Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: RELLICHOVÁ, Ludmila, Rychnov nad Nisou

Datum narození: 8.10.1963
Místo narození: Praha
Narodila se v Praze a základní vzdělání absolvovala na experimentální škole s rozšířeným vyučováním jazyků a estetické výchovy. Měla vynikající pedagogy na výtvarnou výchovu (poznala i sochařinu), hudební výchovu (chodila do pěveckého sboru) a dramatickou výchovu.
Od dětství navštěvovala taneční obor LŠU v Břevnově, zaměřený tehdy na základy klasického tance. V deseti letech v roce 1973 přešla do tanečního souboru Kulturního domu U Kaštanu k paní Haně Pivcové, kde se poprvé setkala s novodobým tancem. Hana Pivcová, žačka Jarmily Jeřábkové, vyžadovala od svých žákyň osobitost v projevu, tvořivost a Ludmila se u ní poprvé setkala s improvizací. V těchto principech jí utvrdila i další pedagožka, která nastoupila v roce 1975 v Kulturním domě U Kaštanu po Haně Pivcové, paní Chmurová. Do Ludmilina tanečního života s ní vstoupil jazz a představení vytvářená formou improvizace. Paní Chmurová začala svou nadanou žačku posílat do tanečních seminářů Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce a dalších pedagogů moderních tanečních směrů. V té době hrála také divadlo v kulturním domě na Smíchově a dva roky tančila v Souboru Julia Fučíka.
Poté, co se v roce 1982 vdala, se stěhuje do podhůří Jizerských hor do Rychnova u Jablonce nad Nisou vedena zdravotními i osobními důvody. Má v pěstounské péči pětiletou sestru Vladanu, zde se jí narodí dcera Magdaléna a syn Bohumír.
Touha po tanci a tvořivé činnosti se prohloubila, když bylo dceři Magdaléně pět let. Ludmila věděla, že jí chce umožnit komplexní estetické vzdělání. Po prozkoumání možností v místě a okolí a po krátké úvaze, vyzbrojena odhodláním, začala vyučovat pohybovou a taneční výchovu 15 dětí pod střechou Tělovýchovné Jednoty Spartak Rychnov. Skupinka dětí se brzy rozrostla, takže s přibývajícím zájmem dětí a rodičů nastala potřeba dát této činnosti odpovídající organizační formu.
Tak vzniklo v roce 1998 soukromé Taneční studio Magdaléna, které má v současné době 130 žáků. Ludmila Rellichová se dále vzdělávala v odborných tanečních kurzech pořádaných NIPOS-Artama Praha a DUNCAN Centre konzervatoří v Praze, zaměřených na současné techniky a techniku japonského pohybového divadla Butó. Čtyři roky studovala u francouzské profesorky Leon-Kats Baril techniku Butó z evropského pohledu. Postupně si tak ověřila správnost principu vlastní výuky, totiž že pohyb nikdy není jen o formě, ale především o zviditelnění vnitřního prožitku.Ve studiích dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvovala v roce 2005 v doplňujícím pedagogickém studiu učitelství základních a středních uměleckých škol a konzervatoří.
V současné době získané poznatky a pedagogické zkušenosti uplatňuje nejen jako pedagog ve vlastní soukromé taneční škole, ale i při organizování vzdělávacích seminářů pro pedagogy, akreditovaných ministerstvem školství a tělovýchovy a v odborné radě NIPOS-ARTAMA Praha pro scénický tanec dětí a dospělých za kraj Liberec. Od roku 2004 spolupracovala na výzkumu Význam vybraných uměleckých kolektivních aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Pracuje v grantových komisích MK ČR. V Jablonci nad Nisou organizuje každoročně tři významné taneční festivaly. Postupovou přehlídku scénického tance dětí, mládeže a dospělých Tanec srdcem, tématický festival zaměřený na tanec, výtvarné umění, hudbu a divadlo Podzimní fantazie a Celostátní přehlídku scénického tance …Tanec, tanec. Od roku 2011 také krajskou přehlídku dětského divadla - Dětská scéna. V roce 2009 jí vyšla odborná publikace pod názvem „Taneční tvorba pro děti a s dětmi“.
Do roku 2000 choreografie ve smyslu představení pro veřejnost s dětmi nevytvářela. Ve výuce se tehdy zaměřovala na lidové taneční hry a motivy, tak jak patřily nižšímu věku žáků. Později pro svou choreografickou tvorbu nacházela inspiraci především v dětech samých, poté v přírodě, mezilidských vztazích, výtvarném umění, v historii, v neposlední řadě pak v hudbě, psaných textech nebo ve filmu, neobvyklém prostoru či životních zkušenostech. Má ráda abstrakci a impresi, nemá na jevišti ráda konkrétnost. Potřebuje totiž prostor pro vlastní fantazii, pocity a dojmy, které pomohou otevřít fantazii dětí a ty se pak stávají největší inspirací pro její choreografickou tvorbu. Proto v hodinách s dětmi maluje, čte, skládá verše a hudbu. Pro Ludmilu Rellichovou je nejsilnějším podnětem k taneční tvorbě vidět tvořit své žáky.
St
průběh studií

