Databáze českého amatérského divadla

Texty: 2001 výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

ODBORNÝ ÚTVAR ARTAMA (IPOS-ARTAMA)


Úvod

Činnost útvaru v roce 2001 byla ovlivněna dvěma novými fakty. Prvním z nich byla platnost zákona č. 218/00 o rozpočtových pravidlech a změny některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Tyto předpisy znamenaly změny ve financování celostátních přehlídek, jichž je IPOS odborným garantem a jež pořádá z pověření MK ČR, dále převedení agendy podpory vybraných zahraničních výjezdů neprofesionálních uměleckých těles do zahraničí na MK ČR (IPOS nadále realizoval vysílání jednotlivců do zahraničí - formou příkazních smluv a přijímání na akcích v ČR) a podstatnou redukci vzdělávacích akcí, pořádaných IPOS, aniž by však byly ohroženy dílny, které tradičně doprovázejí většinu zvláště vícedenních přehlídek a festivalů.
Druhou novou skutečností byl vznik krajů, s čímž souvisí přijetí řady opatření koncepčního (změny propozic) i organizačního rázu (hledání nových pořadatelů v dalších krajích). Na kraje jsme se také několikrát obraceli s nabídkou informací o rozvoji neprofesionálních uměleckých aktivit v jednotlivých krajích ČR a ve věci regionálních (krajských) kol celostátních soutěží.
Ve spolupráci se spolupořadatelskými městy, s občanskými sdruženími, kulturními zařízeními a dalšími subjekty jsme realizovali 19 celostátních přehlídek, festivalů a soutěží. Většina z nich (dětské obory s výjimkou výtvarného), dále všechny divadelní obory, scénický tanec a filmová a videotvorba byly zároveň vyvrcholením celostátní soutěže. Přinesly po umělecké stránce to nejzajímavější, co bylo v minulé sezoně vytvořeno soubory, kolektivy a jednotlivci. Ukázaly, že trend posledních let, tj. růst zájmu zejména mladých lidí o tuto oblast pokračuje a že zvolna se začínají rodit i kvalitní soubory a špičková umělecká díla. Koncepčně i organizačně jinak musela být řešena oblast divadla dospělých pro děti, v níž dosud vedle celostátní přehlídky činoherního divadla dospělých pro děti (Popelka Rakovník) fungovala i otevřená přehlídka a dílna FEMAD Libice nad Cidlinou. Dosavadní pořadatel FEMADu (občanské sdružení Vojan) na přehlídku rezignovalo. Proto jsme se rozhodli řešit situaci rozšířením Popelky o inspirativní představení z jiných druhů divadla včetně profesionálních inscenací. Dále se dosavadní přehlídka tradičního činoherního a hudebního divadla Divadelní Třebíč rozrostla o část FEMAD Poděbrady, což umožnilo prezentaci většího počtu inscenací doporučených z regionálních kol. Přehlídka Třebíč - Poděbrady nahradila mezi akcemi realizovanými z pověření MK ČR právě FEMAD. Výjimečnou akcí (trienále) byla výstava projektů dětských výtvarných skupin na téma Čas a ... v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Velkými a úspěšnými festivaly byly 71. Jiráskův Hronov (celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí), jubilejní 50. loutkářská Chrudim, koncipovaná jako svátek pro město a loutkáře a mezinárodní Festival sborového umění v Jihlavě. Novinkou bylo uvedení několika předních folklorních souborů na dvou podzimních koncertech v Praze k 10. výročí Festivalu Pardubice-Hradec Králové.
Na výzvu hlavního pořadatele útvar odborně zabezpečil dalších 20 významných celostátních přehlídek a festivalů, přičemž pro většinu z nich připravil kompletní program (tj. vybral, oslovil soubory i jednotlivce, oslovil odborníky jako členy porot a lektorských sborů, navrhl témata pro semináře atd.).
Jako účelový výzkum pokračovaly práce na Místopisu českého amatérského divadla s tím, že první část vyjde v průběhu r. 2002 knižně. Podle lektorských posudků předních odborníků
(prof. Císař, dr. Scherl, prof. Černý a další) jde o práci historického významu. Za významnou je třeba považovat rovněž skutečnost, že Dějiny českého amatérského divadla inspirovaly přípravu a vydání řady obdobně koncipovaných regionálních historických prací (např. 200 let ochotnického divadla v Luži - okres Chrudim).
Pokud jde aktivity související se zahraničím, přijali jsme jako porotce, členy odborných komisí apod. 24 jednotlivců ze zahraničí na 10 celostátních přehlídkách a dva zahraniční soubory jako účinkující (Jiráskův Hronov a FF Pardubice). Do zahraničí na festivaly, soutěže,
odborná setkání apod. jsme vyslali 23 jednotlivců na celkem 14 těchto příležitostí. IPOS plnil
funkci sekretariátu pro dvě česká střediska mezinárodních nevládních organizací (AITA/IATA - amatérské divadlo a UNICA - amat. film). Právě v amatérském filmu dosáhla ČR v minulém roce největší úspěch v zahraničí, kdy česká kolekce sestavená ČV UNICA získala na světové soutěži v Estonsku zlatou medaili.
Pro MK ČR jsme se podíleli na zabezpečení Mezirezortní komise MK ČR a MŠMT pro dětské umělecké aktivity výchovu uměním a umělecké školství, připravili jsme expertní stanoviska pro konkurzní řízení v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, náměty k mezinárodním kulturním dohodám, k Měsíci Česko-slovenské vzájemnosti, dokumentaci včetně formulářů a sestavení grantových komisí pro nový konkurz na příspěvky pro výjezdy souborů do zahraničí.1. Analytická a koncepční činnost

Byly zpracovány tyto materiály:
• koncepce celostátních přehlídek, festivalů a soutěží, realizovaných útvarem ve spolupráci s městy a občanskými sdruženími v roce 2001 a po jejich skončení závěrečná hodnocení
• koncepce takových akcí na rok 2002
• pro jednotlivé krajské úřady přehledy festivalů, kvalitních souborů, aktivních jednotlivců, občanských sdružení, kulturních zařízení expertů pro jednotlivé obory neprofesionálních uměleckých aktivit, v nichž ARTAMA odborně působí
• pro MK ČR informativní hodnotící zpráva o stavu jednotlivých oborů v krajích ČR
• informativní přehled s příklady využití jednotlivých aktivit v cestovním ruchu
• pro řídící výbor Mezirezortní komise MK a MŠMT ČR pro dětské umělecké aktivity, výchovu uměním a umělecké školství, podkladový materiál o soutěžích a přehlídkách v oborech dětských uměleckých aktivit2. Vzdělávací akce pořádané IPOS-ARTAMA

2.1. Klub dětského divadla - celoroční cyklus seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi
Pořadatel: IPOS-ARTAMA
Praha - 19. - 23. 10., 23. - 25. 11., 14. - 16. 12. (tři víkendová setkání - 24 dnů výuky)
22 účastníků (učitelé a vedoucí dětských souborů), lektoři: R. Marušák, F. Zborník, J. Vyšohlíd, L. Kašičková, K. Vostárek,

2.2. Dvoudenní semináře scénického tance
Pořadatel: IPOS-ARTAMA
1. Praha - 3.- 4. 2.
14 účastníků, lektoři: J. Lössl, B. Eliášová, J. Langmaier
2. Praha - 17.- 18. 11.
21 účastníků, lektoři: J. Lössl, B. Eliášová, J. Langmaier, J. Thorovský

