Databáze českého amatérského divadla

Texty: LUBINOVÁ, Ivana: Wolkrův Prostějov 2013 - propozice (i postupové přehlídky). AS 1.12.2012 - Poezie.

Wolkrův Prostějov 2013 – propozice

56. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie 11.–15. června 2013, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ji pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským úřadem – odborem školství a kultury, oddělením DUHA – Kulturním klubem u hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Prostějov a Olomouckého kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativ­nějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.
1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17 let (dovršení 17 let až po 1. 2. 2013 včetně)
2. kategorie – od 17 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2013 dovrší 17 let) do 20 let
3. kategorie – od 20 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2013 dovrší 20 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie — od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek WP, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů do programu WP rozhoduje programová rada WP. Ta ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady uměleckého přednesu (OR UP) NIPOS-ARTAMA, zástupci lektorských sborů krajských přehlídek WP a přizvaní odborníci.

Programová rada zasedne koncem dubna či začátkem května 2013.

FESTIVAL WP MÁ DVĚ ČÁSTI:

Celostátní přehlídka sólových recitátorů

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídka probíhá v Městském divadle v Prostějově. V roce 2013 účastníci pracují na všech úrovních přehlídky pouze s jedním textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla osm minut. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.

Krajské postupové přehlídky
Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.( Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru uměleckého přednesu, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.

Zájemci se mohou přihlásit ve škole, u pořadatele oblastního kola, nebo – pokud v místě není uspořádáno oblastní kolo – přímo u pořadatele krajské přehlídky.

Pořadatelé jednotlivých postupových kol určí termín odevzdání přihlášek podle následujícího doporučeného kalendáře:

školní či místní kola – leden 2013
oblastní kola – do konce února 2013
krajská přehlídka – do 14. dubna 2013
uzávěrka postupů na 56. WP – nejpozději 14. dubna 2013
56. Wolkrův Prostějov – 11.–15. června 2013
Zájemci mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté a jsou povinni o tom pořadatele informovat.

Krajskou přehlídku doporučujeme uspořádat s rozborovým seminářem prezentovaných textů, vedeným lektory.

Členem lektorského sboru krajské přehlídky by měl být nejméně jeden odborník, který je členem odborné rady uměleckého přednesu (OR UP) nebo který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil jako lektor celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů vztahujících se k literatuře a její sólové interpretaci.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativ­nějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží jen k interní potřebě programové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat. Nominace i doporučení na WP musí být písemně zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky. Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit. Přímý postup na Wolkrův Prostějov mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli krajského kola do 1. února 2013.

Bezprostředně po skončení přehlídky je nutné, aby postupující vyplnili evidenční listy na WP. Pořadatel vybere vyplněné evidenční listy, texty a kontakty na recitátory.
Informace uvnitř postupových listů jsou určeny účastníkům WP (sólistům a souborům).

Do čitelně vyplněného evidenčního listu vloží postupující recitátor text, který na krajské přehlídce interpretoval. Pokud je text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Musí být psán na počítači nebo na stroji. Kopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, případně překladatele a název textu. Text musí být čitelný, v pravém horním rohu označen jménem interpreta a číslem kategorie.

Pořadatelé krajských přehlídek zašlou tyto kompletní materiály (vyplněné evidenční listy s texty, hodnocením postupujících a výsledkovou listinou s celkovým hodnocením krajské přehlídky) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Lubinová, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo na: lubinova@nipos-mk.cz.

Titul laureáta WP může získat libovolný počet mimořádně inspirativních interpretů v přehlídce sólových recitátorů.
Další ocenění může získat libovolný počet interpretů, jejichž vystoupení bylo mimořádně inspirativní pouze z dílčího hlediska. Lektorský sbor WP přesně zformuluje, co na vystoupení oceňuje.

Celostátní přehlídka divadel poezie a souborů uměleckého přednesu

Divadlo poezie představuje specifickou žánrovou formu na pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Krajské postupové přehlídky
Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.

Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru divadla poezie, podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova.

Soubory se mohou přihlásit u pořadatelů krajských postupových kol v termínu, který tito pořadatelé stanoví.

Členem lektorského sboru krajské přehlídky by měl být nejméně jeden odborník, který je členem odborné rady WP nebo který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů vztahujících se k literatuře a její interpretaci, divadlu, a zejména k divadlu poezie.