2011 – 2012 HAMU Praha (DVPP)
2007 – 2009 TUL Liberec – Pedagogická fakulta (3 semestry pedagogiky volného času)
2003 - 2005 UK Praha – Pedagogická fakulta - učitelství pro ZUŠ a konzervatoře (DVPP)
1987 - 1991 VOŠMOA Jablonec n.N.
1979 - 1982 SOU Praha
1974 – 1981 Taneční soubor Kulturního domu U Kaštanu (pod vedením Hany Pivcové, žačky Jarmily Jeřábkové)
1970 – 1979 Experimentální ZŠ s rozšířeným vyučováním jazyků a estetické výchovy
1970 – 1976 LŠU Praha (taneční obor)

Stáže

1976 – 1982 Stáže u Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce
8 – 1999 S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Cats-Baril: Butoh, Anne-Marie Reynaud, Jean- Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu
8 – 2000 S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril: Butoh
8 – 2001 S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika
8 – 2002 S.E.S.T.A - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh
8 – 2003 S.E.S.T.A - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré, Sophi Billy Funkční analýza tanečního pohybu
8 – 2004 : S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba
8 - 2005 S.E.S.T.A - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky, Sumako Koseki: Butoh

pedagogická činnost

1987 – lektor taneční výchovy pro děti
1998 – založeno Taneční a pohybové studio Magdaléna – taneční pedagog

publikační činnost

- publikace
Taneční tvorba pro děti a s dětmi, NIPOS, Praha 20O9
- odborné články
2005-2013 pravidelná odborná publikační činnost v časopisech
Pam pam - časopis pro scénický tanec, Talent a další.
2008 - dosud aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech
2009 - dosud pravidelná lektorská činnost v seminářích DVPP

autor projektů

2008 - kulturně-sociální projekt - Procházka starou Prahou
projekt vznikl na základě spolupráce souboru Tanečního a pohybového studia Magdaléna s divadelním souborem Podskalák (zařízení pro mentálně postižené - Domov pod Skalami v Kurovodicích)
2011 - 2013 - Projekt v rámci celoevropské soutěže ISWA - „Umění inspirované vědou“. V této soutěži získal projekt „Tam dole je spousty místa“ hlavní cenu v oboru tanec.
Projekt byl součástí multimediálního projektu „Den a Noc v Nanopolis“ - Nová scéna ND Praha
Hudba: Milan Cais a TataBojs - Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony
Sylvia Bodorová, Luboš Fišer – hudební koláž
Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová
Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler
Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop
2012 – 2013 - Česká hudba 20 století v kontextu současného tance a ppohybového divadla – Kořeny
Tento projekt podpořil v roce 2013 Státní fond ČR v programu - podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit.
2013 – 2015 – Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění
Tento projekt podpořil v roce 2014 Státní fond ČR v programu - podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit.
2017 - Mariánský kult v českém uměleckém prostředí
Hudba Bohuslav Martinů – Hry o Marii, Čtaři písně o Mariích, Panny moudré panny pošetilé

odborná a organizační činnost

2000 – dosud členka několika grantových komisí ORNK MK ČR
2000 – dosud členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětský scénický tanec
2000 – dosud členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro scénický tanec mládeže a dospělých
1998 - dosud nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. ředitelka
1999 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla „Podzimní fantazie“ zaměřená na integraci zdravotné postižených do společnosti prostřednictvím umění
- zakladatelka a organizátorka
2000 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem
- zakladatelka a organizátorka
2001 – dosud celostátní přehlídka scénického tance Tanec, tanec
- spoluorganizátorka
2010 – dosud - přehlídka dětského divadla Dětská scéna
- zakladatelka a organizátorka
2013 - jedna ze zakladatelek Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy, současná prezidentka asociace
- autorka několika inscenací pro soubor Tanečního a pohybové studia Magdaléna z.s. oceněných jak v ČR tak v zahraničí
- autorka více jak 100 choreografií pro děti a s dětmi
- autorka ojedinělého výchovněvzdělávacího programu, který na základě syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné výchovy vede žáky a studenty k samostatné autorské i interpretační tvorbě

MOTTO
„Hlavním úkolem tvořivé taneční a pohybové výchovy je rozvinout přirozené schopností dítěte tak, aby se stalo dobře vybaveným, soběstačným a vyrovnaným jedincem, schopným tvořivě jednat a tvořit v jakékoli situaci svého života. Tanec je jediným uměním, které rozvíjí člověka komplexně, včetně fyzické složky osobnosti, proto je ze všech umění tím nejvhodnějším pro rozvoj celistvé tvořivé osobnosti.“
„Pro mne jako pro pedagoga není důležité, jestli z dětí budou profesionální tanečníci. Je pro mne odměnou, vychovám-li kreativního kulturně vzdělaného jedince, který pak tyto návyky přenáší i do života. Takový člověk pak je schopen i vysokého intelektuálního rozvoje se smyslem pro zodpovědnost. Takový člověk je pak sečtělý, vzdělaný, vzdělavatelný, tvořivý či přizpůsobivý situaci. A k tomu vede, jak jsem hluboce přesvědčena, právě tvořivá taneční výchova propojená s ostatními uměleckými obory.“


----
T: 602963574
E: taps.magdalena@gmail.com
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.