Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Holešov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kroměříž
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1864
V 17. stol. hry v zámeckém divadle.
(Čičatka, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě, s. 6.)

Od 30. let 18. stol. (zač. za Františka Ant. Rottala, hlavně vlivem jeho ženy Marie Cecilie) divadlo v barokním sále. Zřízena kapela, uv. italská a něm. opera, občas i melodram, účinkovali i členové hraběcí rodiny a jejich hosté. První zpráva o představení je z r. 1733 - uv. oper Partenope a Artaserse. Zaniklo ještě v 18. stol.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek.)
-----------------------------------------------

1864 - 21. 1. - hudebně-deklamatorní beseda v hostinci Kolíbalově na Plačkově.

1865 - 1866 Divotvorný klobouk prvním ODi v místě. Spolek po třech letech zanikl, jméno neznáme.
1867 uvedeno osm her

1868 jeviště prodal DS Podhoran, který hrál 25 let.
1883 zpráva o představení holešovských ochotníků: uvedli veselohru Proč bychom se netěšili, operetu Nápoj lásky.
1892 prodal skládací jeviště Čtenářskému spolku v Olšanech u Nového Rousínova.

1887 zal. kněz J. Hikl Spolek katolických tovaryšů (SKT).
Na přelomu 80. a 90. let zakoupili od Thonetů dům s hostincem Na špici, k němu přistavěli sál s galerií a jevištěm.
Zde jediné společenské středisko českých obyvatel.
1891 SKT V studni.

1895 Dkr zaměstnanců Klabusayovy tiskárny (dělnická mládež).

1896 DrO Sdružení pracujícího lidu Pokrok.
1898 Studující z Holešova (spol. se SDO) hráli ochotnické divadlo.

Na přelomu 19. a 20. století hrála i DTJ (1905).

1900-1938 Akademický klub Neruda studentů reálky.

1901 Čtenářský spolek, Sokol a Podhoran v Záhlinické pivnici v hotelu proti kostelu společně vybudovali druhou stálou scénu ve městě. Kulisy a malovaná opona s panoramatem Holešova (Fr. Žůrek). Zde do 1914.

Od 1903 bohatá činnost DO Sokola (Sokol hrál ale občas od 80. let 19. stol.).

1910 založen spolek Sušil s divadelním odborem (zal. spojením Spolku katolických tovaryšů a Lidového sdružení Hostýn).

1913 v hotelu Central zásluhou spolku Sušil vybudován další div. sál.

1914-1918 aktivita ODi menší, jen pro děti a mládež.

1919 DO Sokol zahájil s novou mladou generací.

Dále hrál Sušil (operetu), Neruda, Svaz katolických žen, sestry kláštera sv. Kříže (ve vlastním sále dětská představení), živnostenská strana a i jiné organizace.

28.5.1927 zahraje Sdružení pokrokových žen v Holešově s divadelním odborem Sokola veselohru A.Bernarda a B.Vrbského "Šofér"
Hlasatel 14.5.1927.

Od 1921 FDTJ Revoluční scéna. Během hospodářské krize počátkem 30. let DS zanikl.

Po zákazu Sokola 1941 hráli členové do 1942 pod MOK.
Poté. ODi skončilo.

1941 - 2006 DS Gymnázia Ladislava Jaroše.

1946 se všechny soubory sjednotily v Divadle 6. května (dále D6K).

Měnová reforma znehodnotila vklady na postavení divadelní budovy. Majitelka zámku B. Wrbnová s D6K uzavřela smlouvu, podle níž si ochotníci pronajali 1946 společně s Podhoranem první patro zámku, zimní zahradu a do péče převzali i nádvoří. První finanční prostředky si opatřovali divadelní školou se závěrečným představením (3 jednoaktovky), koncerty Podhorana, sólistů a tanečními a recitačními programy.

1950 z politických důvodů činnost D6K zastavena (v silvestrovském programu 1949 údajně zesměšněna dělnická třída).
1950 D6K součástí ZK ROH.
Změna SZK v Dům osvěty, majetek rozdělen do několika ZK, takže 1955-1956 se nehrálo.
Koncem 1960 obnoven SZK.
Do 1975 DS SZK řada náročných inscenací, vrcholem patrně Na dně.
Poté se DS názorově i organizačně rozdělil, část členů odešla za Navrátilem do DP Gottwaldov.

V původním souboru D6K (DS) pokračovala spolupráce s režiséry Divadla pracujících.
1984 pro nekázeň souboru a pro nízkou uměleckou úroveň činnost přerušena.
1986-1994 nový přístup k práci.
Od 1996 nástup nové generace.