2.3. Klub sbormistrů
Cyklus seminářů pro mladší perspektivní sbormistry dětských sborů, koncipovaný jako tvůrčí semináře
Pořadatel: IPOS-ARTAMA
1. Vysoké Mýto - 23. - 25. 2.
49 účastníků, lektoři: M. Uherek, J. Kyzlink
2. Rožnov pod Radhoštěm - 8. - 15. 7.
34 účastníků, lektoři: M. Uherek, prof. E. Šarayová, S. Šubrtová
3. Opava - 12. - 14. 10.
54 účastníků, lektoři: prof. J. Skopal, M. Chromík, I. Kleinová, E. Petrášová

2.4. Škola folklorních tradic Praha
Druhý běh dvouletého celorepublikového vzdělávání pro členy folklorních souborů, učitele ZUŠ a MŠ v oboru lidový tanec, zpěv a hudba
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Ústav lidové kultury a Folklorní sdružení ČR
Praha - 21. - 13. 9., 19. - 21. 10., 2. - 4. 11., 23. - 25. 11., 7. - 9. 12. (pět víkendů - 15 dní)
65 účastníků, lektoři: doc. L. Tyllner, D. Stavělová, J. Mlíkovská, Š. Kuželová, A. Schauerová, B. Eliášová, K. Skopová, B. Muchka, manželé Perutkovi, K. Macečková, E. Zehnalová, J. Polášková, J. Křenková

2.5. Keramický seminář - keramika RAKU, Praha
Navazoval na předešlé semináře uskutečněné v roce 2000 a věnoval se novým technikám v keramice
Praha - 27. - 29. 4.
15 účastníků, lektor: Marek Dias

2.6. Mladá česko-německá fotodílna, Remscheid (SRN)
Remscheid - 19. - 26. 8.
Tvůrčí setkání českých a německých amatérských fotografů do 21 let
Pořadatel: IPOS-ARTAMA ve spolupráci s německou společností Kunst und Medien NRW e.V.
18 účastníků (9 z ČR, 9 ze SRN), lektoři: Karel-Heinz Strötzel, Jakub Štulc3. Festivaly a přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit

3.1 Pořádané IPOS-ARTAMA a dalším subjektem z pověření MK ČR

11. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2001
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles
9. 5. 2001 Ústí nad Labem
5. 6. 2001 Trmice
14. 6. 2001 Brandýs nad Orlicí
22. 6. 2001 Blansko
5. - 7. 10. 2001 Třebíč, Moravské Budějovice
23. 10. 2001 Olomouc
Festival se uskutečnil v pěti etapách formou festivalových koncertů v 7 městech a významně přispěl k rozvoji tohoto druhu neprofesionální umělecké činnosti i k jeho propagaci. Zúčastnilo se ho 27 komorních a symfonických těles v 8 koncertech. Tento mimořádně vysoký počet by nebyl možný bez finančního přispění Hudební nadace OSA a Nadace Českého hudebního fondu. Všechny etapy festivalu respektovaly požadavky místních organizátorů na termíny, takže nedocházelo k přehlcení nabídky pro publikum. Zároveň to podpořilo zájem publika o špičková tělesa daného regionu, a to zvlášť tam, kde se podařilo zapojit Kruhy přátel hudby zařadivší koncerty do svého předplatného (např. Trmice a Olomouc). Potěšil i upřímný zájem městských úřadů, které festival podporovaly a jejichž představitelé koncerty zahajovali. Dramaturgie preferovala uvádění soudobých českých skladatelů. Těžištěm festivalu se stalo 5. Setkání souborů zobcových fléten v Třebíči. Této ojedinělé a nenahraditelné celonárodní akce se zúčastnilo 13 souborů všech věkových kategorií.

10. národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2001
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, města Poděbrady a Třebíč
Spolupořadatelé: OS Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou, Amatérská divadelní asociace, OS Divadelní soubor Jiří, Poděbrady, Městské kulturní středisko Třebíč a SČDO
10. - 13. 5. 2001 Poděbrady
16. - 20. 5. 2001 Třebíč
Letošní ročník byl první, kdy byla Divadelní Třebíč rozšířena o FEMAD Poděbrady. Z krajských kol porota k účasti vybrala 21 souborů, které sehrály 22 inscenací. Jednu pak přivezl hostující soubor ze Slovenska. V dramaturgické skladbě přehlídky dominovala česká dramatika s jasnou převahou současných autorů. Stejný počet titulů - pět - pocházel z pera členů souborů. Z děl světové dramatiky patřili k nejuváděnějším autoři američtí (4 tituly) a francouzští (3 tituly). Hry se závažnou problematikou jednoznačně vedly nad zábavným repertoárem. Odborná porota (předseda prof. J. Císař, A. Bergman a J. Korčák - ti pouze FEMAD, M. Schejbal, F. Zborník - pouze DT, A. Exnarová, J. Pitr a V. Zajíc) konstatovala, že celkově lze přehlídku hodnotit jako průměrnou až mírně nadprůměrnou, přičemž k účasti na Jiráskově Hronově bylo doporučeno 6 inscenací). Porota také udělila 4 čestná uznání a řadu cen za jednotlivé herecké výkony, objevnou dramaturgii a za autorské texty. Vzdělávací část přehlídky tvořily jednak rozborové semináře, jednak Kurz praktické režie. Rozborové semináře měly konstruktivní ráz a otevřenou, dělnou atmosféru.

21. národní soutěž a výstava amatérské fotografie Svitavy 2001
Pořadatelé: IPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb Svitavy
Spolupořadatelé: Český svaz fotografů, Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové
Uzávěrka soutěže: 30. 3. 2001
Hodnocení poroty: 5. 4. 2001
Výstava: 19. 5. - 10. 6. 2001 v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
(reprízy: Prostějov, Bratislava, Hradec Králové, Praha, Kralupy nad Vltavou)
Soutěž obeslalo 137 autorů a 5 fotoklubů se 740 fotografiemi. Byla vypsána ve dvou kategoriích pro jednotlivce (do 21 let a nad 21 let) a jedné pro kolektivy. Byl vydán katalog výstavy. Porotu tvořili A. Dufek (předseda), M. Hucek, V. Matějů, L. Rosík, J. Šimon. Národní soutěž potvrdila dosavadní dobrou úroveň českých amatérských fotografů, ale zároveň naznačila mírnou stagnaci ve výtvarné fotografii. Ukázala, že je třeba pro příští ročníky pozměnit strukturu cen a vypisovaných kategorií.

18. celostátní přehlídka dětských souborů scénického tance Kutná Hora 2001
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Městské Tylovo divadlo pod záštitou Města Kutná Hora
Spolupořadatel: Sdružení pro taneční a pohybové divadlo "my"
24. - 26. 5. 2001
Přehlídka byla zaměřena na soudobý scénický tanec ve všech jeho podobách. Zúčastnilo se jí 203 dětí v 21 choreografiích. Patřila tedy k nejsilnějším ročníkům a dle výroku poroty i k nejkvalitnějším. Účinkující dětské soubory byly vybírány na regionálních kolech (Praha, Chodov u Karlových Varů, Varnsdorf, Červený Kostelec, Ústí nad Orlicí, Třebíč, Luhačovice a Ostrava). Přehlídka byla poprvé koncipována jako forma výchovných koncertů pro kutnohorské základní školy. To se ukázalo velmi přínosné jak pro mladé diváky, tak i pro samotné mladé interprety. Porota pracovala ve složení: B. Cveklová (předsedkyně poroty), N. Gregorová, E. Němečková, J. Schmidt a O. Lipovský.

