Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1867
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1931
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1867 vznikl Spolek divadelních ochotníků (viz úvodní zápis v Památní knize 1867-1870 - Obrázky).
1868 byly schváleny stanovy spolku.
1869 - 6. 1. - Ernst Raupach: Duch času.

Umělecko-výchovný repertoár nebyl zpočátku akceptován veřejností, později se situace zlepšila, uvedli např. hry Čech a Němec (Štěpánek), Úklady a láska (F. Schiller).
SDO hrál i v Mnichově Hradišti a Skalsku.
V repertoáru Strakonický dudák (Tyl), Naši furianti (Stroupežnický), Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka (Tyl), Jedenácté přikázání (Šamberk).
1880 registrován Spolek divadelních ochotníků, řed. J. Šulc, jednatel K. Fišer, 13 členů na valné hromadě. (DL č. 5)

1880 Slavnost založení (přel. E. Pešková), nejúspěšnější hra za posledních 5 let, režie G. Starý - výčet účinkujících, kritika nesprávné češtiny. (DL č. 9)
1880 se spolek přihlásil za zakládajícího člena Matice divadelní.
Ředitel J. Šulc, jednatel K. Fišer, režisér G. Starý, správce domu A. Kosa, pokladník F. Hradec, nový člen učitel J. Pilát, 22 činných členů, 7 představení, knihovna 319 svazků, 120 kusů rozepsaných. (DL č.15)
1880 spolek organizoval také přednášky: Životopisný nástin Otilie Sklenářové-Malé (slečna Pikova), Stručný dějepis českého divadla v Praze (uč. Pilát).
Režisér Starý ze spolku vystoupil, novým režisérem se stal K. Fišer.
1880 uvedeno: Prodaná láska (Neruda) ve prospěch Matice divadelní, Vlastenci bohumilí (Züngel), Otrok čili Chléb z milosti (Moser), Spanilá Savojanka (Tyl).

1881 uveden Vypovězenec (Boleslavský), Matka a dcera (Tyl), Klášterní selka (Prüelle, Kramuele), Na zdar důstojného (Züngl), Obě šelmy (Tyl), Politikové, Jen zdvořile (Feldmann, přel. Mareš).
Spolek účinkoval se svými divadelními produkcemi, úryvky z her, monology i recitací i při zábavních akcích" a jenom jemu možno děkovati za šťastný úspěch jejich." (DL 1881/ č. 19)
Uskutečněna také představení ve prospěch nákupu školních pomůcek pro chudé děti (ve prospěch Matice školské).

1881 předsedou spolku J. Šulc, jednatelem A. Kosa, knihovníkem N. Bajer.
Spolek v tomto roce uvedl 13 představení, uspořádal 4 zábavní večery, výlet na Valečovské skály a do Mnichova Hradiště, kde sehrál Šíp Amorův (Přibyslavská).
Dle průběhu jednání valné hromady (22. října 1881) třeba zlepšit vlastenecké působení spolku, tj. směrem k českému národnímu uvědomění a bránit poněmčovacím snahám, což je jedním z hlavních poslání ochotnického divadla, jeho "svatou povinností".
1881 stav knihovny: cca 400 svazků.

1883 k připomenutí Tylových pětasedmdesátých narozenin uvedena jeho hra Jiříkovo vidění.
1883 Nevěsta z Amsterodamu ((Anov, přel. Frič), Strýčkové (Pinkas).
Na oslavu dvacetiletí divadelní činnosti české tragédky Otilie Sklenářové-Malé uspořádán slavnostní večer s pestrým programem v sále hostince U Českého lva.
1883 uvedena veselohra Dr. Kalous (Aronge).
1886 Český veterán (J. L. Turnovský), Éra Kubánkova (Šamberk), Zvíkovský rarášek (Stroupežnický), Paní mincmistrová (Stroupežnický).
1887 Dračí dráp (J. P. dle Heřmanna Schmieda).
1888 České amazonky aneb Ženská vojna (J. K. Tyl dle Klicpery a Tolda); Polský Žid (Chatriand - E. Pešková); Maloměstské tradice (V. Štech); Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka (na plakátu uvedeni autoři Bohuslav Vrzal a Fr. J. Janke).

1895 diplom v soutěži Pojizerské župy.
1896 uv. Sedlák Zlatodvorský (Pfeiferová), Ona něco ví (Kneisel), Medium (A. K.), Staří blázni (Turnovský).

1897 spolek měl 41 členů, ředitel K. Patočka, režiséři H. Petříček, A. Bavor.
1897 Děvče z Karlína (Nestroy – Tyl) uvedeno ve prospěch pomníku J. J. Kolára, Růžová pouta (Lokay), Majitel hutí (J. Ohnet), Ona něco ví (J. Kühnl podle R. Kneisela), Velké panstvo (J. Vávra), Peníze (Štolba), Archa Noemova (Lokay).
Rovněž pořádali společenské akce (výlety, akademie aj.).