DS Gymnázia Ladislava Jaroše (1941-1956)

1973 Stálý divadelní kroužek gymnázia.

1995-1999 Dkr Dům dětí DUHA .

1995-2000 DS Klubu mládeže při farním úřadě .

LDO ZUŠ 6 oddělení,
1999 účast na kraj. přehlídce.

200x Divadlo la Rottal při SPŠ MV, scéna MKS.

xxx
LD
1932 adaptován sálek v sokolovně na LS Sokola.
1941 zákaz Sokola.
1946 činnost LS Sokola obnovena,
1948 zastavena.
V 50. letech celý obrovský loutkový park, veškeré vybavení zmizely. Zlikvidována scéna, sál přestavěn na ubytovny.

1944 se loutkové divadlo hrálo v hotelu (Přerov?).

1953 Loutkářský kroužek ZK Thonet. Scéna brzy zanikla.

2005 - Hvizd, LD
Bibliografie:
ALMANACH 100 let gymnázia Ladislava Jaroše. Holešov 1899-1999.

ANDRLÍK, Antonín: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. Holešov, MNV b. l. KK.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 192-194.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 16, 26, 30;

ČESKOSLOVENSKÝ loutkář 1953, s. 106.

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Nákladem vlastním, Přerov 1938, s. 6;

DÍLNY moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 68.

FEKAR, Vladimír: Trendy v alternativních Valašských Athénách. AS 2007, č. 2, s. 63-66.

HADRAVSKÝ, František: 20 let divadla 6. května v Holešově. AS 1966, č. 7, s. 19. kART.

HEJHALOVÁ, Věra - FIALOVÁ, Anežka: MČAD okresu Kroměříž. Rkp. 1998-2000. Viz Místa/Okresy/Kroměříž/Texty.

HULEC, Vladimír: V Písku až po uši. 46. Šrámkův Písek, 25.-27.5.2007. AS 2007, č. 3, s. 38-40.

INFORMACE pro MČAD Fr. Pavlas, Jan Urban, Rudolf Seifert; Jiří Zapletal.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 231-233.

nesign.: Z Holečova, Česká Thalia 1, 1967, s. 79

SCHWARZ, Roland: 100 let českého ochotnického divadelníctví v Holešově. Rkp. v majetku Jiřího Zapletala, Praha.

STAVĚNÍČEK, Zdeněk: K holešovickému jubileu. AS 1976, č. 1, s. 18-19. kART.

STEHLÍKOVÁ, Hana: Divadlo 6. května. AS 1969, č. 1, s. 7. kART.

130 LET ochotnického divadla v Holešově a 50 let Divadla 6. května. Do tisku připravili Jiří Zapletal a František Pavlas. Holešov. MěKS a Praha, Thalia 1996. 35 s. Přehled premiér a členů souboru 1946-1996.

ŠRÁMEK, Rudolf: Jak vznikalo v Holešově ochotnické divadlo. Moravskoslezský deník 14. 1. 1940. KK.

ŠTĚTKA, K. F.: Poznámky ředitele Divadelní společnosti obsahující kritiku ochotnického divadla. Holešov 1901. Rkp. 6 s. Orig. u O. Štětky ml., Stará Ves nad Ondřejnicí. Kopie kART. Přepis Jar. Chvostek. kART.

ZAPLETAL, Jiří: Ochotnické divadlo v Holešově – přehled. Rkp pro MČAD 2001. s. kART.

ZAPLETAL, Jiří zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

ZÁVODSKÝ, Vít: Předjarní Hodonín opět patřil Thálii. AS 2006, č. 2, s. 34-36.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
ZPRÁVY Loutkářského soustředění 1944, červenec, s. 2.
Program přehlídky.

Moravská orlice 19. 1. 1864.

Divadelní listy 1883, č. 24, s. 206.

Thalie 1898-9, č. 13-14, s. 111.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 28196, Pl, Akademický klub Neruda, Mládí, 1910.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Kroměříž:
Dokumentace o divadle.

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1864. Pro DČAD srpen 2014.

Související Obrázky

Holešov, Divadelní kronika
Holešov, divadelní sál na zámku, 1947
Holešov, Hostinec Na špici, divadelní budova
Holešov, P. Jan Hikl, režisér ochotníků katolických spolků - SKT a Sušil, 1887-1940
Holešov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 192
Holešov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 193
Holešov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 194
Holešov, zámek, divadelní budova


Mapa - Holešov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Holešov, Divadelní kronika
Holešov, zámek, divadelní budova
Holešov, Hostinec Na špici, divadelní budova
Holešov, divadelní sál na zámku, 1947


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.