Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, spolek div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 192x, 193x, 194x
Spolek divadelních ochotníků Tyl ve Veselé
1923 založen v roce jako nepolitická kulturní organizace; soustřeďoval v době svého – takřka třicetiletého trvání – převážně mladé lidi obce. Podle Knihy protokolů bylo průběžně organizováno ve spolku 35 – 50 členů.
U zrodu spolku stáli František Růna, JUC Ferdinand Mitas s a zastupující učitel Václav Veselý. Dlouholetým předsedou (v letech 1923–1942) byl Jan Blažek č. p. 43; vedle něho byli v době meziválečné zvláště aktivními členy spolku Václav Růna č. p. 31 (řadu let vykonával funkci místopředsedy), Jaroslav Mitas, Boh. Růna č. p. 31, Tomáš Šimek č. p. 53, Karel Ježek č. p. 5, Václav Sochor č. p. 6, Josef Jírů č. p. 1, Josef Kukla č. p. 20, z žen Anna a Marie Jirsovy č. p. 6, Mil. Blažková č. p. 34 a Anežka Ježková č. p. 5.
V prvních letech působení SDO Tyl sehráli jeho členové (hrálo se v podzimních, zimních a předjarních měsících) v průměru 4 hry ročně („rekordem“ bylo 6 her).
1925 členem ÚMDOČ, uvedeny hry F. A. Šubert: Velkostatkář, Al. Jirásek: Otec.
1926 předsedou Jan Blažek.
1926–1937 byl ve spolku aktivně činný tehdejší řídící učitel Vojtěch Sokolík (nar. 1901; zemřel 1949); založil také např. obecní kroniku.
1926 Alois Jirásek: Vojnarka, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl.
1927 Kácení máje, Václav Štech: Zřetí zvonění.
1928 Kácení máje, August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek.

V 30. letech mezi členy výboru spolku patřili též František Novák č. p. 15, Jaroslav Aldorf č. p. 44 a Josef Blažek č. p. 43.
1931 František Ferdinand Šamberk: Břinkalovy trampoty, Rudolf Robl: Zvony.
1932 Karel Piskoř: Šťastní otcové, Karel Piskoř: Radostná událost.
1933 předsedou Jan Blažek, rolnický syn.
1933 Ruda Mařík: Hvězda veletrhu.
1935 Oldřich Dubovský: Dedeček si namlouvá.
1936 Novák: Ferina, Voves: Koníček, Karel Piskoř: Závody milionů.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 Josef Štolba: Zlatá rybka, Božena Rajská-Smolíková: Zámecké strašidlo, F. F. Šamberk: Palackého třída 27.
1939 Josef Kalivoda: Jakubův dvůr.

1939-1945 - v době okupace, kdy ochotníci pokračovali v záslužné kulturní a vlastenecké činnosti, byli ve spolku nejaktivnější příslušníci mladší – tehdy nastupující generace: Stanislav Haruda č. p. 12, Václav Hrnčíř č. p. 2,Václav Peroutka, Jaroslav Peroutka – oba č. p. 24, Josef Lisa č. p. 32, Bohuslav Kukla č. p. 52, Antonín Reinke a v období krátce po válce též Jan Matějka č. p. 42, Jaroslav Hrnčíř č. p. 2, Josef Zmeškal, Jaroslav Trávníček č. p. 11, Jan Kyba č. p. 61 a Jan Hunal č. p. 28.
V době okupace bylo již opět sehráno každoročně 4 – 5 představení.
1940 Karla Lužanská: Třikrát svatba, Karel Piskoř: Maškarní příhoda, František Cimler: Tvrdé české palice. Předsedou rolník Jan Blažek.
1941 Josef Štolba: Peníze, Václav Bárta: Od mlýna k mlýnu.
1942 Jiří Hora: Myslivecká latina, Jan Drahovský: Celá ves se směje, Karel Piskoř: Česká chaloupka.
1943 předsedou a režisérem Jan Blažek.
1943 Josef Štolba: Vodní družstvo, Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Josef Štolba: Zlatá rybka.
1944 předsedou Stanislav Haruda.

