Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: SCHERL, Adolf, PhDr., CSc.

Datum narození: 18.8.1925
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 3.4.2017
Místo úmrtí: Praha
Český teatrolog. Věnoval se studiu dějin českého divadla, zejm. obodobí baroka, klasicismu a meziválečné avantgardy, a hudebnímu divadlu. Autorsky se podílel na Dějinách českého divadla I – IV a na encyklopedické práci Národní divadlo a jeho předchůdci.
Autor publikace (společně s M. Obstem) Z dějin české divadelní avantgardy.

Autor kapitoly Cesty českého amatérského divadla v samostatné republice - 1918-1939 - v publikaci Cesty českého amatérského divadla, pozorný a obětavý rádce a lektor dvousvazkového Místopisu českého amatérského divadla i digitální Databáze českého amatérského divadla.

Více viz: Institut umění – Divadelní ústav / Virtuální studovna / Orální historie českého divadla: http://vis.idu.cz/OralHistory.aspx?id=33483
Bibliografie:
MISCELLANEA theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Red. Eva Šormová s Michaelou Kuklovou. Praha, Divadelní ústav 2005. 515 s.

ŠORMOVÁ, Eva: Milý Ádo,… Přehled životního díla. MISCELLANEA theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Red. Eva Šormová s Michaelou Kuklovou. Praha, Divadelní ústav 2005. s. 5 – 8.

Kdo je kdo v české teatrologii II. Praha, Teatrologická společnost 1999, s. 49-50.

BČAD č. 17, 20, 120, 145, 146, 147, 148, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 384, 1454, 1459, 1460, 1504, 1782, 1955
Poznámka:
Zemřel teatrolog a divadelní historik PhDr. Adolf Scherl, CSc. - Nekrolog Kabinetu pro studium českého divadla
Milý pane doktore, budete nám moc chybět