1898 hry Nalezenec (Tyl), All right (Štolba), Zvíkovský rarášek (Stroupežnický), Paní mincmistrová (Stroupežnický).
1899 uvedeno: Karel Havlíček Borovský (Šamberk), Maloměstské tradice (V. Štech), Blázinec v prvním poschodí (Šamberk), Bohatá holka (Lokay).

1912 - 3. 6. - spolek přijat za člena ÚMDOČ
1913 uv. hra Sluníčko (Čečetka) v sále U českého lva, režíroval J. Konvalinka.

1914-1918 činnost omezena 1. svět. válkou.
1916-1917 ale uvedeno: Zmatek nad zmatek (Kotzebue), Ideály manželství (E. Bartoš), Peníze (Štolba), Diblík, šotek z hor (CH. Pfeifferová), Písmákova dcera (Fr. Ruth), Bílá myška (Fr. Hlavatý), Vojnarka (Jirásek), Diblíkova dceruška (E. Pešková), Hřích (?), To byla noc (J. Skružný), Kolébka (Jirásek), Sny Štědrého večera (R. Mařík).

1921 Lucerna (Jirásek), na oslavu 70. narozenin autora, režisér Bedřich Bun(?), viz Obrázky.
V témže roce hráli v pohostinských hrách na počest 70. výročí činnosti Ochotnické jednoty v Bělé pod Bezdězem.
1923 Strakonický dudák (Tyl), viz Obrázky.

1930 spolek měl 30 členů.
1931 zanikl.
Bibliografie:
ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Dle článku B. Marjánka v Boleslavském Almanachu z roku 1867. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 405-406.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 226.

WEBOVÉ stránky města - historie - http://www.kosmonosy.cz/historie-mesta - 4. 11. 2012.
---------------------------

Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 16.

Divadelní listy 1880, č. 5, s. 87; č. 9, s. 150-151; č. 17, s. 278.
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 213.
Divadelní listy 1881, č. 19, s. 171; č. 37, s. 326; č. 44, s. 382.
Divadelní listy 1883, č. 6, s. 54; č. 8, s. 71; č. 9, s. 78; č. 13, s. 119; č. 35, s. 298.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15; č. 17-18, s. 218, 219; č. 19-20, s. 233.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22; č. 4, s. 29; č. 5, s. 38; č. 18, s. 142, 143; č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 20, s. 159; č. 22, s. 175.
Thalie 1899-1990, č. 4, s. 33; č. 18-19, s. 149; č. 21, s. 167.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 16, 10. 6. 1912, s. 199.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/2251, SDO (německý zápis).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/206/153, SDO 1897.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Spolek divadelních ochotníků Kosmonosy, 1872-1924.
Fond není přístupný.
Spolková pamětnice.
Okresní úřad Mladá Boleslav: kn 346, ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav: manipulace 1951-54, sg. 262.

Související Organizace

Související Obrázky

Kosmonosy, Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo, Šíp Amorův - plakát, 1881
Kosmonosy, SDO, Jednací protokol 1913-1924 - inscenace 1916-17
Kosmonosy, SDO, Jednací protokol 1913-1924, seznam členů 1922-23
Kosmonosy, SDO, Památní kniha 1867-1870, štítek
Kosmonosy, SDO, Pamětní kniha 1872-1923, deska
Kosmonosy, SDO, Pamětní kniha 1872-1923, Lucerna 1921
Kosmonosy, SDO, Pamětní kniha 1872-1923, seznam členů 1872
Kosmonosy, SDO, Pamětní kniha 1872-1923, Strakonický dudák 1923
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, České Amazonky - plakát, 1888
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Český veterán - plakát, 1886
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Dračí dráp - plakát, 1887
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Éra Kubánkova - plakát, 1886
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, funkcionáři, 1919
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, funkcionáři, 1930
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, hlavička dopisního papíru, 1921
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Maloměstské tradice - Fidlovačka  - plakát, 1888
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Polský žid - plakát, 1888
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, razítko, 191x
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Sluníčko - plakát, 1913
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, stanovy, razítko spolku, 1895
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Zvíkovský rarášek - plakát, 1886
Letopisy, s. 080, Kosmonosy, vývoj do 1868
Letopisy, s. 081, Kosmonosy, vývoj do 1868
Letopisy, s. 082, Kosmonosy, vývoj do 1868
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo (SDO Tyl), Casanova - plakát, 1881


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Maloměstské tradice - Fidlovačka  - plakát, 1888
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, České Amazonky - plakát, 1888
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, Polský žid - plakát, 1888