Festival dětského tance 2001, Hradec Králové
(Národní přehlídka dětského parketového tance a Mistrovství ČR diskotékových, hip-hop, disco show a show formací)
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost
Spolupořadatel: Českomoravská taneční organizace, Česká asociace Sport pro všechny, Český svaz tanečního sportu
25. - 26. 5. 2001
Festival byl zařazen do cyklu nejvýznamnějších akcí konaných na území města Hradec Králové (Regina 2001), hlavním partnerem festivalu se stala firma Ahold Czech Republic, Hypernova Hradec Králové. Výběrem - regionálními koly soutěže se na festival kvalifikovalo 65 formací s 1 043 tanečníky. Součástí programu byl i seminář pro vedoucí souborů s účastí porotců festivalu. Porota pracovala ve složení: R. Kozlowski (Polsko), J. Hubený, R. Samek, V. Buryan, E. Vysloužilová a A. Kaňok. Soutěž měla následující disciplíny: plesové formace, disco formace, disco show formace, hip-hop formace, show formace a parketové taneční kompozice. Porota udělila ceny ve všech kategoriích a potvrdila zlepšení práce choreografů zejména u plesových formací a parketových tanečních kompozic. Letošní ročník festivalu měl vyšší uměleckou úroveň než v předcházejícím roce a potvrdil rostoucí zájem dětí a mládeže o diskotékové tance. Zároveň však poukázal na stagnující kvalitu show formací.

Festival amatérských filmů a videoprogramů Svitavy 2001
Pořadatelé: IPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb Svitavy
Spolupořadatel: OS ČAS Praha
25. - 27. 5. 2001
Festival je vrcholnou soutěžní přehlídkou českých neprofesionálních autorů v oboru film a video. V tomto ročníku bylo uvedeno 60 snímků od 51 autorů, které byly doporučeny k postupu ze šesti regionálních kol (Praha, Kroměříž, Mohelnice, Zruč nad Sázavou, Ústí nad Labem, Hradec Králové). Úroveň snímků na jednotlivých regionálních kolech byla dost nevyrovnaná. Soutěž proběhla v kategoriích: dokument, reportáž a publicistika, hrané snímky, animované snímky a experimentální tvorba. Početně nejsilnější, avšak kvalitou nejkolísavější je kategorie dokumentu, reportáže a publicistiky, kde autoři mnohdy nerozlišují žánr. Naopak počtem titulů nejslabší a kvalitou nejsilnější je kategorie animované tvorby, ovšem zásluhou několika málo známých tvůrců. Nové mladé tváře se objevují mezi autory hraných filmů. V této kategorii jsme také zaznamenali kvalitativní vzrůst. Na Festivalu AFV pracovala odborná porota ve složení: M. Kučera - předseda poroty, J. Hanuš, Z. Gawlik, S. Oktábcová, ing. J. Valušiak, R. Vávra. Festival AFV i regionální kola potvrdily vzrůst technické úrovně většiny amatérských prací a nástup mladé generace, naopak naznačily mírnou stagnaci v umělecké úrovni některých soutěžních kategorií.

10. ročník Folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové 2001
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, KD Dubina Pardubice
Spolupořadatel: SDTT Praha
1. - 3. 6. 2001
Třídenní tradiční akce plně zakotvila ve folklorním kalendáři a stala se oblíbenou a vítanou společenskou událostí pro obě pořadatelská města. Autoři pořadů po dohodě s programovou radou festivalu pro tento ročník vybrali 8 českých souborů dospělých (např. Hlubina Ostrava, Old Stars Hradišťan Uherské Hradiště, Radost Pardubice, Vycpálkovci Praha) a 1 slovenský (Skaličan Skalica) a 5 dětských souborů z Hradecka a Pardubicka. Festival začal v Pardubicích Pernštýnskou nocí, sledem vystoupení folklorních souborů, muzik i historického šermu pod širým nebem, pokračoval komorním pořadem Dialog v Atriu radnice spojeným s přehlídkou vítězných párů soutěže v interpretaci mateníku a vyvrcholil nočním vystoupením souborů Hlubina a Skaličan na II. nádvoří pardubického zámku. Druhý den festivalu proběhl v Hradci Králové ve velkém sále Aldisu (pořad scénických forem Zrcadlení) a na nedalekém piletickém statku. S velkým ohlasem publika se setkalo i podvečerní vystoupení dětských folklorních souborů. Na vyžádání pořadatelů vystoupily soubory Baldrián a Radost z Pardubic i v nedalekých Osicích, kde se konala slavnost k 200. výročí narození Františka Škroupa. Třetí den se festival opět přenesl do Pardubic, kde na II. zámeckém nádvoří vystoupily v komponovaném pořadu dětské i dospělé soubory. Výběr z festivalových vystoupení předvedly některé soubory i na dvou představeních v Praze (v Divadle U hasičů Zrcadlení 28. 10. a Vánoce na Moravě a v Čechách 2. 12.). Všechny pořady folklorního festivalu se setkaly s vřelým ohlasem publika a potvrdily, že národopisné soubory jsou neopomenutelnou součástí místní kultury - a nejen jí, že při dobrém režijním nápadu jsou schopné předvést plnokrevnou scénickou produkci.

17. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů 2001, Jihlava
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Dům kultury odborů, s. r. o. Jihlava
Spolupořadatel: Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha
8. - 9. 6. 2001
Přehlídka je vyvrcholením dvouleté práce dětských folklorních souborů a nemá, stejně tak jako regionální kola, soutěžní charakter. Dvanácti regionálních přehlídek se zúčastnilo 149 souborů, z nichž lektorský sbor doporučil na celostátní přehlídku 12 postupujících. Konstatoval, že výběr nebyl snadný, neboť regionální kola měla vysokou a vzácně vyrovnanou uměleckou úroveň. Novinkou této Celostátní přehlídky bylo ustavení dětské poroty a ocenění zvláště inspirativních vystoupení. Odborná porota (A. Schauerová, L. Tyllner, D. Stavělová, Z. Tofel, L. Tarcalová, Z. Jelínková a J. Rychtová) konstatovala, že vystoupení jednotlivých souborů byla na vysoké úrovni jak po stránce taneční, tak i pěvecké, hudební i výtvarné (krojové). Udělila 4 zvláštní ocenění za interpretaci českého hudebního folkloru (Rozmarýnek), za výstižné a působivé ztvárnění folklorních specifik regionu (Handrláček I. Kunovice a Stázka Teplá) a za propojení individuálního a kolektivního projevu s vtipným akcentem (Orlovanka Orlová).

11. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Svitavy
Pořadatelé: IPOS-ARTAMA, Gymnázium Svitavy, Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách, SKS Svitavy
8. - 10. 6. 2001
Přehlídky se zúčastnilo 15 sborů vybraných v regionálních kolech. Pět sborů bylo na celostátní přehlídku delegováno poprvé. Sbory byly děleny do kategorií jednak podle věku dětí, jednak na sbory základních škol a sbory škol specializovaných (ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, ZUŠ apod.). V letošním ročníku převažovaly sbory z druhé kategorie. Vystoupení hodnotila čtyřčlenná lektorská skupina - T. Motýl (předseda), A. Motýl, I. Kleinová a J. Macková. Po skončení přehlídky a předání diplomů lektoři pohovořili se sbormistry o jednotlivých vystoupeních. Celkově lze přehlídku hodnotit jako velmi zdařilou jak po stránce výkonu účastníků, tak po stránce dramaturgické i organizační.

44. celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov
Přehlídka sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Kulturní dům U hradeb DUHA Prostějov pod záštitou
Rady města Prostějov
Spolupořadatelé: Město Prostějov, Městské divadlo Prostějov, Hanácké folklorní sdružení Prostějov
19. 6. - 23. 6. 2001
Prvního kola přehlídky sólových recitátorů se zúčastnilo 43 soutěžících ve 3 věkových kategoriích (I. - do 17 let - 21 recitátorů, II. - do 20 let - 16 recitátorů, III. - do 35 let - 6 recitátorů) a 9 souborů nominovaných z 9 regionálních přehlídek. Druhé kolo se jevilo jako výrazně nevyvážené. Většina soutěžících, zejména z řad nejmladších, vsadila na osvědčené autory a ani starší neprojevili nijak objevnou dramaturgii, i když volili texty vesměs zajímavé a kvalitní. Počtem nejmenší III. kategorie však přinesla zralé výkony s osobitou výpovědí nezaměnitelných interpretů. Laureátem WP se po zásluze stal zkušený Radim Šíp z Brna. Přehlídka divadel poezie přinesla jednak obnovenou autenticitu jevištního projevu spojenou s hledáním co nejoriginálnější variace daného tématu, jednak jistou tendenci k prvoplánovosti a k pronikání prvků bavičství a mediálních praktik do divadel poezie. Porota (R. Lipus - předseda, M. Pivovar, A. Zemančíková, M. Maršálek a M. Kovářík) udělila Cenu poroty s nominací na Jiráskův Hronov 2002 Divadlu Jesličky, stálé scéně ZUŠ Na Střezině Hradec Králové a souboru Útulek z Brna. Obohacením přehlídky byly i zasvěcené diskuze s porotou, odborné semináře (R. Lipus) a edice odborných publikací. Ohlasy v médiích byly lepší než v předchozích letech, WP se věnovala ponejvíce MFD a regionální tisk.

Dětská scéna 2001
30. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a Celostátní dílna dětských recitátorů, Trutnov
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, IDM MŠMT a DK Trutnov (recitační část)
Spolupořadatel a spoluvyhlašovatel: MŠMT ČR
21. - 24. 6. 2001 (dílna recitátorů)
23. - 28. 6. 2001 (přehlídka souborů)
Účastníci přehlídky dětských souborů byli vybráni v regionálních kolech, ta však letos poněkud utrpěla a vzhledem k novému územně správnímu uspořádání probíhala chaoticky, bez vzájemné koordinace. Některé soubory nevěděly, na kterou regionální přehlídku se mají přihlásit, jindy zase organizátoři nevěděli, jak uplatňovat postupová pravidla daná propozicemi. S obdobnými problémy se potýkaly i krajské přehlídky recitátorů. Přesto lze konstatovat, že Celostátní přehlídka Dětská scéna 2001 ukázala soubory i jednotlivce dobré až velmi dobré úrovně. Začala tradičně Celostátní dílnou dětských recitátorů, kam postoupilo v II. kategorii (4. - 5. tř. ZŠ) 20 recitátorů, ve III. kategorii (6. - 7. tř.) 23 recitátorů a ve IV. kategorii (8. - 9. tř.) 19 recitátorů. Pro každou kategorii byl vymezen samostatný den s recitačním vystoupením, praktickou dílnou vedenou studenty DAMU, besedou s lektorským sborem ve složení: J. Lhotská (předsedkyně), E. Zámečníková (vystřídaná E. Herdovou), M. Longinová, A. Palarčíková, Z. Dvořáková a R. Marušák. Přehlídka souborů zahrnovala 5 hracích bloků, zúčastnilo se jí 16 souborů. Výjimečných recitačních inscenací se v tomto ročníku urodilo pomálu. K nejzdařilejším patřilo např. pásmo lidové poezie Když kdo má rád koho (Horní-dolní, dramatický kroužek ZŠ Sloupnice). Objevnější a podnětnější inscenace přinesla divadelní část. Řada souborů nachází odvahu k rozsáhlejším a ambicióznějším projektům využívajícím alternativních postupů a přibližujícím dětské divadlo divadlu dospělému. K vrcholům patřila adaptace Andersenovy pohádky Slavík zkušeného souboru Hudradlo Zliv, lektorským sborem (J. Dejl - předseda, I. Ulrychová, M. Poesová, J. Valenta, E. McLaren) doporučená na Jiráskův Hronov 2002. Diskuse s lektorským sborem byla určena pro vedoucí souborů, dětem náležely dopolední dílny, vedené studenty katedry výchovné dramatiky DAMU. Pro semináře věnované dospělým účastníkům se podařilo zajistit i dva zahraniční lektory: T. Brinkmanovou z divadelní fakulty v Utrechtu a F. Katoolu, učitele a vedoucího dětských souborů z Ugandy.

44. ročník festivalu sborového umění Jihlava
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Dům kultury odborů s. r. o.
Spolupořadatelé: Statutární město Jihlava, Společnost pro pořádání FSU
22. - 24. 6. 2001 Jihlava, Humpolec, Kaliště
Festival je hlavní prezentační aktivitou sborového umění v ČR a zároveň příležitostí uvést skladby oceněné v mezinárodní skladatelské soutěži. Program zahrnuje kromě jihlavských vystoupení i koncert dvou sborů v Humpolci a závěrečný koncert tradičně v Kališti, v sále rodného domu Gustava Mahlera. Festivalu se zúčastnilo 11 českých sborů, z toho 1 dětský, a 3 sbory z Polska a Slovenska. Porota interpretační soutěže byla letos vskutku reprezentativní - R. Baker z Kanady, autor povinné skladby, A. Larin z Ruska, autor oceněné skladby, M. Moureau - dirigent z Francie, O. Mácha, J. M. Dobrodinský, L. Fučík a L. Pivovarský. Posledně jmenovanému na hlavním festivalovém koncertě předal ředitel IPOS Cenu MK ČR za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost. V rámci festivalu premiérově zazněla vítězná díla soutěže 2000 - Krédo J. Temla a Anima A. Larina. Porota udělila 3. cenu VUS Pardubice (se zvláštním oceněním za provedení povinné skladby) a sboru Pražští pěvci, 2. cenu sboru Cantica Martin ze Slovenska a 1. cenu plzeňskému tělesu Nová česká píseň. Velkým přínosem byla dramaturgie přehlídky i interpretační úroveň, projevila se i snaha o scénické ztvárnění skladeb. Potěšitelný byl i nástup mladých pěvců. Dalším kladem je bezesporu ediční řada festivalu nahrazující hudební vydavatelství sborové literatury.

