Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Šumperk, S. M. A. D.

Přehlídka: Šumperk, Národní divadelní dílna - S. M. A. D.
Ročník: 17
Rok: 2011
Začátek: 19.8.2011
Konec: 28.8.2011
S.M.A.D. – Žízeň po vzdě­lání - Dílna Šrám­kova Písku – Setkání mla­dých ama­tér­ských diva­del­níků Šumperk 19. – 28. srpna 2011.

Pořádá OS Společnost amatérské divadlo a svět v odborné garanci NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku.
Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperk.
Účast souborů:
72 účast­níků (z 92 při­hlá­še­ných), 5 dílen, 5 lek­torů, 2 orga­ni­zá­toři, 6 doplň­ko­vých pro­gramů, 8 dní práce, 5 uká­zek, 5 čísel zpravodaje.

Rosice u Brna, DS E. Krumpáče, autorská inscenace: Kabaret aneb Histork y z Nonstopu.

Alena Bazalová a Karel Kratochvíl: Hodina Lásk y (autorská inscenace absolventů DAMU).

Alenka Bazalová a Terezka Trnková: Šansony aneb hudební večer ve Vaně.

Nitra, DS Zasesmelendve, voľná dramatizácia románu Arta Paasilinnu Vlčí léto laponského mlynáře: Príbeh laponského mlynára, r. Marica Šišková.

Hradec Králové a Brno, Divadlo DNO a Šavgoč, dle Bible: Hospodin aneb kdopak by se boha bar, r. Jiří Jelínek.

Závěrečné ukázky z dílen.
Lektoři:
KHEK, Pavel
PALIK, Peter
LANČARIČ, Patrik
HECHT, Michal
LIPOVSKÝ, Ondřej
Paralelní akce:
Třídy / dílny:

Třída A — Shake­speare ve 168 hodi­nách — lek­tor Pavel Khek (diva­delní reži­sér a peda­gog). Frek­ven­tanti se kromě roz­boru vybra­ných shake­spea­ro­vých her sezná­mili s nej­růz­něj­šími podo­bami shake­spea­rov­ského verše, se základní dra­ma­tic­kou situ­ací a s herec­kou pří­pra­vou na shake­spea­ro­vých posta­vách.

Třída B — Plat­forma plo­chy (moderní lout­kář­ské postupy) — lek­tor Peter Palik (slo­ven­ský lout­kář, autor, dra­ma­turg, reži­sér). Třída se zamě­řila na vyu­žití moder­ních prin­cipů lout­ko­vého diva­dla (diva­dla před­mětu, resp. tzv. objek­to­vého diva­dla), které se ori­en­tuje na ani­maci a základní postupy při práci se scé­nic­kým objek­tem.

Třída G — Clo­ser — Na dotek / Bliž­šie od Teba - lek­tor Patrik Lan­ča­rič (slo­ven­ský div. a fil­mový reži­sér, peda­gog). Práce v dílně byla volně inspi­ro­vaná diva­delní hrou Patrika Mar­bera Clo­ser. Na základě vlast­ních situ­ací a osob­ních zku­še­ností frek­ven­tantů vzniklo autor­ské před­sta­vení o intimní zpo­vědi člověka ztra­ce­ného v sobě i ve světě kolem něho.

Třída H — Fil­mová dílna / Němá gro­teska — lek­tor Michal Hecht (mim, reži­sér a peda­gog). Účast­níci se sezná­mili se základy pan­to­mimy, ana­to­mií gagu, tvor­bou pří­běhu a jejich pou­ži­tím v kine­ma­to­gra­fii.

Třída O — Bez smyslu všechno se počíná (pohy­bová dílna) — lek­tor třídy Ondřej Lipov­ský (herec, reži­sér, scé­no­graf). Třída vychá­zela z knihy Lao-c‘: Tao te ťing (Kniha o tau a síle). Sou­částí dílny byly tré­ninky zamě­řené na zcit­li­vění těla, na pohyb jako jed­no­litý, orga­nický vjem.
Bibliografie:
Setkání mladých amatérských divadelníků Šumperk 2011 - viz Přílohy.

S.M.Ä.D. 2011, zpravodaje č. 1 - 5, viz www odkazy.

TOMAS, Karel: Šumperk 2011. Web Artama - S.M.A.D., 21. 10. 2011. (viz Texty)

Související Organizace

Související Pojmy

Související www odkazy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':