Spolek měl vlastní jeviště, kulisy, oponu a menší hodnotnou knihovnu.
Vedle obsahově méně náročných veseloher běžného ochotnického meziválečného repertoáru (např. Celá ves se směje, Myslivecká latina, Vodní družstvo, Julinčiny vdavky, Jedenácté přikázání) též česká divadelní klasika. Tak byly sehrány např. Jiráskovy hry Otec, Vojnarka a Lucerna; Maryša bratří Mrštíků, Tylova díla Strakonický dudák a Paličova dcera či Oblaka od Jar. Kvapila.
Zkoušet a hrát mohli „mladí“ až po ukončení všech večerních (úklidových) prací doma. Účast na zkoušce, která se někdy protáhla do půlnoci, znamenala tak nevyspání, neboť ráno se zpravidla vstávalo v 5 hodin.

Vedle hraní divadla patřilo do činnosti spolku pořádání většiny místních tradičních oslav, zábav, slavností a kulturních akcí. Kalendářní rok v tomto smyslu začínal v lednu tradičním věnečkem (na kterém spolek většinou prodělal, zatímco všechna ostatní činnost vyžadovala poměrně přísnou finanční hospodárnost a návratnost nákladů), poté byla masopustní zábava, dále následovalo (na pondělí svatodušní – 6 týdnů po velikonocích) stavění a kácení máje spojené s taneční zábavou.Také příprava pouťové zábavy – než se jejího pořádání ujali hasiči – byla součástí činnosti ochotnického spolku. V září se potom konala dožínková taneční zábava; méně se již za předmnichovské republiky „drželo“ v polovině října posvícení (a s ním spojená „muzika“). K významným kulturně společenským akcím, které spolek organizoval, patřily: tradiční pálení vatry v upomínku na upálení M. J. Husa a pietní vzpomínkové shromáždění u pomníku padlým.

Ochotnický spolek se také postaral o zřízení parku na návesním prostranství mezi školou a kostelem.

Po roce 1945 spolek Tyl opět aktivní.
Rok 1946 s brzkým příchodem jara dal podnět funkcionářům spolku divadelních ochotníků Tyl k znovupostavení pomníku padlým v 1. světové válce.

1949 členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 81.

Zdroj: http://www.obecvesela.cz/vesela-v-obdobi-ceskoslovenske-republiky-1918-1938 (17. 10. 2011)


Československé divadlo 1925, č. 3, s. 47, č. 8, 2. str. obálky; č. 15, s. 240.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Veselá, i.č. 1058, ka 528
1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Veselá, i.č. 891, ka 329
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 731
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 733
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 721
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331


Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/3240/1923, SDO.

Související Obrázky

Častrov, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Častrov, Veselá, přehled divadelních souborů, 1943
Častrov, Vrchlický, Veselá, Tyl, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Hříběcí, Dolní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín , přehled divadelních souborů, 1943
Hříběcí, Horní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín, přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Veselá, Tyl, Josef Kajetán Tyl, 1926
Veselá, Tyl, Kácení máje, 1927
Veselá, Tyl, Kácení máje, 1928
Veselá, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1926
Veselá, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1927
Veselá, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1929
Veselá, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1932
Veselá, Tyl, oznámení o valné schůzi, 1943
Veselá, Tyl, registrace spolku, 1923
Veselá, Tyl, Třetí zvonění, 1927
Veselá, Tyl, Vodní družstvo, 1943
Veselá, Tyl, Vojnarka, 1926
Veselá, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1933
Veselá, Tyl, volba funkcionářů na valné schůzi, 1944
Veselá, Tyl, Zmatek nad zmatek, 1928


Mapa působení souboru - Tyl, spolek div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Veselá, Tyl, registrace spolku, 1923
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Veselá, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Hříběcí, Dolní Cerekev, Počátky, Polesí, Nové Syrovice, Štítné, Stojčín, Veselá, Vlčetín , přehled divadelních souborů, 1943
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949