50. Loutkářská Chrudim - celostátní přehlídka amatérského loutkářství
Pořadatelé: IPOS-ARTAMA, Město Chrudim a z jeho pověření Chrudimská beseda,
OS Společnost amatérské divadlo a svět pod záštitou prezidenta ČR a za morální podpory České komise pro UNESCO
Spolupráce: České středisko UNIMA, SČDO-SAL a Volné sdružení východočeských divadelníků
1. - 6. 7. 2001
Jubilejního ročníku se zúčastnilo 16 souborů vybraných programovou radou na základě nominací a doporučení ze 7 krajových přehlídek. Uvedly 17 inscenací ve 36 představeních, která hodnotila odborná porota (L. Richter - předseda, B. Joseph-Luňáková, P. Němeček, M. Zákostelecký, M. Matějka). Přehlídka svou inspirativní mnohotvárností oslovila nejen loutkáře, ale i chrudimskou veřejnost. 50. LCH se stala pro město i pro loutkáře skutečným svátkem. To platí jak pro zahajovací průvod, úvodní ceremoniál a představení profesionálního souboru (ostravské Divadlo loutek), tak pro celý průběh LCH. Zážitkem byla i noční prohlídka Muzea loutkářských kultur, představení v plenéru a řada dalších doprovodných akcí. Během Večera loutkářských osobností, který byl koncipován jako ohlédnutí za uplynulými 49 ročníky, pamětníci obdrželi Almanach “Padesát Loutkářských Chrudimí, 50. LCH” (autor L. Richter) mapující české loutkářství od jeho vzniku. Ministr kultury ČR Pavel Dostál předal v průběhu LCH Cenu MK ČR pro neprofesionální divadlo za rok 2001. Jejím historicky prvním nositelem se stal Karel Šefrna. Odborná porota konstatovala, že inscenace hlavního i doprovodného programu měly povětšině vysokou úroveň a snesou srovnání s profesionálními soubory. Platí to zejména o souborech C Svitavy, Střípek Plzeň či DNO Hradec Králové, jež kladou důraz na naléhavost tématu a které pracují s vlastními autorskými texty.

71. Jiráskův Hronov - celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s účastí zahraničních souborů
Pořadatel: IPOS-ARTAMA a město Hronov
Spolupořadatelé: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, OS Kruh Hronov, OÚ Náchod, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, SČDO, Volné sdružení východočeských divadelníků
4. - 11. 8. 2001
Letošní Jiráskův Hronov oficiálně zahájili ministr kultury ČR Pavel Dostál, hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík a starostka města H. Nedvědová. Tradiční vrcholné přehlídky amatérského divadla se zúčastnilo celkem 20 souborů, které v 38 představeních uvedly 20 inscenací. JH, v duchu svého předznamenání “Mezidruhová přehlídka”, ve svém základním programu přinesl 5 inscenací činoherního divadla, z toho jednu určenou dětem, 7 inscenací s výraznými rysy autorského divadla či původní tvorby členů souboru, jedna byla opět určena dětskému divákovi, 2 inscenace hudebního divadla (z toho 1 pro děti), 2 loutkové inscenace (opět 1 pro děti) a po jedné inscenaci dětského divadelního souboru, pantomimy a folklorního souboru. Ze zahraničí přijely slovenský Pôtoň Levice a Divadlo mladých z Paderbornu v Německu. Představení komediálního typu byla výjimkou. Většina se zabývala závažnými společenskými tématy vycházejíc z textů českých dramatických autorů (5), po jednom byla zastoupena dramatika slovenská, ruská, americká a francouzská, 7 souborů přineslo vlastní autorskou tvorbu a 4 inscenace vycházely z prozaické nebo básnické literární předlohy. JH není určen k poměřování a známkování tvorby účinkujících souborů, ale má být především příležitost k vzájemné inspiraci a k poučení, zároveň je i zrcadlem stavu českého amatérského divadla jako celku. Představení byla vesměs vyrovnaná a na velmi dobré úrovni. Objevilo se nejméně pět inscenací naplňujících životodárnou potřebu amatérského divadla vyjadřovat se jevištními prostředky k přítomnosti. S velkým zájmem se setkala i vzdělávací část JH. Jedenácti seminářů a dílen se zúčastnilo více než 200 zájemců, nejsilnější věkovou kategorií byli cca osmnáctiletí, pětina posluchačů však spadala do kategorie 33 - 55 let a nechyběli ani starší. Paralelně pracoval i Problémový klub a Diskusní klub. Semináře a dílny vedl vysoce kvalifikovaný lektorský tým složený z praktiků i vysokoškolských pedagogů. Po téměř 20 letech byl otevřen dvouapůlletý kurz scénografie, jehož první soustředění proběhlo právě na JH. V doplňkovém programu vystoupilo převážně v plenéru téměř 20 divadelních, hudebních, pěveckých a jiných souborů. Obohatily ho rovněž 4 výstavy, největší z nich byla věnována Aloisu Jiráskovi, fotografická expozice Ivo Mičkala dokumentovala historii JH. Výtvarné řešení programu, tiskovin a dalších propagačních materiálů včetně Zpravodaje JH pocházelo od brněnského výtvarníka Rostislava Pospíšila. Souhrnně lze konstatovat, že 71. ročník Jiráskova Hronova patřil k nejzdařilejším za posledních deset let. Tento pocit sdíleli nejen účastníci a odborná veřejnost, ale projevil se i v médiích, zejména v tisku.

Národní setkání mladých divadelníků Šumperk 2001
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, OS Společnost amatérské divadlo a svět
Spolupořadatel: Dům kultury s. r. o., Šumperk
17. - 26. 8. 2001
Akce byla koncipována jako pracovní setkání mladých amatérských divadelníků, jako inspirace s dosahem a záběrem za hranice tradičního divadelního vzdělávání. Byla doplněna inspirativními vystoupeními a doprovodným programem. Z původně plánovaných 6 tříd se neuskutečnily dvě, jedna pro nemoc lektora, druhá pro jeho pracovní zaneprázdnění. Někteří zájemci proto účast odřekli, i tak se jednalo o početně nejsilnější ročník (61 účastníků). Mladí divadelníci dostali možnost seznámit se s netradičními obory a hraničními tvůrčími přístupy. Tématickým zaměřením tříd bylo: pohybové divadlo a pantomima (lektor M. Hecht - mim a pedagog), divadlo přesahující proces sebepoznání a práce s tělem (O. Lipovský - výtvarník a performer), jevištní zpracování poezie netradičním způsobem (S. Lavrík - slovenský režisér) a režijně herecká práce na klasickém textu (O. Pavelka - režisér, herec a pedagog). Doprovodné programy tvořila představení hradeckého DNO, Divadla Jesličky ZUŠ Na Střezině Hradec Králové, Divadla G z Vyškova a pedagogů O. Lipovského a M. Hechta a dále prezentace divadelně tanečního umění ve videosemináři E. Němečkové (ředitelka Killiánovy nadace Praha).

