Databáze českého amatérského divadla

Texty: FILCÍK, Štěpán: 59. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM - propozice. d´ARTAMAn 2009, č. 6, s. 18, 27 - 29.

59. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
1.–6. července 2010, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a město Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou, občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět a organizacemi sdruženými ve Festivalovém výboru Loutkářské Chrudimi.
Hlavním organizátorem v místě konání přehlídky je Chrudimská beseda.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
59. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezoně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského lout-kového divadla a jeho propagace ve společnosti.
PROGRAM Loutkářské Chrudimi se skládá z těchto částí:
1. Hlavní program, složený z inscenací nominovaných a doporučených porotami postupo-vých přehlídek. O jeho konkrétní podobě rozhoduje programová rada jmenovaná festiva-lovým výborem. Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné; včetně pořadí náhradních inscenací.
2. Doprovodný program, který může obsahovat divadelní i nedivadelní produkci a vhodně doplní hlavní program:
 Inspirativní program, kterým může být jakákoliv loutkářská i neloutkářská inscenace amatérského i profesionálního souboru inspirativního charakteru.
 Okno loutkářům dokořán.
 Inscenace nebo krátké výstupy, které byly jako zajímavé doporučeny lektorským sborem nebo nezávislým odborníkem z některých jiných amatérských loutkář-ských přehlídek (např. Loutkářské letnice v Rakovníku a Přerově, Raškovy Lou-ny apod.).
 Inscenace nebo krátké výstupy, s nimiž se přihlásí soubory nebo jednotlivci sami.
 Doplňkový program, jako je např. úvodní „Štrůdlování“, odpolední koncerty a další akce vhodně dramaturgicky doplňující hlavní náplň přehlídky.
 Součástí 59. ročníku Loutkářské Chrudimi bude i projekt města Chrudimě – CHRUDIM HRAJE. Tento celoroční projekt je věnován divadlu a filmu. Proto bude součástí přehlídky i filmový festival loutkových filmů. Festival bude nevázaně, po vy-hlášení výsledků LCH 6. července, pokračovat až do 8. července včetně loutkářských představení i koncertů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
1. HLAVNÍ PROGRAM
Inscenace (souboru či jednotlivce) se může zúčastnit hlavního programu LCH pokud:
• Bude vytvořena amatérským souborem. To znamená, že účinkující
▪ nejsou absolventy některé z akreditovaných divadelních škol (netýká se ZUŠ)
▪ případně jejich hlavní osobní příjmy nepocházejí z divadelní činnosti. Spolu-práci profesionálů v ostatních oborech (jako je výprava, hudba, režie apod.) je potřeba zvážit individuálně, ale není v zásadě překážkou.
Zvážení těchto skutečností a rozhodnutí jsou na pořadateli postupové přehlídky. Ko-nečné rozhodnutí náleží programové radě.
Nevyhoví-li inscenace této podmínce, může být zařazena do inspirativního programu.
• Bude nominována nebo doporučena odbornou porotou postupové přehlídky (viz přílo-ha).
• Bude doporučena odbornou porotou jiné oborové postupové přehlídky (jde zejména o postupové přehlídky Dětská scéna, Mladá scéna nebo Šrámkův Písek, a to za podmín-ky, že inscenace koresponduje s koncepcí LCH).
• Bude následně přijata programovou radou LCH.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky, která je postupovou pro příslušnou LCH. Pokud ovšem nebyla tato inscenace po-rotou postupové přehlídky na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soubor o účast na LCH pokusit v příštích letech znovu.
Poroty loutkářských postupových přehlídek mohou do hlavního programu nominovat jednu a doporučit neomezený počet inscenací, pokud budou splněny tyto podmínky:
 Postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé insce-nace.
 Všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů od-borné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo, člen odborné poroty LCH nebo lektor seminářů LCH apod.).
Členem těchto porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací ani jejich spolupra-covníci nebo příbuzní.
 Návrh je doručen, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky – 12. 4. 2010.

Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale za výše uvede-ných podmínek mohou do hlavního programu doporučit libovolný počet inscenací.
Pokud není možné z vážných důvodů některou z výše uvedených podmínek dodržet, je nutné, aby pořadatel postupové přehlídky včas tuto situaci konzultoval s odborným pracovníkem pro amatérské loutkářství NIPOS-ARTAMA a společně našli řešení (viz kontakt v bodě III).
Navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) mají povinnost informovat vybrané soubory o jejich doporučení na LCH a zajistit zaslání potřebných podkladů na adresu NIPOS-ARTAMA (viz bod III.).
Každý návrh do hlavního programu musí obsahovat:
• Úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI.
• Zvláštní zprávu obsahující:
 Název přehlídky, která inscenaci doporučila.
 Nominaci nebo doporučení inscenace.
 Hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod.; zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramatur-gický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH. Toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale bude také uveřejněno ve zpravodaji LCH.
 Doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější.
• Jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitel-ný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Soubory vybrané programovou radou k účasti v přehlídkovém programu LCH jsou povinny nejdéle do 10. 5. 2010 dodat pořadatelům
 1–5 fotografií použitelných pro propagaci v tisku a programových materiálech celostátní přehlídky, jakož i vlastní programy nebo jiné propagační materiály souboru.
 Text (textovou předlohu) inscenace.

Soubor je povinen mít vyřešená autorská práva k inscenaci.

2. DOPROVODNÝ PROGRAM
A. Inspirativní program dramaturgicky naplňují pořadatelé na základě návrhů od-borné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské loutkářství, festivalového výboru, oborových organizací, jednotlivců i samotných souborů. Mohou to být inscenace tuzemských i zahraničních, amatérských i profesionálních souborů a jednotlivců.
B. Okno loutkářům dokořán – o tomto programu rozhodují pořadatelé přehlídky na základě návrhů a přihlášek a na základě konzultace s programovou radou, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem přehlídky. Navrhnout inscenaci může lektorský sbor (porota) příslušné přehlídky, případně nezávislý odborník. Přihlášku může podat jednotlivec nebo soubor.
DŮLEŽITÉ – Pokud neexistuje odborné doporučení, je NUTNÉ do 12. 4. 2010 po-slat obrazový záznam inscenace (VHS, DV, DVD apod.) pořadateli přehlídky (viz kontakt v bodě III.).
Kritériem pro zařazení do programu je zejména dramaturgický a inscenační přínos da-né inscenace v celkovém kontextu přehlídky a její technická náročnost.
Každý návrh či přihláška musí obsahovat:
 Úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI.
 Hodnocení nezávislého odborníka (např. porotce nebo lektora některé z přehlí-dek), z něhož je mimo jiné patrné, v čem navrhovatel spatřuje zajímavost, pří-nos, inspiraci či dokonce výjimečnost inscenace.
 Krátký popis inscenace s upřesněním, pro jakého diváka je vhodná.
 1–3 fotografie pro potřeby propagace.

C. Doplňkový program je otevřen komukoliv, kdo má o účast zájem. Jediným ome-zením je vhodnost v rámci LCH. Náplň této části programu je v kompetenci Chru-dimské besedy.
D. Chrudim hraje – náplň a organizace tohoto projektu je plně v kompetenci Chru-dimské besedy.

Představení doprovodného programu
 Nebudou veřejně rozebírána ani hodnocena odbornou porotou. Nevylučuje se ale možnost reflexe v přehlídkovém zpravodaji, případně zřízení zvláštního semináře, přednášky nebo jiné doplňkové informační či vzdělávací akce.
 Budou propagována odděleně od hlavního programu.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Uzávěrka pro všechny nominace, doporučení a další návrhy do programu LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI je 12. 4. 2010. Kontakt pro zaslání všech potřebných materiá-lů a pro další komunikaci: NIPOS-ARTAMA, Štěpán Filcík, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, telefon: 221 507 960, mobil: 777 560 339, e-mail: filcik@nipos-mk.cz, web: www.artama.cz
Součástí LCH jsou tematické, popřípadě účelové (rodinné, dětské) semináře a dílny, jejichž náplň a personální obsazení je v kompetenci NIPOS-ARTAMA.
Představení hlavního programu bude sledovat a v diskuzích a recenzích reflektovat odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA, která v závěru přehlídky navrhne ocenění nejlepších výkonů a inscenací. Tato porota má také možnost nominovat či doporučit vhodné inscenace na celostátní festival amatérského divadla se zahraniční účastí – Jiráskův Hronov.
Během LCH bude vycházet přehlídkový zpravodaj. Za personální obsazení redakce je zodpovědný NIPOS-ARTAMA, na realizaci se podílejí oba pořadatelé.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.
Zpracoval Štěpán Filcík
NIPOS-ARTAMA, říjen 2009
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':