Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: TOMAS, Karel: Šumperk 2011. Web Artama - S.M.A.D., 21. 10. 2011.

Šumperk 2011
S.M.A.D. – Žízeň po vzdě­lání
Dílna Šrám­kova Písku – Setkání mla­dých ama­tér­ských diva­del­níků Šumperk 19. – 28. srpna 2011

Je to hrůza. Dílna v Šumperku pro­bí­hala v novo­dobé his­to­rii už pose­dm­nácté. Vzhle­dem k tomu, že je pří­stupná účast­ní­kům od 17 let věku, znamená to, že pokud někomu v době prv­ního roč­níku byl jeden rok, mohl se letos účast­nit již zcela legálně! Přesto se zdá, že čas pro dílnu neběží. Stále zůstává mladá ve své práci, diva­dle, účast­ní­cích, lek­to­rech, orga­ni­zá­to­rech J.

Fakta 2011: 72 účast­níků (z 92 při­hlá­še­ných), 5 dílen, 5 lek­torů, 2 orga­ni­zá­toři, 6 doplň­ko­vých pro­gramů, 8 dní práce, 5 uká­zek, 5 čísel zpravodaje

Třída A — Shake­speare ve 168 hodi­nách — lek­tor Pavel Khek (diva­delní reži­sér a peda­gog) byl na dílně poprvé. S hrů­zou v očích zjis­til, že frekven­tanti mají tolik nápadů a jdou tak do hloubky, že to, co bylo naplánováno, se nedá abso­lutně stih­nout. Přesto vzniká úžasné a půso­bivé předsta­vení, které by se s kli­dem mohlo uchá­zet o účast na některé pře­hlídce. Frek­ven­tanti se kromě roz­boru vybra­ných shake­spea­ro­vých her sezná­mili s nej­růz­něj­šími podo­bami shake­spea­rov­ského verše, se základní dra­ma­tic­kou situ­ací a s herec­kou přípra­vou na shake­spea­ro­vých posta­vách. V závě­rečné pre­zen­taci za pomoci per­kus­ních nástrojů pak vyu­žili některé dia­logy ze Snu noci sva­to­ján­ské a z Romea a Julie.

Třída B — Plat­forma plo­chy (moderní lout­kář­ské postupy) — lek­tor Peter Palik (slo­ven­ský lout­kář, autor, dra­maturg, reži­sér). Třída se zamě­řila na vyu­žití moder­ních prin­cipů lout­ko­vého diva­dla (diva­dla před­mětu, resp. tzv. objek­to­vého diva­dla), které se ori­en­tuje na ani­maci a základní postupy při práci se scé­nic­kým objek­tem. Peter byl zvě­davý, co se mu z tako­vé­hoto plo­chého tématu podaří vytě­žit. Ale povedlo se. Čistá bílá plo­cha se pro frekven­tanty dílny stala part­ne­rem, rekvi­zi­tou, scé­nic­kým prv­kem i ori­gi­nál­ním výra­zo­vým pro­střed­kem. Obje­vili v ní for­mální i obsa­hový poten­ciál. Pře­kva­pivě se pro ně stala i nosi­te­lem významu, emoce a mezi­lid­ských vztahů.

Třída G — Clo­ser — Na dotek / Bliž­šie od Teba - lek­tor Patrik Lan­ča­rič (slo­ven­ský div. a fil­mový reži­sér, pedagog). Práce v dílně byla volně inspiro­vaná diva­delní hrou Patrika Mar­bera Clo­ser. Na základě vlast­ních situ­ací a osob­ních zku­še­ností frek­ven­tantů vzniklo autor­ské představení o intimní zpo­vědi člověka ztra­ce­ného v sobě i ve světě kolem něho. Cen­t­rem pozor­nosti měly být původně vztahy a jejich ana­lýza v kon­textu osobní zku­še­nosti. Nešlo o to insce­no­vat hru, ani žádný její frag­ment. Ani o vytvo­ření jakési tera­pe­u­tické sku­piny pro zlo­mená srdce.

