Databáze českého amatérského divadla

Texty: VONDRUŠKA, Jaroslav: Soutěž venkovských divadelních souborů 2016, Propozice. AS-propozice, 5.1.2016.

Soutěž venkovských divadelních souborů 2016, Propozice

Svaz českých divadelních ochotníků v Praze vyhlašuje 47. ročník celostátní soutěže venkovských divadelních souborů v roce 2016. Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních přehlídek a vrcholí národní přehlídkou venkovských divadelních souborů 47. Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 8. - 15. 10. 2016.

Činoherní | Hudební | Krajské postupové přehlídky

Spoluvyhlašovatelem je Město Vysoké nad Jizerou za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Pořadatelem je Občanské sdružení Větrov ve Vysokém nad Jizerou, spolupořadateli Divadelní spolek Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou a Městská knihovna ve Vysokém nad Jizerou.

Národní přehlídky venkovských divadelních souborů, postupových regionálních přehlídek se mohou zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v obci, která nemá více než 5000 obyvatel a není součástí vyššího samosprávního cel­ku.

V rámci národní přehlídky budou realizovány rozborové semináře a další vzdělávací, kulturní a společenské akce. Jednotlivá představení bude hodnotit odborná porota, která je pověřena navrhnout vyhlašovateli inscenace k účasti na Jiráskově Hronovu (JH). V závěru přehlídky budou na návrh odborné poroty oceněny přípravným výborem národní přehlídky nejlepší výkony souborů i jednotlivců.

Vyhlašovatel národní přehlídky KDP navrhuje v souladu s propozicemi Jiráskova Hronova programové radě Jiráskova Hronova nejlepší inscenace z přehlídky k účasti na Jiráskově Hronovu. Pokud navrhované inscenace již byly uvedeny v základním programu Jiráskova Hronova, nelze návrhy uplatnit.

Program národní přehlídky stanoví programová rada (jmenovaná vyhlašovatelem a pořadatelem přehlídky) na základě:

návrhů z postupových regionálních přehlídek,
návrhů organizací divadelních amatérů (jejich vrcholových orgánů), a to v uvedeném

pořadí.

Navrhovatelé odpovídají za navržení pouze takových inscenací, které korespondují s koncepcí národní přehlídky a které splňují stanovená kritéria účasti souborů. Programová rada národní přehlídky KDP je oprávněna odmítnout návrhy, které tuto koncepci a kritéria prokazatelně nerespektují. Rozhodnutí programové rady národní přehlídky je závazné. Programová rada respektuje pořadí doporučených představení jednotlivých postupových přehlídek.

Za postupovou regionální přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky venkovských divadelních souborů a je otevřena divadelním souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Odborné poroty postupových regionálních přehlídek či regionálních výběrů mohou

nominovat jednu inscenaci do programu národní přehlídky KDP,
doporučit maximálně dvě inscenace s uvedením pořadí výběru do programu národní přehlídky

KDP. Právo nominace inscenace a doporučení na národní přehlídku KDP mají postupové regionální přehlídky, na něž je takové právo vyhlašovatelem delegováno (je tzv. licencovanou přehlídkou), jichž je předem daný počet a které dále splňují tyto podmínky:

zúčastní-li se postupové regionální přehlídky nejméně pět venkovských divadelních

souborů splňujících podmínky propozic,

všechny inscenace v přehlídce byly posouzeny stejnou, nejméně tříčlennou odbornou

porotou, a pokud byl alespoň jeden z členů odborné poroty osobou znalou úrovně národní přehlídky a tento člen souhlasí s nominací. Za takové osoby jsou pro účely těchto propozic považováni vyhlašovatelem vyjmenované osoby. Eventuální změny je nutné konzultovat s vyhlašovatelem. Programovou radu tvoří delegovaní zástupci regionálních odborných porot.

Každá nominace a doporučení musí být doloženy hodnocením s výrazným sdělením, v čem vidí navrhovatel výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu národní přehlídky.