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2001
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, Dům kultury Vítkovice a. s.
Spolupořadatel: Sdružení dechových orchestrů ČR
19. - 20. 10. 2001
Soutěže se zúčastnilo 11 orchestrů, z toho 9 českých, 1 slovenský a 1 rakouský, a to ve dvou kategoriích - vyšší třída a nejvyšší třída. Vystoupení hodnotila mezinárodní porota (předseda J. Brejšek, P. Staněk a P. Stříška z ČR, E. Hartman ze Slovenska a H. Zechner z Rakouska). Ve vyšší třídě získal Zlaté pásmo s vyznamenáním Dechový orchestr Feldkirchen z Rakouska. V nejvyšší třídě byl Zlatým pásmem s vyznamenáním oceněn Dechový orchestr Konzervatoře Brno, zároveň absolutní vítěz soutěže. Programová i interpretační úroveň soutěže byla velmi dobrá, o čemž svědčily nejen výroky poroty, ale hlavně spokojenost posluchačů. O to více zamrzel přezíravý nezájem potenciálních sponzorů. Naopak mimořádný zájem o tuto akci projevil Magistrát města Ostravy, který nejenže převzal záštitu nad soutěží, ale podpořil i udělení grantu a věnoval cenu pro absolutního vítěze. Rovněž DK Vítkovice a. s. jako technický a provozní organizátor zaslouží uznání. Soutěž potvrdila kvalitu českých dechových orchestrů a umožnila i mezinárodní srovnávání.

TANEC, TANEC... 2001
15. celostátní přehlídka scénického tance, Ústí nad Orlicí
Pořadatel: IPOS-ARTAMA
Spolupořadatelé: Klubcentrum, TS EVA Ústí nad Orlicí
19. - 21. 10. 2001
Celostátní přehlídka scénického tance se konala pod záštitou starosty města Ústí nad Orlicí. Předcházelo jí 5 regionálních kol (Praha, Šumperk, Ústí nad Orlicí, Jablonec nad Nisou, Žďár nad Sázavou), z nichž poroty doporučily nejlepší choreografie k účasti na Celostátní přehlídce. Vybráno bylo celkem 21 souborů s 22 choreografiemi celkem se 186 tanečníky. Přehlídka proběhla ve dvou programových blocích a jak je zvykem, byla provázena praktickými a rozborovými semináři. Hodnotil ji sedmičlenný lektorský sbor (D. Gremlicová, E. Němečková a I. Kubicová z AMU Praha, choreografové M. Pacek a T. Šímová, Z. Bacová-Kozánková ze Slovenska a M. Christensen z Německa). Mimořádné výkony byly ohodnoceny jednak zvláštními diplomy, jednak pobytem na vzdělávacích akcích a věcnými cenami, které věnovala a. s. SAZKA. Celková úroveň přehlídky byla velmi vyrovnaná, práce souborů se zlepšila hlavně v hereckém projevu, dramaturgii i v choreografii a výtvarném pojetí inscenace. Lektorský sbor udělil 9 zvláštních ocenění. Zaujaly zejména skladby “Já a ty” v provedení ZUŠ Nový Jičín a “Karmelitská” souboru TYRANDO z Prahy. V rámci přehlídky předal první náměstek ministra kultury Cenu MK ČR za rok 2001 Jiřímu Rebcovi za celoživotní přínos k rozvoji scénického tance.

20. ročník Národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník
Pořadatel: IPOS-ARTAMA a Město Rakovník
Spolupořadatelé: Divadelní spolek Tyl Rakovník, Městský úřad v Rakovníku (oddělení Kulturní centrum)
8. - 11. 11. 2001
Z postupových přehlídek se na “POPELKU” kvalifikovalo 7 souborů se stejným počtem inscenací, které byly uvedeny v soutěžní části programu. V inspirativní části účastníci přehlídky shlédli 4 inscenace 3 souborů (2 profesionální a 1 host přehlídky). Letošní ročník přinesl inscenace pouze průměrné. Dramaturgicky sice dominovaly klasické pohádkové náměty, dětským publikem stále žádané, ale inscenační rozpačitost vyvolala také rozpačité přijetí malými i dospělými diváky. Odborná porota (předsedkyně M. Caltová, V. Hulec, P. Pulkrábek, M. Slavík a V. Zajíc) udělila 6 čestných uznání a 6 cen za dílčí složky jednotlivých inscenací, avšak žádnou inscenaci nedoporučila na Jiráskův Hronov 2002. Členové poroty vedli také rozborové semináře k jednotlivým představením jak soutěžním, tak inspirativním a pracovali s dětskými seminárními skupinami. Přesto, že 20. ročník nepatřil k těm úrodným, zejména rozborové semináře se ukázaly být velkým přínosem pro práci s dětským divákem.

10. celostátní přehlídka prací výtvarných kroužků a kolektivů dětí a mládeže do 19 let ČAS A ..., Jihlava
Pořadatel: IPOS-ARTAMA, OS Společnost amatérské divadlo a svět
Spolupořadatel: Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, Asociace výtvarných pedagogů,
Muzeum dětské kresby, Praha
24. 11. 2001 - 23. 1. 2002 (výstava)
23. 11. - 25. 11. 2001 (seminář)
Cílem celostátní přehlídky je zejména vytvářet vztah dětí a mládeže k výtvarnému projevu jako k prostředku sebepoznání a sebevyjádření a vést k hlubšímu zamyšlení nad možnostmi novodobé výtvarné kultury. K tomu dalo výjimečnou možnost ústřední téma letošní přehlídky: ČAS A..., kterou obeslalo 45 škol, školských zařízení a domovů dětí a mládeže. Odborná porota (J. Svoboda, M. Pastorová, J. Vančát, T. Žižka, M. Janíček, A. Killian a O. Lipovský) udělila celkem 17 cen převážně projektům ZUŠ. Mezi oceněnými nechyběla ani mateřská škola. Seminář byl věnován rozborům dětských prací a tvůrčím dílnám učitelů. Repríza výstavy se konala v únoru 2002 v pražském Muzeu dětské kresby.


3.2. Vyhlašované jinými subjekty, na nichž útvar odborně spolupracoval

Jde o další celostátní přehlídky a festivaly, regionální akce i přehlídky, soutěže a dílny s mezinárodní účastí pořádané městy a obcemi, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními a dalšími subjekty.
Rozsah úkolů útvaru při realizaci odborné gesce akcí, o niž požádal její hlavní pořadatel, je srovnatelný s festivaly a přehlídkami, které IPOS pořádá z pověření MK ČR. Útvar se podílí na zpracování koncepce, dramaturgii akce, výběru poroty a lektorského sboru, koncipování seminářů, výběru lektorů a spolupracuje při náboru dílen a seminářů, které jsou nedílnou součástí akce.
Z těch největších je možné uvést Krakonošův divadelní podzim (národní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou), Otevřeno Kolín (Celostátní festival pantomimy a pohybového divadla jako integrovaná akce i pro zdravotně handicapované), Hudební slavnosti Vysočiny (12 koncertů komorní a symfonické hudby v různých místech), Camerata nova Náchod (festival malých komorních sdružení), Jaro se otvírá s Cenou Zdeňka Lukáše (prestižní mezinárodní festival pěveckých sborů ve Žďáru nad Sázavou, Šrámkův Písek (národní přehlídka mladého a netradičního divadla), Dny B. M. Černohorského (mezinárodní festival pěveckých sborů v Nymburce spojený s ateliéry), Šrámkova Sobotka (útvar v jejím rámci realizuje dílnu uměleckého přednesu pro studenty FF a PF) POEMA (celostátní soutěžní přehlídka uměleckého přednesu žáků středních pedagogických škol v Mostě), Moravský festival poezie (jediná mezinárodní soutěžní přehlídka uměleckého přednesu ve Valašském Meziříčí, spojená s česko-slovenskou literární soutěží), Faustování (celostátní festival loutkového divadla pro dospělé v Bechyni).
Celkem se v r. 2001 útvar podílel na 32 akcích v deseti oborech neprofesionálních uměleckých aktivit.4. EDIČNÍ ČINNOST