Soubory mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na nich vystoupit jedině jako hosté, a jejich členové jsou povinni o tom pořadatele informovat.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Lektorský sbor může doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

Pokud lektorský sbor uvede u doporučených souborů pořadí, poslouží to jen k interní potřebě programové rady WP. Není vhodné, aby pořadí bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.

Souboru navrženému k postupu na WP doporučujeme:
Před vyplňováním postupového listu si detailně prostudujte nabídku prostějovských hracích prostor a jejich technické možnosti. Veškeré informace najdete u pořadatele krajského kola. Do evidenčního listu vložte scénář a anotaci inscenace v rozsahu 3–6 řádků, použitelnou bez úprav jako materiál do programové brožury WP, dále stručnou informaci o souboru a o autorovi (autorech); osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod., a minimálně pět propagačních fotografií z inscenace. Pečlivě vyplněný evidenční list odevzdejte pořadateli krajského kola, který vše (spolu s postupovými listy a texty sólových recitátorů) zašle do NIPOS-ARTAMA v Praze. Požadované údaje vyplňujte čitelně. (Je možné tyto materiály poslat také elektronicky.)

Do programu WP budou soubory zařazeny rozhodnutím programové rady WP na jejím zasedání na přelomu dubna a května 2013.
Souborům budou v Prostějově k dispozici tyto prostory: Městské divadlo (kukátkový prostor a forbína) a sál Kulturního klubu DUHA s elevací.
Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.

Cenu Wolkrova Prostějova získává nejinspirativnější inscenace WP. Další ocenění může získat libovolný počet podnětných inscenací. Cena diváka je udělována na základě divácké ankety.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Krajské postupové přehlídky Wolkrův Prostějov 2013
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha — Pražský kalich
6.–7. dubna 2013, DDM Praha 8 — Spirála
Pořadatel: o. s. PŘESAH a DDM Praha 8
Kontakt: Martina Ježková, DDM Praha 8, Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8
Jana Machalíková, o. s. PŘESAH, tel.: 284 680 230 begin_of_the_skype_highlighting 284 680 230 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting nebo 284 681 050 begin_of_the_skype_highlighting 284 681 050 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting
e-mail: jezkova@ddmpraha8.cz, machalikova@centrum.cz, www.ddmpraha8.cz
uzávěrka 25. března 2013

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora — Ten verš si tiše říkám…
23. března 2013, GASK (Galerie Středočeského kraje Kutná Hora — Jezuitská kolej)
Pořadatel: Městská knihovna Kutná Hora
Kontakt: Gabriela Jarkulišová a Lenka Frankovicová, Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora
tel.: 737 243 826 begin_of_the_skype_highlighting 737 243 826 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 737 243 827 begin_of_the_skype_highlighting 737 243 827 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 327 523 193 begin_of_the_skype_highlighting 327 523 193 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: reditel@knihovna-kh.cz, frankovicova@knihovna-kh.cz
uzávěrka 15. března 2013

JIHOČESKÝ KRAJ
Třeboň — Třeboň poetickáDivadlo J. K. Tyla, Třeboň
8.–9. března 2013, Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
Pořadatel: „SUchdolské Divadlo“, o. s. ze Suchdola nad Lužnicí, Informační a kulturní středisko města Třeboně
Kontakt: Vít Pávek („SUD“, o. s.), Jiráskova 77, 378 06, Suchdol nad Lužnicí,
Eva Potužáková (IKS Třeboň), Masarykovo náměstí 103/I, 379 01, Třeboň
tel.: 602 806 508 begin_of_the_skype_highlighting 602 806 508 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 724 959 652 begin_of_the_skype_highlighting 724 959 652 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: pavek.vita@seznam.cz, potuzakova@itrebon.cz, www.divadlo.suchdol.cz, www.itrebon.cz
uzávěrka do 1. března 2013

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Klatovy — Poezie na rynkuDivadlo Klatovy
22.–24. března 2013, Divadlo Klatovy
Pořadatel: Johan, o. s.
Kontakt: Jana Wertigová, JOHAN, o. s. Havířská 11, 301 00 Plzeň — Jižní předměstí
tel: 774 517 471 begin_of_the_skype_highlighting 774 517 471 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: jana.wertigova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz, www.prehlidky-johan.net
uzávěrka 22. února 2013

