Databáze českého amatérského divadla

Texty: HULÁKOVÁ, Lenka: Mladá scéna 2013 - propozice (i postupové přehlídky). AS 31.12.2013-d'ARTAMAn-Studentské.

MLADÁ SCÉNA
12. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
25.–29. června 2014, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s o. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.
II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.
Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro děti a další).
Soubor se s danou inscenací neuchází o účast na celostátní přehlídce Mladá scéna na více postupových přehlídkách (je doporučeno, aby pořadatelé požadovali od souborů prohlášení, že se o účast na MS neucházejí na žádné jiné postupové přehlídce).
III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Program celostátní přehlídky Mladá scéna (dále jen MS) sestaví programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA, a to na základě doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu MS tvoří členové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci pořadatelů MS a zástupci přehlídek, z nichž návrhy vzešly.
Účast zástupce přehlídky – člena lektorského sboru (odborné poroty), zástupce pořadatele či odborného garanta – domlouvá a zajišťuje pořadatel postupové přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Zástupce přehlídky v sobě může kumulovat víc funkcí, přehlídek apod.
Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Postupovou přehlídkou rozumíme přehlídku, která splňuje následující kritéria:
1. Pořadatel musí předem informovat o tom, že přehlídka směřuje k celostátní přehlídce Mladá scéna 2014 (toto musí být uvedeno v názvu či podtitulu).
2. O konání přehlídky musí pořadatel uvědomit odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA do konce října 2013.
3. Přehlídková představení posuzují minimálně 3 lektoři; členové lektorského sboru nesmějí být zainteresováni na přípravě kterékoli inscenace ucházející se na dané přehlídce o účast na celostátní přehlídce MS.
4. Členem lektorského sboru je osoba s funkcí odborného garanta, která bude zodpovědná za znalost propozic pro daný rok a soulad návrhů/doporučení s propozicemi, zároveň nesmí být zainteresována na přípravě kterékoli inscenace ucházející se o účast na MS na dané přehlídce. Výběr této osoby bude konzultován s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA a podléhá jeho schválení (pokud oslovená osoba s výběrem rovněž souhlasí).
5. Postupová přehlídka musí zahrnovat minimálně 5 inscenací ucházejících se o účast na celostátní přehlídce; pokud je jich méně, nemá právo doporučení.
IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Postupová přehlídka může doporučit do programu celostátní přehlídky libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.
Aby programová rada mohla zařadit inscenace do programu přehlídky, musí být dodrženy tyto podmínky:
− soubor dodal v termínu požadované materiály, a to i v případě, kdy pořadatel postupové přehlídky se souborem jeho umístění v návrhu (doporučení) nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání;
− užívá-li soubor dílo jiného autora, které podléhá autorskoprávní ochraně (dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném aktuálním znění), doloží, že dané dílo (text hry, překlad, hudební dílo apod.) užívá v souladu s platnými zákonnými předpisy.
Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.
Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (www.artama.cz), které odešlou na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 či na e-mail: hulak@nipos-mk.cz.
Navrhovatel dodá:
• přihlášku;
• na samostatném listu podrobné odborné hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů a jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují splnění požadavků výběru pro celostátní přehlídku studentských divadelních souborů;
• tzv. technickou zprávu, tedy další údaje o přehlídce, které jsou k dispozici: zejména program či soupis ostatních inscenací a vystoupení (pokud je přehlídka postupová pro víc celostátních přehlídek, s vyznačením, ke které celostátní přehlídce která inscenace směřovala; informaci o případných seminářích, případně počty osob, pokud je eviduje (účinkující, lektorský sbor, seminaristé, diváci) apod.; v případě, že bude uplatňováno více návrhů, stačí dodat jednou za přehlídku, není třeba pro každý návrh opakovat.
Soubor dodá:
• materiál do programové brožury: slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro účely propagace;
• textovou předlohu inscenace v elektronické podobě – pokud existuje;
• osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod. – je možné nahradit tištěným programem, pokud existuje;
• další materiály (fotografie, program – elektronicky, nepovinně videozáznam), které mohou pomoci programové radě blíže se seznámit s představením a jeho kvalitami.
Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdřív po skončení dané postupové přehlídky, nejpozději ale do pondělí 7. dubna 2014, kdy je uzávěrka přihlášek (pro přehlídky konané 11.–13. 4. je uzávěrka 14. dubna).
Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní přehlídková představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová přehlídka spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Šrámkův Písek (experimentující divadlo), řídí se tato část samostatnými propozicemi.
Mladá scéna bude jedním z výběrových míst pro účast na Jiráskově Hronově 2014, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové přehlídce s mezinárodní účastí). Počet a podobu nominací či doporučení určují propozice Jiráskova Hronova 2014.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.
Zpracovala Lenka Huláková
NIPOS-ARTAMA, září 2013


KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU STUDENTSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ MLADÁ SCÉNA A TERMÍNY 2014