Vzniklý ide­ový kon­cept pro diva­delní hru před­čil všechna oče­ká­vání lek­tora, ve kte­rém se pro­je­vil mimo­řádný inte­lek­tu­ální výkon celé třídy.

Třída H — Fil­mová dílna / Němá gro­teska — lek­tor Michal Hecht (mim, reži­sér a peda­gog). Němá gro­teska rozesmá­vala diváky celého světa po dese­ti­letí. Nikdo nepo­tře­bo­val mlu­vené slovo, a přesto všichni chá­pali, co jim chce autor sdě­lit. Poslední roky však počí­ta­čová mul­ti­mé­dia pře­vál­co­vala potřebu tohoto žánru. Dnešní mladá gene­race už němo­hry nevy­hle­dává a ani Cha­pli­novi se nesměje. Právě proto nabídl lek­tor účast­ní­kům gro­tesku již podruhé. Účast­níci se sezná­mili se základy pan­to­mimy, ana­to­mií gagu, tvor­bou pří­běhu a jejich pou­ži­tím v kinematogra­fii. Frek­ven­tanti pra­co­vali naplno a neli­to­vali ani obě­to­vat noci k doko­nání díla. I přes mnohé technické pro­blémy se v prů­běhu práce dotkli každé oblasti pro­cesu rea­li­zace němé gro­tesky, od hledání nápadů, etu­do­vání, psaní scé­náře, výběru hudby, zkou­šení až po finální nato­čení, střih a pro­jekci pro ostatní semina­risty. Vznikly tři fil­mečky, které jsou naprosto ade­kvátní časo­vým a tech­nic­kým mož­nos­tem frekventantů.

Třída O — Bez smyslu všechno se počíná (pohy­bová dílna) — lek­tor třídy Ondřej Lipov­ský (herec, reži­sér, scé­nograf). Třída vychá­zela z knihy Lao-c‘: Tao te ťing (Kniha o tau a síle). Sou­částí dílny byly tré­ninky zamě­řené na zcit­li­vění těla, na pohyb jako jed­no­litý, orga­nický vjem. Inspi­rací pro závě­reč­nou ukázku se stala Tibet­ská povídka Stará píseň o Hima­láji. Třída se nato­lik semkla kolem práce, že téměř celá pra­cuje s Ondřejem i dávno po dílně a chce v tom i do budoucna pokračovat.

Proč vlastně mladí lidé na S.M.A.D. stále jezdí? Neu­vidí zde tolik před­sta­vení, jako např. na Jirás­kově Hro­nově, dílny a lek­toři nejsou tak extravagantní, jako na někte­rých typech fes­ti­valů, dokonce se nikdo nepo­stará ani o jejich stra­vo­vání. ALE: Je to stále mladá plat­forma určená k setká­vání a spo­lečné práci, k inspi­raci mezi českými a slo­ven­skými diva­del­níky, opravdu hodně času na (spolu)tvoření s lek­tory, které během roku těžko potkáte jinak než ve fofru a shonu. Je to mírná závist těm z ostat­ních tříd (nej­lépe by bylo se naklo­no­vat a stih­nout účast ve všech), spo­lečný život s lidmi, které spo­juje spo­lečný zájem, mladý a kre­a­tivní duch.

Frek­ven­tanti dílny jsou roz­díl­ného věku a dis­po­nují roz­díl­nou diva­delní zku­še­ností, ale při spo­lečné práci stále doka­zují, že tvo­řivé a hravé myšlení, kre­a­ti­vita v rámci tématu, diva­delní myš­lení, ani hlu­boký ponor do sple­ti­tých myš­le­nek tématu jim není cizí.

S pou­ži­tím mate­ri­álů dílny sepsal: Karel Tomas
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.