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny — Louny, Poeticky!
15. – 17. března 2013, Městská knihovna Louny
Pořadatel: Městská knihovna Louny
Kontakt: Dagmar Bahnerová, Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
tel.: 736 645 912 begin_of_the_skype_highlighting 736 645 912 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: bahnerova@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ Liberec — Na(ne)čisto Liberec 28. února – 2. března 2013, Lidové sady — experimentální studio Liberec Pořadatel: DS Odevšad o. s. Kontakt: Pavel Skála, tel.: 774 162 298 begin_of_the_skype_highlighting 774 162 298 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: pavel.skala@nanecisto.eu

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
21.–22. února 2013, Divadlo Jesličky (sólisté),
22.–24. března 2013, Divadlo DRAK – Audimafor (soubory)
Pořadatel: Středisko amatérské kultury IMPULS
Kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury IMPULS, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622 begin_of_the_skype_highlighting 495 582 622 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 773 133 743 begin_of_the_skype_highlighting 773 133 743 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz
uzávěrka 31. 1. 2013

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice (sólisté)
6. března 2013, Divadlo 29
Pořadatel: Krajská knihovna v Pardubicích — odd. regionálních a kulturních služeb
Kontakt: Hana Cihlová, Krajská knihovna v Pardubicích — odd. regionálních kulturních služeb, Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 513 131 begin_of_the_skype_highlighting 466 513 131 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 466 500 754 begin_of_the_skype_highlighting 466 500 754 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz, www.knihovna-pardubice.cz
uzávěrka 22. února 2013

Svitavský Fanda
Svitavy (soubory)
5.–6. dubna 2013, Fabrika Svitavy
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Kontakt: Vláďa Steinbauer, SKS Svitavy, Wolkerova alej 92/18 56802 Svitavy tel.: 734 283 465 begin_of_the_skype_highlighting 734 283 465 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: vláda.steinbauer@kultura-svitavy.cz, www.fabrikasvitavy.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno, ŠPÍL-BERG — krajské kolo postupových přehlídek Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov
16.–17. března 2013
Pořadatel: SVČ Lužánky, ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU a o. s. KŠANDY
Kontakt: Eva Herzogová, SDV Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
tel: 728 327 035 begin_of_the_skype_highlighting 728 327 035 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, email: spilberg.brno@gmail.com, eva.herzogova@seznam.cz, www.spil-berg.jamu.cz

VYSOČINA
Jihlava
27. února 2013
Pořadatel: Gymnázium Jihlava
Kontakt: Jiří Marek, Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
telefon: 567 579 740 begin_of_the_skype_highlighting 567 579 740 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 737 836 399 begin_of_the_skype_highlighting 737 836 399 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: jirimarek@gymnaziumjihlava.cz www.gymnaziumjihlava.cz
uzávěrka 31. ledna 2013

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov, DUHA — Kulturní klub u hradeb
22. března 2013 (sólisté)
23. března 2013 (recitační soubory a divadla poezie)
Pořadatel: Město Prostějov, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA — Kulturní klub u hradeb
Kontakt: Martina Drmolová, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA — Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 00 Prostějov
tel: 777 116 142 begin_of_the_skype_highlighting 777 116 142 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 736 613 604 begin_of_the_skype_highlighting 736 613 604 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 582 329 623 begin_of_the_skype_highlighting 582 329 623 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: martina.drmolova@prostejov.eu, www.mestopv.cz/duha

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Karviná
13.–14. dubna 2013, Městský kulturní dům
Pořadatel: o. s. TeRaSa
Kontakt: Lucie Semančíková, o. s. TeRaSa, Olšová 11/1871, 734 01 Karviná 4 — Mizerov
tel.: 596 012 389 begin_of_the_skype_highlighting 596 012 389 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, mobil: 777 273 114 begin_of_the_skype_highlighting 777 273 114 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: lucie.semancikova@email.cz, www.rkka.cz/mdk
uzávěrka: recitátoři 28. března 2013, divadla 28. února 2013, výjimečně rovněž 28. března (v tom případě nezaručujeme, zda budeme schopni vyhovět technickým požadavkům).

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
5. dubna 2013, ZUŠ Uherské Hradiště
Pořadatel: ZUŠ Uherské Hradiště
Kontakt: Stanislav Nemrava, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště tel: 572 555 261 begin_of_the_skype_highlighting 572 555 261 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, mobil: 603 573 495 begin_of_the_skype_highlighting 603 573 495 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: stanislav.nemrava@zusuh.cz, http://zusuh.cz
uzávěrka 22. 3. 2013

Ivana Lubinová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':