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha – Stodůlecký Píseček (ŠP, MS)
14.–16. března 2014
Pořadatel: KD Mlejn, Praha-Stodůlky
Kontakt: Veronika Vaculíková, tel: 605313082, e-mail: stodulecky-pisecek@klubko.info
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Nové Strašecí – Setkání ve Strašecí (MS, ŠP)
28.–30. března 2014
Pořadatel: NoStraDivadlo, o. s., spolek pro kulturní činnost,
město Nové Strašecí, SRPDŠ při ZUŠ Nové Strašecí a SRPDŠ při Gymnáziu J. A. Komenského, Nové Strašecí, studentské divadlo Mařeni a Pařeny, Nové Strašecí
Kontakt: Iva Vachková, Křivoklátská 828, 271 01 Nové Strašecí,
tel.: 737 149 291, e-mail: vachkova@nostradivadlo.cz, www.nostradivadlo.cz
JIHOČESKÝ KRAJ
Český Krumlov – Mladá scéna (MS)
3.– 4. dubna 2014
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Český Krumlov a Městské Divadlo Český Krumlov, o. p. s.
Kontakt: Dům dětí a mládeže, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov,
Eliška Rolníková, tel.: 380 711 601, e-mail: jazyky@ddmck.cz. cz, www.ddm.ckrumlov.cz
PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plasy – Na hraně (ŠP, MS)
11.–13. dubna 2014
Pořadatel: Johan o. s. – centrum pro kulturní a sociální projekty
Kontakt: Jana Wertigová, Havířská 933/11, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí,
Tel.: 774 517 471, mail: jana.wertigova@johancentrum.cz, info@johancentrum.cz
www.prehlidky-johan.net (www.johancentrum.cz)
ÚSTECKÝ KRAJ
Most – Přemostění (MS, ŠP, DPV)
26.–30. března 2014
Pořadatel: DS Odevšad, o. s.
Kontakt: Pavel Skála, Školní 21, Most, 434 01,
tel.: 774 162 298, e-mail: pavel.skala@nanecisto.eu, www.premosteni.eu
LIBERECKÝ KRAJ
Turnov – Modrý kocour (ŠP, MS)
20.–23. února 2014
Pořadatel: Turnovské divadelní studio a Turnovská Bohéma
Kontakt: Petr Haken, Koněvova 1003, 511 01 Turnov,
tel.: 606 504 008, e-mail: petr.haken.turnov@gmail.com, www.turnov.cz/cs/kultura-a-volny-cas/vyznamne-akce-v-turnove/modry-kocour.html
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové – Audimafor (ŠP, MS, WP)
28.–30. března 2014
Pořadatel: Středisko amatérské kultury Impuls a Divadlo DRAK Hradec Králové
Kontakt: Naďa Gregarová, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622, 773 133 743, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy – Svitavský Fanda (ŠP, MS, WP)
4.–5. dubna 2014
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Kontakt: Vladislav Steinbauer SKS Svitavy,
tel.: 734 283 465 e-mail: vlada.steinbauer@kultura-svitavy.cz
KRAJ VYSOČINA
Jihlava – JID 20-14 (ŠP, MS)
13.–15. března 2014
Pořadatel: Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s., tř. Legionářů 15, 586 01 Jihlava
Kontakt: Jan Bušta, tel.: 777 753 234, e-mail: jid@slunceweb.cz, www.jid.slunceweb.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno – ŠPÍL-BERG 2014 (MS, ŠP, WP)
3.–5. dubna 2014
Pořadatel: SVČ Lužánky, o. s. KŠANDY a Ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU, Brno
Kontakt: Petr David, SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno,
tel.: 547 354 393, 776 033 473, e-mail: spilberg.brno@gmail.com, petr.labyrint@luzanky.cz, web: www.spil-berg.jamu.cz
Hodonín – Divadelní HOBLÍK 2014 & MUMRAJ 2014 (MS, DPV)
18.–22. března 2014
Pořadatel: KPU v ČR a Dům kultury Hodonín
Kontakt: Marcel Řimák, Dům kultury, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín,
tel.: 518 309 410, e-mail: rimak@dkhodonin.cz, www.dkhodonin.eu
OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov – Přehlídka studentského divadla (MS) a divadel poezie (WP)
22. března 2014
Pořadatel: Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb
Kontakt: Martina Drmolová, DUHA – Kulturní klub u hradeb, Nám. T. G. M. 130/14, 796 01 Prostějov, tel.: 777 116 142, e-mail: martina.drmolova@prostejov.eu
ZLÍNSKÝ KRAJ
Valašské Meziříčí – Setkání divadel, Malé jevištní formy 2014 (MS, ŠP)
21.–22. března 2014
Pořadatel: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace
Kontakt: Magda Siekliková, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel.: 739 281 416, 571 684 577, e-mail: sieklikova@kzvalmez.cz
Slavičín – Valašské Křoví 2014 (DPV, MS)
12. –16. března 2014
Pořadatel: SemTamFór, o. s., Sokolovna Slavičín
Kontakt: Jan Julínek, Květná 424, 763 21 Slavičín,
tel.: 603 113 222, e-mail: produkce2@semtamfor.cz, www.semtamfor.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':