katolický kněz a politik. Orel provozoval tělovýchovu pro muže, ženy, dorost i žactvo v křesťanském duchu. Pořádal cvičení v místních jednotách a dva významné slety: mezinárodní slet roku 1922 v Brně a Svatováclavské dny orelstva r. 1929 v Praze. Orel udržoval kontakty se zahraničními křesťanskými tělocvičnými spolky, stal se členem FICEPu (Mezinárodní katolická tělovýchovná federace). Pořádal zájezdy na zahraniční slety (např. do Francie, Jugoslávie nebo Polska). V čase ohrožení Československa nacistickým Německem r. 1938 orlové vstupovali do Svazu občanské pohotovosti jako dobrovolníci při obraně republiky. Za okupace českých zemí se zapojili do protinacistického odboje. Němci věznili a popravili mnoho orlů za odpor proti nacismu. Po osvobození r. 1945 Orel obnovil svou činnost. Nástup komunistů k moci r. 1948 s sebou přinesl zákaz Orla a na 200 jeho čelných funkcionářů se dostalo do komunistických kriminálů. V r. 1990 byl Orel opět obnoven a v současné době má 17 tisíc členů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
History of sports organization Orel in Bohemia between 1909 – 1948 In 1909, originated in Bohemia, Moravia and Silesia sports organization Orel (the Eagle). Unified associations, which for Catholics organized gymnastic activities. Her ancestors were St. Joseph's unity, the Catholic companions and Christian Social gymnastic unions. Czech members of Eagle had a model of the Slovenian Catholic Orel, which was founded in Slovenia on beginning of 20th century by a priest and politician Jan Evangelista Krek. Organization of Orel established in the times of the Austro-Hungarian monarchy, in the times of Czechoslovak republic (1918 – 1938) greatly intensified throughout the country, in 1935 reached over 160,000 members. Lifelong mayor of Orel was Msgr. Jan Šrámek, a Catholic priest and politician. Orel ran physical education for men, women, youth and pupils in the Christian spirit. Exercises organized in local groups and two major rallies: international gymnastic festival in 1922 in Brno and St. Wenceslaus days of Orel in 1929 in Prague. Orel maintained contacts with foreign gymnastic and sports Christian societies, became a member of FICEP (Catholic International Gymnastics Federation). Organized tours for foreign rallies (f. e. to France, Yugoslavia and Poland). In times of danger of Czechoslovakia by Nazi Germany in 1938 Catholic Eagles entered the Confederation of civil emergency as volunteers to defense the Republic. During the Nazi occupation of the Czech lands with Eagles joined the anti-Nazi resistance. The Nazis imprisoned and executed many Eagles for resistance against Nazism. After the liberation of 1945 Eagle resumed its activities. After the Communists took power in 1948 and Orel was banned, for 200 of his leading persons thrown into communist prisons. In 1990, Orel was again restored and currently has 17,000 members. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislav Vejvar, Ph.D. 23.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislav Vejvar, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislav Vejvar, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Stanislav Vejvar, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 202 kB

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':