Programová rada národní přehlídky musí ve svém rozhodnutí také navrhnout pořadí náhradních inscenací.

V kompetenci přípravného výboru národní přehlídky je právo zařadit do programu vystoupení hostujících souborů, přičemž jejich výběr není omezen na soubory z míst, které mají venkovský charakter.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové regionální přehlídky, která je programově postupovou pro národní přehlídku venkovských divadelních souborů KDP ve Vysokém nad Jizerou. Pokud bude soubor nominován nebo doporučen z více než jedné postupové regionální přehlídky, budou takové nominace nebo doporučení neplatná. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací i v jiném roce je považována za účast na druhé regionální přehlídce. Účast se stejnou inscenací na jiné oborové přehlídce není soutěži venkovských divadelních souborů na překážku.

Pořadatelé postupových regionálních přehlídek poskytnou v době, kdy bude znám program jejich přehlídky pořadateli KDP složení poroty a program jejich přehlídky s uvedením názvu, autora, režiséra a souboru všech představení s vyznačením těch, které soutěží o postup na KDP. Pořadatelé KDP použijí tyto informace k propagaci na webových stránkách KDP. Tyto informace zašlou pořadatelé regionálních přehlídek na adresu pv@kdpvysoke.cz nejpozději jeden týden před konáním postupové přehlídky.

Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy pořadatelů výběrových regionálních přehlídek. Tiskopis PŘIHLÁŠKY – EVIDENČNÍHO LISTU SOUBORU A INSCENACE (dále jen „přihlášky“) je zveřejněn na webu www.kdpvysoke.cz, na webu SČDO na adrese www.scdo.cz a na adrese www.nipos-mk.cz.

Navrhovatelé nominují či doporučují inscenace na národní přehlídku prostřednictvím přihlášky, kterou odešlou v elektronické podobě do 7 dnů po skončení přehlídky a klasickou cestou s podpisy nejpozději do 7. 6. 2016 na adresu přípravného výboru KDP ve Vysokém nad Jizerou: Ing. Josef Hejral, 512 11 Vysoké nad Jizerou čp. 115; e-mail: pv@kdpvysoke.cz. Programová rada bude 10. 6. 2016 složena ze zástupců porot postupových přehlídek, zástupce vyhlašovatele a pořadatele. Osobní jednání svolá vyhlašovatel.

S přihláškami je nutné odeslat tyto povinné přílohy:

osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.,
textovou předlohu uváděné inscenace; v případě významných úprav i původní text,
hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů.

Na výzvu pořadatele národní přehlídky je třeba k přihláškám dodat do 7 dnů tyto další podklady:

slovo o souboru do programové brožury,
slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenační tradici hry do programové brožury,
fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci.

Soubory jsou povinny zajistit si vyřízení autorskoprávních náležitostí, je-li povolení podle autorského zákona nutné. A toto je nutné doložit pořadatelům postupových regionálních i národních přehlídek.

Pokud bude nominováno více inscenací, než je stanovený počet hracích míst, nebo pokud by z ekonomických důvodů došlo ke zkrácení národní přehlídky a omezení počtu přijatých inscenací na počet nižší než počet možných nominací z postupových výběrových regionálních přehlídek, budou pro jednání programové rady KDP tyto nominace platit jako doporučení na prvním místě a uplatněná doporučení budou platit v určeném pořadí posunutém o jedno místo níže. Se soubory zařazenými do programu národní přehlídky uzavře pořadatel – občanské sdružení Větrov ve Vysokém nad Jizerou – smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu ve Vysokém nad Jizerou. Ekonomickou agendou národní přehlídky KDP je pověřen pořadatel Občanské sdružení Větrov ve Vysokém nad Jizerou.