4.1. Bulletiny a periodika

Kormidlo - oborový bulletin Centra dětských aktivit v ARTAMĚ.
Je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech dětských uměleckých aktivit po celé republice. Zastoupení zde mají obory: dětské divadlo, dětský přednes a dramatická výchova, výtvarná výchova, dětské pěvecké sbory, taneční a pohybová výchova. Informuje také o publikacích, které vydává IPOS-ARTAMA. Vychází 3x ročně.
č.1 - 28 stran A5 - vyšlo v dubnu - 5 600 ks
č.2 - 20 stran A5 - vyšlo v září - 5 600 ks
č.3 - 36 stran A5 - vyšlo v prosinci - 5 600 ks

Tvořivá dramatika
Je jediný odborný časopis v ČR zaměřený na všechny oblasti dramatické výchovy, t.j. na dramatickou výchovu jako samostatný předmět i jako metodu výuky jiným předmětům (českému jazyku a literatuře, prvouce/vlastivědě, dějepisu, občanské výchově, cizímu jazyku aj.) na základních a středních školách, na dramatickou výchovu jako styl práce v mateřské škole, na divadlo hrané dětmi a dětský přednes, na dramatickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru, na dramatickou a jinou tvořivou hru s postiženými i na teorii, didaktiku a historii oboru. Vychází 3x ročně.
č. 1/2001 - 650 ks
č. 2/2001 - 750 ks
č. 3/2001 - 750 ks

Vykřičník - bulletin pro loutkářské soubory
Občasník, který přináší informace o celostátních a regionálních přehlídkách loutkového divadla iniciovaných a koordinovaných IPOS-ARTAMA, jejich propozicích a programu, o premiérách amatérských loutkových divadel včetně nabídky aktivit, přihlášek na semináře (např. do seminárních dílen konaných v rámci Loutkářské Chrudimi) apod., je určen amatérským loutkářským souborům a jednotlivcům, literárně-dramatickým odborům ZUŠ s loutkářským oddělením, DDM a školám s uměleckými kroužky včetně mateřských škol a SPgŠ, kulturním zařízením aj. V roce 2001 vyšel 1x (v květnu) v nákladu cca 1000 výtisků.

Amatérská scéna
Je odborný časopis, který se jako jediný v ČR, specializuje na oblast amatérského divadla všech druhů a žánrů. Mezi jeho odběratele patří např. i amatérští loutkáři, neboť specializované periodikum Loutkář věnuje této aktivitě pozornost spíše sporadicky. V roce 2001 vyšlo 6 čísel AS, bylo zveřejněno téměř 200 příspěvků od cca 90 autorů. Mezi nimi byly přední osobnosti českého divadla (prof. J. Císař, režisér M. Schejbal, dramaturgyně M. Caltová, K. Fixová aj.), publicisté (V. Hulec, A. Zemančíková, V. Závodský, V. Šrámková, V. Zajíc aj.), špičkoví amatérští divadelníci (např. V. Ondráček z Karlových Varů, L. Valeš z Libochovic, A. Gregar z Hradce Králové, J. Brůček ze Sudoměřic a J. Kodeš z Rakovníka). Časopis referoval o celém spektru dění v ČR - od regionálních přehlídek až po celostátní a zahraniční akce. Zveřejňoval i praktické rady, zvláště v oblasti dramaturgie, informace o odborných knihách, rozhovory se zajímavými osobnostmi českými i zahraničními a portréty předních amatérských divadelníků. Pokračoval v loňské novince - publikování původních her ze soutěže pro dospělé soubory hrající dětem Tři oříšky pro Popelku. Časopis tak pomáhá vyplňovat mezeru v dramaturgii divadla pro děti. S uspokojením lze konstatovat, že AS se dostává do rukou téměř všem aktivním amatérským souborům, které mají umělecké ambice, a že je jim platným pomocníkem.

Ad libitum - občasník pro komorní a symfonickou hudbu.
Obsahuje hodnocení Národního festivalu neprofesionálních komorních těles a dalších významných akcích tohoto oboru, zprávy o činnosti těles, jakož i praktické rady a informace.
Vyšlo 1 číslo ročně v nákladu 280 výtisků.

d`ARTAMAN - informační bulletin pro amatérské divadlo
Vychází jako příloha Amatérské scény a představuje hlavní náborovou tiskovinu pro divadelní a slovesné celostátní přehlídky. Čísla zahrnující propagaci seminářů a dílen v rámci Jiráskova Hronova a FEMAD, úplné programy JH, FEMAD, Krakonošova divadelního podzimu a Popelky Rakovník byla vydána ve vyšším nákladu a částečně distribuována bezplatně podle divadelního adresáře. Kromě toho přináší i přihlášky na přehlídky a dílny, propozice národních přehlídek, vyhlášení autorské soutěže divadelních her pro děti Tři oříšky pro Popelku a programy dalších zajímavých festivalů.
Vychází 6x ročně v nákladu 750 výtisků.


4.2. Neperiodické publikace vydané IPOS-ARTAMA nebo za odborné spolupráce IPOS-ARTAMA

Hana Budínská: Hry pro šest smyslů
Reedice stále žádané a hojně využívané kartotéky her, cvičení a námětů pro práci s předškolními dětmi i s dětmi na prvních stupních ZŠ. Obsahuje metodickou část a praktická cvičení rozdělená do oddílů: Pozornost, paměť a představivost, Rytmus, Jevištní řeč, Fantazie a tvořivost, Hry a etudy, Hry s loutkou. Náklad: 500 ks.

Jiřina Mlíkovská: Krajina tance
Kniha je osobním vyznáním autorky z jejího hlubokého vztahu k tanečnímu umění a k osobnostem, které ovlivnily její tvůrčí zrání i další dráhu choreografky. Autorka zde klade vedle sebe vše, co mělo schopnost na člověka zapůsobit, bez ohledu na to, o jaký taneční žánr jde nebo zda se jedná o profesionální či amatérský výkon. Publikace se svým charakterem blíží žánru memoárové literatury, ale v mnohém ho prohlubuje a dává mu podstatnější hodnotu. Náklad: 300 ks.

Čtyři skladby pro smíšené sbory
Partitury vydané v rámci Festivalu sborového umění obsahují oceněná díla Mezinárodní skladatelské soutěže 2000 (2. díl).

Alena Zemančíková: Tvorba scénáře divadla poezie
Publikace vydaná pro účastníky Wolkrova Prostějova. Náklad: 400 výtisků.

Adresář amatérských divadelníků
První verze této velmi užitečné publikace vyšla na disketě v počtu 50 kusů. Druhá, knižní verze vyjde v červnu 2002.