Za Adolfem Scherlem (18. 8. 1925 – 3. 4. 2017)
Teatrolog a divadelní historik PhDr. Adolf Scherl, CSc., vystudoval estetiku a hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Dizertační práci na téma J. K. Tyl – dramatik obhájil v roce 1952, titul kandidáta věd získal v roce 1966 na základě spisu E. F. Burian – divadelník. 1948–50 byl asistentem v semináři estetiky na FF UK a poté tajemníkem děkana fakulty. Po roce byl však této funkce z politických důvodů zbaven a vzápětí musel nastoupit dvouletou základní vojenskou službu. Po návratu byl v letech 1953–56 ve svobodném povolání a věnoval se divadelní kritice. 1956 pracoval jako výpomocný redaktor měsíčníku Divadlo. V roce 1957 se stal pracovníkem Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Zde pak nepřetržitě pracoval až do roku 1991, kdy odešel do důchodu.
Ve shodě se svým studijním oborem psal Adolf Scherl zprvu hudební referáty a věnoval se také divadelní kritice. Od přelomu padesátých a šedesátých let 20. století se profiloval především jako historik českého divadla, a to činoherního i hudebního. Ačkoli napsal studie např. o Václavu Thámovi a Josefu Kajetánu Tylovi, hlavním předmětem jeho zájmu bylo barokní divadlo a divadlo období meziválečné avantgardy. Obě časově a typologicky vzdálené divadelní éry zkoumal s hlubokou znalostí pramenných materiálů, fakt a evropských souvislostí, se stálým důrazem na inscenační stránku divadelních her a s přesvědčením o společenské funkci umění a jeho estetické svébytnosti. Výsledky analýz dramatické tvorby a divadelního provozu 17. a 18. století publikoval v časopiseckých studiích, převážně v časopise Divadelní revue. Jeho průkopnickou monografii o profesionálním divadle barokní Prahy Berufstheater in Prag 1680–1739 vydalo v roce 1999 Nakladatelství Rakouské akademie věd. Historii avantgardního divadla, sledovanou především v souvislosti s osobností E. F. Buriana (časopisecké studie a monografie vydaná v Berlíně v roce 1966) zachytil v publikaci K dějinám české divadelní avantgardy (Praha 1962, spolu s M. Obstem). Divadelněhistorická práce vyvrcholila v Scherlově zásadním autorském a redakčním podílu na velkých historických a lexikografických projektech. Redigoval první a čtvrtý díl Dějin českého divadla (Praha 1968 a 1983) a sám do nich autorsky přispěl partiemi o hudbě, zpěvohře a baletu 17. a 18. století a velkými kapitolami o meziválečném a protektorátním činoherním divadle. Do druhého dílu (Praha 1969) psal kapitoly o obrozenské zpěvohře a opeře. Rozsáhlou skupinu hesel zpracoval také pro slovník Národní divadlo a jeho předchůdci (Praha 1988).
Po odchodu do důchodu jeho intenzivní výzkumná činnost neustala. Adolf Scherl zůstal i nadále aktivním, obětavým a příkladně spolehlivým spolupracovníkem Kabinetu pro studium českého divadla Divadelního ústavu. Od počátku v roce 1998 se důrazně a s velkým osobním nasazením se připojil k práci na České divadelní encyklopedii. Podílel se na vzniku všech dosud vydaných svazků jmenované encyklopedie, v případě publikace Starší divadlo v českých zemích – Osobnosti a díla (Praha 2007) byl spolutvůrcem koncepce, autorem téměř stovky hesel a lektorem publikace. Se stejným zaujetím se následně podílel na překladu aktualizovaného textu lexikonu do němčiny, který byl pod názvem Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts publikován v roce 2013 ve spolupráci Divadelního ústavu a Rakouské akademie věd. Další encyklopedická hesla přičinil do svazků Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století (Praha 2006) a Česká činohra 19. a začátku 20. století – Osobnosti (Praha 2015) a do elektronického projektu Německá činohra 19. století v českých zemích. Jeho nejnovější studie k dosud nezkoumanému fenoménu divadelní cenzury (K nejstarším dějinám divadelní cenzury v Čechách), sepsaná na základě více než ročního intenzivního archivního výzkumu, vyšla v prvním čísle 25. ročníku časopisu Divadelní revue v květnu 2014.
Mezinárodní renomé vědecké práce Adolfa Scherla a její široký víceoborový záběr potvrdil sborník vydaný k jeho 80. narozeninám (Miscellanea theatralia, Praha 2005), do něhož přispělo více než čtyři desítky domácích a zahraničních kolegů, přátel i žáků, vedle divadelních historiků a teoretiků též literární vědci, muzikologové, historikové i etnologové.
V roce 2014 převzal Adolf Scherl jako dlouholetý vědecký spolupracovník Kabinetu pro studium českého divadla Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla za svůj výjimečný celoživotní badatelský přínos české teatrologii s výrazným mezinárodním přesahem. U příležitosti 90. narozenin připravili Adolfu Scherlovi v roce 2015 zástupci české a zahraniční teatrologické obce svazek studií (Divadelní revue 26, č. 2), který poukázal na jeho výjimečné postavení v oboru.
Adolf Scherl byl vzácnou kolegiální osobností. Byl neustále připraven nezištně poskytovat informace ze svého osobního archivu, pomáhat mladým začínajícím vědcům a vydávat se na cesty za novými objevy. Přirozenou autoritu získal soustředěnou a neokázalou prací a svým obdivuhodným celoživotním dílem a osobní angažovaností pro důkladný vědecký výzkum byl ve světě povrchnosti a formálnosti příkladem pro všechny následovníky.
Milý pane doktore, budete nám moc chybět.
Kabinet pro studium českého divadla
Profese:
teatrolog
Význam:
hostování, instruktáže, odborná spolupráce
Obor působení:
obecně

Související Bibliografie

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 3/64, Praha, Akademici, Baron Goertz, obraz R. Šantrůček
Scherl, Adolf PhDr, portrét v pracovně


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Scherl, Adolf PhDr, portrét v pracovně
Miletín, Muzeum 3/64, Praha, Akademici, Baron Goertz, obraz R. Šantrůček


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.