V Praze dne 22. listopadu 2015

Ing. Josef H e j r a l Ludmila P a n e n k o v á předseda SČDO tajemnice SČDO

Osoby znalé pro výběr inscenací na přehlídky SČDO Anderle Jiří Caltová Marie Císař Jan Exnarová Alena Felzmann Rudolf Fixová Kateřina Gregar Alexandr Hejral Jan Hejral Josef Hejralová Svatava Horký Luděk Hromada František Kejzlar Jaromír Kodeš Jaroslav Kolínský Petr Laurin František Lázňovská Lenka Ondráček Vlastimil Schejbal Milan Schejbalová Pavlína Urbanová Jana Valeš Ladislav Vaněk Petr Vokoun Martin Vondruška Jaroslav Vosecký Jaromír Vrchovský Ladislav Zajíc Vladimír Zakopal Dušan Zborník František ** Licencované přehlídky pro výběr na KDP Vysoké nad Jizerou v roce 2016.**

Třešť – Třešťské divadelní jaro 2016 Termín: 3. 3. – 11. 3. 2016 Přihlášky do 4. 1. 2016 Vlaďka Páralová, Kulturní dům Fialkova 1, 589 01 Třešť Tel. 567 224 561, 725 124 974 e-mail: kulturnidum@trest.cz

Miletín – Královehradecko – VSVD (Miletínské divadelní jaro 2016) Termín: 18. 3. – 20. 3. 2016 Přihlášky do 31. 1. 2016. Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury IMPULS, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové Tel. 495 582 622, 773 133 743 e-mail: divadlo@impulshk.cz

Sadská – střední Čechy (Klicperovy divadelní dny 2016) Termín: 7. 4. – 10. 4. 2016 Přihlášky do 17. 2. 2016 Kulturní a informační centrum města Sadská Zdeňka Hamerová, Palackého nám. 257, 289 12 Sadská Tel. 325 594 329, 603 891 304 e-mail: kic.sadska@email.cz

Brněnec – Sněhový Brněnec – Pardubicko Termín: 8. 4. – 10. 4. 2016 Přihlášky: do 31. 1. 2016 Kontakt: Milada Pavlasová, 569 04 Brněnec 50, e-mail: pavlasova.milada@centrum.cz; Krajská knihovna Pardubice, odd. kulturních služeb, Hana Cihlová, Sukova 1260, 530 02 Pardubice, mob.774125251, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz

Trhové Sviny – jižní Čechy Termín: 15. 4. – 17. 4. 2016 Přihlášky do 6. 3. 2016 Městské kulturní středisko, Sídliště 710, 374 01 Trhové Sviny Tel. 386 322 930, 603 113 767 e-mail: kultura@tsviny.cz

Štítina – severní Morava (Štivadlo 2016) Termín: 21. – 25. 4. 2016 a 28. – 2. 5. 2016 místo: Štítina, sál ZŠ generála Heliodora Píky Přihlášky do 31. 3. 2016 Ing. Jana Hynarová, Zahradní 293, 747 91 Štítina, tel. 736 174 155 nebo Ing. Václav Benda, Hlavní 257, 747 91 Štítina, tel 777 677 024. e-mail: j.hynarova@seznam.cz; benda@apnet.cz

Němčice nad Hanou – Střední Morava (Hanácký divadelní máj) Termín: 30. 4. – 7. 5. 2016 Přihlášky do 28. 2. 2016 Ing. Jana Oulehlová, Město Němčice nad Hanou, Palackého náměstí 3, 798 27 Němčice nad Hanou tel. 582 386 529, 603 263 088, e-mail: kultura@nemcicenh.cz

Josefův Důl – Pojizeří a České středohoří (Josefodolské divadelní jaro 2016) Termín: 6. 5. – 8. 5. 2016 Přihlášky do 4. 3. 2016 Hana Stuchlíková, Antonínov 198, 468 44 Josefův Důl, Tel. 606 749 861 e-mail: hanicka.stuchlikova@seznam.cz Žlutice – Západočeská oblast – Karlovarský a Plzeňský kraj (Žlutické divadelní léto 2016) Termín: 27. 5. – 29. 5. 2016 Přihlášky do 1. 4. 2016 Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň, tel. 377 242 200, 605 200 065, e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Autor: Jaroslav Vondruška
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':