Jarmila Kröschlová: Výrazový tanec (Taneční tvorba)
Upravená reedice základní odborné příručky vydané v 60. letech vyjde v 1. pololetí 2002.5. Zahraniční styky útvaru

a) Mezinárodní nevládní organizace

IPOS je většinou kolektivním členem některých mezinárodních nevládních organizací, které působí v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. V případě AITA/IATA - organizace amatérského divadla a UNICA - organizace pro film a video plní po dohodě s dalšími členy funkci sekretariátu českých středisek. To znamená, že je kontaktní adresou pro ČR, udržuje různými způsoby kontakt se světovými sekretariáty a realizuje informační servis pro vedení středisek i pro členské organizace v ČR, české delegáty vyjíždějící do zahraničí. Podílí se na výběru inscenací vhodných pro zahraniční reprezentaci a sestavení kolekce videosnímků pro světovou soutěž.
Právě zde byla v roce 2001 ČR velmi úspěšná, neboť poprvé ve své samostatné existenci a potřetí celkem (jako Československo) získala na světové soutěži v Tallinnu zlatou medaili za nejlepší kolekci filmů. V oblasti amatérského divadla byla republika v loňském roce úspěšná diplomaticky. Zástupkyně ČR byla na valné hromadě v Monaku zvolena prezidentkou Středoevropské sekce AITA/IATA.


b) Festivaly, přehlídky a soutěže s mezinárodní účastí uskutečněné v ČR

IPOS je spolupořadatelem a odborným garantem Jiráskova Hronova (zahraniční účast se týká hostujících souborů a také lektorů seminářů), Festivalu sborového zpěvu Jihlava, tam vybírá
rovněž kvalitní zahraniční sbory. V prosinci 2001 byla uzavřena Mezinárodní skladatelská soutěž vyhlášená IPOS, kam se přihlásilo více než 100 zahraničních autorů. Svědčí to o její vzrůstající prestiži. Zahraniční lektoři působili rovněž v rámci dalších festivalů a přehlídek.


c) Realizace Zásad MK ČR pro zahraniční státní reprezentaci neprofesionálních uměleckých aktivit

Zásady doznaly v důsledku přijetí zákona 218/00 sb. o rozpočtových pravidlech novelizace.
Od roku 2001 MK ČR převzalo odpovědnost za vysílání souborů a statní podpora je řešena grantovým systémem. IPOS se podílel na přípravě veškerých dokumentů pro toto grantové řízení. IPOS nese nadále odpovědnost za vysílání jednotlivců ( lektoři, porotci, seminaristé, delegáti nevládních organizací a další), kteří v souladu se zákonem přivážejí odborné informace, jež IPOS vytěžuje ve své odborné činnosti. Zásady ukládají organizaci také povinnost přijímat na vybraných celostátních přehlídkách soubory a jednotlivce. V souladu s rozpočtovými pravidly nejde o čestné hosty, nýbrž o výměnu odborných spolupracovníků.6. Další odborná činnost

Útvar zpracoval podle zadání MK ČR více než padesát odborných vyjádření, analýz, návrhů a vysvětlení pro potřeby správního řízení a další činnost MK ČR (především ORNK).
V souladu s propozicemi se útvar podílel na realizaci regionálních přehlídek v různých oborech neprofesionálních uměleckých aktivit. To neznamená, že je pořádal, nýbrž, že jim poskytoval různé odborné služby (poskytoval kontaktní adresy na soubory, pomáhal hledat lektory a porotce). Důležitá je funkce koordinace včetně vytvoření celorepublikové mapy regionálních přehlídek. V některých případech se podílel na vyhledávání vhodných pořadatelů. Na účelovou dotaci MK ČR zajistil vhodné prostory pro pořádání a různé technické služby pro cca 60 regionálních přehlídek dětských uměleckých aktivit.
Útvar si velmi váží spolupráce s řadou předních osobností, které jsou členy 16 odborných rad. Působí v nich vědci, režiséři, choreografové, sbormistři, dirigenti, vedoucí a členové špičkových uměleckých těles. Můžeme jmenovat např. prof. J. Císaře, J. M. Dobordinského, J. Smolku, J. Koláře, režiséry a umělecké šéfy předních scén M. Schejbala, R. Lipuse, vedoucí kateder vysokých škol I. Kubicová, J. Provazník, vedoucí špičkových amatérských těles z celé republiky M. Pokorný, I. Konývková, E. Šainerová, T. Motýl, J. Bašta, J. Kodeš, J. Vítková, A. Mokren, E. Zetová a mnozí další. Odborné rady mají více než 300 členů. Tyto odborné rady jsou zpětnou vazbou pro činnost útvaru, která významně ovlivňuje koncepční záměry včetně koncepce jednotlivých přehlídek a festivalů včetně systému doplňkového vzdělávání.
Útvar spolupracuje s řadou subjektů působících v jednotlivých oblastech. Jsou mezi nimi střechová občanská sdružení, vědecké a odborné instituce, kulturní zařízení, katedry vysokých škol a další. Jejich výčet by v této zprávě zabral poměrně rozsáhlé místo.
Na vyžádání útvar poskytuje jak odborné rady vztahující se k oboru např. (dramaturgické)
pro tělesa, tak rady, jak založit OS. Velmi časté jsou konzultace projektu akcí pořádaných městy a obcemi. Samozřejmostí je spolupráce s dalšími subjekty působícími v jednotlivých oborech (vědecké a kulturní instituce, občanská sdružení, katedry vysokých škol apod.7. Výzkumná a vývojová činnost

Místopis českého amatérského divadla
(Účelový výzkum, identifikační kód projektu č. DA01P01OU019, dvouletý projekt)
Hlavním úkolem roku 2001 byly zpracovatelské a redakční práce na I. dílu knižní podoby Místopisu (hesla A-M). Skládaly se z práce na heslech, bibliografických údajích i z výběru obrazového materiálu, odborné revize a zpřesňování rozporných pasáží (zpracovatelé Šrámková, Valenta), dále z obtížných korektur jednotlivých fází přípravy textu k tisku. Součástí prací bylo i napsání úvodních pasáží a sestavení poznámkového aparátu.
V roce 2001 pokračovalo soustřeďování a zpracovávání doplňujícího informačního materiálu pro archiv a jeho zpracovávání pro databázi MČAD. Tuto práci považujeme za průběžnou a nezávislou na přípravě rukopisu pro knižní vydání. Proces doplňování a ověřování hesel, mapujících výskyt a charakter amatérského divadla v jednotlivých obcích, je vzhledem k širokému záběru práce a vzhledem k velmi početným zdrojům od spolupracovníků v okresech, obcích, ale i muzeích archivech, nezbytný a velmi náročný. Získané materiály jsou totiž velmi různorodé jak v charakteru, tak v kvalitě, v řadě detailů se údaje dokonce liší. Proces ověřování byl započat již v roce 1999, probíhal v roce 2000, a intenzivně pokračoval i v roce 2001, kdy se soustředil především na doplňování a zpřesňování hesel prvního dílu A-M rukopisu pro knižní vydání, ale také na plné rozběhnutí a získávání nových ověřovacích zdrojů pro druhý díl N-Ž (tato část práce bude intenzivně pokračovat i v r. 2002, tedy v druhém roce grantu).
Pokračovala také spolupráce s vybranými muzei a okresními archivy, zvláště v místech, kde okresní spolupracovníci svůj dobrovolný úkol splnili jen povrchně. Významným obohacením informací byly výsledky bádání v centrálních archivech, zvláště Památníku národního písemnictví, divadelního oddělení Národního muzea, Státního ústředního archivu (fondy Sokola, Národní jednoty severočeské, Svobodného učení selského), Archivu Národního divadla, Státního ústavu památkové péče, i pracovní kontakty s badateli, pracujícími na příbuzných úkolech (spolky Orla).
Na úkolu pracovala v čase proměnlivá, v objemu a významu práce i v pracovně právním vztahu různorodá menší skupina spolupracovníků, kteří excerpovali základní publikace a podíleli se na zpracování databázové verze.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':