Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hodnocení a výsledky 53. Wolkrova Prostějova

Hodnocení a výsledky 53. Wolkrova Prostějova
Hod­no­cení recitátorů

První kate­go­rie
V první kate­go­rii pře­va­žo­valy humorné pro­za­ické texty, kde pře­vlá­dalo sou­stře­dění se na momen­tálně vtipně půso­bící jed­not­li­vosti a situ­ace, to vše na úkor ucho­pení celku a osob­ního postoje. Ve vět­šině inter­pre­tací chy­běla důsledná tech­nická práce s tex­tem, např. s rytmem, akcen­tem, pau­zou, výstav­bou, gra­dací a výslov­ností. Shle­dali jsme také základní nedo­statky v práci s ver­šem. U oce­ně­ných inter­pretů jsme kladně hod­no­tili zají­mavý dra­ma­tur­gický výběr a oso­bitý pro­jev.
Porota recitátorů sólistů I. kate­go­rii

Druhá kate­go­rie
Ve druhé kate­go­rii jsme sly­šeli cel­kem 20 sólo­vých reci­tá­torů. Z jejich výkonů bylo patrné, že v této věkové kate­go­rii si inter­preti již vět­ši­nou uvě­do­mují zásadní význam výběru textu pro cel­kový úspěch reci­tač­ního vystou­pení. Hle­disko osobní výpo­vědi je pak pro ně často důle­ži­tější než nezpo­chyb­ni­telné lite­rární kva­lity: značné oblibě se letos těšily pro­za­ické před­lohy s ero­tic­kou tema­ti­kou, ale i oso­bitě pojaté pís­ňové texty či tex­tové mini­a­tury. Zásadní nedo­statky se obje­vo­valy zvláště ve výstavbě a orga­ni­zaci reci­tač­ního výkonu. Inter­preti měli mnohdy potíže udr­žet tem­po­ryt­mus, při před­nesu prózy také zacho­vat vypra­věč­ský tah i samotné vypra­věč­ské hle­disko (bylo-li vůbec zvo­leno). Letos se v naší kate­go­rii přesto obje­vily výrazné, doslova tvůrčí osob­nosti, jejichž vystou­pení měla vyso­kou inter­pre­tační úroveň. Z mnoha bych rád zmí­nil ale­spoň Vero­niku Smol­ko­vou, které mj. ve své hravé etudě inspi­ro­vané verši Tristana Tzary názorně před­vedla, „jak udě­lat dadais­tic­kou báseň“, a Dana Kra­ni­cha, jenž při před­nesu dvou sou­těž­ních próz zvo­lil dva pod­statně odlišné pří­stupy k pojetí vyprá­vění. Cel­kově lze letošní 2. kate­go­rii sólo­vých reci­tá­torů ozna­čit jako nad­prů­měr­nou. Při­nesla hned něko­lik vyda­ře­ných vystou­pení, která mohou nejen poba­vit či zaujmout, ale i inspi­ro­vat do další práce.
Za porotu 2. kate­go­rie David Kroča

Třetí kate­go­rie „on the road„
Ve III. kate­go­rii sou­tě­žilo již tra­dičně nejméně účast­níků — letos jich bylo 11. Při­nesli do sou­těže bez výjimky texty hod­notné, někdy dokonce objevné, ať už šlo o kla­siku (Hru­bín, Neruda, Orten, Pre­vért, Ara­gon, Val­mo­rová, Achma­to­vová, Holan), o autory sou­časné (Šiktanc, Jandl, Noha­vica, Kishon) nebo dokonce téměř neznámé (Avi­dan, Moser, Che­e­choo, Tar­kov­skij). Obje­vil se i autor­ský před­nes a pře­klad — se všemi riziky, které tento fakt při­náší. Jen výji­mečně se inter­preti poku­sili o cosi jako mon­táž textů. Zato poměrně často volili texty velmi krátké, což věru inter­pre­tův úkol neu­leh­čuje, spíše právě nao­pak. Ani jeden z jede­nácti výkonů porotu jed­no­značně neo­sl­nil a sto­pro­centně klad­ného hod­no­cení se nedo­čkali ani lau­re­áti. Reci­tá­toři III. kate­go­rie jsou z našeho pohledu stále ještě „na cestě“ k ide­ál­nímu výsledku. Někdy sym­pa­ticky a oprav­dově hle­dají tu svou, jindy se vydali po bludné pěšině. Ty nej­lepší čeká dota­žení a zpřes­nění tempa, rytmu, cel­ko­vého tvaru výkonu, pro­hlou­bení výraz­nosti nebo nao­pak zvá­žení múzy emocí, ty ostatní čeká práce ještě víc. Pře­jeme jim na cestě hodně zdaru!
Za porotu 3. kate­go­rie Hana Kofránková


VÝSLEDKY 53. CELOSTÁTNÍHO FESTIVALU POEZIE WOLKRŮV PROSTĚJOV

RECITÁTOŘI SÓLISTÉ
I. kate­go­rie
Titul LAUREÁT nebyl udělen.

Čestná uznání:
Kate­řině Bouš­kové (Kar­lovy Vary) za inter­pre­taci textu Dou­glase Adamse „Sto­pa­řův prů­vodce po gala­xii“
Báře Pur­mové (Jab­lo­nec nad Nisou) za inter­pre­taci textu Mari­ana Pally „Jak při­le­pit na jazyk papí­rek“
Fran­tišce Hejdu­kové (Děčín) za oso­bi­tou inter­pre­taci obou textů
Haně Marva­nové (Lit­ví­nov) za při­ro­zený pro­jev v inter­pre­taci obou textů

II. kate­go­rie
Lau­re­áti:
Vero­nika Smol­ková (Praha)
Dan Kra­nich (Kra­lupy nad Vltavou)

Čestná uznání:
Tereze Slá­mové (Brno) za inter­pre­taci textu Jiřího Macháčka „Jak život chodže“
Nině Pet­ří­kové (Hra­dec Krá­lové) za inter­pre­taci prózy Arká­dije Aver­čenka „Jed“
Micha­ele Švédové (Olo­mouc) za práci s tex­tem Jana Budaře „Nedomazlená“

III. kate­go­rie
Lau­re­áti:
Jana Macha­lí­ková (Praha)
Vla­di­mír Ben­der­ski (Sadov)

Čestná uznání:
Bar­boře Chy­bové (Svi­tavy) za inter­pre­taci textu Ernsta Jan­dla „Ottos mops„
Jonáši Špač­kovi (Horní Bříza) za inter­pre­taci textu Louise Ara­gona „Mírně řečeno“


DIVADLA POEZIE
Cena poroty s nomi­nací na Jirás­kův Hro­nov
sou­boru Kusy lidí za insce­naci Lidé jsou spokojeni

Čestná uznání s dopo­ru­če­ním na Jirás­kův Hro­nov
sou­boru Na poslední chvíli za insce­naci Čekárna
sou­boru Kűhl­schränke za insce­naci Žalář
Stu­diu Dům za insce­naci Výpro­dej snů

Cena diváka
sou­boru Kusy lidí za insce­naci Lidé jsou spokojeni
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':